Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1679 Jakob Willstadius Jacobus Jacobi, Ostrobotniensis 2716. Vht: Vaasan pormestari Jakob Willstadius (Jacobus Petri, yo Tartossa 5.9.1633, † 1668) ja Maria Henriksdotter tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa kl. 1679 [Willstadius] Jacob. Jacobi Ostrob _ 140. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1679] Jacobus Wilstadius. | Consul GCarlebyensis. 1691. mortuus. Ylioppilas Uppsalassa 28.11.1682 Jacobus Wilstadius, cum honesto testimonio ex Academia Aboënsi. — Kokkolan pormestari 1690. † Kokkolassa 30.4.1693.

Pso: Magdalena Jakobsdotter Ross tämän 1. avioliitossa.

Pson seur. aviomies: kihlakunnantuomari, FM Jonas Mollinus, myöh. (1692) Mollin 3412 (yo 1687, † 1734).

Appi: kihlakunnantuomari Jakob Ross U231 († 1720).

Tyttärenpoika: Turun katedraalikoulun nim. rehtori, FM Gustaf Chronander 7738 (yo 1753, † 1801).

Vävy: Kauhajoen kappalainen Henrik Hidenius, myöh. Hideen 4780 (yo 1703/04, † 1766).

Vävy: Lapuan kappalainen Johan Prochman 4827 (yo 1704, † 1721).

Sukulainen(?): Turun oikeuspormestari Lars Willstadius 1925 (yo 1667, † 1703).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 212b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #270; KA valtakunnanregistratuura 11.12.1689 f. 1152 (Til Landzhöfding Grass, om den intercession han giör för [Jacob] Willstadius, att blij bårgmästare i Wasa), 13.1.1690 f. 40 (Fullmacht för Jacob Wilstadius att wara Borgmästare i gamble Carlby), 29.5.1693 f. 299 (Borgmästare Fullmacht för Carl Forssman 2884 ... såsom Borgmästare Embetet uthi Gamble Carleby förmedelst Wilstadij dödelige frånfelle ähr kommit att blifwa ledigt); KA mf. ES 1746 (cc 5) Paraisten käräjät 26.–27.10.1642 f. 421v (Hans Erwördigheetz Biskopens Fullmechtige den Högl: Konung: Rettz Auscultant, Förståndigh Jacobus Willstadius. Isä mainitaan useasti asiamiehenä vielä 1650-luvullakin); KA mf. ES 1142 (a 3) Porin RO 30.6.1651 (Tildömdes Jacobo Wilstadio efter Her Swens 7 påfordran aff Erland Johansson Stalskrifuare Penningar 30 D:r K: M:t efter be:de Erlandz handskriftz lydelsse och egen bekennelse); KA mf. ES 1143 (a 4) Porin RO 11.11.1684 s. 44 (Rådmans [uthi Wasa Wäl:t Oloff Larsson] Fulmehtige Mons:r Jacob Wilstadius); KA mf. ES 2077 (ss 1) Mustasaaren käräjät 24.–29.10.1659 (Bårgmestarens i Waaza Wäl:t Jacobj Wilstadj ... Attest af dato den 6 Augustj åhr Innewarande), Mustasaaren käräjät 22.–26.5.1662; KA mf. ES 2080 (ss 4) Laihian käräjät 14.–16.2.1682 s. 50 (Studenten Mons:r Jacobus Wilstadius, oppå sin Stiuff Faders, Rådhmans Oluf Larssons j Waasa wägnar, Insinuerade utj Rätten een skrifftelig förlijkning eller Contract honom och Cappellan H:r Bertill Jachæum 379 emellan, flytande af een Obligation H:r Bertill till Oluf Lefwererat hafwer); KA mf. ES 2082 (ss 8) Isonkyrön käräjät 13.–16.2.1686 s. 145 (wittne, katso 148); KA mf. ES 2036 (rr 23) Kemin käräjät 19.–20.2.1686 s. 120; KA mf. ES 2037 (rr 28) Kokkolan ja Kälviän käräjät 12.–13.1.1691 s. 24 (Borgmestaren i Gamble Carleby Welb:de Jacob Wilstadius inskickade i Rätten een skriffteligh protest å sin hustrus wegnar Emot det Kiöp hustru Brijta Gammal (katso 2382) ingådt medh Kyrckioheerden i Kelfwio Ehrewördige H:r Erich Essevius om Bengtilä 2/3 Mantals hemman); KA mf. ES 2038 (rr 29) Kokkolan ja Kälviän käräjät 26.–27.9.1692 s. 222; KA mf. ES 2040 (rr 34) Oulun ylim. RO 10.3.1697 s. 425 (... men så war doch Strommij egen angelägenheet förnämbsta wällandet till dess hastige reesa, ty samma dagar blef honom Sahl: Borgmest:s Willstadij dödh förebracht, wetandes han wähl uthj hwadh orichtigheet Rådstugu handlingarne då hoos honom leegat, dessuthan skulle han och samma tijdh förrätta Musiqven på Mag: Jacob Falanders 2166 Bröllop, derföre måste han och skynda sig bort); KA mf. ES 1368 (p 1) Uudenkaupungin RO 7.3.1653 (katso 446); KA mf. ES 1239 (g 2) Helsingin RO 23.4.1656 (Dito Resolverades den Arrest som Auscultanten i den Kongl: Hoff rätt wäl:t Jacobus Wilstadius hade sigh förmådt, opå Sahl: Hindrich Jacobssons tiera), Helsingin RO 14.2.1657 (Advocatens uthi dhen högl: Konungl: Hoffrätt uthi Åboo W:t Jacobi Wilstadij supplication). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 178 (XXXIX), 485 (Tillägg och rättelser. XXXIX); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 461, 462; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 134 (isä); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 281; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 27 #31 (23.4.1649, isä); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #270; Akademiska konsistoriets protokoll XIX 1688–1690 (Uppsala 1976) s. 270 (8.1.1690, H. Rector berättade att een student Jacobus Willstadius Ost.bothniensis begärer testimonium för dhen tijd han här wijd Academien warit. Resolverades att han dhet bekommer). — T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 163 (Längd öfver borgmästare och rådmän, not 22); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 216; Y. Raevuori, Turun 1600-luvun lainoppineita asianajajia. Defensor Legis 30 (1949) s. 152 (isä); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #705, 4447.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Willstadius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2716>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.