Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1688 Johan Wendelius Johannes Johannis, Ostrobotniensis 3486. Kastettu Kokkolassa 2.12.1669. Vht: Kokkolan tullinhoitaja Johan Eriksson Wendell († 1694) ja Margareta Florinus. Ylioppilas Turussa kl. 1688 Vendelius Joh. Ostrob _ 175. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1688] Johannes Wendelius | primo sacellanus in Pedersöre et Jacobstad, deinde Pastor in lappfierd et Christina 1712; obiit in Mariefred Sveciæ 1719, hostes fugiens. Respondentti 7.12.1694, pr. Anders Wanochius 2021. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 2.6.1695. — Turun tuomiokapitulin varanotaari 1689. Pietarsaaren pitäjän kappalainen 1695. Lapväärtin kirkkoherra 1712. Pakeni sotaa Ruotsiin (1715). † paon aikana Mariefredissa 19.9.1719. ‡ Strängnäsiin.

Pso: 1:o Vendla Wernberg tämän 2. avioliitossa; 2:o Magdalena Kristina Klerck († 1753).

Pson edell. aviomies: Uudenkaarlepyyn kirkkoherra Johan Grandelius, myöh. Grandell 1066 (yo 1654/55, † 1693).

Veli: Pietarsaaren pormestari Niklas Wendelius 3048 (yo 1683, † 1714).

Poika(?): Helsingin tullinhoitaja Lars Wendelius 5641 (yo 1728, † 1770).

Lanko: turkulainen asianajaja, raatimies Daniel Wernberg 1398 (yo 1660, † 1698).

Vävy: Lohtajan kirkkoherra Johan Altan 5181 (yo 1712, † 1755).

Sisarenpoika: apulaispappi Johan Meibom 3724 (yo noin 1690, † ~1697).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 199a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #361; KA valtakunnanregistratuura 21.10.1712 f. 327 (Fullmackter för någre Pastores och Lectores i Åbo samt Wexiö stiffter, hwilkens nampn här in uti finnes antecknade ... Till Christinæ stad och Lapfierdz Sochn Johan Vendelius), 13.1.1720 f. 11 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmackt för Eric Sand, at wara Kyrkioherde wid Christinæ och Lapfierds församl:r i Österbottn ... förmedelst Kyrkioherdens Wendelii dödeliga afgång, Christina och Lappfierds Pastorat i Österbottn är wordet ledigt, och till dess besättiande hos Oss i nådig åtanka kommer Regements Prästen wid Wår felt Artillerie Regemente Oss Älskelig Wällärde Magister Eric Sand); KA mf. ES 2085 (ss 16) Maalahden käräjät 19.9.1694 s. 390 (Kyrckioherdens i Cronoby 2166 K: Maka dygdesamma Matrona Maria Preutz och des dåtter Jungfrw Magdalena Christina Clerck); KA mf. ES 2086 (ss 19) Pietarsaaren pitäjän käräjät 22.1.1697 s. 93 (lätt Sacellanus i Pedersöre, wördige och wällärde H:r Johan Wendelius, andre gången Opbiuda ett Hemman, Wester Sundet ben:d, hwilket och skedde uthan något klander); KA mf. ES 2087 (ss 19) Pietarsaaren pitäjän käräjät 7.9.1697 s. 242, 244; KA mf. ES 2088 (ss 21) Pietarsaaren pitäjän käräjät 5.–6.9.1699 s. 361 (Capellanen wördige och wällärde H:r Johan Wendelius bewijste medh Hans Nådes Högwälborne H:r Baron och Landzhöfdingens Nådige resolution aff d: 24 Aprilis Sidstweken, att Klåckar hemmanet a 1 Mantahl belägen i Kyrkioby, ähr honom till Capplans bohl anslaget ... med begiäran att honom een skiälig frijheet till des Upkompst meddelas kunde. I anleedning hwar aff undersööktes om Hemmanetz wilkor och tillstånd), 380 (Sacellanus Loci wyrdige och Wällärde H:r Johannes Wendelius upwiste i Retten ett Kiöpe Contract Angående Wästersundet â ½ Mantahl som han aff Rådmannen i Brahæ Stad wählachtadt Johan Tamelander 1424 med des K: Hustrus dygdesamme Maria Berguddz samtyckie d: 2 Maij A:o 1696 för Treehundrade Fembtijo Dahl:r K: m: sigh tillhandlat hafwer, Och som han trenne gångor ... samma kiöp uthan klander upbudet hafwer, Och det sedermera wunnet laga stånd); KA mf. ES 2089 (ss 23) Pietarsaaren pitäjän käräjät 21.–22.2.1701 s. 257 (Caplans bohl); KA mf. ES 2090 (ss 24) Pietarsaaren pitäjän käräjät 21.–22.8.1702 s. 866; KA mf. ES 2091 (ss 26) Pietarsaaren pitäjän käräjät 29.2.1704 s. 362, Pietarsaaren pitäjän käräjät 26.–27.8.1704 s. 933; KA mf. ES 2093 (ss 30) Pietarsaaren pitäjän käräjät 20.–21.3.1708 s. 540 (Capellanen härsammastädes wördige och wällärde H:r Johan Wendelius beklagade att förledet åhr Walborgmesse tijden så lenge han tillijka med sin hustru war utj Gl: Carlby, på sin Sal: Broders 3188 begrafning, hafwer honom den olyckan tijmadt, att en häfftig WådEld upkommet och afbrändt för nämsta delen af hans gård ... werderat för 1264 D: 24 ö: K:m:t ... brandstud). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 232 (XLVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 12; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet V (1902) s. 123, 129; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #361; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 141 #119. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 48, 97; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2171G, 3846D, 4212R; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 151; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 176; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #3715 (1715), 4820 (1716), 9049 (Windelius); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1963, 1971, 2798, 4244, 4314R, 4391, 4392, 4393, 4394.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Wendelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3486>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.