Helsingin yliopisto

Tiedot

1692/93 Anders Herkepaeus Andreas Andreæ, Tavastensis 3928. Vht: Hauhon Kirkonkylän Vanhalan rusthollari, nimismies Anders Jakobsson († 1694) ja Karin Gabrielsdotter Bernborgen. Ylioppilas Turussa 1692/93 [Herkepæus] Andreas Tav _ 200. Respondentti 21.1.1701 pro exercitio, pr. Johan Munster 2581. Respondentti 10.12.1703 pro gradu, pr. Petter Hahn 2187. FM 14.12.1703. — Armovuodensaarnaaja Hauholla 1704. Viipurin lukion ylim. lehtori (1705). Orimattilan kirkkoherra 1707, isonvihan aikana Hollolan vt. kirkkoherrana. † 1718.

Pso: 1708 Helena Berner tämän 2. avioliitossa († 1742).

Pson edell. aviomies: Orimattilan kirkkoherra Anders Orraeus 2371 (yo 1674/75, † 1706).

Appi: Hollolan kirkkoherra, FM Gustaf Bernerus, myöh. Berner 2265 (yo 1673, † 1716).

Äidin isä: Ruoveden kappalainen Gabriel Bernburgius 271 (yo 1642, † 1659).

Setä: apulaispappi Johan Herkepaeus 2106 (yo 1670/71, † 1682).

Veli: Kosken Hl. kappalainen Johan Herkepaeus 4747 (yo 1703, † 1750).

Poika: Tyrön kirkkoherra Gustaf Herkepaeus 5731 (yo 1730, † 1759).

Poika: dosentti, FM Gabriel Herkepaeus U719 († 1745).

Poika: Kuopion kappalainen Josef Herkepaeus 6657 (yo 1740, † 1769).

Poika: Kerimäen kirkkoherra Anders Herkepaeus 6675 (yo 1740, † 1792).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 86b; HYK ms. AKA:5, Konsistorin registratuura 1699–1712 s. 115 (25.6.1701, Studiosus D:n Andreas Härkäpaeus ... Hauho Sochn såsom dess Fädernes ort, där hans Fäder och Förfäder till många ledher widh Försambl. tient); Esko Karisalmen tiedonanto 20.3.2012 (Tieto kirkkoherra Herkepaeuksen äidin sukunimestä ja vanhemmista, lähteenä SSHY mf. JK 2092 (Hollola II KO a:1) Hauhon, Tuuloksen ja Luopioisten käräjät 13–.3.1750 f. 525v: Efter föregången stemning till Framledne Kyrckioherdens Magister Andreæ Herkepæi Arfwingar, föredrog af meddeldt Fullmacht, under d: 20 i thenna Månad å Capellanen Herr Johan Herkepæi 4747 wägnar Auscultanten wed Åbo Rådstugu Rätt Johan Henric Sporrnberg, thet thes Principals afledne Fader, Länsman Anders Herkepæus och moder Catharina Gabriels dotter Bernborgen warit ägare af Wanhala Rusthåll i thenna Hauho Kyrckioby. Och som hans Broder Magister Anders Herkepæus, hwilcken Wanhala Rusthåll, efter Föräldrarnas död disponerat, honom för sin ägande andel i berörde Rusthåll, än icke utlöst ...); KA valtakunnanregistratuura 13.4.1707 f. 70 (Kyrkioherde fulmacht för M. Anders Herkepeus på Orimattila Pastorat ... medelst Anders Orræi 2371 dödelige frånfälle, Orimattila Pastorat uti Wiborgz Stift är blefwit ledigt); KA mf. ES 1725 (bb 19) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 3.–4.2.1698 s. 67 (Enckian hustru Catharina Gabrielssd:r ... des Son Stud: Andreas Herkepæus); KA mf. ES 1726 (bb 21) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 26.6.1701 s. 180; KA mf. ES 1726 (bb 22) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 27.–28.2.1702 s. 58 (Emedan Studenten D:nus Andreas Herkepæus efter dess uthändige obligation af d: 31 Decembr: 1696 blifwit å dess Moders Hustru Catharina Gabrielsdotters wägnar skyldig till Lenssman i Cangasala Sochn och Åbo Lähn Wählförståndig Johan Svarthafra 2611, ett förgylt bälte a 60 ½ lodh, som besagde Herkæpæus i Lijflandh för spanmåhl uthsatt, men eij inlöst och ägaren återstält); KA mf. ES 1727 (bb 25) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 3.–4.3.1705 f. 33v, 34 (att saaken, ang:de Capellans Waalet effter framl:ne H:r And: Herkepæus, måtte för Mag:ns [And: Herkepæus] i råkade siukligheet blifwa opskuten), Hauhon ja Tuuloksen käräjät 14.–15.11.1705 f. 129; KA mf. ES 1728 (bb 28) Hollolan ja Tennilän käräjät 4.–5.5.1708 f. 63v (Kyrckioherden i Orimattila Ehrewyrdige Mag: Andreas Herkepæus ... kärandens Antecessor Matrimonii sahl: Kyrckioherden Andreas Oræus ... Kyrckioherdskan Madam Helena Berner); KA mf. ES 1729 (bb 29) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 13.–14.12.1709 f. 196v; KA mf. ES 1729 (bb 30) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 12.10.1710 f. 105v. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 257 (LIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 147. — M. J. Alopæus, Borgå gymnasii historia III–V (1807–17) s. 535; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 325; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 114; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1486R (vertaa 5815), 2620R; A. Oja, Tietoja Suomen papistosta vuodelta 1719. Genos 38 (1967) s. 21 (†); O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 120; O. Rimpiläinen, Suomen julkiset koulut ja niiden opettajat isonvihan aikana. SKHSV 68–69 (1979) s. 43; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 168; Släktbok, Ny följd IV. SSLS 723 (utg. K. Stockmann, 2009) sp. 229 (Hauhosläkten Herkepaeus Tab. 21).

Doria respondentti

Päivitetty 2.9.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Herkepaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3928>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.