Helsingin yliopisto

Tiedot

1666/67 Henrik Raumannus, myöhemmin Paulinus Henricus Pauli, Satacundensis 1870. Vht: Mouhijärven kirkkoherra Paul Raumannus 61 (yo 1640, † 1682) ja Agneta Henriksdotter. Ylioppilas Turussa 1666/67 [Raumannus] Henr. Pauli _ 89. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1666/67] Henricus Paulinus. | Scholæ Bioerneburg. Collega deinde Con-Rector hinc Pastor in Cumo. | Obiit 1712 ibidem. — Porin triviaalikoulun ylempi kollega 1671, konrehtori noin 1679, samalla Ulvilan vt. kirkkoherra (1683). Kokemäen kirkkoherra 1689. Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Turussa 1675, preeses 1697 (ei ollut itse läsnä, vaan esimiehyyden hoiti sijainen), puhuja pappeinkokouksessa 1691. † Kokemäellä 1713.

Pso: 1:o 1679 Agneta Gabrielsdotter Arctopolitanus; 2:o 1698 Anna Maria Orrfelt tämän 2. avioliitossa (elossa 1741).

Appi: Ulvilan kirkkoherra, FM Gabriel Arctopolitanus 611 (yo 1647/48, † 1682).

Poika: hovioikeudenneuvos Simon Paulinus, aatel. 1727 Lindheim 4632 (yo 1701, † 1760).

Poika: ylioppilas Henrik Paulin 4894 (yo 1706, † 1720).

Poika: Johan Paulinus U596.

Tyttärenpoika: Rauman pedagogi Karl Brander 5897 (yo 1732, † 1769).

Lanko: ratsumestari Johan Orrfelt 1505 (yo 1661/62, † 1702).

Vävy: Ulvilan kappalainen Johan Pavolenius 1864 (yo 1666/67, † 1721).

Vävy: Kokemäen kirkkoherra Johan Polviander 3751 (yo 1691, † 1729).

Vävy: Ikaalisten pitäjänapulainen Nils Polviander 3985 (yo 1693/94, † 1716).

Vävy: luutnantti Elias Nordman 4424 (yo 1699).

