Helsingin yliopisto

Tiedot

1679/80 Claes Holstius Claudius Claudii, Aboa-Finlandus 2822. Vht: Lokalahden kirkkoherra, FM Claes Holstius 1004 (yo (1653), † 1676) ja Anna Brennerus. Turun katedraalikoulun oppilas 4.1676 (in cl. rect. circ. super., Claudius Claudii Holstius Localaxensis). Ylioppilas Turussa 1679/80 [Holstius] Claudius _ 145. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1683 – sl. 1685. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1686 – kl. 1688. Respondentti 6.5.1687, pr. Anders Wanochius 2021. — Armovuodensaarnaaja Isossakyrössä 1689. Isonkyrön Ylistaron kappalainen 1697. † Ylistarossa 1705.

Pso: Margareta Gabrielsdotter Calamnius tämän 1. avioliitossa.

Pson seur. aviomies: Ylistaron kappalainen Anders Affrén 4748 (yo 1703, † 1718).

Appi: Iin kirkkoherra Gabriel Calamnius 715 (yo 1649, † 1672).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 91a; KA mf. ES 1926 (mm 13) Taivassalon käräjät 30.–31.1.1683 f. 275v (Förekom Studiosus D:nus Claudius Holstius ifrån Ånnikma by och Töfsala Sochn, gifwandes rätten till känna huruledes han uthi 3:e ordinarie häradz Tingh haf:r lagl:n Oplysa låtit Johan Abrahamssons Ib:m Bördzrättz h:n m: Skatt, för den rest skuldh, härflytande af des ordinarie räntta bestigande nu efter Liqviderat Rächningh Datum Höfwelä d: 29 Jan: innewarande till 250 D:r 24 ö: K:m:t som Johan är skyldigh blefwen och fördenskulldh anhölt Holstius nu oppå hemmanet laga Skiötningz breef och häradzrättens confirmation, sampt een laga wärderingh på hemmanet), Taivassalon käräjät 20.–22.9.1683 f. 303v, Taivassalon käräjät 17.–19.7.1684 f. 714 (Oppå Studiosi D:nus Petri Miltopæi som Fullmächtige oppå Claudij Holstij wägnar ifrån Onnikma käromåhl till Lendzmannen Wählförståndige Aron Jönsson, ang:de een gång wäg till Kyrckio stranden ifrån Höfwelä), Taivassalon käräjät 8.–10.7.1686 f. 835 (Företrädde Studiosus Dom: Claudius Holstius och anhölt om wärderingzmän på Ånnikma Ryttare hemman, Emädan Bördzrätten är honom Lagl:n tilldombdt ifrån Johan Abrahamsson dersammastädes); KA mf. ES 1927 (mm 15) Taivassalon käräjät 21.–23.2.1687 s. 92 (Johan Nillsson Dahlman (katso 4807) begiärade att Onnikma Ryttare H:n i Töfssala S:n nu förste gångon måtte Lagl:n opbiudas, hwilket Hemman af Studenten Claudio Holstio d: 15 Martij 1686 till dygdesamme Hustro Karin Johansd:r för 700 D:r Kopp:r M:t är försålt ... dy bleef H:t 1 g:n Lagl: Opbudit, hwar emot Corporalen Isach Ersson som een Bördeman på Mödrens sijda protesterade. Item begiärade Simon Fouglerus att hans prætention på någon fordran kunde allenast ad notam tagas, hwilket således protocollerades); KA mf. ES 1927 (mm 17) Taivassalon käräjät 6.–10.3.1688 f. 57 (katso 1004); KA mf. ES 1974 (nn 25) Ruoveden ja Keuruun käräjät 13.–14.3.1706 s. 600 (attest Dat: den 26 Januarij nästl: under Cappellanens Sahl: Claudij Holstij Enkias Margareta Calamniæ namn); KA mf. ES 1976 (nn 28) Ruoveden ja Keuruun käräjät 4.–5.10.1709 s. 843; KA mf. ES 2082 (ss 8) Isonkyrön käräjät 13.–16.2.1686 s. 145 (fordom laglesarens Sal: Mattz Påhlssons 148 utj wittnes Pastoris loci Ehrewyrdige och wellerde H:r Israelis Alftani, Studiosi Jacobj WilStadij, och Claudij HolStadij nerwaro, på sin Soote sängh, förklarade yttersta willia och giorde Testamente); KA mf. ES 2082 (ss 10) Vähänkyrön ja Laihian käräjät 25.–28.8.1688 f. 308 (Samuel Backman, Fullmechtigat af Studenten Claudius Holstius beswerade sigh öfwer bonden Johan Jacobsson, det han Holstius, aff vice heredzhöfdingen Wälbe:de Christian Backman 1951 straxt effter förleden Midsommars tijdh hafwer bekommit Een Chesvolant tilläns der medh, utj sin Siukligheet till Wörå att Reesa, medh Hwilken han wehl framkom, Men utj åther Reesan ähr bemelte Chesvolant aldeles sönderkiört och af skiutzpoiken förderfwat), Isonkyrön käräjät 30.8.