Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1683 Niklas Wendelius Nicolaus Johannis, Ostrobotniensis 3048. Vht: Kokkolan tullinhoitaja Johan Eriksson Wendell († 1694) ja Margareta Florinus. Ylioppilas Turussa kl. 1683 Wendelius Nic. Joh:is Ostrob _ 155. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1683] Nicolaus Joh. Wendelius. | Consul Jacobstadensis. — Pietarsaaren kaupunginkirjuri 1686, samalla raatimies 1690 ja vt. pormestari 1691. Pietarsaaren pormestari 1696. Valtiopäivämies 1693 ja 1697. † pakomatkalla 1714.

Pso: Elisabet Michelsdotter Ensenius tämän 1. avioliitossa († 1734).

Veli: Kokkolan kappalainen Olof Wendelius 3188 (yo 1684, † 1707).

Veli: Lapväärtin kirkkoherra Johan Wendelius 3486 (yo 1688, † 1719).

Poika: pietarsaarelainen kauppias, raatimies Nils Wendelius U601 († 1764).

Vävy: Pietarsaaren pormestari Karl Borgerus 4679 (yo 1702, † 1729).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 208b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #300; KA valtakunnanregistratuura 5.5.1696 f. 234 (Till Landshöfdingen Ehrenschöld swar angående Borgmästare tiensten i Jacobstad ... Wij see utur Eder underdånige skrifwelse, daterad d. 2 April sidstleden, huru som Borgmästaren i Jacobs Stad Per Larson Alm, för des ålder och oförmögenhet skull är sinnad afträda sitt Borgmästare Embete, wiliandes det samma till en benembd Johan Falk 3602 öfwerlåta, men som bemelte Falk där sammastädes är aldeles okunnig, har eij heller giort sig där till meriterat, Så föreslå I till bemelte Borgmästare beställningz ersättiande Rådmannen och Notarien därsammastädes Niclas Wendelius, huilken icke allenast länge har tient för Rådman och Notarius där i Staden, utan ock alt sedan Anno 1691 uthi berörde Per Larsons siukdom företrädt Borgmästare tiensten, erbiudandes sig iembwähl att willia låta honom Pär Larsson Alm uthi lijfztijden behålla des Borgmästare löhn, och emedlertijdh åthnöija sigh med sin Rådmans löhn. Det länder Eder fördenskull här uppå till nådigt swar, det wele Wij så i nådigst anseende till det goda loford I gifwe honom Rådman Wendelius om de skickeligheet och wählförhållande, som i consideration till dess tillbod att lembna den gamble Borgmästaren Per Larson löhnen i lijfztijden, hafwa benådat honom medh bemelte Borgmästare beställning, låtandes för honom Wår nådige fullmakt där på uthfärda), 5.5.1696 f. 235 (Borgmästare Fullmakt för Nicolaus Wendelius), 17.6.1719 f. 113 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmacht för Elias Hamnius U455 på Borgmestare tiensten i Jacobstad ... medelst Nicolai Vendelii dödelige afgång Borgmestare beställningen i Jacobstad är worden ledig); KA mf. ES 2082 (ss 9) Pietarsaaren pitäjän käräjät 6.–7.6.1687 s. 60; KA mf. ES 2083 (ss 12) Ylim. laamannintutkinta Pietarsaaressa 16.6.1690 s. 380, Pietarsaaren pitäjän ylim. käräjät 13.–15.12.1690 s. 403 (Vice Lentzman Rådhman Nicolaus Vendelius); KA mf. ES 2084 (ss 14) Pietarsaaren pitäjän käräjät 22.2.1692 s. 303; KA mf. ES 2084 (ss 16) Pietarsaaren pitäjän käräjät 20.1.1694 s. 126 (Råd- och Handelsmannen i Jacobstadh wälbet:de Nicolaus Wendelius på sin käre Moders wegnar, framkom seijandes sigh låtit citera Sahl: Häradshöfdingens Tawastiernas (katso 2497) Änkie Fru wälborne Maria Rosendahl om Slagzmåhl); KA mf. ES 2085 (ss 17) Pietarsaaren pitäjän käräjät 1.–2.3.1695 s. 321; KA mf. ES 2086 (ss 18) Pietarsaaren pitäjän käräjät 29.8.1696 s. 91; KA mf. ES 2087 (ss 20) Pietarsaaren pitäjän käräjät 21.–22.2.1698 s. 310, Pietarsaaren pitäjän käräjät 10.–11.8.1698 s. 151; KA mf. ES 2087 (ss 21) Pietarsaaren pitäjän käräjät 30.–31.1.1699 s. 185, 244; KA mf. ES 2088 (ss 22) Pietarsaaren pitäjän käräjät 16.–17.2.1700 s. 351, Pietarsaaren pitäjän käräjät 13.8.1700 s. 609; KA mf. ES 2089 (ss 23) Pietarsaaren pitäjän käräjät 21.–22.2.1701 s. 252, Pietarsaaren pitäjän käräjät 28.8.1701 s. 960; KA mf. ES 2090 (ss 25) Pietarsaaren pitäjän käräjät 16.–17.2.1703 s. 198 (Mårten Pehrson ifrån Larsmo klagade att Sahl: Michel Markusons Encka i Staden hugget een Anseenlig hoop weed uppå Wijkar hållmen som är belägen in uti deras ängier. Enckans Mågh Borgmestaren Wälbet:de Niclas Wendelius påstood att Swär Modren hafwer sin ängh in till samma hållma och således hafwer deehl uti Hållmen som odeelt och samfält är), 200 (Borgmestaren ifrån Jacob Stad Wälbet:de Niclas Wendelius befullmechtigad uthaff sin Swär Moder dygdesamma Matronan hustru Karin Andersdåtter); KA mf. ES 2035 (rr 18) Kokkolan käräjät 22.–23.8.1681 s. 958 ([För detta Tullnerens] Johan Wendels hustru Margeta Florina); KA mf. ES 2037 (rr 27) Kalajoen käräjät 8.–9.9.1690 s. 201 (Fullmechtigen Nicolaus Wendelius); KA mf. ES 2038 (rr 29) Kruunupyyn käräjät 4.–5.1.1692 s. 5 (Notarien i Jacobstadh Nils Wendel, begärte, att emedan Pedersöhre ligger under Jacobstadz Gebite, Gamble Carleby Borgare måtte förbiudas att bruka Skepz byggerie utj Pedersöhre). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 202 (XLIII); Hj. Björkman, Suomen kaupunkien vanhoja perunkirjoituksia I. Jakobstad 1706–1800. SSV 13 (1929) s. 99, 111; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #300. — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 219; O. Schalin, Kulthistoriska studier till belysande av reformationens genomförande i Finland. Del I. SSLS 305 (1946) s. 74 (Bröderna Vendelius' skolsångbok, i HUB); L. Nyholm, Österbottniska nationens matrikel I, tillägg och rättelser. Genos 59 (1988) s. 62; L. Nyholm, Befolkningen i Jakobstad 1653–1714. SSJ 51 (1996) #266; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2019D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Niklas Wendelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3048>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.