Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 15.9.1671 Gustaf Granberg Gustavus Erici, Ostrobotniensis U339. * noin 1656. Vht: Lohtajan kirkkoherra Erik Lochtovius, myöh. Granberg U73 († 1687) ja hänen 1. puolisonsa Elisabet Munselius. Ylioppilas Uppsalassa 15.9.1671 Gustavus Erici Ostrobotniensis. — Apulaispappi Lohtajalla (1680). Lohtajan kappalainen (1681). † Lohtajalla 1693.

Pso: Felicia Johansdotter Cajanus († 1747).

Appi: Paltamon kirkkoherra Johan Cajanus 656 (yo 1648, † 1703).

Viittauksia: KA mf. ES 2027 (qq 3) Lohtajan käräjät 5.–6.3.1680 s. 96 (Hederligh och Wellerdhe H:r Göstaff Granbergh angaff Isaach Påhlsson Rahkå som skall han i förledne Wintras Ny åhrs dagen sedhan Gudz Tiänsten full ändat blifwit, honom utj hans Stuga, medh Försmedhelige ordh öfwerfallit, Hwilken Saak H:r Göstaff hooss hans höghwördigheet H:r Biskopen d: 14 Januarij Nästledne angifwit), Lohtajan käräjät 30.–31.8.1680 s. 134 (Wördige och Wällärde H: Gustaff Graanbergh förekom och begerte Rättens tillståndh att emoth åhrligh affgifft få tillträda Laita 1/4 Mantahls i Karhi by Ödes Hemman, Hwilket Nämbden intygadhe öf:r 40 åhr Legat ödhe); KA mf. ES 2035 (rr 18) Lohtajan käräjät 18.–20.8.1681 s. 915 (emot Capellanerne H:r Göstaf Cajanum och H:r Göstaf Granbergh), 924; KA mf. ES 2035 (rr 20) Lohtajan käräjät 9.–10.10.1683 s. 469 (Hans Wyrdigheet h:r Gustavus Graanberg giorde Retten witterligit, huru han i förledet åhr wedertagit på frijheet ett gammalt ödes hemman om 1/4 m:ll Wähäkarhula ben:d, hwilket Erich Laiti sidst åbodt och för des odugeligheet måst förlåta, dett och h:r Giösta är nödtwungen worden); KA mf. ES 2036 (rr 21) Lohtajan käräjät 9.8.1684 s. 147 (Hans Ehrewördigheet Kyrkioherden H:r Erich Granbergh leet igenom des Son Caplan Wällärde H: Gustaff föredraga ...), 150; KA mf. ES 2036 (rr 24) Lohtajan käräjät 16.–17.3.1687 s. 272 (Wådh Eldh), Lohtajan käräjät 14.9.1687 s. 516 (Cronones Lentzman wähl:t Hans Christophersson 1352 å Helga Hafwela Crono Jordz wegnar såm wehllärde H:r Göstaf Granberg på Frijheet optagit effter 40 åhrs ödhe liggiande); KA mf. ES 2037 (rr 25) Lohtajan käräjät 16.1.1688 s. 33 (Caplan her weed Låchto Sochn och Försambling wellerde H:r Gustaff Granbergh framsteeg för retta med anmodan ded Nembden och Tingzlaget behagade giöra deres trowerdige bekennelse Helga Enckians ½ Mantals beskaffenheet, emedan han wore sinnad att sökia dedh af höga öfwerheten till Caplans wahl för hööslag, effter som Caplanerne her i Sochnen intet hade något till Caplans stamm, her till Swarade Nemden effter påminnande om deras Troo och Edzplicht, dedh ingen wore nu mehra i lifwet som kunde Minnas her af Någon tidh Skatten blifwit utgiord, utan Sahl: Kyrkioherden i Kelfwiå H:r Peer Prochæus (katso 597) för Sextijo åhr sedan her på sutit då han här i Sochnen warit Caplan och der hafft sin Boning eller Caplans ställe, Men icke dedt ringaste brukat af åkeren, utan de der under af ringa werde befindtelige Engiar som doch alt skoggångne äro til hööslag och enär H:r Peer blifwit her ifrån promoverat till Kelfwio pastorat har hans Successor Caplan Sahl: H:r Hans Graanbergh 302 samma hemman hefdat och innehafft till hööslagh effter hwilkens dödelige afgång ded någon tijd legat ohefdat effter det war i herskapz donation inbegrepen och in till des att Caplan Sahl: H:r Johan Carlander 1252 ded för Gress gield af herskapet wedertog, hwar på han sedermera Kgl: Maij:tz Resolution förmådt ded för sig få behålla i dess lijfztijd hwilket hemman Nemden och samtlige tingzlaget bekiende eij aff Någon kunna blifwa optagen effter de ded æstimeraade af intet werde således för Retta bekiende och passerat betyges med hand och Signete); KA mf. ES 2037 (rr 28) Lohtajan käräjät 16.–17.1.1691 s. 26 (Peer Tilus 1 Mantals hemman utj Kannus blef Caplan H:r Christopher Graanquist 2905 till Caplans bohl indelt, Och Johan Pöchkes 1 Mantals der sammastädes H:r Gustaff Graanbergh tilldelt af begge hemman är Inlagt hwar sitt ½ Mant:); KA mf. ES 2038 (rr 28) Lohtajan käräjät 21.–22.8.1691 s. 197 (Cappellan H: Gustavi Graanbergz ansökningh, å des Caplans bohls Pöytäris benämd wägnar); KA mf. ES 2038 (rr 29) Lohtajan käräjät 22.9.1692 s. 200 (Mons: Jacob Skåtte, befullmechtigat af Caplans Sahl: H:r Gustavi Graanbärgz dygdesamme hustro Filisa Johans dåtter, angaf Mickel Ehrsson Hucka, för det han emot denne Rättens 1691 d: 21 Aug: uthgifne doom bärgat Joenwärä Eng af 3 Skrinder hööland). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 135 (XXXII); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 215; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 250. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 140, 143; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #5085; T. Vähäkangas, Lohtajan Granbergien esivanhemmat. Genos 69 (1998) s. 79.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Granberg. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U339>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Gustavus Erici Ostrob. – Inskr. student i Upsala 18.9.1671; ock i Åbo?

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 135.