Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 10.10.1674 Anders Cajanus Andreas Erici, Finno U359. Vht: Sotkamon kirkkoherra Erik Cajanus 541 (yo 1646, † 1691) ja hänen 2. puolisonsa Brita Samuelsdotter Lithovius. Kajaanin pedagogion oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 10.10.1674 Andreas Erici Caianus* [Finnones ex Schola Caianoburgensi cum Testimonio Rectoris scholæ illius]. — Sotkamon 2. kappalainen (1682). † 1688.

Pso: Brita Hansdotter Granqvist tämän 1. avioliitossa († 1732).

Pson seur. aviomies: kihlakunnantuomari Johan Ekenbom 2933 (yo 1681, † 1714).

Appi: Lohtajan nimismies Hans Granberg, myöh. Granqvist 1352 (yo 1659, † ~1694).

Poika: sotatuomari Anders Cajanus, myöh. Cajanus Ekenbom U587 († 1718).

Viittauksia: KA mf. ES 2035 (rr 19) Iin käräjät 28.–29.8.1682 s. 595 (Hans Fordelbergh Fullmechtigat af Caplan i Sottkamo Sochn Wähllärde H:r Andrea Cajano förekom och beswärade sigh öfwer Mickel Andersson i Söder Iio, som skall han förledne wintras Dominica oculi då H:r Anders warit uthj Caplans Wehllärde H:r Samuel Lithovij 929 dotters Bröllop, uthur Bröllopz förstugun bort stulit ett skrijn); KA mf. ES 2035 (rr 21) Sotkamon käräjät 7.–9.2.1684 s. 170 (een Sölf:r kanna); KA mf. ES 2037 (rr 26) Paltamon käräjät 30.1.–1.2.1689 s. 112 (Ehrewyrdige Proubsten H:r Johannes Cajanus 656 gaf skriffteligen tillkienna att sedan framledne Capellanen i Såtkamå H:r Anders Cajanus igenom döden afgick förweckne Andræ tijdh, skall Gudz tiänstens opwachtningh medh Sochnebudh och annat för tijden icke så kunna skee, som wederbör, hälst Emedan Pastor H:r Erich Cajanus 541 är siuk, gammal och swager, warandes i så måtto allenast Capellanen, dess Son H:r Erich Cajanus 1970 nu för tijden som i den widlyfftige Församblingen kan omkring reesa och besöckia dhe siuka enär widertarfz. Nembden och Tingzlaget funno H:r Proubstens goda påminnelsse till deras Andelige wählleefnadh i den dehlen wara dem heel nyttigh och oumgiängeligh, åstundandes att någon Nåde Åhret wederbörligen opwachta kunde, hwar till dhe förslogo H:r Isaac Sinium U379, fast än ber:de Capellanen H:r Erich Cajanus lade sigh något här Emot, medh intention och af skeen till Sochnens votum, som skulle hans Broder Johannes Cajanus 3614 om 20 Åhr Gammal, wela komma till Sacellanien, Och förhindra hwadh här Åfwanbem:t ähr, Ändoch H:r Erich Cajano förehöltz, fadren nogsampt behöfua i sin Ålderdom och breckligheet siälf någon Medhhiälpare, fast än denne Johannes Cajanus i anledningh af Kyrckio Lagh- och Ordningar icke ännu pröfwes wara till den Ålder kommen som der j uthsettes, hwadh medh tijden förandres i dhe tanckar kunna wara att Capellanen H:r Erich Cajanus blifua Pastor i Fadrens ställe, då är tijdh noga söckia yngre, och än omogne brodren till Caplan, effter som Församblingen i medler tijdh icke som sigh böhr kan warda skiödt och Opwachtadt af een Prästman allenast ... warandes Samptlige Allmogen wähl tillfredz medh H:r Isaac Sinio som utj 4 Åhrs tijdh för sin flijt och skickeligheet utj Paldamo Församblingh haf:r skaffat sigh gått Låfordh, Och således wähl wärdh är Capellans Lägenheeten Såttkamå att undfå utj Sahl: H:r Anders Cajani ställe, hwilcket alt hemställes wederbörande i bästa måttan att befordra), Sotkamon käräjät 4.–6.2.1689 s. 130; KA mf. ES 2037 (rr 27) Sotkamon käräjät 3.–4.2.1690 s. 152, Lohtajan käräjät 13.9.1690 s. 205 (Heredz Rättens Notarien Mons:r Isaac Brenner Jacobsson, Insinuerade Regementz Kyrckieherdens Mag: Petri Portini 2114 meddelte Fullmacht åth Militiæ Auditeuren Jacob Pontus Tawastierna Daterat Uhlå d: 17 Julii Innewarande Åhr 1690 att affordra af Sahl: H:r Andræ Cajani Enckia dygdesamme hustru Brita Granquist dess Lentte book Attlanticam Rubecki och som Militiæ Auditeuren till sacksens uthförande warit förhindrat, ty Committerat skrifftelige förbem:te Notarien söckia herutinnan richtigheet); KA mf. ES 2038 (rr 28) Sotkamon käräjät 29.–30.6.1691 s. 19 (Capellanen Hederlige och Wällärde H: Isaak Sinius U379 föredrog Rätten huru såsom det wore här j Sotkamo Sochen, då här eij någon Caplan effter Sahl: H: Anders Cajani död war förordnat, är til Caplans hemman blefwen Nämder Erich Rukoises 1/4 Mant:s odugelig Crono Jord j Öfwer Sotkamo ...); KA mf. ES 2039 (rr 33) Sotkamon käräjät 12.–13.8.1696 s. 160 (Capellanen wällärde H:r Isaac Sinius U379, föredrogh Rätten huru såssom han effter Sahl: H:r Andreæ Cajani dödh månde Predijka Nådåhret för dess Änkia nu warande Borgmest:s i Wasa wälbetrodde Johan Ekenbohms hustru, men som han eij kunnat komma till någon refusion för sin i så måtto giorde tiänst). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 148 (XXXV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 30 (XXXV); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 232; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 250; Akademiska konsistoriets protokoll XII 1676–1677 (Uppsala 1973) s. 84 (30.4.1676, katso 2817). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 227; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 251 (Cajanus Taulu 8); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #3532.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Cajanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U359>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Cajanus, Henr. Andreæ; Andreas Erici; Johannes Olai. – Studenter i Upsala 10.10.1674: „ex schola Cajanoburgensi cum testimonio rectoris scholae illius“. Alla okände. Möjl. den förstes far p. 41; den andres p. 27; och den tredje: Joh. Cajanus, som 1679 respondens u. Steuchius o. Arosenius i Upsala.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 148.

Cajanus, Andr. Erici... Hans far i VII (p. 27). Död 1689 enl. Sukukirja.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 30.