Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1680 Nils Procopaeus Nicolaus Henrici, Australis 2865. * noin 1665. Vht: Someron kirkkoherra Henrik Procopaeus 953 (yo 1652/53, † 1678) ja Helena Nilsdotter Hammarman tämän 1. avioliitossa. Turun katedraalikoulun oppilas (1679). Ylioppilas Turussa sl. 1680 [Prochopæus] Nicol. Henrici Austr _ 147. Stipendianomus 29.11.1682. Respondentti 1684 (Marklin), pr. Anders Wanochius 2021. — Someron kappalainen 1685. Porin läänin jalkaväkirykmentin (Chr. von Steffkenin rykm.) rykmentinpastori 1692, Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentin (B. O. Liewenin, sittemmin Bernh. Rehbinderin rykm.) 1694. Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Turussa 1693, saarnaaja pappeinkokouksessa 1697. † Turussa 12.5.1697. ‡ Somerolle.

Pso: 1693 Margareta Aejmelaeus tämän 1. avioliitossa.

Pson seur. aviomies: Lohtajan kirkkoherra Johan Cajanus 4155 (yo 1695, † 1730).

Appi: kihlakunnantuomari Jakob Aejmelaeus 1172 (yo 1656/57, † 1686).

Poika: Visbyn kaupunginnotaari Henrik Procopaeus 5264 (yo 1713/15).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 153a; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (29.11.1682); KA valtakunnanregistratuura 31.8.1688 f. 532 (Swar till Öfwersten och vice Landzhöfd. Arfwed Horn om Capellans bohl för Sommernäs Capell ... Såsom Wij uthur Edert bref af d. 15 huius med nåder förmärkie den underd. ansökning I framställe på Yllistare boernes wägnar af Sommaro Sochn att dhe för dhen långe wägen dhe haa till Moderkyrckian kunde blij benådade med ett oindelt och nährbelägit ödeshemman uti Jackulaby om 1 hemman 1 öres Skatt ½ Mantahl 10 D:r 16 öre 1/10 th:r Sm:tz ränta till Capellans bohl wid dheras när hoos sigh uprättade Capell Sommernäs ben:dt på det gudz ord för dhem hereffter så mycket offtare ähn härtills skiedt är må predijkat warda), 13.7.1692 f. 358 (Fullmacht för Niclas Procopæus att wara Regements Predijkant under Biörneborgz lähns Regemente ... såsom förmedelst Michael Renners 2695 dödelige afgång Regements Predijkants beställningen under Wårt Biörneborgz lähns Infanterie Regemente är kommen att blifwa ledig), 28.10.1694 f. 631 (Fullmacht för H:r Nils Procopæo, at wara Regementz Pastor under Åbo Lähns Cavallerie Regemente ... Pastoris Embetet wijd Åbo Lähns Cavallerie Regemente, förmedelst den förre Pastorens 2518 befordran till Somero Pastorat ähr wordet vacant och ledigt), 2.11.1694 f. 641 (Regementz Predijkantz Fullmacht för Johan Ericius 3286 ... medelst Nicolai Procopæi befordran till Regementz Predijkantz bestälningen under Wårt Åbo Lähns Cavallerie Regemente, dess förr anförtrodde Regemente Predijkantz bestälning under Biörnborgz Lähns Infanterie Regementet ähr kommen at blifwa vacant och ledig), 14.1.1698 f. 54 (Fullmackt för Johan Alstano 2925 att wara Pastor wid Åbo lähns Cavallerie Regemente ... Regements Pastoris Embetet förmedelst Nils Procopæi dödelige afgång är wordet vacant och ledigt); KA mf. ES 1750 (cc 13) Kiskon käräjät 31.8.–1.9.1685 f. 249v (H:r Nicolaus Procopæus är Sochnens barn och uti Studier sigh wähl förekommen, then ther och nåde Åhret sedan des Sahl: Faders dödelige frånfälle uthi församblingen haar förrättadt och åhöraren der af ett godt behag och nöije till honom fattadt, att således denne Sochnens som sagdt är till den deel som under Sommero Församblingz Sortera ödmiuke begiäran wore att, han H:r Nicolaus Procopæus uthi sin Sahl: Stiuffaders ställe till Sacellaniam dersammastädes kunde Surrogeras, hwar igenom och Enckian med sine månge barn kunde hulpen och understöd blifwa, hwilken deras Ödmiuk begiäran bleef ad notam tagen Och saken till hans Högwyrdigheet H:r Biskopen undertienstl: hemsteld); KA mf. ES 1849 (kk 14) Mynämäen ja Lemun käräjät 8.–10.3.1697 f. 70v (att dhe hafwa huggit och åwerkat på Tamisto Bostelles Skog, hwar öf:r Regementz Pastoren Ehrewördige och Wällärde H:r Niels Procopæus nu klagade); KA mf. ES 1849 (kk 15) Mynämäen ja Lemun käräjät 7.–9.2.1698 f. 6v (Borgaren Jacob Peersson Hirfwo gaf tillkenna, huruledes han för Siu åhr sedan lånt fordom Regementz Pastoren Sahl: H:r Niels Procopæus Tiugu Fyra Dahl:r Kopp:r m:t i Tammerfors Marknad, dem han nu igen fordrar; Sahl: Pastoris Moder hustro Elin Nielsdotter Hammarman swarade, att hennes Swärdotter Sahl: Pastoris Enkia Margareta Aemilæa, hwilken Hirfwo om denne gelden tilltalt, weth intet der af, effter som Sahl: Pastor den ibland annan geld icke annoterat, efter han hållit den förbetalt, hwilken och är för dess Echttenskap giordt, men bekiende sig sielf weta der af, der på hon säger sig hafwa tillstelt sin Måg Borgaren Gustaf Jöransson Wilu i Nåendahl Ett paar Oxar, af hwilkas wärde han borde desse 24 D:r till Hirfwo betala); KA mf. ES 1387 (q 2) Naantalin RO 15.7.1697 (Borgaren Jacob Persson föredrogh, huru som Sal: Regementz Kyrkioherdhen H:r Nils Procopæus hadhe för någre åhr sedhan bekommit wedh Tamberfårs Marknadh 24 D: K:m:t på Credit, Och såsom samme Penningar ännu effter hans dödh hafwa stådt obetalt, hwar före han Jacob Persson låtit arrestera hans änkias häst), Naantalin RO 6.2.1699. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 191 (XLI); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 300, 426; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 172 (1679:II), 173 (1680:I). — G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 75 V#4223; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 342; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1060 (Procopaeus Taulu 3); Y. Blomstedt, Militärpräster i Finland 1687–1703. Genos 23 (1952) s. 22; A. Oja, Lounais-Hämeen papisto 1492–1722. Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistyksen vuosik. 24 (1955) s. 23; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1455D, 4199D, 4221G, 4223R, 4263G; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1555 (1714, leski), 2745 (1715, leski), 3981 (1716, leski); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1909H (vih. 28.3.1693), 3072, 3488H (vih. 3.1692[!]), 4331R.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 20.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Procopaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2865>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.