Helsingin yliopisto

Tiedot

1671/72 Erik Rosendal Ericus Erici, nobilis 2158. * 1657. Vht: Turun hovioikeuden asessori Erik Andersson Rosendal († 1690) ja Margareta Johansdotter Bryggert. Ylioppilas Turussa 1671/72 [Rosendal] Ericus [Erici Nobil _ 108]. — Vänrikki eversti Burghausenin rakuunarykmentissä 1676, erotettu s.v. Uudestaan palvelukseen vänrikkinä 1677. Luutnantti eversti Wachtmeisterin kaksikasrykmentissä 1678. Rykmentinmajoitusmestari (1681). Uudenmaan ja Hämeen läänin sotatuomari 1686. Ahvenanmaan tuomiokunnan tuomari 1694. † 1.6.1705.

Pso: 1680 Kristina Tavaststjerna († 1727).

Veli: kapteeni Anders Rosendal 1504 (yo 1661/62, † 1691).

Tyttärenpoika(?): majuri Karl Johan von Holthusen 6157 (yo 1734/35, † 1791).

Lanko: kihlakunnantuomari Jakob Pontus Tavast, v:sta 1687 Tavaststjerna 2497 (yo 1676, † 1716).

Vävy: komissaari Erik Berger, v:sta 1719 Lostierna 5173 (yo 1711/12, † 1766).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 162b; KA valtakunnanregistratuura 31.10.1677 f. 385 (Till Öfuerst Leschert för Fendrichen Erich Rosendahl ... Såssom Fendrichen Erich Rosendahl nu har efterlefuat dhen Domb som öfuer honom i fiohl för sitt förseende fälltes; Altså är till Eder härmedh Wår Nådige Befallningh dhet I honom medh förste vacante Fendrichs Charge under edert Regemente accommodera), 10.11.1685 f. 600 (Till Åbo Håfrätt, at någon af Assessorerne skal sig antaga inspectionen öfwer militie auditeurerne i Finland ... Såsom Wi hafwe i nåder gåtfunnit at förordna en militie auditeur uti hwart Höfdingedöme i Finland, som alle twistigheter, militiæ hemmanen därsammastädes angående, lagligen skal utföra, ock därjämte resolverat, at någon af Assessorerne i Håfrätten skal sig antaga inspectionen öfwer desse auditeurer), 22.5.1686 f. 295 (Militie Auditeurs Fullmacht för Erich Rosendahl ... uti Nyland och Tafwastehuus Lähn), 22.5.1688 f. 265 (Till vice Landzhöfdingen Arfwed Horn Swar angående Militie Auditeuren Eric Rosendahl), 12.4.1694 f. 263 (Fullmacht för Erich Rosendahl att wara häradzhöfdinge på Åhland), 10.3.1700 f. 75 (Till Cammar Collegium angående Häradzhöfdingen Rosendahls Ansökning), 1.7.1705 f. 244 (Fullmackt för Anders Portæus 3150 att wara Häradzhöfdinge på Åland ... medelst Eric Rosendahls dödelige frånfälle Häradzhöfdinge beställningen på Åland är kommen att blifwa ledig); KA mf. ES 1845 (kk 7) Rymättylän ja Merimaskun käräjät 26.–27.6.1685 f. 30v (Regementzqwartermestaren Wälb. Erich Rosendahl oppå des Faders Assessorens Wälb. Erich Anderssons Rosendahls wägnar); KA mf. ES 1240 (g 8–11) Helsingin RO 14.12.1681. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 137 (XXXII). — J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 347 (Rosendal Tab. IV); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor VI (1931) s. 476 (Rosendal Tab. 3); H. Holmberg, Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (1959) s. 22; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8151; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #2538 (1714, leski), 3457 (1715, leski), 4605 (1716, leski), 5838 (1719, leski).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Rosendal. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2158>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.