Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1647 Sigfrid, käytti sittemmin (1685) nimeä Taurus ja viimein Bonelius Sigfridus Christierni, Kemiensis 578. Vht: Kemin Rovaniemen kappalainen Krister (Christiernus Erici, † 1672) ja N.N. Ylioppilas Turussa kl. 1647. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1647] Sigfridus Christierni Kemiensis. | Sacellanus in Kemi 1673. — Kemin Rovaniemen kappalaisen (isänsä) apulainen 1649, kappalainen 1673, vt. kirkkoherra (1700). † Rovaniemellä 1701.

Pso: Juliana Nilsdotter.

Poika: Rovaniemen kappalainen Krister Bonelius 3465 (yo 1687, † 1745).

Poika: Kuusamon kirkkoherra Sigfrid Bonelius 3470 (yo 1687, † 1716).

Vävy: Paltamon kappalainen (Hailuodon nim. kirkkoherra) Johan Brax 3709 (yo 1690, † 1737).

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #50; KA valtakunnanregistratuura 2.12.1675 f. 460 (Till Landzhöfdingen Didrich Wrangel för Öfwerbyggarne uti Kiähmi Sochn angående Laxfisket dersammestädes); KA mf. ES 2028 (rr 6) Kemin käräjät 12.–14.7.1649 f. 442 (Anders Tasainen beswärade sigh det her Christer Caplaan hadhe beskyllt honom till een hoorkarl, lijka såsom han och skulle andra Tålfmännerna förwijdt sombliga kallat till hundar och sombliga till hedhningar), 444 (Her Christers mågh Eskill Bertillsson Sakfeltes till 3 öre för Swarslösa i det han inthet Comparerade at swara förlähningz fogtens tienare till Rätta then han slagit hafuer); KA mf. ES 2029 (rr 8) Kemin käräjät 7.–8.2.1653 f. 2 (een Testamentz Skrifft underskrefuen af Caplannerna her sammastädz nembl: wällärde D:no Canuto Magni Gammal, Sigfrido Christierni och Matz Anderson), Kemin käräjät 12.7.1653 f. 92 (Tedde sigh för Häradz Tinget Hederligh och Wällärde D:nus Christianus Sacellan här uthj Kehmi Församblingh, Boendes Op wedh Råufaniemi Cappellet Solliciterandes sigh Öf:r Sin Ringa Lägenhet i Synnerhet medh Laxfiskerie), Kemin käräjät 12.7.1653 f. 97 (Simon Sälle prouocerede H: Sigfridh Christierni och presenterede Hans Obligation af Dato d: 5 Feb: 1649 Lydandes på 10 D:r KM: Begerandes at han till sin Rätt motte blifua Holpin, Effter han en godh tijdh medh Betalningen ähr blifuin Oppehållen, Säijendes sigh uthj denne Sak, för H: Christers Skuldh af Rådstugo Rätten uthj Carleborgh wara Aresterat wedh 40 m: Böter); KA mf. ES 2031 (rr 11) Kemin käräjät 18.2.1662 f. 181 (Hans Larsson och H:r Christer förlijchtes medh handsträkningh för Rätta om dett arf som han af H:r Christer förmente sigh hafwa att fordra, således, att H:r Christer gifwer till Hans Larsson 1 Koo för helle dess prætention), Kemin käräjät 5.–6.7.1664 f. 531, Kemin käräjät 28.–30.6.1665 f. 747 (H:r Christers Limingij och Nämdemannens Olof Kuickas bekiännelsse), 747 (Denn förre doomen emellan H:r Christer Erici och Jöns Eskelson remitteres till Exsecution, angående een Engh); KA mf. ES 2032 (rr 12) Kemin käräjät 3.–4.3.1670 f. 415 (af Capellan H:r Sigfrido Erici), Kemin käräjät 31.1.–1.2.1671 f. 495 (Cappellan wehlärde H:r Christiernus Erici inlade i Rätten een heredzdohm af d: 3 Martij 1670), 501v (Anders Kauhan inlade och emot Caplan H:r Christian Erici een rächningh); KA mf. ES 2032 (rr 13) Kemin käräjät 19.–21.2.1672 f. 87v (H:r Sigfridus Christierni förekom och upå ehn Lappes Jöns Mårtensons wägnar kärde til Henrik Halfwar och Nils Peerson om ehn reens kött och huudh), 88v (Till H:r Christierni Erici inständige begäran förordnades af Rätten Nembdeman Peer Peerson och Olåf Peerson at wärdera den Skadha som Staphan Henrikson i Kårckola bem:te H:r Christierno tilfogat hafwer, med ehn hans Qwarns upbrännande), 91v, Kemin käräjät 9.–10.7.1672 f. 138 (Af Rätten pålades Lensman Johan Matson at wara Caplan wel:de H:r Sigfrido Christierni adsisterligh hos dhe Kemi Järfwi boar at han lijk mätigt H:s högh Ehrewyrd:tz Biskopens Skrifft Dat: Uhlo d: 16 Februarij 1670 må ofehl bart ut bekomma den rättighet som honom för sin Tienst med rätta tilkommer och af ålder wahnligit warit hafwer); KA mf. ES 2033 (rr 14) Kemin käräjät 8.