Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1653 Grels Arctopolitanus Gregorius Gregorii, Björneburgensis 989. Vht: Ulvilan kirkkoherra Grels Arctopolitanus (Gregorius Thomæ, † 1662) ja Agneta Mattsdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1653. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1653/54] Gregorius Arctopolitanus. | Philosophæ Mag. Scholæ Triv. Biörneburgensis Rector. Respondentti 20.6.1656, pr. Mikael Gyldenstolpe U8. Stipendianomus 20.12.1658. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1659 – kl. 1660. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1660 – sl. 1664. Respondentti 1661(?, Lidén), pr. Enevald Svenonius 132. Respondentti 6.5.1664 pro gradu, pr. Axel Kempe 168. FM 24.5.1664. — Porin triviaalikoulun konrehtori 1666, rehtori 1675. ‡ Porissa 18.9.1679.

Pso: 1667 Katarina Gustafsdotter Curnovius († 1679).

Veli: Ulvilan kirkkoherra, FM Gabriel Arctopolitanus 611 (yo 1647/48, † 1682).

Poika: ylioppilas Gustaf Arctopolitanus, v:sta 1688 Bernstedt 2912 (yo 1681).

Poika: Grels Arctopolitanus 3436 (yo 1687).

Lanko: amiraliteetinsihteeri Gustaf Curnovius 1823 (yo 1665/66, † 1680).

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #76; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (20.12.1658); KA mf. FR 199 (Bielkesaml. 26) Ulvilan käräjät 17.–19.2.1672 f. 17; SSHY (TMA Ulvila:2a) Loimaan käräjät 30.–31.8.1677 f. 194 (D:nus Jonas Ekerot fulmechtighat af Siählo Hospitals Förståndaren Erik Gotskalk förekom nu och fordradhe ... Tiugu T:r Sp:l som Georgius Johannis Montanus 1635 den 8 Junij 1667 ähr Skyldigh blefwen Scholmestaren i Biörneborgh Mag: Gregorio Arctopolitano); KA mf. ES 1143 (a 4) Porin RO 8.2.1686 s. 10 (Mons:r Gustavus Arctopolitanus framkom nu och såsom d: 3 Decemb: 1677 uthi saaken emellan Hans Sal: Fadher fordhom Skohlmestaren Mag: Gregorium Arctopolitanum och Mag: Isaacum Stenium, den Prætension hans Sal: Fadher för Pauluses gårdz bygnadt, hadhe til sin Swåger be:te Stenium är worden opskoten till dess Rådman Petter Mill, som då war på Stockholms reesan stadder, dheruthinna skulle afhöras ... hans [Gregorij] Sal: Modher fordhom Probstinnan, hustru Agnetha Matzdotter), Porin RO 15.2.1686 s. 19; KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 30.6.1691 s. 24 (Bewilliades Rådhman Nils Larsson dett Kåhlandz stycket, Fordom Skohlmestaren Sahl: Mag: Gregorius Arctopolitanus af Staden åthnutit och nu uthj någre Åhr Öde och Under fäföth uthan Gerdzle gårdh legat, att få bruka och nyttia); KA mf. ES 1144 (a 6) Porin RO 29.5.1701 s. 75 (Såssom alredo Tre åhr ähre förlupne, sedan een olyckeligh wådh Eldh, sidst denne Staden öfwergick, innan hwilken tijdh ingen af Sahl: Skohlmestarens Mag:r Gregorij Arctopolitanj I Swerige boande Arfwingar, dett ringaste bekymbrat sigh, mindre någon anstalt giordt, om sin Sahl: Föräldrars tomptz bebyggiande her sammastädes, som ligger wedh dhen förnembste och störste gatan, kunnandes inthet stå lengre obebygdh Staden til wahnheeder, emoth Kongl: Maij:ttz Allernådigste uthgångne Placat om Ödes Tomptens byggiande uthj Städerne af den 12 Novemb: 1650, sambt Kongl: Maij:ttz resolutions 21 punct opå sambl: Städernes Almenne wedh Rickzdagen I Upsala af den 3 Octobris 1675 Insinuerade beswärs puncter. Altsså för Åfwanbem:te Skähl och orsack blef nu samma Arctopolitanj ödes tompt förundt Cappellanen her i Staden Wyrdige och Wällärde H:r Joen Pacchalenio 2787 att få uthan någon afgifft til Staden bebyggia). — K. F. Ignatius, SHS:n pöytäk. 18.1.1883 [Eräs v:n 1658 ylioppilasmeteliin liittyvä jäljennös]. HArk 8 (1884) s. 386; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 61 (XIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 14 (XIV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 28, 74, 79–81, 85–89, 89–90, 101, (103–105), 106, 110 (2.4.1658, Consistorii sententia öfwer dee studiosos ... som hafwa begådt drååp på stadswachtmästaren Hindrick Staffanson ... fäller dem till tiugu dal:r sölfwermynt hwardeera sex studiosos ...), 203, 243, 244, 272, 319–320, 333, 403, 450, 484, 522; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 15; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #76. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum III. Disp. Aboënses (1779) p. 180 V#3699; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 272, 274; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #971D, 972D, 2019R, 3699R, 4401D, 4420R; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 72; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1585R, 1988, 2030, 2119R, 2409D, 3611R.

Doria respondentti

Päivitetty 13.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Grels Arctopolitanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=989>. Luettu 25.6.2024.

Ks. myös viittausohje.