Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1640 Sven Notenbergius Sveno Petri 7. Syntyperä ei ole tiedossa. Ylioppilas Turussa sl. 1640 Notenbergius Sveno Petri _ 1. — Porin triviaalikoulun kollega (1643). ‡ Porissa 20.6.1669.

Pso: Magdalena Henriksdotter Curnovius tämän 2. avioliitossa († 1677).

Poika: Porin triviaalikoulun ent. kollega Per Notenbergius 1866 (yo 1666/67).

Lanko: Kajaanin pormestari, kihlakunnantuomari Johan Curnovius 8 (yo 1640, † 1665).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 140b; KA mf. ES 1922 (mm 7) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 23.–26.9.1650 f. 90v (Thå Offenteligen för een sittiande rätt företrädde Capplan här i åffwanb: Närpis Sochn, Hedherligh och Wellerde H:r Johan Johannis Wazæus (katso 1467) och inladhe i Rätten fordom Ländzmans förståndigh Samull Peersons skrifft och bewijss Lydhandes, det han förb:t Samull haffwer i Laga Kiöp aff frij willia och well betänkt Modh medh hans hustru och barns sampt H:r Suens Notenbärgj ja och samtyckio, försåldt Wndt och efterlåthit Welb:te Capplan et Engh Nor wedh åån belägen); KA mf. ES 2077 (ss 1) Närpiön käräjät 26.–28.8.1661 (Hans Hendersson i Finby beswärade i det, att [fordom Länssman] Samul Peersson haffwer honom medh ährörige Ordh öffwerijlat, och beskyllt honom till een tiuff, der till Samul Swarade och sadhe, medh så skääll att fålcket taala, att du äst Een tiuff, och beropade på sin Swåger H:r Swen Collega i Biörneborgh, som sådant sagt haffwa), Närpiön käräjät 12.–13.1.1663 (att granneligen inquireras och Ransakas, Effter fordom Landzhöfdingens Welb: Sal: Johan Duffuas Skepz brott och omkommande ... fåt gundskap, att Een boonde wthi Finby och Närpis Sochn, Hans Hendersson be:dh, skall hafua funnit några sacker och strandwrack ... Anno 1644 om wåår ... Håffmestarens Anders Nielssons hwstru H: Elisabet i Tibble haffua för malm Kyrkiohärden H:r Jonas och Domino Botvido Jonæ Hellenius, att Een Prest be:dh Her Hans Persson Wandes (katso 1467) i Närpis Sochn och Finby, skulle haffua för henne berättat, att Een Sölff Kanna ef:r Bårghmestarens Sal: Hans Stolboms (katso 1205) dödh, är iblandh Bårghmestarens sacker een Sölff Kanna funnit hwar på skulle hafua warit Sal: H:r Johan Duffuas Nambn och wapen på, som skulle wara kommen Ifrån förbem: Hans Hinderson. Framkallades H:r Hans och tillfrågades om han någon haffuer sådant för omberörde Hwstru Lissbetha sagdt, Swarade mz tillbudin Eedh aldeles Neij, och inge skulle honom sådant kunna bewijsa, ähn tillspordes Sal: Bårgmestarens Mågh, H:r Jacob Eliæ, om sådant kanna äre aff hans mobilia funnit, Swarade aldeles Neij, jcke warit till ... Wijdare Samuel Persson berättade att Collega i Biörnbårgh H:r Swen Petri skulle haffua Hans Hendersson beskyldt till den tyff, för Sal: H:r Johan Duffuas sacker skull), Närpiön käräjät 7.–9.1.1664 (Sal: H:r Landzhöfdingens Wälb: Johan Dufuas Strandwreck ... I lijka måtto befinnes Samuel Persson hafua öfuer till Swärige om detta witis måhl skrifuit: der till befinnes Samuels hwstrus slächt Elizabet [i] Tybble berättatt i Swärige att Caplan i Närpis Sochn H:r Hans Johannis skulle hafua seedt hooss åfuanbe:te Hans Hendersson ... som Twenne Kyrkioherdens ifrån Swärige deras utgiffne Attest Daterat Malm Prästegårdh den 13 Augustij åhr 1662 för mäller), Närpiön käräjät 1.–3.9.1664 (Å satte Ting Håpman Per Jönsson Kalm låther andra gångon wpbiuda Samuel Perssons i Finby Skatte hemman); KA mf. ES 2078 (ss 1) Närpiön käräjät 25.