Helsingin yliopisto

Tiedot

1679/80 Mikael Stigelius Michael Henrici, Nylandus 2828. Vht: Karjaan kirkkoherra Henrik Stigelius 945 (yo 1652/53, † 1700) ja Kristina Ek. Turun katedraalikoulun oppilas 26.4.1676 (in cl. rect. circ. infer., Michael Henrici Stigelius Aboensis). Ylioppilas Turussa 1679/80 [Stigelius] Mich. Henrici Nyl _ 145. Respondentti 2.1688, pr. Anders Wanochius 2021. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa (Maariassa) helluntaimaanantaina 16.5.1692. — Apulaispappi Lemlandissa 1692. Lumparlandin kappalainen 1693. Siuntion kirkkoherra 1703. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1705. Pakeni sotaa Ruotsiin 1713. Mortorpin komministeri (Kalmarin hiippak.) 1714. † Kalmarissa 12.7.1717.

Pso: 1:o 1695 Beata Elisabet Löwe; 2:o (jo 1705) Elisabet Gråå tämän 2. avioliitossa († 1714).

Pson edell. aviomies: Siuntion kirkkoherra Erik Thomaeus 1885 (yo 1666/67, † 1702).

Appi: Pyhtään kirkkoherra, FM Johan Gråå 211 (yo (1641)).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 183a; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA valtakunnanregistratuura 20.10.1696 f. 584 (de 100 d:rs Sölf:r Mynt böter, hwartil Kyrckioheerden i Caris Henrich Stigelius 945 ock des Sohn Johan Stigelius äre förfallne, för det de begådt et feel wid Capellanens Michaelis Stigelii Wijgning, katso 1077), 11.10.1703 f. 301 (Kyrckioherde fullmakt för Michael Stigelius ... medelst Erici Thomæi 1885 dödelige frånfälle, Siunde Pastorat uti Åbo Stift är kommit at blifwa ledigt), 3.8.1720 f. 94 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmackt för Gabriel Theudschovius 4305 på Siundo Pastorat i Nyland ... medelst Kyrkioherdens Michael Stigelii dödel:e frånfälle Siundo Pastorat i Nyland är ledigt wordet); KA mf. ES 3237 (Åland 10) Lemlandin käräjät 11.–13.8.1694 s. 59 (Cappellan H:r Michael Stigelius befullmehtigat af för detta Sahl: Kyrkioheerdens 1024 Enckia Lissbetta Brynielsdåtter), Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 5.–6.11.1695; KA mf. ES 3237 (Åland 11) Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 25.–26.8.1697, Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 13.–15.9.1698 (hoos Cappellan H:r Michael Stigelius på Clemetzby), (Allmogen och Sochnemännerne härsammestädes androgo, och förestälte wid detta tillfälle, huru som gud den aldrahögste oförmodeligen innan een kårt tijd haar behagat till sig kalla, deras af höga öfwerheeten dem tillsatte Kyrckioheerdar H:r Matthias Johannis, och nu sedermehra Sahl: Mag: H:r Johan Torpander 3526; Så emedan Cappellanen Wördige och Wällärde H:r Michael Stigelius widh desse dödelige förändringar gudztiensten icke utan seerdeles flijt möda och sorgfälligheet så wähl wid Moderkyrckian som Cappellet härsammestädes medh dheras största behag förrättat, Fördenskull och i föllie der af Supplicerar Inn för höga öfwerheeten Allmogen och Sochnemännerne i Underdånigheet, att bem:te H:r Michael Stigelius till dheras Kyrckioheerde i nåder Promoveras och förhielpas kunde, Emedan dess trogna tienst i gudz helige ord och Predickning gif:t dem ett stort nöje, derföre dhe och i föllie der af honom till samme beställning åstunda och Vocera); KA mf. ES 3238 (Åland 12) Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 22.–24.9.1702 f. 267v; KA mf. ES 3239 (Åland 13) Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 17.–20.3.1705; KA mf. ES 3241 (Åland 15) Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 7.–8.2.1710 s. 242; KA mf. ES 1890 (ll 22) Siuntion käräjät 30.–31.1.1705 s. 100, Siuntion käräjät 24.–25.10.1705 s. 694; KA mf. ES 1890 (ll 24) Siuntion käräjät 30.–31.1.1707 s. 141; KA mf. ES 1891 (ll 25) Siuntion käräjät 11.–13.6.1708 s. 509; KA mf. ES 1892 (ll 27) Siuntion käräjät 27.–29.1.1710 s. 162 (Kyrckoherden Ehrewyrdige H:r Michael Stigelius, Upwijste een afskrifft af ett bref som högl: i Åminnellsse Konung Johan, den tredie, den 1 Octobr: 1589 skall hafwa uthgifwit, af innehåld, thet hans Kongl: Maij:t af Ynnest och nåde, undt och effterlåtet då warande Capplan i Siundo Sochn H:r Mårten Escilli [Martinus Æschilli Helsing, † Siuntion kirkkoherrana 1617], till des nähring och Uppehälle, Klåckar Bohlet thersammastädes, fritt och obehindrat, att niuta och bruka). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 185 (XL); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 273, 396, 430, 515; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #162; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 16; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 139 #56; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 166 (1676:II), 168 (1677:II). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 367; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 17; B. Olsson, Kalmar stifts herdaminne III (1948) s. 86; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #4241R; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 151; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 210; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #7342; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2197, 4349R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mikael Stigelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2828>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Stigelius, Mich. Henrici Nyl. p. 145 || Hans far p. 46. Född i Karis. Respondens 1688 u. Wanochius. Kpl i Lumparland 1693. Kh i Sjundeå 1703. Flydde under kriget. Tjenstgjorde som kmn i Mortorp, Kalmar stift. Död i Kalmar, derifrån han ärnade återvända till hemlandet, i slutet af 1717. Sjundeå kyrkas egendom och skatt i hans förvar.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 185.