Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1658 Matias Langius Matthias Petri, Aboensis 1213. Vht: turkulainen pistooliseppä Petter Andersson Lang († 1682) ja N.N. Ylioppilas Turussa kl. 1658 [Langius] Matth. Petri Ab _ 58. — Turun katedraalikoulun apologista 1669. Jokioisten kappalainen 1675 (ei astunut virkaan). Euran kirkkoherra 1684. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1694. † Eurassa 1697.

Pso: 1664 Sofia Eriksdotter Stodius († 1707).

Poika: Snappertunan ent. pitäjänapulainen Johan Langius 3749 (yo 1691).

Poika: apulaispappi Gabriel Langius 4853 (yo 1705, † 1709).

Lanko: Seilin hospitaalinsaarnaaja Erik Stodius 1215 (yo 1658, † 1702).

Vävy: Euran kappalainen Johan Laihiander 1868 (yo 1666/67, † 1703).

Vävy: Perniön kappalainen Anders Ambergius, myöh. Amberg 2458 (yo 1676, † 1736).

Vävy: Loimaan kappalainen Jakob Levonius 2613 (yo 1677/78, † 1729).

Vävy: Vesilahden pitäjänapulainen Johan Aurelius 3068 (yo 1683, † 1729).

Vävy: Perniön kappalainen Johan Saxenius 4025 (yo 1694, † 1713).

Vävy: vänrikki, vapaaherra Ernst Johan Mellin U1136 († 1710).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 111a; KA valtakunnanregistratuura 1.4.1693 f. 168, 11.11.1693 f. 668v (Kongl. Maij:tz Nådige Resolution och Förklaringh öfwer dhe beswär och desiderier, hwilka i Prästerkapetz wägnar uti Åbo Stifft wid denne nu påstående Rijkzdagh äre blefne insinuerade), 8.7.1698 f. 465 (Fullmackt för H. Nicolao Wrigstadio 2784 at wara Kyrkioherde uti Eura Försambling ... Eura Försambling af Åbo lähn förmedelst H. Mathiæ Langij dödelige afgång är worden utan Kyrkioherde); KA mf. ES 1925 (mm 12) Kokemäen käräjät 8.–9.9.1679 s. 112 (Mester Petter Pistohlmakare i Åbo läth nu igenom Coadjutoren Wällärde H:r Johan Salandrum anhålla om Confirmation uppå Hytis hemman uti Kackulais, som Sigfredh Matzsson åbor och för rest tridie gången den 7 och 8 Septembris A:o 1677 ähr upbudit och alt sedhan Laghståndhet ... Pistohlmakaren och hans medh arfwingar. Vertaa 2789); KA mf. ES 1926 (mm 13) Loimaan käräjät 20.–22.6.1683 f. 414 (och jempte närwarande Tingzlaget berättade sigh dett högwyrdige dom Capitletz ahngenähme recommendation till föllie sampt för Collegæ wed dom Skohlan i Åbo Wyrdhige och Wällärde H:r Matthiæ Langij Skickeligheet gerna åstunda och begära honom H:r Matthiam till det vacerande Pastoratet her i Eufra Sochn); KA mf. ES 1926 (mm 14) Euran käräjät 24.–26.10.1687 s. 405 (Kyrckioheerden Ehrewyrdige och Wällärde H:r Matthias Langius gaf tillkenna, huru att Prästegården uti hans Antecessorers tijdh, är olagligen skilldh ifrån een Miöhlqwarn uti Cauthua forss), 431; KA mf. ES 1927 (mm 16) Euran käräjät 21.–22.5.1688 s. 276; KA mf. ES 1927 (mm 18) Euran käräjät 9.–12.2.1689 s. 66; KA mf. ES 1930 (mm 31) Euran käräjät 18.–19.10.1697 s. 452 (Dhet anförde Collega medh Scholan i Biörneborg Ehrewyrdige H:r Niels Wrickstadius, hurulunda Pastoratet i dhenne Sochnen, medelst framledne Sahl. H:r Kyrckioheerdens Mathiæ Langii dödelige frånfälle, är kommit att vacera); KA mf. ES 1931 (mm 35) Euran käräjät 21.–23.2.1699 s. 250, Euran käräjät 17.6.1699 s. 434. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 74 (XVIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 27 (Matthias Petri), 128, 217 (pistolmakaren Per Anderson); R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 106, 191 (4.9.1677, ‡ herr Matthiæ Langi moder). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 211, 326; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 188; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1455D, 3703G; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 76; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #4270H (‡).

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 10.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Langius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1213>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.