Helsingin yliopisto

Tiedot

1689/90 Lars Gezelius Laurentius Georgii, Vestmannus 3618. * Garpenbergissa noin 1665. Vht: Husbyn kirkkoherra Georg Gezelius (Georgius Georgii, yo Tartossa 31.10.1645 ja Uppsalassa 9.1653, † 1684) ja Kristina Jonasdotter Columbus tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Uppsalassa 22.3.1685 Laurentius G. Gezelius Wessmannus [Fratres Germ. M. Georgii Gezelij P. et Præp. in Huseby filii.]. Ylioppilas Turussa 1689/90 [Gezelius] Laur. Vestm _ 184. Respondentti 29.6.1691 pro exercitio, pr. Petter Hahn 2187. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1691. Respondentti 23.11.1691 pro gradu, pr. Daniel Achrelius 1565. FM 25.11.1691. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1691 – kl. 1692. Ylimmän luokan stipendiaatti sl. 1692 – sl. 1694. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 30.11.1694. — Turun katedraalikoulun kollehtori 1693. Vöyrin vt. kirkkoherra (appensa sijainen) 1695, valtakirja kirkkoherraksi s.v. (virkaan 1701). Pakeni sotaa Husbyhyn Ruotsiin 1714. Armovuodensaarnaajana ja vt. kirkkoherra Vikassa veljensä Georgius Gezeliuksen jälkeen 1720 (mainittu veli on kirjoittanut gratulaation Larsin väitöskirjaan Turussa 29.6.1691, mutta hän oli itse kirjoittautunut ylioppilaaksi nähtävästi vain Uppsalan yliopistoon 22.3.1685). Palasi Vöyrin kirkkoherraksi 1721. Rovasti. Saarnaaja pappeinkokouksessa Vaasassa 1725. Vaasan maakuntakokouksen osanottaja 1742. † Vöyrillä 10.5.1744.

Pso: 1695 Katarina Mårtensdotter Galle († 1731).

Appi: Vöyrin kirkkoherra Mårten Gallus 924 (yo 1652, † 1711).

Veli: Pietarsaaren pitäjän kirkkoherra, FM Johan Gezelius U374 († 1714).

Poika: Vöyrin vt. kirkkoherra, FM Johan Gezelius 5427 (yo 1724, † 1740).

Poika: ylioppilas Lars Gezelius 5513 (yo 1726, † 1729).

Poika: ylioppilas Jakob Gezelius 6227 (yo 1735, † 1736).

Vävy: Kruunupyyn kappalainen Johan Forsman U655 († 1780).

Vävy: Teerijärven kappalainen Lars Häggman 5395 (yo 1723, † 1758).

Vävy: Vähänkyrön kappalainen Tomas Hammar 5822 (yo 1731, † 1750).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 72b; KA valtakunnanregistratuura 5.10.1695 f. 562 (Fullmacht för Mag. Laurentio Geselio på Wörå Pastorat i Österbottn ... Wij Carl Giörom witterligit at såsom Kiörkioherden uti Wörå Sochen och Åbo Stifft, H. Martinus Gallus 924, uti fruchtan at han hädan effter för sin annalkande ålderdom sampt aftagande kraffter och Siukligheet eij hinner således at förrätta och fullgiöra sine Embetes sysslor, som Gudz ord och Wår Kiörkio Lagh förordnar, åstundar at få sama sitt Kiörkioherde Embete till sin Mågh, Wår Troo Vndersåthe Vice Pastoren därsammastädes, Wyrdig och Wällärd Mag. Laurentius Gezelius afträda ...); KA mf. ES 2085 (ss 17) Vöyrin käräjät 10.2.1695 s. 216 (Pastor Loci Ehrewördige och Högwällärde H: Martinus Gallus framkom för Rätta, proponerandes, att såsom högwyrdige H:r Biskopen honom uthi sin ålder och Siukligheet till Medhhielpare förordnat Lectorn i Kongl: Chatedral Scholan i Åbo Höghwällärde Mag:r Laurentius Gezelius hwilken och igenom den Aldrahögste Gudens Nådige Skickelse ähr blifwen des Mågh ... önska, om så Gudj behageligit wore, att bemelte des Mågh honom Succedera finge); KA mf. ES 2087 (ss 19) Vöyrin käräjät 18.9.1697 s. 345 (bemelte Lijsas Testamente giordt på sitt yttersta, och underskrefwet af Vice Pastore Mag:r Laurentio Gezelio, såsom wittne); KA mf. ES 2087 (ss 21) Vöyrin käräjät 19.–20.1.1699 s. 120; KA mf. ES 2088 (ss 21) Vöyrin käräjät 15.9.1699 s. 486; KA mf. ES 2089 (ss 23) Vöyrin käräjät 5.9.1701 s. 1091 (Kyrckioherden Ehrewyrdige och Höglärde Mag:r Laurentius Getzelius, katso 4233); KA mf. ES 2090 (ss 25) Vöyrin käräjät 6.–7.2.1703 s. 113 (Wid det tillfället att Räst Ransaackningen Ransakades anförde Pastor Ehrewyrdige Mag: Laurentius Gezelius huruledes han 1698 antagit Erich Pehrsons 2/3 Mantahl skatte emoth een anseenlig geld som han betalt; och detta uti den förhåppning att han skulle niuta någon lindring på skatten emooth ägorne som ganska ringa äro); KA mf. ES 2091 (ss 26) Vöyrin käräjät 9.3.1704 s. 463 (Kyrkioherden Här sammastädes Höglärde Mag:r Laurentius Gezelius proponerade huruledes han emooth taget ett förfallet hemman i Karfwatby Petens ben:d bestående aff 2/3 Mantahl och giordt sig försäckrat att Landtmätarens för detta Sahl: Thomas Lohms Reefning som han öfwer ägorne fattadt, skulle förmå någon Lindring på Skatten, men såsom han medelst dödens påkommande intet han att extrahera någon Reefningz Attest ...); KA mf. ES 2092 (ss 29) Maalahden käräjät 24.1.1707 s. 57 (Jungfru Mariæ Arenii Förmyndare, katso 2239). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 240 (L); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 55, 142, 143, 165, 205, 263, 264, 265, 321, 407, 444, 445, 524, 591; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 294; H. Lagergren et al., Västmanlands-Dala nations album. Band I. 1639–1700 (Uppsala 1931–72) s. 214 #940; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 141 #112. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 81, 264; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #69R, 1439G, 1465D, 1522R, 1841D, 2641D, 2928D, 3846D; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 150; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #5796; Sursillin suku. Korjauksia ja lisäyksiä – Rättelser och tillägg. Genos 45 (1974) s. 75; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 226; G. Hansson och L. Herzog, Västerås stifts herdaminne II:2 (1990) s. 390; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 144; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #7303; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #129R, 910H (prom. 1691), 1046H (vih. 7.3.1695), 1798R, 1966H (vih. 3.1695), 3417G (1692, Tartossa).

Doria respondentti
Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 23.3.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lars Gezelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3618>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.