–10.2.1675 f. 5v (Cappelanen H: Sigfridus Christierni beswärade sigh öfwer dhe Rouwan Niemj boer att dhe icke effter lofwen och förordningh förfärdiga och byggia honom Cappelans huusen), 9 (Då företrädde Cappelanen hederligh och wähl lärde H:r Sigfridus Christierni, och begärte på Frijheet att få optaga Eskill Eskillssons hemmanet i Kemin Haara á 1/4 Mant:ll Skatt som bem:te Eskill /: hwilcken nu ähr Klockare :/ alldeles öfwergifwit och effter Nembdens intygande och bekännelse uthi 2 åhrs tijdh Ödhe legat hafwer); KA mf. ES 2033 (rr 15) Kemin käräjät 25.–27.6.1678 f. 135; KA mf. ES 2034 (rr 18) Kemin käräjät 17.–19.2.1681 s. 137 (H:r Sigfred Christierni behåller dhess Strandpata i Ojaskåski effter Tolffman Anders Tasanens bekännelse, detta aff ålder lydt under H:r Sigfredz hemman, som han aff öde uptagit), Kemin käräjät 12.–15.7.1681 s. 586–597 (Cappellan Här I Kemi, Wyrdige och Wällärde herr Sigfridus Christiernj, Inlade I Rätten H:r Majorens Christopher Bylous skrifwellsse aff d: 14 och 29 Maij Nästförleden, honom tillskrifwen effter des dotters Sal: Pastoris H:r Johannes Somerij (katso 852) Enkias hustru Justinas begäran, dher utinnan han refererar, huru Hans dotter woro kommen i stoora Swårmodiga Tankar, så hon sigh Lifwet affkorta will, aff dhett att H:r Sigfridh, icke allenast henne Echtenskap tillsagt, Utan och der på Lägers Måhl medh henne hafft ... H:r Sigfrid begärandes att han ifrå hennes Ogrundade beskyllning måtte Entledigat och förhulpen blifwa, effter han I sitt samwete woro heel Reen och frij ifrån henne, dett han medh sin edh tilbödh ährhålla ...); KA mf. ES 2035 (rr 20) Kemin käräjät 18.–20.1.1683 s. 18 (Såssom dett är emellan Sal: Pastoris H:r Johan Someri Enckia, hustru Justina Bylou och gamble Caplan oppe wid Kiemihara Capell H:r Sigfredh Christierni för tu åhr sedan yppast en serdeehles, uthan all twifwehl af onde andan tillskyndat och opwecht beskyllningh, som Enckian H:r Sigfred sökt tilleggia denne gamble Mannen, som haf:r för lengst hafft fullwuxne och giffte barn, att hafwa hafft medh henne sammanlagh och legersmåhl ...); KA mf. ES 2036 (rr 21) Kemin käräjät 23.–25.6.1684 s. 2; KA mf. ES 2036 (rr 22) Kemin käräjät 13.–15.7.1685 s. 45 (Caplaan Wördige och Wällärde H:r Sigfredh Taurus föredrogh beklageligen för rätta, huru han een Långh tijdh upwachtat och tient wedh Råuwan Niemj Capell, och hafft allenast ett ringa booställe föruttan någon Marck och uthrymme; och intet wijdare ähn böndren af deras godhtyckio behagat honom förunna, Begärandes Ty, dedh honom måtte effterlåtas Olåff Erichzson Gerttulas ½ Mantals ödhes hemman sigh till Prästebohl och hööslagh, Hwilket hemman Nembden och närwarande tingzlagh medh Lendzman witnade och bekände öfwer 50 Åhr ödhe legat); KA mf. ES 2037 (rr 26) Kemin käräjät 22.–23.2.1689 s. 219, Kemin käräjät 3.–5.7.1689 s. 14 (Handelsmän Petter Langh och Johan Sigfredsson ifrån Uhlå Insinuerade denne Rättz Uthslagh af d: 22 Febr: detta Åhr Angående deres begges fordran 507 D:r 9 öre Km:t af Teikå hemman ... Rätten befantt sigh icke kunna Endra sine domar som uthan Apellation wore gångne in rem Judicatam, der på Langen och Bonelius allreedan förmådt Execution och Inrymmelsser, Ty Leet Rätten Sacken beroo widh dess förre Uthslagh); KA mf. ES 2037 (rr 27) Kemin käräjät 19.–21.2.1690 s. 213 (Af Högwelborne H:r Baron och Landzhöfdingen herren Gustaff Grass förordnades till Caplans bohl åth H:r Sigfrid Christierni Rauaniemes Oloff Erichsson Girtulas ½ Mant: Cron Jordh), 225 (Äldste Caplan her i Sochnen Wellärde H:r Sigfrid Boelius), 233; KA mf. ES 2037 (rr 28) Oulun ja Hailuodon käräjät 12.