Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 17.2.1677 Johan Gezelius Johannes Georgii, Vestmannus U374. * Hedemorassa noin 1661. Vht: Husbyn kirkkoherra Georg Gezelius (Georgius Georgii, yo Tartossa 31.10.1645 ja Uppsalassa 9.1653, † 1684) ja Kristina Jonasdotter Columbus tämän 2. avioliitossa. Västeråsin lukion oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 17.2.1677 Johannes Georgii Gezelius [Montani, consobrini]. Respondentti Uppsalassa 5.5.1686 pro exercitio, pr. runousopin prof. Petr. Lagerlöf. FK 27.7.1692. Ylioppilas Tartossa 13.8.1692. Respondentti Tartossa 24.9.1692 pro gradu, pr. itäm. kielten ja kreikan prof. Gabr. Skragge. FM (ei läsnä) Tartossa 6.3.1693. — Saarna-apulainen Västeråsin hiippakunnassa 1684. Kenraalikuvernööri kreivi Jöran Sperlingin kotisaarnaaja Narvassa. Narvan katedraalikoulun konrehtori 1686, rehtori ja teologian lehtori 1689. Narvan tuomiokapitulin jäsen. Pietarsaaren pitäjän kirkkoherra 1692. Lääninrovasti 1699. † Tukholmassa (Klara, gravöppning 16.9.) 1714.

Pso: 1:o Magdalena Preutz; 2:o 1700 Anna Maria Lietzen tämän 2. avioliitossa († 1734).

Setä: Turun piispa, FM ja TT Johan Gezelius U76 († 1690).

Veli: Gagnefin kirkkoherra, FM Jakob Gezelius 3046 (yo 1682/83, † 1724).

Veli: Vöyrin kirkkoherra, FM Lars Gezelius 3618 (yo 1689/90, † 1744).

Veli: Pietarsaaren kaupungin kassanhoitaja Samuel Gezelius 3773 (yo 1691, † 1702).

Veli: sotilaspappi Gabriel Gezelius 3997 (yo 1693/94).

Veljenpojan poika: Lillkyrkan kirkkoherra, FM Georg Gezelius 7974 (yo 1757, † 1789).

Lanko: Turun hovioikeuden asiakirjakirjuri Arvid Lietzen 1520 (yo 1662, † 1674).

Lanko: Pietarsaaren pitäjän kappalainen Hans Preutz 2861 (yo 1680, † 1695).

