Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1692 Zachris Lithovius Zacharias Gabrielis, Uloensis 3873. * noin 1672. Vht: oululainen porvari Gabriel Gabrielsson Limingius ja Margareta (Uhlbrandt). Ylioppilas Turussa sl. 1692 [Lithovius] Zachar. Gab:is Uloens _ 198. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1692] Zacharias Gabr. Lithovius. Magister Philosophiæ proclamatus 1700, primo Pastor et Præpos. in Nyen, deinde in Ulo. Præses Synodi Uloensis 1726. | Edidit primo positiones qvasdam philosophicas; deinde disputationem de angelis imperiorum, ex Dan. X: 13. Varia qvoq: carminæ fennica luci publicæ exhibuit. Obiit 1743. | \ 11. Zacharias Gabr. Lithovius. Inskrifven i Afdelningen 1692 under Mathias Svederi Rectorat. Promoverades till Philosophiæ Magister år 1700. Utnämndes till Kyrkoherde och Prost först i Nyen, sedan i Uleåborg. Blef 1726 ordförande i Synodus Uloensis. Utgaf först några smärre Philosophiska afhandlingar (positiones), derefter en disputation ”de angelis imperiorum, ex Dan X: 13.” Dessutom utgaf han åtskilliga Finska skaldestycken (carmina; kanske runor?). Dog 1743. Respondentti 1700 (Marklin), pr. Petter Hahn 2187. Respondentti 7.12.1700 pro gradu, pr. Isak Pihlman 2136. FM 14.12.1700. — Nevanlinnan kirkkoherra 1702. Rovasti s.v. Pakeni sotaa s.v. ja oleskeli Porvoossa 1703, pakeni sieltä edelleen Ruotsiin. Oulun kirkkoherra 1714 (virkaan 1721). Suomenkielinen kirjailija. Valtiopäivämies 1719 ja 1720. Synodaaliväitöksen preeses pappeinkokouksessa Oulussa 1725. † Oulussa 17.9.1743.

Pso: 1:o ~1702 Maria Hinnel tämän 2. avioliitossa; 2:o 1727 Susanna Cajanus tämän 3. avioliitossa († 1744).

Pson edell. aviomies 1:o: Nevanlinnan kirkkoherra, FM Erik Albogius 3315 (yo 1686, † 1701).

Pson edell. aviomies 2:o: Kemin kirkkoherra, FM Lars Forbus 3482 (yo 1688, † 1725).

Appi: Nevanlinnan pormestari Gabriel Hinnelius, myöh. Hinnel 1364 (yo 1659/60, † 1712).

Appi: Paltamon kirkkoherra Johan Cajanus 656 (yo 1648, † 1703).

Veli: Sievin kappalainen Gabriel Lithovius U438 († 1704).

Vävy: Paltamon kappalainen Johan Cajanus U594 († ~1740).

Vävy: Oulun triviaalikoulun rehtori, FM Samuel Hornaeus 5206 (yo 1712, † 1742).

Vävy: Siikajoen kirkkoherra Esaias Ravander 5640 (yo 1728, † 1775).

Vävy: Iin kappalainen Pehr Calamnius 5920 (yo 1732, † 1770).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 120b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #401; KA valtakunnanregistratuura 12.3.1702 f. 91 (Kyrkioherde fullmackt för Zacharias Lithovius ... medelst Erici Albogij 3315 dödelige frånfelle Körkioherde bestellningen wid Swenske och Finske församblingen i Staden Nyen är kommen att blifwa ledig), 10.2.1714 f. 420 (Fullmacht för inne specificerade Präster af Lunds, Giöteborgs och Åbo Stiffter ... För Mag. Zacharias Litthovius att wara kyrkoherde uti Ulea jemte dess annexer); KA mf. ES 1174 (b 13) Porvoon RO 7.12.1708 (Dito lät Probsten ifrån Nyen Ehrewyrdige och Högwällärde Magister Zacharias Lithovius inläggia een Supplication derutinnan han andrager, huru såssom honom effter det han för 5 åhr sedan hit till Staden undan Fijenden Ryssen kommit, och sigh här medh dhe sine oppehollit, den swåra olycka händt, det han eij mindre än andre denne Stadz Inwånare då har måst, förmedelst berörde Fijendens förhäriande och afbrännande flychta och eij mehra än sine 6 st: små Barn, Een liten Coffert och Mattlåda hindt eller förmått rädda, så att han således icke alenast all sin proprie Egendom, som han alt ifrån sin barndom samblat och förwärfft, beräcknat utaf böcker och annan huussgerådh i minsta wärde till 600 R:D: eller 3600 D: K:M:t, uthan och hwadh han medh sin K: hustru Marija Hinnel, aff dess förrige giffte bekommit sampt den dehl som dess 3:ne st: Stiufbarn Erick, Helena och Margareta Albogier (katso 3315), medelst Laga afwittring tillslagne warit, som han alt här till med stor möda och omkåstnad på åthskillige orter undan Fijenden skall Salverat, bestigande effter ingifwen Specification till 3418 D: 16 ö: K:M:t måste lämbna Fijenden och Elden till roofz ... dy warder och detta honom till ett Laga bewijs under Stadzens wahnlige Signete bewilliat, actum ut Supra). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 258 (LIII); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #401; A. Brenner, Oulun kaupungin perunkirjoituksia 1653–1800. SSJ 25 (1963–65) #356. — G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 49 V#1534; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 194; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 815 (Lithovius Taulu 78); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #484D, 1534R, 1600D, 1834D, 2935R, 2936G, 3482D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #5905; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 194; K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I. SSLS 538 (1987) #199; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 163; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #113 (1712), 317 (1712), 703 (1713), 1456 (1714), 2657 (1715), 3889 (1716), 5195 (1720), 5387 (1720), 6005 (1720, ?), 6796 (1711), 7166 (1712); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #291H (prom. [1699]?), 665, 909H (prom. 1700), 1825R, 3069R, 3080; Suomen kansallisbiografia 6 (2005) s. 269.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 14.7.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Zachris Lithovius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3873>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Lithovius, Zachar. Gab:is Uloens. p. 198 || Ob. 401: 1692. Hans bror i XLVIII. Född 1672. Respondens 1700 u. Hahn, 7.12.1700 (med ded. till Laur. Lith., kh i Limingo, Gust. Lith., kpl i Limingo, och sin bror Gabr. Lith., kpl i Kalajoki) u. Is. Pihlman. Magister 14.12.1700. Kh i Nyen 1702. Flyktade för fienden till Sverige, hvarest lefde i nöd, mest i Stockholm. Kh i Uleåborg 1713, konrirmerad 1721. Riksdagsman under flykten 1719, 1721. Död 1743. Skrifter, se Strandb. II, 195; Elmgr. I, 96.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 258.