Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1679 Samuel Julenius Samuel Zachariæ, Lappoensis 2714. Vht: Kauhavan kappalainen Zachris Julenius 631 (yo 1648, † ~1686) ja N.N. Ylioppilas Turussa kl. 1679. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1679] Samuel Zachariæ Julenius. Lapoensis. Pastor Carloensis 1708. | Obiit 1717. Oraatio 22.10.1690. — Lapuan Kauhavan kappelin saarnaaja (1686). Pietarsaaren pitäjänapulainen ja pedagogi 1690. Kuusamon kirkkoherra 1691. Kruunupyyn hospitaalinsaarnaaja 1699. Hailuodon kirkkoherra 1708. Pakeni sotaa noin 1714. † 1717.

Pso: Elisabet.

Poika: Kruunupyyn hospitaalinsaarnaaja Zachris Julenius 5100 (yo 1709, † 1735).

Poika: ylioppilas Anders Julenius 5101 (yo 1709).

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #267; KA valtakunnanregistratuura 13.9.1691 f. 441 (Kyrkioherde fullmakt på Kusammet Pastorat för H:r Samuel Julenio ... såssom förmedelst H:r Hinric Cajani U358 dödelige frånfälle, Kusammet Pastorat i Kiemi Lappmark är kommit at blifwa ledigt), 8.7.1692 f. 344 (Collect för Kusamo försambling ... hoos Oss Kusamo försambling i Lappmarken underd. har låtit föredraga, hurusom dhe fuller äre sinnade at upbyggia sig en ny Socknkyrkia, men finne dhe sig alt för swage och oförmögne ett så kåstsamt wärk behörigen att fullborda och till fullkombligheet bringa ...), 8.7.1692 f. 345 (Till Consistorium i Åbo angående Kusamo försambling), 3.3.1698 f. 194 (Till Stats Cont. ang:de klockan för Församblingen [Kusamet] i Kiemi Lappmarck), 4.5.1699 f. 155 (Hospitals Predijkantz Fullmacht för Julenius ... medelst Eric Hammars 2139 befordran till Lämlandz Pastorat på Åhland, Hospitals Predijkantz beställningen i Cronoby är kommen att blifwa ledig), 9.10.1719 f. 178 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmakt för Alexander Krank 4084 på Carlö Pastorat i Österbotten ... medelst Samuel Julenii dödelige frånfälle Carlö Pastorat i Österbottn är wordet ledigt); KA mf. ES 2082 (ss 8) Lapuan käräjät 21.–23.6.1686 s. 90 (Predikanten wid Cauhaiåki Capellgeld wellerde H:r Samuel Julenius Fullmechtigad aff Pædagogo utj Nycarleby wellerde H:r Gustawo Gronovio, insinuerade een des till Retten fattat Supplique), 91 (Effter Capplanens wellerde H:r Samuelis Julenij begieran deputerades doomhafwanden medh Cronones lenssman, iempte Nembdemannen Arfwed Hindersson att werdera des Sal: Faders H:r Zachrises giorde melioration på dedt Crono hemmanet han besitter utj Kauhafwa byn); KA mf. ES 2082 (ss 9) Lapuan käräjät 10.–13.9.1687 s. 194; KA mf. ES 2087 (ss 20) Pietarsaaren pitäjän käräjät 21.–22.2.1698 s. 307 (Kyrkioherden i Kusama, Ehrewyrdige H:r Samuel Julenius, och des Swåger Bårgaren i Jacobstad Anders Kurasi ... Sandsundz hemman, katso 2915); KA mf. ES 2088 (ss 21) Pietarsaaren pitäjän käräjät 30.–31.1.1699 s. 232; KA mf. ES 2091 (ss 26) Pietarsaaren pitäjän käräjät 26.–27.8.1704 s. 975 (katso 2915); KA mf. ES 2094 (ss 33) Pietarsaaren pitäjän käräjät 7.–8.3.1711 s. 268; KA mf. ES 2041 (rr 38) Kruunupyyn käräjät 5.–7.1.1701 s. 18 (hosspitahls Predijkanten Ehrewyrdig H:r Samuel Julenius); KA mf. ES 2042 (rr 38) Kruunupyyn käräjät 7.–8.10.1701 s. 876, 884 (katso U455); KA mf. ES 2044 (rr 42) Kruunupyyn käräjät 2.–3.10.1705 s. 821 (Hieronymus Hujare anförde fullan sitt beswär emoot Hospitahls Predijkantten H:r Samuel Julenium, för det han eij allenast med hugg och slag honom öfwerfallit, uthan och i det Julenii hustru skall beskyllt honom för trulldomb). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 175 (XXXIX); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #267; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 82 #267 (Lisäyksiä ja oikaisuja). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 99, 131, 180, 238; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 295; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #4055D; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 112; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 151; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 149; L. Nyholm, Befolkningen i Jakobstad 1653–1714. SSJ 51 (1996) #333; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #11, 1107, 1348, 2019, 3795, 4267.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Samuel Julenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2714>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.