Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1679 Jonas (Joen) Pacchalenius Jonas Andreæ, Satacundensis 2787. Vht: Pohjois-Suomen alilaamanni Anders Michelsson († 1679) ja Sofia Mårtensdotter Stenius. Porin triviaalikoulun oppilas ?. Ylioppilas Turussa sl. 1679 [Pacchalenius] Jonas Andreæ Björneb _ 144. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1679/80] Jonas Pacchalenius. | Sacellanus Bioerneburgensis. | obiit 1706. — Apulaispappi (medhielpare, 1696). Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentin (Bernh. Rehbinderin rykm.) pataljoonansaarnaaja 1696. Porin kappalainen 1699. ‡ Porissa 12.1.1706.

Pso: 1688 Katarina Henriksdotter Henricius († 1715).

Appi: Porin kappalainen Henrik Henricius 990 (yo 1653, † 1699).

Veli: Eurajoen kirkkoherra, FM Anders Pacchalenius 1826 (yo 1665/66, † 1704).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 144b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #260; KA valtakunnanregistratuura 27.8.1696 f. 456 (Esquadrons predikantz fullmackt för Jonas Pachalenius ... medelst Jacob Rungii 2904 befordran till Squoritz Pastorat Esquadrons predijkantz beställningen under wårt Åbo lähns Cavallerie Regemente är kommen at blifwa vacatn och ledig), 16.8.1699 f. 264 (Till Stats Cont. om Tullfrijhet på bygningz materialier till en kyrckias opbyggiande uthi Biörneborg), 2.1.1700 f. 4 (Esquadrons Predikantz fullmackt för Harald Alphtanus 3656 ... medelst Jonas Baccalenii befordran till en Capellans lägenhet uti Biörneborgz stad, des härtills förträdde Esquadrons Predikantz beställning under Wårt Åbo och Biörneborgz Lähns Cavallerie Regemente är kommen att blifwa leedig); KA mf. ES 1927 (mm 18) Ulvilan käräjät 12.–15.10.1689 s. 452 (Wällärde H:r Jonas Paccalenius opå sin Swärfaders Cappellanens wällärde H:r Henrici Nicolai wägnar); KA mf. ES 1931 (mm 33) Kalannin käräjät 25.–26.5.1698 f. 107v (Esqvadrons predikanten Ehrewyrdige H:r Jonas Paccalenius); KA mf. ES 1143 (a 4) Porin RO 23.3.1688 s. 8; KA mf. ES 1144 (a 6) Porin RO 20.12.1699 s. 104 (Bleff och af Rätten och sambtlige Borgerskapet nu sambtycht, att Esqvadrons Predikanten Wyrdige och Wällärde H:r Joen Pacqvalenius voceres till denne Stadz Cappellan uthj hans Sahl: Swär Faders och afledne Caplans H:r Henricj Nicolaj 990 ställe), Porin RO 29.5.1701 s. 75 (Såssom alredo Tre åhr ähre förlupne, sedan een olyckeligh wådh Eldh, sidst denne Staden öfwergick, innan hwilken tijdh ingen af Sahl: Skohlmestarens Mag:r Gregorij Arctopolitanj 989 I Swerige boande Arfwingar, dett ringaste bekymbrat sigh, mindre någon anstalt giordt, om sin Sahl: Föräldrars tomptz bebyggiande her sammastädes, som ligger wedh dhen förnembste och störste gatan, kunnandes inthet stå lengre obebygdh Staden til wahnheeder, emoth Kongl: Maij:ttz Allernådigste uthgångne Placat om Ödes Tomptens byggiande uthj Städerne af den 12 Novemb: 1650, sambt Kongl: Maij:ttz resolutions 21 punct opå sambl: Städernes Almenne wedh Rickzdagen I Upsala af den 3 Octobris 1675 Insinuerade beswärs puncter. Altsså för Åfwanbem:te Skähl och orsack blef nu samma Arctopolitanj ödes tompt förundt Cappellanen her i Staden Wyrdige och Wällärde H:r Joen Pacchalenio att få uthan någon afgifft til Staden bebyggia), Porin RO 31.1.1703 s. 4, Porin RO 7.3.1703 s. 8, Porin RO 5.9.1703 s. 39, Porin RO 5.2.1706 s. 3 (Kyrckioheerden I Cumo Sochn Ehrewyrdige H:r Henrich Paulinus 1870, igenom Rådhman Adrian Gottleben anhölte att hans uthj framledne Caplans Sahl: H:r Joen Pacchalenij Sterbhus hafwande Gieldz fordran Nembl: Sex Tunnor Spanmål och resterande huus hyra måtte honom til säckerheet inprotocollerat blifwa, hwilket således effter begäran ad notam togz), Porin RO 26.2.1706 s. 9, Porin RO 2.4.1706 s. 33, Porin RO 27.4.1708 s. 50. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 184 (XL); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #260. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 204; Y. Blomstedt, Militärpräster i Finland 1687–1703. Genos 23 (1952) s. 22; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #647H (vih. 10.1.1688), 3149D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jonas Pacchalenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2787>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.