Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1698 Gabriel Teudschovius Gabriel Jacobi, Satacundensis 4305. Vht: Paraisten Domarbyn omistaja, vuokraaja Jakob Jakobsson Teudsk (elossa 1686) ja Katarina Henriksdotter Tavast tämän 2. avioliitossa. Turun katedraalikoulun oppilas 26.5.1692 (in cl. syntact., Gabriel Jacobi Teudsch). Ylioppilas Turussa kl. 1698 [Teutschovius] Gabriel Satac _ 221. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 23.1.1698 1698. 23 Jan: Gabriel Teudschovius | Sacellanus in Siund. | et Pastor ibidem. | denatus. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 31.5.1701. — Apulaispappi Kangasalla 1701. Armovuodensaarnaaja Siuntiossa 1702. Siuntion pitäjänapulainen 1704, kappalainen 1705. Pakeni talvella 1715 Tornion kautta Tukholmaan. Frestan komministeri (Uppsalan arkkihiippak.) 1719. Siuntion kirkkoherra 1720. † Siuntiossa 1729.

Pso: Elisabet Thomaeus († 1740).

Appi: Siuntion kirkkoherra Erik Thomaeus 1885 (yo 1666/67, † 1702).

Isän isä: Kalajoen kappalainen Jakob Teudschovius 357 (yo 1643, † 1675).

Eno: Etelä-Suomen laamanni, FM Henrik Tavast, aatel. 1664 Tavastén 475 (yo (1645), † 1706).

Velipuoli: Erik Galle 2835 (yo 1680).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 192b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #402; KA valtakunnanregistratuura 3.8.1720 f. 94 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmackt för Gabriel Theudschovius på Siundo Pastorat i Nyland ... medelst Kyrkioherdens Michael Stigelii 2828 dödel:e frånfälle Siundo Pastorat i Nyland är ledigt wordet); KA mf. ES 1924 (mm 11) Vehmaan käräjät 15.–16.9.1674 f. 25v (Arendatoren på Kåskis Wällförståndig Jacob Teusk); KA mf. ES 1925 (mm 12) Ylim. käräjät Vehmaan Kosken kartanossa 4.5.1680 f. 18 (emellan hans Excell:tz H:r Baronen och General Governeurens högwählborne H:r Jacob Johan Taubes Inspector och Fullmechtige Wählbetrodde Johan Fedder, och för detta Arrendatoren här sammastädes Wählbet:d Jacob Teusk); KA mf. ES 1845 (kk 7) Vehmaan käräjät 8.–9.12.1676 f. 108 (Arrendatoren på Koskis Wäll:tt Jacob Teusch); KA mf. ES 1888 (ll 16) Siuntion käräjät 13.–14.2.1699 s. 198 (Capplan Wyrdige och Wähl Lärde H:r Anders Bunovius 2624 ... Caplans Barns Præceptor Stud: Gabriel Tetschovius); KA mf. ES 1925 (mm 12) Vehmaan käräjät 17.–18.1.1679 s. 5 (wara skyldigh till Arrendatoren Wälb:de Jacob Teudsk någon Spanmål. huilcken Spanmål Arrendatorens hustru dygdesamme hustru Catharina Tafwasts Fullmechtige Dn: Jacob Pahlman ...); KA mf. ES 1889 (ll 21) Siuntion käräjät 31.5.–1.6.1704 s. 291 (Predijkanten här i Siundo Försambling Wällärde H:r Gabriel Teudschovius); KA mf. ES 1891 (ll 24) Siuntion käräjät 25.–26.6.1707 s. 527; KA mf. ES 1891 (ll 25) Siuntion käräjät 11.–13.6.1708 s. 509; KA mf. ES 2036 (rr 22) Limingan käräjät 5.8.1685 s. 168 (Wäll:de Jacob Theudsk kärde till Sahl: Larss Persons Enckia, dygdesamme hustro Karin Eskelsdotter om förlijkningen, som Enckian näst förleden Lagmans Tingh hade ingått medh Jöran och Peer Erickzsöner Kärar om Engiar, hwilket Tysken förmeente wara skedt för Arfz prætention till Fougdila hemman och som iagh [Erik Tavast, katso 2497] af Enckians Son 3129 förmedelst tillförenne Swågerskaph medh bem:te Jacob Theudsk bleff jäfwat till een annor præsidis närwaro, dy stannade Action der wedh); KA mf. ES 2036 (rr 23) Limingan käräjät 4.–5.10.1686 s. 685 (Arrendatoren Wähl:t Jacob Teudsk ... om Foudila hemman, och der till hafwandhe arfz prætention); KA mf. ES 2037 (rr 26) Kemin käräjät 22.–23.2.1689 s. 234 (Opsyningzman Jacob Teudsk); KA mf. ES 1369 (p 2b) Uudenkaupungin RO 11.6.1688 (Rådhman Olof Snellman fullmächtigat af för detta Arrendatoren på Kåskis Jacob Teudsk, ifrån sitt säte opstodh, och framwijste Bårgarens Michel Bengtssons obligation af d: 25 Junij 1676 medh nampn och bomärcke under på 65 d:r k: m:t som Michel Bengtsson för undfångit Spanmåhl skyldigh blif:t). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 289 (LVIII); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 48; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #402; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 145 #258. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 368, 369, 370; J. Fant och A. Låstbom, Upsala ärkestifts herdaminne I (1842) s. 400; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 153; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7587; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 211; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #3572 (1715), 4706 (1716), 5984 (1719).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Teudschovius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4305>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.