–29.8.1665 f. 25 (Samull Peersson ... bördzrättz hemman [i Finby], katso 925); KA mf. ES 2030 (rr 9) Närpiön käräjät 13.–15.3.1656 f. 468v (Uplystes tridie gångån effter Häredz Fougdens W:t Israel Staffansons Skrifftelige begeran, daterat den 10 Febru: Sub Anno, fordom Lenssmans Samuel Peersons i Finby Skatte Hemman under halfwa andra mantal för Cronones Eenskylte skuldh afbetalning), Närpiön käräjät 28.–29.8.1656 f. 483v (Iblandh andra sakers förrättande å satte Ting företrädde Hederlig och Wällerde Man her Swen Petri Notenbergius och inladhe i Rätten för detta Lentzmans Samuel Peersons uthgifne obligation dat: i Biörneborg den 20 Febru: 1648 dess innehåld således lydde, att Samuell Peersson hafwer på underschrefuen dato accorderat medh Ehrlig och W:t Gustaff Hindersson på sin Faders såsom Rätta Förmyndarens för Samuels Broders Sahl: Hans Peerssons barn, sampt wälbe:te her Swen Petri på sin Hustros, H: Malins wägna, om be:te hans Broders Arffwingars Hwss och Jordh i Finby och Nerppis Sochn i så måtto att Samuel hafuer köpt och till sig handlat samma Gårdh medh alle dess ägor och pertinentzier och schall swara till och betala hwadh som på be:te hans broders qvoto af deeres S:e Faders gäldh obetalt ähr, sampt det S: Hans Peerss: för sin propriæ egen gäldh skyldig ähr ... Altfördy opå omyndige Stiuffbarns wegna beswärar her Swen Petri högeligen at Samuell Peersson icke hafwer sin Obligation i någån måtto efterkommit ... Altså effter Nembdens Ransakan och Voterande, Ehrkenner rätten Samuel Peersson afstå Halfwa Hemmanet, eller ährleggia Summan innom Sex Wikårs tijdh; Och Crononnes Befalningzman, sampt Frijherskapz Ombudzman sökia Samuel Peersson för gälden, som dhee för uthlagor fordra; Här emoth domen Samuel Peersson Appellerade wijdare under Lagmans Cognition och Uhtslag); KA mf. ES 2030 (rr 10) Närpiön käräjät 20.–22.8.1657 f. 42, 44, Närpiön käräjät 26.–28.8.1658 f. 546–547 (Företrädde Caplanen i åfwanbe:te Närpis Sochn, Wyrdigh och Wällärde her Hans Johannis (katso 1467) och inlade i Retten ett Köpebreff, dat: den 2 Sepbemb: 1656, aff Wällärde her Sveno Petri Notenbergio Collega uthj Biörnebårg, Underschrifwen Angående ett styckie Afflinge Jord och åker belägit widh Nyegärdz Grinden j Stoor Åkren uthj Finbyn, såsom be:te her Swen medh sin K: Hustru och stiuffbarns goda wilia honom her Hans, för 30 D:r K:r M:t uthj fulla köp updragit hafuer ...), 554; KA mf. ES 1142 (a 3) Porin RO 30.6.1651 (Tildömdes Jacobo Wilstadio (katso 2716) efter Her Swens påfordran aff Erland Johansson Stalskrifuare Penningar 30 D:r K: M:t efter be:de Erlandz handskriftz lydelsse och egen bekennelse), Porin RO 15.2.1654 s. 19 (Hederligh och Wällärde Her Swen Collega ahnhölte uthj rätten om det Slagzmåll såssom Erland Johansson opå honom begådt hafuer), Porin RO 18.2.1654 s. 22, Porin RO 24.11.1655 (Wällerde her Swen Notenbergius fram kom, gaff rätten tilkänna dedh Matz Kuttj hafuer för någon tijdh sedhan köpt aff honom Een Båth a 6½ D:r K:r M:t och ...), Porin RO 28.5.1659; KA mf. ES 1368 (p 2a) Uudenkaupungin RO 14.4.1679 (Syndici Notenbergz Postmestare fullmacht oplästes), Uudenkaupungin RO 24.1.1680 (Stadhskrifwaren Henrich Notenbergh); KA mf. ES 1369 (p 2b) Uudenkaupungin RO 7.5.1690 (katso 4898), Uudenkaupungin RO 29.11.1691 (Hwadh Sal: Notenbergz Gårdh belangar); KA mf. ES 1369 (p 2) Uudenkaupungin RO 23.4.1692 (Johan Jöranssons Enckia Brijta