Helsingin yliopisto

Tiedot

1674/75 Johan Gråå nuorempi Johannes Johannis, Helsingforsensis 2376. Vht: Pyhtään kirkkoherra, FM Johan Gråå 211 (yo (1641)) ja Elisabet Andersdotter Orraeus. Ylioppilas Turussa 1674/75 Gråå Joh. Joh Helsingf _ 117. Respondentti 25.5.1687, pr. Simon Tålpo 1856. — Viipurin lukion vt. lehtori (1690). Pyhtään vt. kirkkoherra (isänsä sijainen) 1691, vakinainen kirkkoherra 1698. † Pyhtäällä 1700.

Pso: 1:o 1693 Maria Gabrielsdotter Tammelin; 2:o (jo 1699) Katarina Henriksdotter Schmidt (elossa 1716).

Appi: Lohjan kirkkoherra, FM Gabriel Tammelin 1265 (yo (1658), † 1695).

Lanko: Henrik Schmidt 4582 (yo 1701).

Vävy: Lohjan kappalainen Johan Reilin 5312 (yo 1722, † 1770).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 75a; KA valtakunnanregistratuura 21.12.1700 f. 513 (Kyrckioherde Fullmackt för Jacob Printz 2549 ... Pyttis och Elimä Pastorat i Wijborgs Stifft medelst förre Kyrckioheerdens dödelige frånfälle är wordet vacant); KA mf. ES 1815 (ii 6) Elimäen ja Valkealan käräjät 21.–23.2.1688 f. 173 (Probsten och Kyrckioheerden i Pyttis och Elimä Ehrewyrdige och Hög Wällärde Mag: Johan Gråå leeth igenom sin Son H: Johan Gråå insinuera i Rätten een klageskrifft så lydande); KA mf. ES 1815 (ii 7) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 10.–11.1.1690 f. 29v; KA mf. ES 1816 (ii 7) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 22.–24.10.1690 f. 98v (Vice Lector Gymnasij Wijburgensis Ehrewyrdige och Wällärde H: Johan Gråå anklagade Isack Abrahamson i Klåsaröö för det han, enär H: Johan war till Stockholm otienligit tahl om honom hafft, kallandes honom till Adam Johansons Skrifware, orätta Skrifware och Adams Mågh, hwar till Isack skall tagit tillfälle där aff att H: Johan för någre åhr skrifwit een Supplic till Häradz Rätten för Adam Johanson); KA mf. ES 1818 (ii 16) Elimäen käräjät 3.6.1698 f. 132v (H:r Probsten Ehrewrdige och Högwällärde H:r Johan Gråå eller däss Successor nu warande H:r Kyrckioheerden Gråå), 137; KA mf. ES 1819 (ii 18) Pyhtään käräjät 8.6.1699 s. 294, 302, Elimäen käräjät 20.10.1699 s. 348, Pyhtään ylim. käräjät 12.12.1699 s. 422 (ang:de det barnamord, som kånan Carin Hindersd:r Stöök if:n Pyttis Sochn och Klåsaröö by, är wed senaste Sommar Ting blefwen angifwen före. Katso myös 211); KA mf. ES 1819 (ii 20) Pyhtään käräjät 24.1.1700 s. 41; KA mf. ES 1820 (ii 22) Pyhtään käräjät 20.5.1701 s. 168 (Det haar H:r Kyrckioheerden Ehrewyrdige H:r Johan Gråå, i däss lijffs tijd giort den skriftl:e förordningh och testamente, att H:r Arrendatoren Johan Krook (katso 4308) if:n Artziö effter däs dödh skulle åtaga sig förmynderskapet, för däs lilla dotter Jungfru Anna Gråå; Män så anhåller nu Arrendatoren, medelst däss, nu hjt till Rätten införsände Supliqve, att undangå sig samma möda och beswär; Anförandes där till dhe skiähl, som H:r Häradzhöfdingen Wälb: Erich Tigerstedt, uthj däs gifne Attest, wed det Extraordin:e Ting, i Pyttis Prästegård, af d: 6 Martj sidstl:e, i hwilckens, såsom och Kyrckioheerdens i Kymmene Sochn Ehrewyrdige H:r Erich Hammarmans, närwaro, denne förordning, och är worden af Sahl:e Kyrckioheerden stelt, och underskrefwen, exprimerar och uthwiijsar; Nl:n 1:o Att han