Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1661 Johan Beckman Johannes Johannis, Ostrobotniensis 1467. * Närpiössä 2.6.1644. Vht: Lapväärtin kirkkoherra Hans Wazaeus (Johannes Johannis, † 1687) ja Brita Johansdotter Broms. Ylioppilas Turussa sl. 1661 Beccmannus Joh. Joh:is [Ob _ 67]. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1661] Johannes Johannis Beckman | Pastor in Lappfjerd 1688, filius Pastoris ibidem Johannis Wazæi. Obiit 1701. Respondentti 1667, pr. Axel Kempe 168. — Lapväärtin kirkkoherran (isänsä) apulainen 1672, vt. kirkkoherra (1686). Valtakirja Lapväärtin kirkkoherraksi 1685 (virkaan 1688). † Lapväärtissä 25.3.1702.

Pso: 1:o Anna Jakobsdotter Holmius († 1690); 2:o 1691 Maria Thorwöste tämän 2. avioliitossa († 1700).

Pson edell. aviomies: Kalajoen kirkkoherra, FM Josef Mathesius 1065 (yo 1654/55, † 1689).

Appi: Närpiön kirkkoherra Jakob Holmius 925 (yo 1652, † 1697).

Veli: Anders Beckman 1468 (yo 1661).

Poika: turkulainen raatimies Johan Beckman 4303 (yo 1698, † 1735).

Poika: Lapväärtin pitäjänapulainen Jakob Beckman 4304 (yo 1698, † 1703).

Veljenpoika: rykmentinpastori Johan Bäckman 4985 (yo 1707, † 1729).

Veljenpoika: Lapuan kappalainen Johan Bäckman 4997 (yo 1707, † 1734).

Lanko: turkulainen kauppias Herman Thorwöste 581 (yo 1647, † 1685).

Lanko: Ilmajoen kappalainen Isak Peldanus 1518 (yo 1662, † 1699).

Vävy: Vähänkyrön kirkkoherra, FM Lars Qvist 3978 (yo 1693/94, † 1714).