Vävy: Marttilan kirkkoherra Matias Riman 4830 (yo 1704, † 1737).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 157a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #149; KA valtakunnanregistratuura 27.2.1689 f. 110 (Fullmackt för H. Hindrich Paulinus, at wara Kyrkioheerde i Cuhmå Försambling ock Åbo Stifft ... Wij Carl etc. Giöre witterligit, att såsom Cuhmo Försambling i Åbo Stifft är förmedelst Kyrkioheerdens H:r Gustaf Boijes 767 dödelige afgång nyligen worden utan Siälesöriare, och Wij nödigt erackte densamma åter med en skickelig Prästman at föresee. Altså och emedan hoos Oss till den ända uti ett Nådigt anseende kommer Wår Tro Undersåte Conrectoren uti Biörneborgz Trivial Skola hederlig och Wällärd H:r Hindrich Paulinus, som icke allenast igenom sin lärdom, förwärfwade skickeligheet och gode förde lefwerne, utan nu uti 17 åhrs tijd wid bemälte Skola till Ungdomens särdeles förkåfring anwände mödosamme arbete och flijt, sambt i Twänne åhrs tijdh til församblingens goda nöije ock upbyggielse förrättade vice Pastoris Ämbete i Biörneborg ock Ulfzby, har giordt sig förtiänt ock Wärdig till en Nådig befordran och ihugkommelse; Efftersom han ock fördenskuld både af Biskopen och Consistorio i Åbo, som ock Bårgmästare ock Råd i Biörneborgz Stad där öfwer har förwärfwat sig ett särdeles godt låford och wittnesbörd); KA mf. ES 1925 (mm 13) Ulvilan käräjät 14.–16.2.1682 f. 88; KA mf. ES 1926 (mm 13) Ulvilan käräjät 3.–6.3.1683 f. 369 (om et Biörnskin), Ulvilan käräjät 3.–5.7.1683 f. 428v (at swara Jägerij Fiscalen wäl: Carl Höijer om olofligit Skiuterij); KA mf. ES 1927 (mm 16) Ulvilan käräjät 18.–20.9.1688 s. 358 (Conrectoren här i Biörneborgz scholan H:r Henrich Paulijn); KA mf. ES 1928 (mm 21) Kokemäen käräjät 26.–28.2.1691 s. 65 (dett een Ängzhållm Linnansaari kallad, skall rätteligen höra Prästebohlet här sammastädes till. Jatkuu 8.–9.6.1691 s. 273. Myös Kokemäen aiempia kirkkoherroja mainitaan); KA mf. ES 1931 (mm 35) Ulvilan käräjät 26.–28.6.1699 s. 540 (Kyrkioherdens Ehrewyrdige H:r Henrich Paulins Crono Rusthåld [i Lammais by]); KA mf. ES 1935 (mm 45) Kokemäen käräjät 12.–13.3.1706 f. 166v; KA mf. ES 1937 (mm 47) Kokemäen käräjät 7.–9.9.1708 f. 238; KA mf. ES 1937 (mm 49) Ulvilan käräjät 21.–22.5.1712 s. 237 (Lammais Rusthåld), Ulvilan käräjät 20.–21.10.1712 s. 419; KA mf. ES 1964 (nn 5) Karkun ja Mouhijärven käräjät 7.–9.1.1679 f. 480v (katso 2612); KA mf. ES 1964 (nn 6) Karkun ja Mouhijärven käräjät 6.–8.2.1682 s. 476; KA mf. ES 1971 (nn 17) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 2.–3.4.1701 s. 211 (Regementzskrifwarens sahl: Gustaff Swarthafras (katso 4014) Enkia, nu warande Kyrkioherdens i Cuhmo Ehrewyrdig H:r Henrich Paulini Kärsta Wälb: Maria Orrfält); KA mf. ES 1143 (a 4) Porin RO 7.5.1683 s. 45 (hoos H:r Conrectoren och Vice Pastoren Ehrewördige H:r Henricum Paulinum), Porin RO 6.10.1684 s. 38 (Oplystes första gångon Probstens i Cangasala Ehrwördige och Höglärdhe Magistri Johannis Thuronij 662 här i stadhen Liggiande gårdh och grundh huilken han till Conrectoren H: Henricum Paulinum för 370 D:r Kopp: M:t försålt hafwer, som köpe brefwet Dat: Cangasala Prestegårdh d: 7 Januarij 1680 uthwijsar), Porin RO 17.11.1684 s. 50; KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 30.1.1689 s. 14, Porin RO 2.3.1689 s. 25 (Mons:r Gustaff Bernstedt 2912 på Conrectoris H:r Henrici Paulini wägnar framkom, seijandes Grels Knutzson ifrån Kiälfiärdz by medh honom hafwa alreda förlijktz om Resterande Sahl: Probstens Arctopolitanj pastoralier), Porin RO 28.4.1690 s. 19 (Oplystes första gången een Tompt i Slottz Qwarteret, hwilcken Matz Olofson Sticku af Conrectoren H:r Henrich Paulino för Elfwa D:r Sölf:r My:tt sig hafwer tilhandlat som kiöpebrefwet af d: 21 sijdstledne Martij uthwijsar), Porin RO 26.5.1690 s. 32; KA mf. ES 1144 (a 6) Porin RO 29.10.1700 s. 115 (Kåifwisto twistige ägor), Porin RO 6.2.1701 s. 15 (Oplystes Första gångon Wälbördigh Johan Grotthws 2513 til Pastoren Ehrewördige H:r Henricum Paulinum den 11 Maij 1684 för Ländte Penningar Tiugu Otta dahl: Sölfwer Myntz Capital Pandtsatte Sölfwerkanna), Porin RO 5.2.1706 s. 3 (katso 2787); KA mf. ES 1396 (r 3d) Rauman RO 2.12.1693, Rauman RO 19.3.1694, Rauman RO 23.4.1694 (Tullnären Wälbet:d Johan Wilhelm föredrogh Rätten, huru att Kyrkioheerden i Cumo, Ehrwyrdige och Wällärde H:r Henrich Paulin haf:r opå Handelsmans Wäl:t Johan Gebhartz Skutha låtit inlasta een post Miöhl, till Stockholm att öfwerföras, och sådant widh Tullen intet ansagt att han således icke weet, huru månge Tunnor inlastat är ... Kyrkioheerdens Fullmechtige Stud: Dn: Henricus Inderman 3780 sadhe 150 T:r Miöhl wara i wintras widh Tullen ansagt); KA mf. ES 1396 (r 3e) Rauman RO 31.1.1698 (Förste gången opbödz Lapperlo Tompten med påstående Huus och brun, som Tullnären wälbet:d Johan Sporrnbergh (katso 7753) uthaff Gustaff Eliasson och hans Syster Margreta köpt haf:r Hwar wid Kyrkioheerden Ehrwördige och wällärde H:r Barthold Rajalenius 2229 giorde skrifftel:n inspråk, berättandes sin Swåger Kyrkioheerden i Cumo Sochn Ehrewördige H:r Henrich Paulin wara arftagen till samme Tompt, och dher aff för sin anpart ännu icke wara förnögd, och altså närmast, dhen till sig att inlösa. Hwilket således bleff ad notam tagit), Rauman RO 28.2.1698, Rauman RO 7.3.1698. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 117 (XXVII); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 71, 300; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #149. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 206; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 274, 276; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor V (1930) s. 31 (Lindheim); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2735D, 2937D, 4010D; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 168; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 127; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #133D, 1092, 2766, 2807, 2808, 4261.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Paulinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1870>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.