–13.2.1691 s. 116 (Handelsman Wel:t Johan Sigfredsson Boelius framwijste huru honom wore wedh tilltredande Echtenskap medh Sahl: Michil Bengdtssons (katso 301) Enckia dygdesamme hustru Brita Erichzdotter tillwerderat och berecknat på dess hustrus Andehl een Engh om 4 Lass af Ladugårdz Ägor under Teppola i Kembeleby och Limmingo Sochn, begerandes den honom till säckerheet inprotocolleras måtte), Kemin käräjät 20.–21.2.1691 s. 160 (Wördigh och Wellerde H:r Sigfred Boelius proponerade för Retta huru Ett gammalt Ödes Jord Gertula af ½ Mant: wore Indelt till Caplans bohl i Murola hwarifrån dess Ägor wore distraherade så af Engiar som Fiskie wattn i tresken), 165 (fast han H:r Anders [Uhlenius] Jäfwade Consistorij Deputerade Gamble H:r Sigfredh Christiani Bonelium); KA mf. ES 2038 (rr 29) Iin ja Pudasjärven käräjät 17.–19.2.1692 s. 226 (Borgaren i Uhlå wäl:t Carl Bonelius); KA mf. ES 2038 (rr 31) Kemin käräjät 22.–23.2.1694 s. 296 (Oppå Borgmestarens ifrån Tårneå Stadh wällb:dde Johan Kohres wägnar inkom Mons:r Jacob Kempe och näst opwijst skrifftel: Fullmacht af d: 21 innewarande hujus medh een ingifwen rächningh prætenderade 164 dal:r 20 öre Kopp:r mynt af Capellanen wyrdigh och wällärde H:r Sigfrido Bonelio, hwilka hans Fader Sahl: H:r Christian Bonelius i sin lijfztijdh tillwärkat ... Emoot detta exciperade H:r Sigfredz Son wällärde H:r Sigfredh Bonelius), 313 (Cappellans bohlet i Råwaniemiby); KA mf. ES 2039 (rr 33) Kemin käräjät 20.2.1696 s. 247; KA mf. ES 2039 (rr 34) Kemin käräjät 13.–15.7.1697 s. 16; KA mf. ES 2040 (rr 35) Kemin käräjät 4.–5.3.1698 s. 411, 439, Kemin käräjät 11.–13.7.1698 s. 627 (katso 1141), Oulun käräjät 15.–17.8.1698 s. 777 (Handelssman i Uhlo stadh wähl:t Johan Sigfredson Bonelius å sin Swågers Studentens Johan Brax 3709 wägnar); KA mf. ES 2040 (rr 36) Oulun ja Hailuodon käräjät 20.–23.2.1699 s. 452 (Handelssman wähl:t Johan Sigfredssonn Bonelius ... sin Sahl: Swärfader fordom Cappellan wed Muhos Cappel H:r Erich Brax 411); KA mf. ES 2041 (rr 36) Kemin käräjät 15.–18.7.1699 s. 613; KA mf. ES 2041 (rr 37) Kemin käräjät 5.–7.3.1700 s. 591 (Vice Pastoren härsammastädes Ehrewyrdig och wällärde H:r Sigfred Bonelius, katso 3129), Kemin käräjät 30.6.–5.7.1700 s. 626 (Ruokala 1/4 M:lls Cronohemman i Kemihaaraby ... [Cappellanen Wyrdige och wällärde H:r Sigfred Bonelius] såssom een gl: och ållderstigen man och med blindheet behäfftat det samme nu meera eij mächtar förestå el:r wed macht hålla, katso 3465); KA mf. ES 2042 (rr 39) Kemin käräjät 3.–5.7.1702 s. 524–532 (Handelsmännerne ifrån Uhleå wähl:t Johan och Carl Sigfredssönner Bonelii inlade i Rätten een Skrifft deruthinnan dhe berätta huru såssom högwälborne H:r landzhöfdingen höggunstigast behagat medelst dess till Befallningzman wällbetrodde Jacob Frosterum afgångne Breef af d: 22 sidstl:ne Aprilis maintinera dem wed een obehindh possession af det Torpstället Korckalaniemi benämbdh som deras Sahl:ge Farfader fordom Cappellan wedh Råfwaniemi Capell Christiernus Erici af willan Skog och marck först begynt att oprödia, och det så wähl i anseende dertill som och att deras Sahl:ge Fader Sigfridus Bonelius det sedermera icke allenast excolerat, uthan och sielfwa Boostället mästendeles af sine proprie medell medh huus försedt ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 34 (VII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 314, 315, 334, 401–402, 403; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 544; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #50. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 232, 236; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #4214D; J. Ahvenainen, Bonelius-suvun varhaispolvet. Genos 36 (1965) s. 46.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Sigfrid Bonelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=578>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Sigfridus Christierni Kemiensis. Ob. 50: 1647. – Nämd i prot. Adjunkt 1649, kpl 1673 i Kemi.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 34.