Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 4.6.1637 Johan Svanstrupe Johannes Stephani, Tavastensis U83. Vht: Jämsän kirkkoherra Stefan Svanstrupe (Stephanus Matthiæ, † ~1644) ja Margeta Knutsdotter. Ylioppilas Uppsalassa 4.6.1637 Johannes [Stephani Thavasti]. — Hämeenlinnan kirkkoherra ja pedagogion rehtori 1645. Jämsän kirkkoherra 1653. † Jämsässä 1665.

Pso: Anna Henriksdotter Carstenius († ~1705).

Veli: deposiittori Elias Svanstrupe 5 (yo 1640, † 1644).

Veli: Jämsän kappalainen Erik Svanstrupe 6 (yo 1640, † 1647).

Veli: Jämsän kappalainen Daniel Svanstrupe 276 (yo 1642).

Veli: Laukaan kappalainen Isak Svanstrupe 603 (yo 1647/48, † ~1694).

Poika: apulaispappi Gabriel Svanstrupe 2372 (yo 1674/75).

Veljentyttären poika: apulaispappi Samuel Kihl 2723 (yo (1679)).

Lanko(?): Viipurin piispa, FM Henrik Carstenius 970 (yo (1653), † 1683).

Vävy: Lammin kirkkoherra Tomas Florinus 960 (yo 1652/53, † 1722).

Vävy: Jämsän kirkkoherra Kristoffer Florinus 1032 (yo (1654), † ~1696).

Vävy: Lammin kirkkoherra Erik Florinus 2468 (yo 1676, † 1721).

Viittauksia: KA mf. ES 1728 (bb 26) Lammin käräjät 11.11.1706 f. 121v (Inlades i Rätten af Kyrkioherden i Lampis Ehrewyrdige H:r Thomas Florinus een testaments skrift af d: 4 Martii 1704 under des sahl: Swärmoders Madam Anna Carstenias nampn, hwilketz innehåld sahl: Kyrkioherden Ehrewyrdige H:r Anders Orræus och Cappelan H:r Olåff Combenius, äfwen attesterat om; Hwar medelst besagde testatrix giort dhen afhandling om sin qwarlåtenskap, att twänne af dess barn Christina och Catharina, ell:r deras Erf:r, skulle niuta till sammans dhe 500 D:r K:m:tt som för Yyählä försåldhe Rusthåldh i Jemsä S:n äro kombne henne till goda, och i beholl finnes; Men som han H:r Kyrkioherden een rundh tijdh till baaka skött och underhållit henne sin Swärmoor, sampt uthfäst att för skiuta till des begrafning, så haar hon sahl: Carstenia tillsagt offtanembde Kyrkioherde dhen öfrige dess qwarlåtenskap ... giörandes eij hell:r Kyrkioherden Ehrewyrdige H:r Erich Florinus, som äger een af testatricis dotter Madam Merta Svanstrup till echta, uppå detta testamente något klander ... dhen elsta dotterens Brita Svanstrups barn emoth denne disposition inkommit med något klander); KA mf. ES 2034 (rr 15) Hailuodon käräjät 19.8.1678 f. 211 (Anders Schalins hustru Lisbetha Swanstrup), 211v, 213; KA mf. ES 2034 (rr 16) Hailuodon käräjät 21.2.1679 f. 57, Hailuodon käräjät 25.9.1679 f. 184 (Befahl: Mans Anders Schalijns hustru dygdhesam h: Lissbetha Swanstrup, præsenterade Bårgarens i Uhlo Thomas Michellssons Skrifft af d: 27 Martij 1675 dher utj Thomas cederar sin Arfzrätt hoos sin halfbrodher Bengt Larsson i Bäckbyn till Schalijn emoth 60 D:r Km:t och 1/4 T:a Spanmåhl), 185, 186, 188; KA mf. ES 2034 (rr 17) Hailuodon käräjät 25.6.1680 f. 162v; KA mf. ES 2040 (rr 35) Hailuodon käräjät 8.8.1698 s. 694 (Cappellanen här sammastädes H:r Johan Salmenius 1151, föredrog Rätten huru såssom honom för någon tijd sedan Anders Schalins hemman af 1/3 M:ll till Booställe blifwit tilldeelt); KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 3.6.1668 (Samma dato hafuer Petter Buusk warit Citerat till rätta emot Andream Schalin och hans Broder Nilss Schalin om något slagzmåhl som dhe uthj dryckenskap hafua hafft sin emellan ... Andreas Schalinus); KA mf. ES 1240 (g 13) Helsingin RO 10.2.1686 (Sahl: heredzskrif:s Johan Beermans E:a hustru Anna Swanestrup ... hustru Johanna SwaneStrupe, katso U230). — Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 438; K. G. Leinberg, Bidrag till kännedom om finske studerande vid Upsala universitet. Förhandlingar och Uppsatser 5 (1891) s. 88; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 138 (15.11.1660); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 78; Akademiska konsistoriets protokoll II 1637–1640 (Uppsala 1969) s. 53 (14.6.1637, katso 114). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 332; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 280; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 311; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2071D, 2823D, 2850D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2756; V. P. Toropainen, Tietoja 1600-luvun turkulaisten sukulaisuussuhteista. Genos 73 (2002) s. 149 (mainitaan kaksi veljeä 1634).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Svanstrupe. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U83>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.