Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1640 Petter Bergius Petrus Andreæ, Sudermannus 4. * Husbyssä 19.1.1612. Vht: peltomies, seppä, puuseppä ja sorvari Husbyn pitäjän Bergan kylässä Södermanlandissa Anders Mattsson ja Brita Eriksdotter. Turun katedraalikoulun oppilas 1628. Nyköpingin koulun oppilas 1630. Strängnäsin lukion oppilas 1632 Petrus And. Husb:. Turun lukion oppilas 1635. Ylioppilas Turussa sl. 1640 Bergius Petr. Andreæ _ 1. Deponoitu ensimmäisessä depositiossa, joka tapahtui piispa Isak Rothoviuksen talossa. Ylimmän luokan stipendiaatti (kl. 1644) – sl. 1649. Respondentti 17.10.1646 pro exercitio, pr. Mikael Gyldenstolpe U8. Respondentti 3.3.1647 pro gradu, pr. Nils Nycopensis U20. FM 4.5.1647. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 23.1.1653. — Uusmaalaisen osakunnan inspehtori 1655 (ei enää 1665). Tukholman ja Södermanlandin maakunnan inspehtori 1665. Fil. tiedek. promoottori 1664. — Turun akatemian 2. filosofian apulainen 1649, kreikan ja heprean kielten professori 1652 (virkavahvistuskirja 1654), ero 1671. Akatemian rehtori 1659–60 ja 1669–70. Samalla Turun tuomiokapitulin jäsen 1657–71, palkkapitäjänsä Liedon kirkkoherra 1660–62 ja Piikkiön 1669–71. Lääninrovasti 1666. Taivassalon kirkkoherra 1671. † Taivassalossa 1691. ‡ 2.2.1692.

Pso: 1:o 1652 Elin Henriksdotter Carsten († 1652); 2:o 1654 Margareta Johansdotter Walstenius († ~1688).

Poika: Turun katedraalikoulun lehtori, FM Johan Bergius 2090 (yo 1670/71, † 1692).

Poika: Taivassalon kirkkoherra, FM Anders Bergius 2091 (yo 1670/71, † 1724).

Poika: Rymättylän kappalainen Petter Bergius 2887 (yo 1680/81, † 1697).

Tyttärenpoika: ratsumestari Henrik Wärdh 4757 (yo 1703, † 1749).

Lanko: Loimaan kirkkoherra Per Wallenius, myöh. Walstenius 146 (yo 1640/41, † 1675).

Lanko: Viipurin piispa, FM Henrik Carstenius 970 (yo (1653), † 1683).

Vävy: Uudenkaupungin pedagogi, rehtori Johan Winter 3914 (yo 1692/93, † 1765).

Vävy: Uudenkaupungin pedagogi Johan Eneqvist U1124 († 1699).

Oppilas: Abraham Alftanus 612; Israel Alftanus 806; Samuel Brennerus 1189.