Vertaa: Kokkolan kappalainen Josef Wasaeus U55 († 1660).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 19a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #160; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA valtakunnanregistratuura 1.9.1685 f. 417 (Fullmacht för H:r Johan Beckman at wara Pastor uthi Lapfierd och Christinæ försambling), 7.9.1699 f. 277 (Collect för Christinæ Stad ... till en ny Kyrkias uppbyggiande), 13.7.1703 f. 261 (Kyrckioherde fullmackt för Jacob Werander 4008 ... medelst Johan Bäckmans dödelige frånfälle Pastoratet i Christina och Lappfierd uti Österbotten är kommit att blifwa ledigt); KA mf. ES 1921 (mm 5) Närpiön käräjät 18.–19.1.1643 f. 286v (her Hans [Wasaeus] och her Gabriel [Brennerus] Caplaner i Nerpiss); KA mf. ES 1922 (mm 7) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 23.–26.9.1650 f. 90v (Capplan här i åffwanb: Närpis Sochn, Hedherligh och Wellerde H:r Johan Johannis Wazæus, katso 7); KA mf. ES 2077 (ss 1) Närpiön käräjät 16.–18.1.1662 (Caplan Wellerde H:r Hans Johannis Wazænius beswäradhe i det at Håpman Peer Jönsson (katso 2833) skall haffwa honom i Prestegården i hans frånwaru, den 13 Maij förleden uthj sin druckesmåll medh försmädeliga Ord öffwerijlat, beskyllt honom till een Skelm och sådant åthskillige gångor repeterat), Närpiön käräjät 30.8.1662 (Caplan H:r Hans Johannis beswärade i det, at hans medhgrannar i Finby hafwa hans teegar opå samfällt Engis oförrättat, begärandes effter skatt öre och ortug justeras), Närpiön käräjät 12.–13.1.1663 (Een Prest be:dh Her Hans Persson Wandes i Närpis Sochn och Finby, tarkoittaa Hans Wasæusta, katso 7), Närpiön käräjät 26.–28.8.1663 (Caplans H:r Hans Johannis attest Dat: d: 22 Octobris åhr 1647), (Caplan Wällärde H: Hans Johannis besuärade i dett, att hans granne Anders Simonsson i Finby, hafua Ett stycke Engh i hans teegh af skwrit och sigh tilägnadh); KA mf. ES 2079 (ss 3) Närpiön käräjät 15.–17.9.1673 s. 32 (Kyrkio Herden i Lapfierdh H:r Hans Vazæus ... sitt Hemman i Finby), Närpiön käräjät 12.–13.8.1674 s. 29 (Framstegh Hans Hindersson i Finby och till talte Kyrckioherden i Lappfierdh Wördige och Wähllärdhe H:r Hans Vazæum, om twenne st: Engh Nårr wedh åån), Lapväärtin käräjät 10.–11.8.1674 s. 15 (Kyrckioherden H:r Hans Vazæus fordrade aff Hendrich Mårthensson i Bötom 4 åhrs Lax tijondh); KA mf. ES 2080 (ss 3) Lapväärtin käräjät 5.–6.3.1678 s. 139 (Såssom Kyrkioheerden in loco H:r Hans Wazæus för detta någre af sine Lax nääth mist, och 2 st: hoos Olåff Erichsson funnit); KA mf. ES 2080 (ss 4) Närpiön käräjät 29.3.–1.4.1679 s. 148 (Finby), Lapväärtin käräjät 1.–2.9.1679 s. 183 (H:r Johan Beckman), Närpiön käräjät 4.–6.9.1679 s. 200 (H:r Hansses Son Isach), Närpiön käräjät 21.7.1681 s. 90 (Kyrckioherdens j Lapfierdh Wyrdige H:r Hansses Wazæij hemman j Finby, som han till Krukumakaren Larss Larsson försåldt haar, Opbödz nu andra gångon Bördemännom till Lösen); KA mf. ES 2081 (ss 4) Lapväärtin käräjät 2.–4.10.1682 s. 172, Närpiön käräjät 5.–7.10.1682 s. 187 (Predikanten wid Lapfierdh, H:r Johan Beckman, å sin K: Faderss Kyrckioherdens Wördige och Wällärde H:r Hans Wazæj wägnar); KA mf. ES 2082 (ss 8) Lapväärtin käräjät 5.–6.2.1686 s. 84 (Vice Pastoren uthj denne Sochen wyrdig och wellerde H:r Johan Beckman), Närpiön ja Lapväärtin käräjät 1.–3.6.1686 s. 4; KA mf. ES 2082 (ss 10) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 26.–28.7.1688 f. 216v (Kyrckioherden Wyrdige och Wällärde H:r Johan Beckman); KA mf. ES 2083 (ss 11) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 16.–19.1.1689 s. 43; KA mf. ES 2084 (ss 14) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 12.8.1692 s. 153; KA mf. ES 2084 (ss 15) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 22.1.1693 s. 117 (wåhrfloden), 145 (Kyrckioherden i Lappfierd Ehrewyrdga H:r Johannes Beckman kungiorde Rätten dedt han wedh inträdet i Echtenskapet medh sin nu warande K: Hustru haar ingådt en förlijkningh medh sine K: barn och deras Moorfader Vice Pastoren i Nerpis Ehrewyrdige H:r Jacob Hollmius om deras Arff effter sin Sahl: K: Moder ... hans nu warande K: Hustru dygdesamme Maria Peders dåtter Thorfwest); KA mf. ES 2085 (ss 16) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 13.9.1694 s. 363; KA mf. ES 2085 (ss 17) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 28.1.1695 s. 61, Närpiön ja Lapväärtin käräjät 19.7.1695 s. 34–39 (Kyrckioherden i Lappfierdz Sochn Ährewyrdig och wällärde H:r Johan Beckman och des K: Maaka dygdesamma Matrona Hustru Maria Thorwest insinuerade i Retten ett Testamentum reciprocum ... Datum Lappfierdz Prästegårdh d: 23 Maij A:o 1695); KA mf. ES 2086 (ss 18) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 26.9.1696 s. 372; KA mf. ES 2087 (ss 19) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 14.8.1697 s. 46 (Sochneskrifwaren Wählachtadt Johan Thomasson lätt första gången upbiuda 1 Mantahl Börde hemman som han för 600 D:r K:m:t kiöpt af Larss Larson Krukomakare i Finnby); KA mf. ES 2088 (ss 21) Lapväärtin käräjät 10.