Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1688 Lars Forbus Laurentius Henrici, Ostrobotniensis 3482. * noin 1672. Vht: Oulun pormestari Henrik Forbus U155 († 1681) ja hänen 2. puolisonsa Margareta Lithovius. Ylioppilas Uppsalassa 6.8.1684 Laurentius Henrici Forbus [Fratres Ostrobothn.]. Ylioppilas Turussa kl. 1688 [Forbus] Laur. Bothn [_ 175]. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1688] Laurentius Forbus. Ups. depos. | huc accessit 1688 in Febr. Laurea Magisterii decoratus 1691. Conrector factus est Uloensis 1690. Postea Pastor in Sijkajoki 1695, hinc Pastor et Præpositus in Kemi 1699, ubi exspiravit 1725. uno specimine exhibuit theoremata IV. selectiora Philosophica; altero egit de hyperbole Sacra. Respondentti 1.7.1690 pro exercitio, pr. Anders Wanochius 2021. Respondentti 3.7.1693 pro gradu, pr. David Lund 2257. FM 26.11.1694. — Oulun triviaalikoulun konrehtori 1690. Siikajoen kirkkoherra 1695, Kemin 1699. Rovasti (1700). Oli isoavihaa paossa 1715–18. Synodaaliväitöksen preeses pappeinkokouksessa Oulussa 1698, saarnaaja pappeinkokouksessa Kokkolassa 1706. ‡ Kemissä 19.12.1725.

Pso: 1:o (jo 1691) Sara Zachrisdotter Ulhegius († ~1717); 2:o 1720 Susanna Johansdotter Cajanus tämän 2. avioliitossa († 1744).

Pson edell. aviomies: Oulun kirkkoherra Anders Frosterus 3538 (yo 1688, † 1713).

Pson seur. aviomies: Oulun kirkkoherra, FM Zachris Lithovius 3873 (yo 1692, † 1743).

Appi: Iin kirkkoherra Zachris Ulhegius 1850 (yo 1666, † 1695).

Appi: Paltamon kirkkoherra Johan Cajanus 656 (yo 1648, † 1703).