eij wore kallat af wederbörande till Inventeringen, effter Sahl:e H:r Kyrckioherden; 2:do haar och pupillens Morbror Mons:r Hind: Tammeljn 3812, i däs frånwaro, den eij allenast förrättat; Uthan och 3:tio skulle sig mundtel:n uthlåtit, så wähl å sine, som däs Syskons wägnar, att eij willia lembna, den omyndige under Arrendatorens oppfostringh; 5:to Skulle och Tammelin påståt detta i mehning, hafwa H:r Kyrckioheerden giort, att där medh förtreta dem; och som dhe allaredan då straxt mellerat sig med ägendomen, så hafwa dhe och där på tagit den omyndige till sig; Anmählandes och där hoos pro 6:to Arrendatoren Krook, att han icke allenast wore, med någre andre förmynderskapp beswärat, Uthan och, hafwer een hoop egne barn ... Så blef doch Arrendatorens begiäran här med ad acta fört, och han, så wjda ingen skulle hafwa här wed att andraga för åfwanrörde Förmynderskapp, lagl:n och där af flytande answar entledigad); KA mf. ES 1820 (ii 24) Pyhtään käräjät 30.5.1702 s. 218 (Till föllie af den högl:e Kungl:e Håff Rättens Resol:n af d: 20 Martj sidstl:ne uthj Saken ang:de Kånan Carin Hindersd:r Stöök hwilcken för det barnamord, hon warit angifwen, är frijehrkiänd; blef hon nu af Crono länssman förehafd att dömmas för det lägersmåhl hon tillstår sig hafft med Sahl:e H:r Kyrckioheerden Johannes Gråå ... bem:te Sahl:e Kyrckioherden så wähl som hon den tijden då lägersmåhlet skiedt, haar warit ogiffter), 220 (Anna Gråå); KA mf. ES 1820 (ii 25) Elimäen käräjät 21.1.1703 s. 54 (Wedh det att H:r Provincial Inspectoren i Wijborgh, Ehreborne och Wählachtadh Hindrich Schmidt, på sin K: dotters dygdesamme Matrona hustru Chatarina Schmidtz wägnar, tilltaalte Coadjutoren här i Elimä Försambling Wäll:de H:r Olaus Dufwa, för det han icke haar hwarcken till föllie af Venerandi Consistorii Resolution, af d: 4 Junj i förledit åhr, eller det Contract, han d: 10 Maii 1701 medh bem:te och då warande Sahl:e Kyrckioheerdens H:r Johan Gråås Enckia ingåt, ang:de hennes Nådeåhrs Intrader, för ber:de åhr 1701 af denne Elimä Församblingh, giort därföre till henne, någon wederbörl: reeda), Pyhtään käräjät 27.5.1703 s. 129; KA mf. ES 1820 (ii 27) Pyhtään käräjät 7.1.1705 s. 41; KA mf. ES 1821 (ii 27) Pyhtään käräjät 25.5.1705 s. 220. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 149 (XXXV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 30 (XXXV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 401; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #128. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 198; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #115D, 1472D, 1521D, 4053R; A. Tuurala, Orraeus – Gråå – Helsingh. Genos 39 (1968) s. 102; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 135; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #235 (1712, leski), 393 (1712, leski), 777 (1713, leski), 1959 (1714, leski), 3107 (1715, leski), 4335 (1716, leski); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1538, 3898R.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 10.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Gråå. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2376>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.