Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 10.10.1674 Henrik Cajanus Henricus Andreæ, Finno U358. Vht: Pielisjärven kirkkoherra Anders Cajanus 805 (yo 1650, † 1657) ja Anna Henriksdotter Kauhanen tämän 1. avioliitossa (pso 2:o Paltamon kappalainen Johannes Samuelis Paldanius, † 1672). Kajaanin pedagogion oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 10.10.1674 Henricus Andreæ Caianus* [Finnones ex Schola Caianoburgensi cum Testimonio Rectoris scholæ illius]. Vihitty papiksi noin 1678. — Kemin Lapin (Kuusamon) kirkkoherra 1682. † 1691.

Pso: 1679 Kristina Johansdotter Tuderus († 1711).

Appi: Kemin kirkkoherra Johan Tuderus 852 (yo 1651/52, † 1699).

Poika: katselmuskirjuri Johan Cajanus U567 († 1710).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 26.6.1682 f. 366 (Collation för H:r Hinrich Cajano på Kehmi Lappmarck ... såsom ett pastorat uthi Kiehmi Lappmark genom herr Gabriels Tuderi 853 befordringh till Torne ähr ledigt wordit, hwilket medh een skickeligh och uthi Språket wähl kunnigh prästman böhr ersättias), 27.10.1682 f. 687, 13.9.1691 f. 441 (Kyrkioherde fullmakt på Kusammet Pastorat för H:r Samuel Julenio 2714 ... såssom förmedelst H:r Hinric Cajani dödelige frånfälle, Kusammet Pastorat i Kiemi Lappmark är kommit at blifwa ledigt), 8.7.1692 f. 345 (Till Consistorium i Åbo angående Kusamo försambling), 28.3.1694 f. 238 (Till Cammar Collegium, swar för hustro Kerstin Johansdotter); KA mf. ES 1798 (gg 8) Ilomantsin, Suojärven ja Pälkjärven käräjät 15.–19.10.1689 f. 223 (Än frågades desse om dhe hafft något Pass? Casurinen R:de sig hafft Prästens h:r Hindrichz Cajani från TolpaNiemj i Kusamajerfwj der i Lapmarken sampt i fogdens ställe warande Samuelis Paldani pass); KA mf. ES 2034 (rr 18) Kemin käräjät 12.–15.7.1681 s. 554 (nu Warande Kyrkoherden H:r Johan Tuderus ... sin Måg H:r Hindrich); KA mf. ES 2036 (rr 22) Kemin käräjät 13.–15.7.1685 s. 44 (Wördige Kyrckioheerden öfwer Lapmarcken H:r Hindrich Cajanus Insinuerade j Rätten Kongl: Maij:tz Placat, Daterat Callmar d: 27 Septembr: 1673, Ahngående Lapmarkernes bebyggiande, Uthj hwilket Kongl: Placat, dhe som sigh j Lapmarcken willia Nedhsättja Nådigest försäkras medh 15 Åhrss frijheet, och eij högre Skattlagdt blifwa ähn Lapparna, och icke heller blifwa någon uthskrifningh Underkastadt ...), 48 (Wördige Kyrckioherden öfwer Lapmarken H:r Hendrich Cajanus på Lapparnes wegnar), 53 (Wördige Kyrckioheerden öfwer Lapmarken, H:r Hindrich Andreæ Cajanus föregaf Rätten, huru han wedh Mahla Niemj hadhe bygdt sigh ett nytt booställe j Meningh, att willia der på taga sigh någon skatt och uthgöra till Kongl: Maij:tt och Cronan dess tillbörliga rättigheet), Iin käräjät 20.–22.7.1685 s. 79; KA mf. ES 2036 (rr 23) Kemin käräjät 19.–20.2.1686 s. 114 (boostelle wedh Mahla Niemi), Kemin käräjät 22.6.1686 s. 324 (Företrädde Kyrkioherden öfwer Lappmarken Wällärde Hindrich Cajanus, Föredrogh Rätten, huru han wore sinnat Optaga Kallioniemj ½ M:l Ödes Jordh, hwilket Öfwer 20 åhr Ödhe Legat); KA mf. ES 2036 (rr 24) Kemin käräjät 21.2.1687 s. 132 (Kyrckioheerden Öf:r Lappmarken, wördige och Wällärde H:r Hindrich Cajanus war begierse att Rätten will meddela Anders Latikajnen breef på dess Nyia boostelle som han sigh haf:r uthseet utj Consilo Niemi, hwar under han effter fölliande Engzm:k af willan skogh, opsöckt Cahilax Halfparten af Tärkamä Jocki Petäiä Lambi Måå Jerfwen Purå, Talwiss Keto Lambi och Wesan pure, hwilken hans begieran Rätten icke kundhe afslåå), 142; KA mf. ES 2037 (rr 26) Kemin käräjät 22.–23.2.1689 s. 213; KA mf. ES 2037 (rr 27) Iin käräjät 10.–11.7.1690 s. 23; KA mf. ES 2039 (rr 34) Kemin käräjät 13.–15.7.1697 s. 22 (Emedan H:r Johan Remahl 3468 eij kan neecka sigh af Sahl: H:r Henrichz Cajani Änkia Kirstin Tudera tilläns tagit genom sin Syster Sophia een Söllfwerskeedh, hwilcken sedermera är förkommen, ty bör han och den medh 3 loodh Söllfwer refundera); KA mf. ES 2041 (rr 37) Kemin käräjät 30.6.–5.7.1700 s. 615 (katso U406); KA mf. ES 2042 (rr 38) Kemin käräjät 5.–7.3.1701 s. 422 (det högwyrdige Doom Capitletz i Åbo Breef dat: d: 14 Martij förl:t Åhr derutinnan Sahl:ge Probstens här sammastädes H:r Johan Tuderi 852 Effterlefwerska, dygdesamme hustru Britha Fordelia i anledning af Kongl: Maij:ttz Allernådigsta förordningar, och dhe i wählbemällte Collegii Breef anförde skiähl antydes att tillställa sin stiufdotter eller Sahl:ge Pastoris i Kusamo Enckia hustru Christina Tudera sin fulla andehl af det henne förundte Nådåhretz Inkombst och låta henne åtniuta den rätt som henne tillkommer ...); KA mf. ES 2044 (rr 42) Kemin käräjät 3.–7.1.1705 s. 26 (Sahl:ge H:r Henrich Cajani Enckia Christina Tudera optäckte Rätten Klagel:n igenom dess Son Johan Cajanum U567 huru som för henne på dess Crono hemman Kallioniemi kallad sidstl:ne Thomæ dag om Morgon bittijda genom een wådel:g händelse afbrunnitz 1 Stugu med Cammarne, 1. Stoort Stall, 1 fähuus och 2:ne Bodar). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 148 (XXXV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 30 (XXXV); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 232; I. Fellman, Handlingar och uppsatser angående finska Lappmarken och lapparne II (1912) passim; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 250; Akademiska konsistoriets protokoll XII 1676–1677 (Uppsala 1973) s. 84 (30.4.1676, katso 2817). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 238; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 255 (Cajanus Taulu 25); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #5359; S. Ervasti, Kuusamon historia I (1978) s. 133.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Cajanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U358>. Luettu 15.6.2024.

Ks. myös viittausohje.