Helsingin yliopisto

Tiedot

1649/50 Daniel Gyldenstolpe Daniel Michaelis, nobilis 743. * Turussa 12.2.1645. Vht: Turun hovioikeuden asessori, professori, FM ja MOT Mikael Wexionius, aatel. 1650 Gyldenstolpe U8 († 1670) ja Susanna Crucimontanus. Ylioppilas Turussa veljiensä seurassa hyvin nuorena 1649/50 [Gyllenstolpe] Daniel Michaelis [_ 36]. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1731 Smålandilaisen osakunnan matrikkeliin [1649 Gabriel Michaelis Gyllenstolpe cum fratribus.]. Respondentti 1660(?, Lidén), pr. Enevald Svenonius 132. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1660 – sl. 1662. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1663 – kl. 1665. Opintomatka Saksaan, Ranskaan, Italiaan, Espanjaan, Englantiin ja Hollantiin 1660-luvun lopulla. — Kreivi Per Brahen sihteeri 1667. Turun hovioikeuden aatelisluokan asessori 1670–91, samalla Ylä-Satakunnan tuomiokunnan vt. tuomari 1673, vakinainen 1675–81. † Turussa 4.4.1691.

Pso: 1676 Helena Kristina Grass († 1745).

Poika: kapteeni Gustaf Mikael Gyldenstolpe 4184 (yo 1695/96, † 1732).

Lanko: kihlakunnantuomari, majuri, vapaaherra Henning Johan Grass 1286 (yo 1658/59, † 1713).

Vävy: vänrikki Erik Forselius, myöh. Forsell 4567 (yo 1700).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 78b; HYK ms., Smål. osak. matr. #52b; KA valtakunnanregistratuura 14.11.1670 f. 505 (Assessoratz Fullmacht för Daniel Gyllenstålpe), 12.12.1673 f. 200 (Försäkring för Assessoren Daniel Gyllenstolpe att fåå wara Häradzhöffdinge i Satagunda häradh effter Lillieholms (katso 1287) dödh), 12.12.1673 f. 205 (Till H:r Lorens Creutz för Assessoren Daniel Gyldenstolpe angående någre hemman ... Ingois och Hihna uti Lundo Sochn dher i Finlandh belägne som honom effter hans Sahl. Fader äro till arfz fallne), 26.3.1675 f. 49 (Öppet breff för Gustaf Eneschiöld 1824 at få försällia et Fiärdedeels hemman [Pettis ben:dt i Lundboo Sochn belägit] ... åt assessoren i Wår Hoffrätt i Finland Wälb. Daniel Guldenstolpe), 18.12.1675 f. 445 (Häradzhöfdingz Fullmacht för assessoren Daniel Gyldenstolpe på Sätegårdz häradh i Finlandh), 17.6.1680 f. 270 (Till Cammar Collegium att tillställa Assessoren Daniel Gyllenstolpe sine resterande åhrs fordringar ... Daniel Gyllenstolpe, vnderdånigst hafwer föredraga låtit, huruledes han vthi stoor olägenheet är råkad förmedelst den häfftige wåd Eld som Staden Åbo sidst öfwergick hwarigenom nästan all hans egendom blef lagd i aska), 1.6.1688 f. 301 (Till Åbo Hoffrätt att assessoren Gyllenstolpe fåår medan vacantien hoos dem påstår, absentera sigh ifrån Hoffrätten ... för någre des ährenders och beställningars förrättande skull), 10.10.1688 f. 602 (Till H:r Kgl. Rådet Gr. Lichtonne att föra Præsidium widh en Riddare syn emellan Kgl. Maij:ttz militiæ och tilldeelningzhemmanet Taimo och Niusala (katso 966) i Finlandh och Resi Sochn och Assess. Dan. Gyllenstolpes Sätes gårdh Tarfwatti), 27.4.1691 f. 162 (Assessors fulmacht in Classe Nobilium i Åbo Håfrätt, för Erich Falander 794 ... såsom förmedelst Daniel Gyldenstolpes dödelige frånfälle, ett Assessors ställe in Classe Nobilium uthi Wår Åbo Hofrätt är kommit att blifwa ledigt), 15.10.1691 f. 529; KA mf. ES 1846 (kk 9) Raision ja Maarian käräjät 8.–9.10.1691 s. 208 (angående Surenpä Frälse Hemman i Reso Sochn och på Waskis Öön); KA mf. ES 1386 (q 1) Naantalin RO 23.2.1689 (Assessorens uthi den Kongl: Hofrät wälb: H:r Daniell Gyllenstolpes Landbondhe På Korfwitz gårdh). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 45 (X); C. v. Bonsdorff (utg.), Kyrkorådets i Åbo protokoll 1675–1689 (1889) s. 12 passim; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 239, 244, 272, 332, 402, 403, 450, 484, 522, 528–529; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 15, 51, 254, 337, 348, 541; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 226 (20.9.1691, ‡); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 240 #263 (28.10.1676), 241 #264 (28.10.1676), 241 #265 (29.10.1676); P. Wilstadius, Smålands nation i Åbo 1640–1798 [I] (1946) #52c. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum III. Disp. Aboënses (1779) p. 180 V#3692; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 282; A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. I (1923) s. 177; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor III (1927) s. 211 (Gyldenstolpe Tab. 2); T. Carpelan, Ättartavlor I A–G (1954) s. 495 (Gyldenstolpe Tab. 2); Y. Blomstedt, Laamannin- ja kihlakunnantuomarinvirkojen läänittäminen ja hoito Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla (1958) s. 380; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #66G, 884D, 914D, 918G, 943G, 1315D, 1323G, 1326D, 1327G, 1332D, 1333D, 2197D, 2574D, 3665G, 3667D, 3692R, 3698G, 3702G, 3703G, 3743D, 3764D, 3774D, 3783D, 3812D, 3831D, 3992D, 4258G, 4330G, 4401G; S. Almqvist, Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten. Släkt och hävd 1988 s. 33; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #16, 20, 81H (‡), 814, 877H, 1102, 1331H (‡), 1380D, 1552, 1553G, 1678G, 1732D, 3187H (‡), 3320D, 3604R, 4411G, 4412D.

Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 19.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Daniel Gyldenstolpe. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=743>. Luettu 19.7.2024.

Ks. myös viittausohje.