Vävy: Pietarsaaren pitäjän kappalainen Lars Gallenius 5218 (yo 1712, † 1737).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 19.5.1692 f. 270 (Kyrkioherde Fullmacht för Mag. Joh. Gezelio på Pedersöre Försambling ... såsom Oss Kyrkioherden i Pedersöre Försambling Laurentius Preutz (katso 2861) underdånigst till kenna gifwer, det han nu mehra på sin höga ålderdomb befinner sig till kraffterne så wara förswagat, at han icke länger förmår således förestå bem:te Försambling som hans Eed och Embetes plicht honom tillbinder, och han gärna åstundar, anhollandes fördenskull underdånigst, det Wij täckes benåda dess måg Rector Scholæ och Lector Theologiæ uti Narfwen Mag. Joh. Gezelius med Wår nådige Fullmacht på be:te Pedersöre Försambling och därtill hörige Capell, efftersom han på den händelsen will cedera och afstå till honom bem:te lägenhet), 29.10.1692 f. 588 (Till Landzhöfd:n Grass, at Capellanen Westzynthius 1750, intet kan accommoderas med Pädersöö Pastorat), 14.11.1696 f. 661 (Till Gouverneuren Fersen swar angående Nyens Pastorat ... Wij nu sedermera i nåder förnimme, att wid bemelte Pastorat sitter en Enkia [Nevanlinnan kirkkoherra Magnus Lundberg † 1696, leski Anna Maria Lietzen] med oförsörgde barn, som kan blifwa försedd med Lectore i Wijborg Magister Peuronio 3377; Ty hafwe Wij beordrat Consistorium at det samma skall examinera dem bägge och sedan låta Oss weta hwilken sig därutinnan bäst har bestått, då Wij den samma med Wår Fullmakt å bemälte Pastorat wele benåda etc.); KA mf. ES 2084 (ss 16) Pietarsaaren pitäjän käräjät 20.1.1694 s. 113 (Kyrckioherden, Ährewördige och Högwällerde Mag:r Johannes Gezelius protesterade och så emooth det Testamente som des Stiuf Swärmoder Sahl: hustru Sara Johans dotter åtnutit och des Swärfader för detta Probst och Pastor hersammastädes Sahl: Mag:r Laurentius Preuttz bewilliat war i den meningh att des Käre Maka dygdesamme hustru Magdalena Preuttz skulle och så der af deelachtigh blifwa), 116 (Effter Kyrckioherdens her in Loco Ehrewördigh och högwällerde Mag:r Johannis Gezelij proposition förmantes Safwoby, att effter gammall sedwana hielpa honom medh Skiutzningh, När hann på des Embetes Beställningar färdas, hwilket dhe och Lofwade effterkomma); KA mf. ES 2085 (ss 17) Pietarsaaren pitäjän käräjät 1.–2.3.1695 s. 297; KA mf. ES 2085 (ss 18) Pietarsaaren pitäjän käräjät 26.2.1696 s. 345; KA mf. ES 2086 (ss 19) Pietarsaaren pitäjän käräjät 22.1.1697 s. 101; KA mf. ES 2087 (ss 20) Pietarsaaren pitäjän käräjät 10.–11.8.1698 s. 164 (Pastor Loci, Ehrewyrdige och Höglärde Mag:r Johan Gezelius); KA mf. ES 2088 (ss 21) Pietarsaaren pitäjän käräjät 5.–6.9.1699 s. 378 (Probsten och Kyrkioherden här sammastädes, Ehrewyrdege och Höglärde H:r Mag: Johannes Gezelius); KA mf. ES 2089 (ss 23) Pietarsaaren pitäjän käräjät 28.8.1701 s. 948 (Probsten och Kyrkioherden ehrewördige och hööglärde Mag:r Johannes Getzelius ansöökte nu att kunna Lagligen befrijas ifrån det Förmynderskap, som han för Sahl: Borgmestarens Lars Rivels 2713 omyndige dåtter i Wasa Jungfrw Maria Rivelia uti några åhr förwaltat hafwer; påminnandes det hans tillstånd nu mera des medelst är förendrad, att hans förra hustru genom döden aflijdet, hwar effter han icke allenast måst Förwalta Förmynderskapet för sine egne barns Möderne; uthan är iämwähl des egne Stiufbarns Arff uti boet infördt att han nu mera nödgas uti Lijfztijden uthreeda sigh ifrån bemelte Riveliæ Förmynderskap); KA mf. ES 2091 (ss 26) Pietarsaaren pitäjän käräjät 26.–27.8.1704 s. 949, 974; KA mf. ES 2092 (ss 29) Pietarsaaren pitäjän käräjät 18.–19.2.1707 s. 293; KA mf. ES 2093 (ss 31) Pietarsaaren pitäjän käräjät 7.–8.9.1709 s. 693 (Probsten och Kyrkioheerden hög Ehrewördgie Mag:r Johannes Gezelius framlade i Rätten en protest som effter begäran ord ifrån ord införes och således lyder: Det är den lofl: Rätten intet obekant, att iag för någon tijd sedan war Förmyndare för min Sal: förra Hustrus Systers omyndiga dåtter Jungf: Maria Rivell och hennes Arff om händer hade ... och hafwer qwarlåtenskapen richtigt if:n mig lefwererat till bem: Jungfrus Faderbroder Kyrckioheerden i Malax Ehrewördige H: Martinum Rivelium som Förmynderskapet effter mig anträdde ...); KA mf. ES 2094 (ss 32) Pietarsaaren pitäjän käräjät 21.–22.10.1710 s. 940. — Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 245; A. Hästesko (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701–1735 (1907) s. 128 (10.8.1734, ‡ fru probstinnan Lietz. Tämän leski?); H. Lagergren et al., Västmanlands-Dala nations album. Band I. 1639–1700 (Uppsala 1931–72) s. 196 #861 (inskr. 22.10.1680); Akademiska konsistoriets protokoll XVIII 1686–1687 (Uppsala 1975) s. 158 (19.5.1686, Johanni Gezelio Wesmanno, och Petro Melandro Uplando bewilliades testimonia); A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #1295. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum I. Disp. Upsalienses (1778) p. 295; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 94; K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #198; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #129D, 1522D, 2928D, 2935D, 3390D, 3846D, 4212D; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 198; K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I. SSLS 538 (1987) #114; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #3523 (1715, leski), 4664 (1716, leski); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #594H (vih. 22.2.1700), 1507H (vih. 22.2.1700), 1751H (vih. 22.2.1700), 2250R, 3417R, 4171H (vih. 22.2.1700).

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 12.5.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Gezelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U374>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.