Poika: Kemiön kirkkoherra, FM Zachris Forbus 5008 (yo 1708, † 1747).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 63a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #357; KA valtakunnanregistratuura 18.6.1695 f. 318 (Kyrkioherde fullmackt för Mag. Laurentio Forbus i Sijkajoki försambling ... förmedelst Kyrkioherdens i Sijkajoki försambling i Åbo Stifft, Henrici Ahlholms 2112 dödelige frånfälle, des förträdde Kyrkioherde Embete är kommit at blifwa vacant och ledigt), 20.1.1699 f. 28 (Collect för moderkyrkian i Sijkajocki Sockn och Österbotn ... reparation ock förbättring); KA mf. ES 2036 (rr 23) Pyhäjoen käräjät 20.–22.9.1686 s. 666 (På Sahl: Borgmestarens i Uhlå Hindrich Forbus Enckias wägnar dess Sohn Studiosus Laurentius Forbus); KA mf. ES 2036 (rr 24) Limingan käräjät 28.2.–2.3.1687 s. 155, 157, Kemin käräjät 21.–23.7.1687 s. 368; KA mf. ES 2038 (rr 28) Limingan käräjät 28.–30.7.1691 s. 109 (wördige och wällärde H: Zachris Ulhegii mågh Conrectorem Dn: Laurentium Forbus); KA mf. ES 2038 (rr 31) Kemin käräjät 9.–10.7.1694 s. 97 (Dhet föredrogh Conrector wedh Uhlo Schola Wyrdigh och Högwällärde H:r Lars Forbus, huru såssom dess Moder Sahl: Bårgmestaren Forbus effterlåtne Änkia dygdesamme Matrona Margaretha Lithovia för någon tijdh sedan månde utj någon handell afstå till Sahl: H:r Daniel Tuderum 1144 dess hemman her i Sochnen belägen); KA mf. ES 2038 (rr 32) Iin käräjät 7.–8.1.1695 s. 39; KA mf. ES 2040 (rr 35) Saloisten ja Siikajoen käräjät 30.8.–1.9.1698 s. 889 (Framsteeg Kyrckioheerden uthj Sijkajoki Försambling Ehrewyrdige och höglärde Mag: Lars Forbus och gaf Rätten tillkänna, huru såssom hans Högwyrdigheet H:r Biskopen wedh Visitation som skedde d: 23 sidstl: Februarij alfwarligen anbefalt honom att lagligen uthsökia af wederböranderne förber:de Församblingz Medel, som uthj deras förwar blifwit anförtrodde, hwaraf een anseenlig post fordras, hwilcka Cappellanen der sammastädes H:r Pehr Schroderus U380, Kyrckiowärden Mårthen Kuricka och Sexman Mattz Märiläin, hwilcka alle med döden afgådt, under händer hafft), 901 (Prästegården ähr ännu eij blefwen försedd med nödige huus); KA mf. ES 2040 (rr 36) Saloisten ja Siikajoen käräjät 26.–30.1.1699 s. 247; KA mf. ES 2041 (rr 36) Saloisten ja Siikajoen käräjät 5.–8.9.1699 s. 916 (Kyrckioheerdne wed Sijkajoki Försambling Ehrewyrdige och högwällärde Mag: Lars Forbus framkom och beswärade sig öfwer Pafwola Cappellboer för det dhe honom heelt oförsynt och ohemult angifwit i Venerando Consistorio och låtit fatta een skrifft, som wählbemällte Consistorium honom communicerat, derutinnan dhe föregifwa som skulle Prästerskapet uthj sin tiänstz förrättande warit försummelige och sällan hålla Gudztiänst, såssom och att hoos dem hwar annan Söndag ingen Predijkan eller Gudztiänst hållen är, vertaa 3962); KA mf. ES 2041 (rr 37) Kemin käräjät 30.6.–5.7.1700 s. 633 (Probsten och Kyrckioheerd:n här sammastädes Ehrewyrdigh och höglärde Mag: Lars Forbus); KA mf. ES 2042 (rr 39) Kemin käräjät 3.–5.7.1702 s. 505, 517 (katso 3129); KA mf. ES 2043 (rr 41) Kemin käräjät 28.6.–1.7.1704 s. 767 (Framkom Probsten Hög Ehrewyrdig Mag: Lars Forbus, gifwandes Rätten wed handen huru såssom Een kista ifrån Tärfwola Capell för några Åhr sedan och 1702 om hösten, då för detta Ländzman Samuell Palldanius till föllie af högwällborne H:r Landzhöfdingen Ordres, skulle deruthur effter af Copierandet någre Documenter Laxfiskie här i Sochnen angående, uthtaga och öfwersända, blifwit under wägen, och wedh Taifwalkåski forss honom Palldan, sampt Kyrckiowärden Mattz Ohlsson, af Johan Maunu jämpte Gabriels Ingilä ifråntagen, för hwilcket deras öfwerdåd Ländzman Palldan 1703 d: 11 Martii för rätta angifwit ...), Limingan käräjät 1.–3.9.1704 s. 1089 (Förmyndare, katso 1321); KA mf. ES 2044 (rr 42) Kemin käräjät 3.–7.1.1705 s. 17. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 227 (XLVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 347; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 290; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #357; Akademiska konsistoriets protokoll XVIII 1686–1687 (Uppsala 1975) s. 453 (5.10.1687, item [begär testimonium] Laurentius Forbus Ostrobothniensis, och brodren Casper Forbus 3466, Laurent. Lithovius 3467 Ostrobothniensis, Sigfridus Borelius 3470 O-Bothniensis. Thet bewilliades effter inspect. nationum gofwo dem godt wittnesbörd). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 173, 230, 297; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 295; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 222; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #135D, 1462D, 1834D, 2330G, 2332R, 2336D, 2345D, 2350D, 2627D, 2947D, 3372D, 4206R; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 150; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #6663; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 164; L. Nyholm, Österbottniska nationens matrikel I, tillägg och rättelser. Genos 59 (1988) s. 62; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 141; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #665H (prom. 1694), 2454R, 4377R.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 14.4.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lars Forbus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3482>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Forbus, Laur. [Henrici] Bothn. p. 175 || Ob. 357: 1688. Föregåendes bror, och med honom stud. i Upsala 1684 (se ofvan). Född 1667 (1672?). Respondens i Åbo 1.7.1690 u. Wanochius, 3.7.1693 (redan konrektor) pro gradu u. Dav. Lund. Magister 25.11.1694 (ej 1691). Konrektor i Uleåborgs skola 1690. Kh i Siikajoki 1695, i Kemi 1699. På flykten 1715–18. Död 1725.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 227.