Helsingin yliopisto

Tiedot

31.5.1682 Gabriel Juslenius Gabriel Danielis, Virmoensis 2987. * Mietoisissa 11.10.1666. Vht: Mynämäen kirkkoherra Daniel Juslenius 722 (yo 1649/50, † 1691) ja hänen 1. puolisonsa Barbro Gjös. Turun katedraalikoulun oppilas 11.11.1678 (in cl. rect., Gabriel Danielis Juslenius filius Sacellani in Virmo). Ylioppilas Turussa 31.5.1682 [Iuslenius] Gab. Dan:is Virmo. _ 152. Rect. 279. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1681/82] Gabriel Danielis Juslenius, Wirmoënsis. | Prof. Th. obiit 1724. Stipendianomus 12.3.1684. Respondentti 1688 (Marklin), pr. Anders Wanochius 2021. Respondentti 1691 (Marklin), pr. Simon Paulinus 2226. Respondentti 7.11.1691, pr. Anders Wanochius 2021. Respondentti 23.11.1691 pro gradu, pr. David Lund 2257. FM 25.11.1691. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1693 – sl. 1694. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 17.5.1708. — Austraalisen osakunnan inspehtori 1704–22, Boreaalisen osakunnan 1708–22, Turkulaisen osakunnan 1722–24. — Turun akatemian varasihteeri 1693, 2. filosofian apulainen 1694, 1. filosofian apulainen ja akatemian sihteeri 1698, logiikan ja metafysiikan professori 1702, samalla palkkapitäjänsä Paimion kirkkoherra 1708. Pakeni sotaa Ruotsiin 1713. Paon aikana Botkyrkan kirkkoherra (Strängnäsin hiippak.) 1717–22. Turun akatemian kolmas teologian professori 1720, toinen 1722, samalla palkkapitäjänsä Turun suom. seurak. ja Kaarinan kirkkoherra 1722. Akatemian rehtori 1710–11. † Turussa 19.3.1724.

Pso: 1696 Margareta Wallensteen († 1722).

Appi: kihlakunnantuomari Johan Walstenius, aatel. 1693 Wallensteen 1578 (yo 1662/63, † 1727).

Poika: hovioikeudenneuvos Johan Gabriel Juslenius, myöh. Jusleen 5276 (yo 1717, † 1767).

Poika: Kruunupyyn kirkkoherra, FM Gustaf Juslenius U669 († 1774).

Poika: hovioikeudenneuvos Pehr Jusléen 5433 (yo 1724, † 1776).

Tyttärenpoika: varalääninviskaali Johan Gabriel Liungberg, v:sta 1779 Odeen 8113 (yo 1759, † 1818).

Tyttärenpoika: varanotaari Gustaf Petter Melart 8191 (yo 1760, † 1787).

Vävy: Oriveden kirkkoherra, FM Johan Wanaeus 4406 (yo 1699, † 1746).

Vävy: Viitasaaren kirkkoherra Sigfrid Porthanus, myöh. Porthan 5444 (yo 1724, † 1793).

Vävy: Längelmäen kirkkoherra, FM Johan Odenius 5953 (yo 1732, † 1771).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 100b; HYK ms., Bor. osak. matr. #182, tilikirja s. 24 (1682: 30. Mart: Gabriel Juslenius \ Theol. Prof. et Past. Eccl. Cath. Fenn. Ab. obiit 1724); HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (12.3.1684); KA valtakunnanregistratuura 23.2.1702 f. 79 (Professoris fullmacht för Gabriel Juslenius ... medelst Mag. Johan Rungii 2903 befordran till superintendents embetet uti Ingermanland, des här tills förträdde Logices och metaphysices beställning wid Academien i Åbo är kommen at blifwa ledig), 2.5.1717 f. 114 (Kyrkioherde Fullmakter för innan specificerade Präster i Strägnäs Stifft ... Till Botkyrkio och Salems pastorat i Strägnes Stifft Professoren i Åbo Gabriel Juslenius uti den afledne Kyrkioherden Eric Thunii 3193 ställe), 3.11.1721 f. 113 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmackt för Jonas Fahlenius U521 at wara Logices och Methaphysices Professor wid Academien i Åbo ... medelst Gabriel Juslenii befordran till Theologiæ Professor wid wår Academie i Åbo Logices och Methaphysices Professionen dersammastädes är ledig worden), 7.3.1722 f. 81 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmackt för Gabriel Juslenius at wara 2:dus Theologiæ Professor wid Academien i Åbo ... medelst Johannis Gezelii 4394 befordran till Biskopzämbetet i Nyslottz Stifft Secunda Theologiæ Professio wid Wår Academie i Åbo är worden ledig), 7.3.1722 f. 81 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmackt för Jonas Fahlenius U521, at wara 3:tius Theologiæ Professor wid Academien i Åbo ... i Gabriel Juslenii ställe); KA mf. ES 1972 (nn 21) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 13.–16.2.1704 f. 123v. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 194 (XLII); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 408; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 68, 270; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 266, 268, 284, 306, 307, 312, 321, 404, 407, 415, 419, 436, 438, 442, 444, 445, 473, 518, 523, 524, 554, 558, 561, 592, 634, 635; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 8 passim; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIII 1731–1738 (julk. T. Carpelan, 1952) s. 72 passim; A. Hästesko (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701–1735 (1907) s. 104 (26.3.1724, ‡); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 21; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 388 passim; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 149 #393; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 170 (1678:II), 172 (1679:II), 174 (1680:II), 175 (1681:I), 177 (1682:I). — Lärda Tidningar 1746 n:o 39; Åbo Tidn. 1797 n:o 35; G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 62 V#2747 (Gabr. Juslenius, Aboëns.), 77 V#4243; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 54, 74, 85; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 178 ("Han blef i Åbo d. 31 Maj 1682 Student"); J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 296; K. A. Hagström, Strengnäs stifts herdaminne III (1899) s. 114; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #109G, 114D, 114G, 138G, 1834D, 1844–1858P, 2342G, 2365R, 2619D, 2619G, 2633G, 2747R, 2944D, 3240G, 3391G, 4209R, 4243R; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Turun suomalainen seurakunta; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 151; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7008; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 115; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 195; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 146; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #3497 (1715), 4636 (1716), 9029; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1961, 2031, 2368H (prom. 1691), 2484R, 2820R, 3427, 4351R, 4374R; Suomen kansallisbiografia 4 (2004) s. 519; Biografiskt lexikon för Finland 1 (2008) s. 364.

Doria gratulantti
Doria praeses
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 22.3.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Juslenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2987>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.