/ Veli Matthias Andreæ Bergius († 1669) oli Pöytyän kirkkoherra. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 20a; KA valtakunnanregistratuura 30.4.1651 f. 100 (För Caplanen i Töfsala H: Mathiæ Bergio på ett hemman så länge han samme tienst förträder), 7.2.1654 f. 227 (Confirmation för M:o Petro Bergio på Profes. Lingvarum i Åbo), 17.10.1670 f. 476 (Till Capitulares i Åbo om Töffsala Pastorat ... angående Professorens M. Pers Bergij promotion till Töffsala Pastorat, vertaa 612), 15.12.1672 f. 562 (Öppet breef för Mag. Bergio at niuta extraordinarie utlagorne af Töffsala Pastorat i afkortning på sin lön), 2.10.1675 f. 286, 6.10.1688 f. 590 (Till Cammar och Commercie Collegium, angående dhen klagan, som allmogen af Töfsala sochn förer, öfwer Strömmings packarne här i Stockholm); KA mf. ES 1844 (kk 7) Taivassalon käräjät 22.–23.6.1664 s. 138 (Fordom Pastorens i Töfsala H: Erici Erici [Alftanus] barn ... Professoren M:r Peer Bergius och hans broder H: Mattz i Pöitis, måtte hafwa någon wetskap här om, eftersom de wid samma tijd då deras Sal: fader afleed [1639], woro förhanden, och elliest præceptorerade Bergius för Sönerna); KA mf. ES 1847 (kk 10) Taivassalon käräjät 16.–17.6.1691 f. 95v (Probstens härsammastädes Hög Ehrewyrdige och höglärde Mag:r Petri Bergij hustru Sahl. Margaretha Wallstenia ... Arrendatoren Wählbetrodde Henrich Werdh berättade, be:de dess Sahl. Swärmoder hafwa sagdt); KA mf. ES 1924 (mm 11) Taivassalon käräjät 15.–17.12.1677 f. 47v (een Studentz Sahl: Erici Lidenij 1924 Qwarlåtenskap); KA mf. ES 1925 (mm 12) Taivassalon käräjät 22.–24.5.1680 f. 34, 35v; KA mf. ES 1927 (mm 17) Taivassalon käräjät 22.–25.10.1688 f. 113 (een Högmåls Saak, angående Obönen och Trulldom som een Hustru Margetha Hansdotter if:n Hylkilä är angifwen före, och Suspect hållen att hafwa warit Orsaaken till Probstens här sammastädes Hög Ehrewyrdige och Höglärde Mag:r Petri Bergij Sahlig Hustrus dygdesamma Matronas Margarethæ Wallsteniæ särdeles och owahnlige åkombne Siuukdom); KA mf. ES 1142 (a 2) Uudenkaupungin RO 15.1.1648 (Mester Peers Bergij Fullmächtigh Erlandh Håkansson (katso 2135), kärde till Hans Matzson Mauruman om een ½ T:na Strömingar, honom hafwa taghit till sändingz medh sigh till Stockholm, och der försåltt, men inthet tillsteltt derföre betalningen be:de M: Peer. Hans Matzson sadhe sigh inga Strömmingar hafua taghit af M:r Peer, hwarken till sänningz eller annars, då han hafuer warit der och tiendt Probsten Herr Claes (katso 1189), allenast H:r Classes Strömmingar, derföre han hafuer honom redo giordt och fulkomligen clarerat). — R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 141, 153, 162, 217, 233, 239; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 2 (I); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 19, 33 (9.6.1641, in 2 cl. stip.), 178, 232, 241, 243, 251, 304, 306, 397, 422, 423, 425, 467, 521, 526, 530, 542, 547, 548, 550, 563, 565, 571, 599, 600; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 4 passim, 319 (veli); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 8 passim; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 320 (18.10.1670), 355; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 177–178 #189 (30.7.1669), 193 #209 (12.5.1671); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 1: 1639–1662. SSLS 230 (1932) s. 72 passim; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 2: 1662–1680. SSLS 264 (1938) s. 35 passim; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 52 passim; H. Petersson (utg.), Matricula Regii Collegii Strengnensis I 1628–1699 (1947) p. 16. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 78, 127, 170; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 139; A. Maliniemi, Turun professorin ja Taivassalon kirkkoherran Petrus Bergiuksen († 1691) omaelämäkerta. SKHSV 21 (1931) s. 354–370; Uusi sukukirja II. SSJ 19 (toim. O. Wanne et al., 1947–51) s. 79 (Bergius Taulu 2); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #171D, 243–252P, 987D, 2168D, 2680R, 3720D, 3985D, 4013D, 4014D, 4193D, 4236D, 4239D, 4359R, 4381G; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7492; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 106; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 42; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #321G, 625–634, 804, 809, 810, 1018G, 1040, 1360H (vih. 4.2.1652), 1397, 1650R, 2113G, 2115G, 2236, 2258, 2758R, 3302, 3421G, 3992, 3993, 4016, 4025, 4262, 4463.

Doria praeses
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 29.10.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Petter Bergius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.