Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 15.9.1680 Johan Wegelius Johannes Thomæ, Ostrobotniensis U394. * noin 1660. Vht: Seinäjoen kylän Uppalan talollinen Ilmajoella Tomas Jakobsson ja Karin Josefsdotter. Oulun pedagogion oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 15.9.1680 Johannes Thomæ Vegelius O-Bothniensis cum testimonio Rectoris Scholæ Uloensis. — Oulun triviaalikoulun ylempi kollega 1685. Pudasjärven kirkkoherra 1689, erotettu pietistisenä 1691. Sai luvan palata papinvirkaan 1692. Paimion kappalainen 1693. Tyrvään kirkkoherra 1697. Rovasti 1706. Lääninrovasti 1707. Isonvihan aikana paossa Torniossa 8½ vuotta. Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Turussa 1696, saarnaaja pappeinkokouksessa 1701. † Tyrväällä 3.5.1725.

Pso: 1684 Kristina Lauraeus.

Veli: Ilmajoen kappalainen Henrik Wegelius 4085 (yo 1695, † 1719).

Poika: Oulun kirkkoherra Johan Wegelius 5093 (yo 1709, † 1764).

Poika: Tammelan pitäjänapulainen David Wegelius 5349 (yo 1722, † 1731).

Poika: Karkun kirkkoherra Gabriel Wegelius 5350 (yo 1722, † 1746).

Tyttärenpoika: katselmuskirjuri, hovioikeudenkomissaari Henrik Ström 7394 (yo 1748, † 1803).

Veljenpojan poika: Haapaveden kappalainen Petter Wegelius 5819 (yo 1731, † 1764).

Lanko: Turun tuomiokapitulin notaari Gabriel Lauraeus 1851 (yo 1666, † 1681).

Vävy: Mouhijärven kirkkoherra, FM Mikael Polviander 4702 (yo 1702, † 1743).

Vävy: Mouhijärven kappalainen Erik Astrenius 5275 (yo 1716, † 1760).

Vävy: Kauhavan kappalainen Johan Enckell 5372 (yo 1722/23, † 1770).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 23.3.1691 f. 91 (Till Åbo Consistorium swar om Pudasjerfwi Pastorat ... Wij see af Eder underdånige Skrifwelse dat. d. 11 huius hurusom I till Pudasjerfwi Pastorat uti Johannis Vigelii ställe, hwilken blifwit removerad ab officio för det han giordt sig dheelacktig uti Ulfstadii 2817 och dess anhangs willfahrellser, underdånigst föreslån Capellanen wid Pyhejerfwi Jacob Lybeck 2287 hwilken icke allenast Capellans beställningen i Sex åhrs tijd förestådt, uthan jembwähl uti senaste krijget uthstådt stoort beswär, så att han sig till ett fast bättre Pastorat än denne ringa lägenheeten han giordt meriterat, men är dock med denne tillfredz, emedan Pyhejerfwi boerne förledit åhr wid kyrkian wåld på honom hafwa föröfwat, warandes en dhel dherföre dömde från lijfwet, och han således åstundar att komma derifrån till denne lägenheeten, ehuru ringa den och må wara, berättandes I derjempte det har fuller en dhel af Pudasjerfwi Sochnemän begiärdt dheras Capellan Johan Keckman U360, men hålla I för ett elackt exempel om han immediate skulle Succedera sin Kyrkioheerde Wigelium, emedan han honom måst ehuruwähl rättwijsligen har angifwit; Här upå länder Eder till Nådigt swar, att såsom Wij i Nåder finna att Capellanen i Pudasjerfwi Johan Keckmans angifwande emot dess Pastorem, hwilken I tillstån wara rättwijst, snarare bör lända honom till befordring ähn Nachdheel; Altså hafwe Wij låtit för honom uthfärda Wår Nådigste Fullmacht å samma Pudasjerfwi Pastorat, kunnandes Jacob Lybeck framdeles ihugkommas wid öpning af någon bättre lägenheet), 17.4.1697 f. 184 (Körckioherde Fullmackt för Joh. Vegelius ... medelst Olai Hartmans 1829 dödelige frånfälle Körckieherde beställningen widh Tyrfwis Pastorat är kommen att blifwa ledigt), 30.6.1697 f. 432 (Fullmackt för Johan Vigelius på Tyrfwis Pastorat i Åbo Stifft); KA mf. ES 1966 (nn 8) