Helsingin yliopisto

Tiedot

10.6.1673 Gustaf Bernerus, myöhemmin Berner Gustavus Johannis, Viburgensis 2265. Vht: Räisälän kirkkoherra Johan Bernerus (Johannes Thomæ, † 1674) ja Anna Stråhlman. Ylioppilas Turussa 10.6.1673. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1673] d. 10. Junii. Gustavus Bernerus. Praep. in Hollola. Respondentti 21.10.1676, pr. Jakob Flachsenius 787. Respondentti 12.11.1679 pro gradu, pr. Jakob Flachsenius 787. FM 27.11.1679. — Viipurin lukion kaunopuheisuuden lehtori 1680. Hollolan kirkkoherra 1688. Lääninrovasti (1692). Pakeni isonvihan aikana noin 1714 Noran pitäjään Ångermanlandiin. † paon aikana Norassa 9.2.1716.

Pso: 1:o Anna Zachrisdotter Eosander († 1691); 2:o 1692 Anna Ulriksdotter Carstenius (elossa 1735).

Appi: Porvoon kirkkoherra Ulrik Carstenius 1044 (yo 1654/55, † 1678).

Poika: Mäntyharjun kappalainen Fredrik Gustaf Berner 5833 (yo 1731, † 1762).

Tyttärenpoika: notaari Petter Björkstén 8207 (yo 1760, † 1803).

Vävy: Orimattilan kirkkoherra Anders Orraeus 2371 (yo 1674/75, † 1706).

Vävy: Orimattilan kirkkoherra, FM Anders Herkepaeus 3928 (yo 1692/93, † 1718).

Vävy: Viipurin tuomiokapitulin notaari, FM Johan Muur 3970 (yo 1693/94, † 1710).

Vävy: Kesälahden kirkkoherra Matias Aurenius 4814 (yo 1704, † 1731).

Vävy: Kesälahden kirkkoherra Johan Lagus 5476 (yo 1725, † 1735).

Vävy: Rautalammin kirkkoherra Johan Weckman 5625 (yo 1728, † 1771).

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. I #96; KA valtakunnanregistratuura 27.11.1680 f. 743 (Fullmacht för Gustavo Berner, att wara Lector Eloqventiæ i Wiborgz Gymnasio), 14.3.1688 f. 139 (Fulmackt för Mag. Gustaff Berner, at wara Kyrckioherde i Hollola ... Wij Carl etc. Giörom witterligit, at såsom et regalt Pastorat Hollola benämdt uti Wijborgs Stifft är förmedelst framledne Kyrkioherdens H:r Johannis Orræi 778 dödeliga affgång ledigt wordet ...), 16.3.1688 f. 143 (Til Consistorium i Wijborg, at Candidaten Mathias Martinius 2637 skal befordras til Lectoratet i Wijburgske Gymnasio uti Magistri Berners ställe), 26.9.1716 f. 735 (Kyrkioherde fullmackt för Adam Falk 2420, på Hollola pastorat ... medelst Kyrkioherdens Berners dödelige afgång kommit at blifwa ledigt); KA mf. ES 1724 (bb 14) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 21.–22.2.1693 s. 141 (Emedan som af Probstens H:r Gustavi Berneri uti Cronones Lendzmans närwaro oprättade inventarij längd af d: 10 Aug: 1692 befinnes att förra Probstens och Kyrckioheerdens i Hauho Sochn H:r Christofferi Herkepæi Enckia har ...), Hollolan ja Tennilän käräjät 8.–9.3.1693 s. 187; KA mf. ES 1724 (bb 15) Asikkalan käräjät 16.–17.2.1694 s. 40; KA mf. ES 1724 (bb 16) Hollolan ja Tennilän käräjät 25.–26.2.1695 s. 82; KA mf. ES 1725 (bb 19) Asikkalan käräjät 10.–11.1.1698 s. 1 (Probsten och Kyrckioheerden Ehrewördige och Höghlärde H:r Magister Gustaf Johan Berner); KA mf. ES 1726 (bb 21) Asikkalan käräjät 10.–11.1.1701 s. 12 (wådeldh); KA mf. ES 1726 (bb 22) Hollolan ja Tennilän käräjät 12.–13.2.1702 s. 32 (Probsten och Kyrckioheerden Högwällärde Mag:r Gustaf Berner framkom för Rätta, jempte Krigzmanshuus Bookhållaren Wählbet:de Erich Carlsson [Helsing]; Anförandes den senare, hurulunda han för des höga tilltagande ålder nu mehra eij kan bestrijda dess börde Rusthåldh Pyhäniemi i Hållola S:n ... för hwilket alt Bookhållaren afståår till Probsten och Kyrckioheerden besagde Pyhäniemi Rusthåldh; Hwilket och nu uppå den tillträdande possessorens begäran första gången klanderlööst oplystes. Myös 2.–3.5.1702 s. 90); KA mf. ES 1727 (bb 25) Hollolan ja Tennilän käräjät 9.–10.5.1705 f. 63, Hollolan ja Tennilän käräjät 10.–11.11.1705 f. 113v (Den emellan Probsten och Kyrckioherden höglärde Mag:r Gust: Berner och Cappellan H:r And: Hirn 2888 frijwillige giorde Afhandlingh, öfwer Crono Rusthållet Pyheniemj, som han H:r And: till dato innehaft, men för någon Anseenligh Geldh afstådt till honom Probsten); KA mf. ES 1727 (bb 26) Hollolan ja Tennilän käräjät 19.–20.1.1706 f. 18; KA mf. ES 1728 (bb 26) Hollolan ja Tennilän käräjät 17.–18.12.1706 f. 155v–157 (Probsten Högwällärde Mag:r Gustaff Berner gaaf beklageligen tillkenna, huru han d: 6 nästwekne Febr: genom een olyckelig eldskada kommit i mistningen på Prestegården, för uthan dhe der sammastädes upsatte huus, dhem Allmogen och Sochnemännerne kommer att opbyggia, af sin förnämste egendomb; Men till ehrhollan af någon brandstodz hielp, begiärtte om laga ransaakning); KA mf. ES 1728 (bb 28) Hollolan ja Tennilän käräjät 13.–14.1.1708 f. 4v; KA mf. ES 1840 (jj 27) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 4.–8.3.1690 s. 17 (Probstens och Kyrckioheerdens I Hollola, Mag: Gustaff Berners Amma Anni Safwolain, som tillstådt sigh nu andre reesan fallit I lönskeläger medh een Ogifft karl Anders Klockares Son); KA mf. ES 1794 (gg 1) Räisälän käräjät 1.–2.10.1674 f. 42 (Framtedde Hustro Gertrud Cuisma ett Attestatum de Dato den 23 Martij Nästförleden, Uthaff Kyrckieherden Sahl: her Johan Bernero Underskrefwen); KA mf. ES 1795 (gg 1) Räisälän käräjät 14.–15.3.1670 f. 412v (Framsteg Kyrckioheerden wällärde Her Johan Bernerus och föredrog Rätten, huruledes han för ehn half Adra Skatt /: som under Prestebohlet jämpte dhe twänne hemman och ehn heell Adra som der under dess föruthan lagt ähr :/ och ehn Rysse Climo ben:dh fordom åbodt, sin Samfäldt Skog jämpte dhe Reisala boar hafwer), Räisälän käräjät 18.2.1663 f. 1056 (Emedan som Räisälä Kyrckia uthj rupturs tijden af Ryssen afbrändes och all här till stådt obygd; Altså Kyrckieheerden Wällärde Her Johan nu drifwit derpå, att Allmogen skulle tillseijas att byggia een Nyy Kyrckia, dedt och Allmogen godwilligen låfwade til kommande wåhr effterkomma, doch att Inspectoren Wäl:t Herman Brandt wille göra sin flijt att Allmogen kunde der tillhållas), Räisälän käräjät 21.7.1657 f. 1238 (Kyrckeherden H:r Johannes Bernerus); KA mf. ES 1796 (gg 2) Räisälän käräjät 17.–18.3.1675 f. 1192v (Sahl: Pastoris Enckia här sammestädes); KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin RO 27.10.1702 s. 161 (Caution ... för Krigzmans huus Bockhåll:n Erich Hellsingh). — K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia III (1889) s. 151 (27.11.1680, Fullmacht att wara Lector Eloqventiæ i Wiborgz Gymnasio); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 139 (XXXIII); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 429 (22.1.1684); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 15. — M. J. Alopæus, Borgå gymnasii historia III–V (1807–17) s. 358; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 319, 320; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 215; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 139 (Berner Taulu 2); A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1419 (Oikaisuja ja lisäyksiä); I. Dyhr-Sylvin, Tvenne gravinskrifter i Hollola kyrka. Genos 30 (1959) s. 84 ("Här hwilar Probstinnan i Hållola sahl. Anna Rossandra död d. 6 Februarij Ao 1691 ..."); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #739G, 880G, 926G, 968R, 980R, 1478D, 1849D, 2195D, 2620D, 2662D, 3991G, 4017D, 4266D; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 154; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 98; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 116; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #7538 (1717, leski), 7547 (1718, leski), 8934 (1715); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #302H (prom. 1679), 636, 710D, 1146R, 1192R, 2033; A. Järvenpää ja T. Laaksonen, Kirkkoherra Gustaf Berner ja hänen ensimmäinen puolisonsa. Genos 73 (2002) s. 146.

Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 11.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Berner. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2265>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.