Håkons dotter kom för Rätta Disputerandes om sin Sal: Faders Graff, men som det hafwer stådt så många åhr oklandrat, fördenskull finner Rätten skäligt att emedan Sal: Notenbergh hafwer kiöpt gården af dess Swåger Sal: Elias Johansson 1376 , och han låtit begrafwa twenne Barn der utj, dess för uthan ligger 2 stycken Fremmande Lijk begrafwen i samma Graf, och j medlertijdh hafwer hwarken Johan Jöransson Sal:, eller dess barn icke blif:t i denne graff nederlagde för deras Medellössheet skull, myckit mindre synes förbem:te Brijta Håkons dotter giordt något Lagl: klander utj 30 åhrs tijdh, eij heller förmeente således Enckian intet Fogh hafwa der å wijdare klandra, heller qwällia, och som Brijta Håkons dotter denne Rätt intet Competera om någon grafz Rättigheet sigh uth låta; utan dömes att Sahl: Notenbergz Lijk blifwer utj samma Graf hwilket intet stodh att förändra, och hennes klander utan Skiähl, skattas till intet wärde), Uudenkaupungin RO 9.5.1692 (Samptl: Borgmestare och Rådh bewilliadhe Borgaren Johan Pallenius (katso 2307) Sahl: Notenbergz Gårdh för Twåhundrade Fembtijo dal:r kopp:r m:t att inrymmas nu straxt), Uudenkaupungin RO 11.5.1692 (Rådhstugu Rätten resolverade om Sahl: Notenbergz barn, effter Rådman Snellman begiärte få taga emoth den Ellsta dottren, Rätten pålade Notarien Wessel den endeste Sonen taga hoos sigh till behageligh tijdh att opfustras, emedan dhe medellöse och omyndige ähre); KA mf. ES 1369 (p 3) Uudenkaupungin RO 3.7.1693 (att uth Exceqvera af Borgmest: för detta Zacharias Boëlius, effter den högtähradhe Commissorial Rättens afsagde dohm innehåldh d: 2 Maij sidstl: de Saaker och Partzeler som Sahl: Hindrich Notenbergz Enckia hustru Ebba Johans dåtter böhr bekomma af bem:te Boëlius); KA mf. ES 1369 (p 4) Uudenkaupungin RO 5.5.1694 (Sahl: Jöran Jöranson Wijkmans Enckia Brijta Håkans dåtter, föredrogh Rätten, dett hennes Swärfader Jöran Söfringhson Wijkais skall kiöpt A:o 1643 om hösten för 10 in Specie R: D:r ett Graff ställe in j Kyrckian, och sedermehra gifwit till Kyrckian ett rödt mäss kläde, men berättar att samma Graf skall aff Sahl: Henrich Notenbergh blefwen tillägnat, ehuruwähl han därföre intet skall gifwit, hwarföre hon påståår att till sin Arff Graff förhulpen blifwa), Uudenkaupungin RO 25.8.1694 (Hustru Brijta Håkans dotter Rådmans Sahl: Johan Wijkmans Enckia, föredrogh Rätten, dett för detta Borgmestaren Zacharias Boëlius låtit begrafwa Stadzskrifwaren Sahl: Henrich Notenbergh medh dess 2:ne Barn, j en muradh Graf, som henne ärfftel: tillkommer ... Så conserveres hustru Brijta wedh Possession till bem:te Graff, lijkmätigt dett 7 Cap: Jord: B:); KA mf. ES 1369 (p 5) Uudenkaupungin RO 29.4.1695 (Borgaren Henrich Nästj lätt Första gången opbiuda Sahl: Rådmans Johan Wijkmans Enckias Graaf d: han kiöpt d: 12 Novemb: A:o 1694, för 40 d:r k:r m:t); KA mf. ES 1369 (p 6) Uudenkaupungin RO 9.3.1696 (Sahl: Notariens Notenbergz Enkia Ebba Johans dotter uhrsächtade sig för sin fattigdom, att hon intet sielff hafft kläder, utan dhem måste låna af godt folck); KA mf. ES 1371 (p 16) Uudenkaupungin RO 5.8.1707 (Sahl: Påstmästarens Henrich Notenbergz Enckia). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 8 (I); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 3 (I). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 277.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Sven Notenbergius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.