Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1698 Kristian Walstenius Christianus Christiani, Borealis 4309. Vht: Vehmaan kirkkoherra, FM Kristian Walstenius 1579 (yo 1662/63, † 1712) ja hänen 1. puolisonsa Katarina Schultz. Ylioppilas Turussa kl. 1698 [Walstenius] Christian [Bor _ 221]. Boreaalisen osakunnan jäsen 18.2.1698 Mag. | Christian. [Wallstenii inskrefne d: 18 Febr. 1698.] | capitaneus obiit. Respondentti 20.1.1704 pro exercitio, pr. Krister Alander 2026. Respondentti 15.9.1706 pro gradu, pr. Gabriel Juslenius 2987. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 26.5.1707. FM 17.6.1707. — Apulaispappi (komministeri) Vehmaalla 1707. Nostoväen kapteeni 1713 (Strandberg). Palasi isonvihan alussa Ahvenanmaalta 1714 Lokalahden Ristinkylän rustholliin noutaakseen sieltä omaisuuttaan. Ilmiannettiin venäläisille Vehmaalla ja joutui vangituksi.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 206b; HYK ms., Bor. osak. matr. #238; KA mf. ES 3243 (Åland 17) Finströmin ja Getan käräjät 11.–12.6.1714 s. 34 (Majoren Wälborne H:r Carl von Gert som låtit stemma Magistern Christian Walsteen för det han skall hafwa cæderadt H:r Majoren till des honeur och reputation instälte sigh nu för Rätten men Walsten war icke tillstädes, uthan till Finland förrest derest han skall blifwit förrådd och af Fienden fången, berättades Crono Befallningzman wälbetrodde Wilhelm Pihl, det han sändt 2:ne karlar med sin Båth till Brändöö och osel hålma straxt wid Kumblinge Sochn, att afhempta fråån een Skuta något saaker, som dess Swåger H:r Probsten Bergius 2091 ifrån Töffsala tillkom, då denne Wallsten fölgt med samma båth att beställa, om ber:de Saaker, men som Skutan för deras ankomst war borta till Stockholm haar Wallsteen begifwit sig ifrån dem till Fagernääs der han lembnat sina kläder och tagit Walmars kläder på sig och begifwit sig till dess Rusthåld Korssnääs i Låckalax, der han /: som een från Fagernääs kommen karl berättat :/ skall blifwit förrådd och af fienden borttagen, hafwandes eij wijdare hört af honom), Sundin käräjät 21.–22.6.1714 s. 79 (Efter H:r Laghmans och Vice Landzhöfdingens Wälborne Johan Stiernstedtz Befallningh wardt Jungfru Helena Mallenia (katso 3473) för Rätta stält, som för någon tijdh sedan från Finland och Wehmo Sochn hijt anländt; Aldenstund om henne dett tahl gådt som skulle hon förrådt Magistern Christian Wallstenium, hwilcken för någon tijdh sedan begifwit sigh här ifrån till finska Sijdan i mening att få derifrån berga något af dess ägendom; men blifwit af fienden Gripen, aldenstund icke allenast H:r Ryttmästarens Baron Rebinders dräng som fölgt samma Jungfru hijt, uthan och 2:ne Borgare från Nystad E. Austrell och Jöran Hackula sine attester ex traderadt att ett rychte der om i Finland gådt). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 289 (LVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 58, 60, 62; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 148 #380. — G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 65 V#3387; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 165 (var Prest, men öfvergaf andeliga Ståndet, och blef Kapten för Uppbåds Manskapet 1713, samt förde sedan en oordentlig lefnad); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #128R, 3387R; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7087; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 175.

Doria respondentti

Päivitetty 13.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Kristian Walstenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4309>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Walstenius, Christian. Bor. p. 221 || Bor. 238: 15.2.1698. Hans far, Christ. i XXIII. Respondens 20.1.1704 (med ded. till sin far, sin farbror Jac. Walstenius, rådman i Åbo, och sin farbror Joh. Wallenstén, häradsh. i Halikko och Piikis h.) u. Alander, 1706 pro gradu u. Rudeen. Magister 17.6.1707. Nämd i prot. 7.6.1706 för uppkäftighet. Blef militär. Död som kapten?

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 289.