Helsingin yliopisto

Tiedot

1686/87 Samuel Mechelenius (Mecchelaenius) Samuel Samuelis, Nylandus 3366. * noin 1668. Vht: Nurmijärven kirkkoherra Samuel Mechelenius (Samuel Erici, † 1698) ja Kirstin Bräner. Ylioppilas Turussa 1686/87 Meckelenius Sam. Sam Nyl _ 170. Respondentti 28.5.1690, pr. Anders Wanochius 2021. — Nurmijärven kappalainen (1691), kirkkoherra 1698. Pakeni sotaa Ruotsiin. † Stora Malmissa 29.4.1720.

Pso: 1694 Emerentia Forsteen.

Lanko: Turun hovioikeuden asessori Gabriel Forssteen 3716 (yo (1690), † 1717).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 128b; KA valtakunnanregistratuura 10.5.1645 f. 82 (Till [Landzhöfdingen] Jacob Classon opå een Prästmans H. Josephi Canuti [Nurmijärven kirkkoherra Josephus Canuti] klagan ... torpet Mäckilä, hwillket han brukar och häfdar), 5.1.1683 f. 13 (Kongl. Ma:tz Nådige resolution öfwer twenne Bijpuncter af Prästerskapetz från Wijborgz Stifft fullmächtige, Andrea Strengh, Kyrkioherde i Sibbo, wijd denne Rijkzdagen i underdånigheet insinuerat ... 1. Såssom Pastor i Nurmiärf Capelle giäldh H:r Samuel Erici beklagar sin stoora fattigdom och olägenheet, hwilken der af skall wara förorsackad, at honom det underhåld, som höglofligst i åminnelse Konung Gustaf Adolph Kyrckioherden der å orten åhr 1613 monde tilläggia, för någon tijd sedan till femb Tunnor Spannemåhl skall wara förminskat), 2.4.1696 f. 157 (Til Cammar Collegium angående Capellans bohl wid Nurmjerfwi Församling ... Såsom Wij i Nåder wele hafwa förunt til Capellans bohl widh Nurmjerfwi Försambling i Borgo lähn et Chrono Hemman i Nurmjerfwi By, under Hans Hermanson Parde Nambn, om 6 Al. Jord, beståendes af 1/4 Mantahl, och 12 d. 11 öre 15 3/5 pgr. SM:tz Ränta, hwilket för tijden är utan Åbo, och för dess swaghet skull, ingen wid Indelningen welat emottaga), 29.3.1698 f. 252 (Kyrkioherde Fullmackt för Samuel Mechelenius ... Wij Carl etc. Giöre witterligit, att såsom Kyrkoherden i Nurmjärfwi uti Wiborgs Stifft Samuel Mechelenius för ålderdomb och bräckelighet skull hafwer afstådt des Kyrkioherde Embete och Oss till des ersättiande underdånigst föreslås och recommenderas dess Sohn Samuel Mechelenius för des skickelighet i lärdom och lefwerne samt goda gåfwor at predijka; Altså constitueres och förordnes hermed i kraft af denen wår öpne fullmakt han Samuel Mechelenius till at wara Kyrkioherde wid ofwanbem:te Numjärfwi Försambling i dess faders stelle), 10.6.1698 f. 425 (Fullmacht för H. Samuel Meckælenio at wara Kyrkioherde uti Nurmijärfvi försambling ... Kyrkioheerde Embetet uti Nurmijärfvi Sockn och Wijborgz stifft förmedelst Kyrkioherdens Samuel Meckælinij dödeliga afgång är wordet vacant och ledigt, erfordrandes församblingens wälfärd, at det samma åter med en skicklig prästman må blifwa försedt; Altså och emedan till den ända Oss i underdånigheet föreslås den afledne Kyrkioherdens Sonn Capellanen der sammastädes hederlig och wällärd H. Samuel Meckælinus såssom den där har wist icke allenast wid samma Embete en berömlig flijt och oförtrutenhet till församblingens tiänst och nöije, utan ock wid det med honom anstälte förhöret gode prof af sin lärdom och skickelighet, och således giordt sigh wälförtiänt och wärdig till en nådig ihugkommelse och befordran; Ty hafwe Wij welat tillbetro och förordna effter som Wij härmed och i krafft af denne Wår öppne fullmacht tilbetro och förordne honom H. Samuel Meckælenium at wara Kyrkioherde uti Numijärfvi försambling och sin afledne faders ställe); KA mf. ES 1885 (ll 9) Espoon käräjät 14.10.1691 f. 147v–151v (Cronans Befalningzman Wälb:d Daniel Tollet beswärade sig öfwer Cappellanen uti Nurmjerfwi Wällärde H:r Samuel Mechalænius för ded han 1691 kommit uti Espo Sochn och Launos by å sin faders Kyrckioherdens i Nurmjerfwi wägnar tilstädes wid bohl räckningen med tijonde längden, hwilcken är tå befunnen orichtig); KA mf. ES 1890 (ll 24) Vihdin käräjät 11.–12.1.1707 s. 12 (Kyrckoherden i Nurmjerfwi Ehrewyrdige och Wähllärde H:r Samuel Mecchelenius klagade); KA mf. ES 1724 (bb 17) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 2.–3.11.1696 s. 345 (Capelanen H:r Samuel Mechalænius); KA mf. ES 1725 (bb 19) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 6.–7.7.1698 s. 145 (det doch Capellanen i Nurm Jerfwi H:r Samuel Mechalænius nu intygade), Porvoon ja Mäntsälän käräjät 21.–22.11.1698 s. 215 (Bårgaren Johan Mechælenius); KA mf. ES 1727 (bb 25) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 26.–27.1.1705 f. 10; KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 29.10.1684 (Då blef affhördt effter skrefne dieknar, Nembl:n Gustavus Andræ 3219, Mathias Barthollj 3220, Laurentius Marthinj 3216, Andreas Wargh 3221, Johannes Thomæ 3448, Simon Erici 3663, Ericus Marthjnj, Ernæstus Thomæ 3447, Samuel Mæcclanij, Carolus Henricj, hwilcke alle Samptl:e bekendhe, att [dieknen] Johan Thomasson [ifrån Padasjokj Sochn och Harmos by] hadhe hafft alle dhe Böcker, som på hans upsatz ähr antecknat, men om dhe andre partzeler sadhe sigh ingen wetskap hafwa). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 222 (XLVII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 300; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #207. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 91, 94; A. Ilmoniemi, Kuopion kappalaisen Henrik Jaakonpoika Mechelinin (k. 1729) syntyperä. Genos 8 (1937) s. 19; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1848D, 2175D, 4249R; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1536, 2728, 3959, 9051; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #4357R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Samuel Mechelenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3366>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.