–11.3.1699 s. 428, Maalahden käräjät 4.8.1699 s. 178; KA mf. ES 2088 (ss 22) Lapväärtin käräjät 18.1.1700 s. 153, Ilmajoen käräjät 22.–23.1.1700 s. 196 (för detta Cappellanens här sammastädes, Sahl: Ehrewyrdige H:r Isaaci Peldani 1518 Sterbhuus och Omyndige barn intet här till warit försedde medh någre förmyndare ... Bookbindaren Isaach Bäckman i Uhleå är dhee Omyndiga barnens äldste Morbroder, Men som han icke allenast är långt afsijds boende uthan befinnes jämwehl wara mycket Siuklig, Ty gåås han i detta måhlet billigt förbij, der näst är Kyrkioherden Ehrewyrdige och Högwällärde H:r Johan Beckman utj Lappfierd, hwilken så wähl skrifftel: som genom sin till detta Tinget nu Affärdade Sohn Studiosum Dn: Johan Beckman, Angörer att han begynnar att giöras tämmelig gl: och hafwer ännu inne hoos sigh ståendes sine barns Möderne effter des förra Sahl: hustru, derföre han ell:r der Gudh behagar, hans effterlefwerska framdeehles måste Räckenskap giöra; Ty blifwer och wehlbemelte Pastor i Anseende till ofwantalde skiähl och des trägna Anhållande ifrån detta Förmyndarskap befrijade. Sammaledes förskones denne gången Bårgaren ifrån Christinæ Stad wählachtad Abraham Beckman, såsom den der med sin handell är förhindrad och icke lära hinna dhee Omyndigas rätt och Interesse såsom sigh böör bewaka, Ty blifwer Ländzmannen ifrån Pedersöre Sochn wähl:tt Jacob Beckman (katso 4090) nu tillstädes warande, Såsom een habil och waaksam Man, till förwaltandet aff samma förmynderskap förordnad); KA mf. ES 2089 (ss 23) Lapväärtin käräjät 8.3.1701 s. 442 (Kyrckioherdens Ehrewyrdige H:r Johan Beckmans Son Mons:r Johannes Bäckman upwijste ett Testamentz Instrument Emellan wälbemelte des K: Fader och Stiuffmoder den dygdesamme Matronan nu mera Sahl: hustru Maria Torwöst uprettadt d: 23 Maji 1695 och ibland denne Rettens Acta Publica d: 19 näst der på fölliande Julij intecknadt; Anhållandes Mons:r Bäckman att emedan des K: Stiuffmoder är förleden höst genom döden aflijden, att henens yttersta willia nu med laga doom kunde blifwa Confirmerad och fast steld; weed hwilket tillfälle Sochneskrifwaren ifrån Nerpis Sochn Johan Thomason uppå Probstens och Kyrkioherdens der sammastädes hög Ehrewyrdige Mag:r Gabriel Thauwonii 2796 wägnar emooth Pastoris Beckmans begiäran protesterade, Förbehållandes Probsten ell:r des Swärfader Bruukz förwaltaren Wälbet:de Petter Torwöst (katso 3041) Såsom Een rätt Arfwinge till den aflednas egendoom den rätt honom effter lag Competerar); KA mf. ES 2089 (ss 24) Lapväärtin käräjät 10.2.1702 s. 117 (Pastoris Loci Ehrewyrdige H:r Johan Beckmans K: Måg Mag:r Laurentius Qwist præsenterade i Rätten ett wählbemelte Kyrkioherde och des för detta Kära hustru nu mera Sahl: Maria Törwest emellan d: 23 Maji 1695 uprettadt Testamente); KA mf. ES 2093 (ss 30) Lapväärtin käräjät 30.6.–1.7.1708 s. 717; KA mf. ES 2030 (rr 9) Närpiön käräjät 18.–20.1.1655 f. 211; KA mf. ES 2030 (rr 10) Närpiön käräjät 26.–28.8.1658 f. 546 (Företrädde Caplanen i åfwanbe:te Närpis Sochn, Wyrdigh och Wällärde her Hans Johannis och inlade i Retten ett Köpebreff, dat: den 2 Sepbemb: 1656, aff Wällärde her Sveno Petri Notenbergio 7 Collega uthj Biörnebårg, Underschrifwen Angående ett styckie Afflinge Jord och åker belägit widh Nyegärdz Grinden j Stoor Åkren uthj Finbyn). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 90 (XXII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 240, 322, 385; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 286 (1.9.1685, Fullmacht); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #160. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 48; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2059R, 3369D, 4012D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1397, 2112R, 2236.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Beckman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1467>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Beccmannus, Joh. Joh:is Ob. p. 67 || Ob. 160: 1661. – Son af kpl i Nerpes, sedan kh Joh. Wazæus i Lappfjärd († 1687), men ombytte tillnamn. Född i Nerpes 1644. Fadrens efterträdare i Lappfjärd 1688. Död 1701. Kallas redan i prot. 6.7.1667 Beckman.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 90.