–1.9.1688 f. 328; KA mf. ES 2084 (ss 14) Isonkyrön käräjät 5.–7.3.1692 s. 387 (Capellanens Sahliga H:r Henrici 675 Änckia dygdesamma hustro Catarina Höök beswärade sigh öfwer wällärde H:r Claes Holstius, att han förhållit för hänne några pertzeler ... H:r Holstii Fullmechtige S:r Caspar Martzan, sade, att han will behålla dem för den tienst, som han i 10 Månader för henne, uthom dess Nådh åhr, wedh Församlingen giort), 413; KA mf. ES 2085 (ss 17) Isonkyrön käräjät 14.2.1695 s. 163 (Coadiutorn wyrdige och wällärde H:r Claudius Holstius); KA mf. ES 2087 (ss 20) Isonkyrön käräjät 7.–8.3.1698 s. 505, Isonkyrön käräjät 27.7.1698 s. 30 (Simon Hindrichzson i Palå, kärde till H:r Claes Holstius, hwilken skall uti hans huus, öfwerfallet een Pijga Brita Hindrichzdåtter, och slaget henne ett par örfijlar, hwarföre han begiärte, att H:r Claes med laga näpst ihog kommas måtte. H:r Claes bewijste att Pijgan waar hehla byens Fääherde, hwilken Pållaren såsom een Interessent, togh till sitt eenskylte Arbete. Och Heela Byiens booskap på dedt sättet öfwergafs, hwar af hans fått Orsaach, pijgan att Castigera, såsom sitt Tienstehion, den hans maath och löön åthniuter, der öfwer Pigan sielf intet klagar. Ty ährkändes Pållarens klagan aff intet wärde), 34 (Det Före trädde Sacellanus Loci, Wördige och wällärde H:r Claes Holstius, berettandes huruledes han förledit åhr, wid Midsommars tijden, med Fullmacht till Sacellanien förseedd bleef her i Sochnen, Och således strax dereffter 1 Mantahl Crono Hemman i Palo by, såsom sitt Caplans bohl tillträdde, beklagandes att dedt då i Skattwraak lågh), 43 (Sacellanus Loci, Wördige och wällärde H:r Claudius Holstius i Palå, kiärde till Skatte Bonden Simon Pållar ibidem, om ett Stycke Kyttoland); KA mf. ES 2088 (ss 21) Isonkyrön käräjät 23.–25.8.1699 s. 303, 235; KA mf. ES 2088 (ss 22) Isonkyrön käräjät 28.2.1700 s. 444 (hwar medelst Twisten emellan Ylistaro Capellboar sampt Capellanerne H:r Claudius Holstius, och H:r Jacob Peldan 2300, till denne Rätt ähr remitterad worden), Isonkyrön käräjät 28.8.1700 s. 696; KA mf. ES 2089 (ss 23) Isonkyrön käräjät 26.–27.9.1701 s. 1231 (Cappellan wed Ylistaru Cappell Kyrkia Wällärde H:r Cladius Holstius tilltalte Klåckaren Mattz Jacobson der sammastädes Angående een Täppa som tillförne lydt under Cappellans Bohlet Åkila); KA mf. ES 2090 (ss 24) Lapuan käräjät 27.–28.8.1702 s. 938; KA mf. ES 2094 (ss 33) Isonkyrön käräjät 24.–25.2.1711 s. 186 (Capellanens Sal: Claudii Holstii Enckia hust: Margreta Calamnia ... Holstii Successor Matrimonii Capellanen Andreas Aphreen insände dess antecessoris egenhändiga adnotation), Isonkyrön käräjät 26.–28.9.1711 s. 685. — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 16 (katso 3895); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 182 (XL); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 294, 325, 326, 383, 409, 471, 486; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 67, 90, 91, 156, 180, 264, 317, 318, 395, 426; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 379, 429; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 302, 399; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 16; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 166 (1676:II), 167 (1677:I), 169 (1678:I), 171 (1679:I), 173 (1680:I). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 70; Släktbok I. SSLS 107 (utg. A. Wilskman, 1912–16) sp. 669 (Holstius Tab. 3); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #4236R; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7755; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #5973 (1719, leski); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2573, 2787G, 4344R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Claes Holstius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2822>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.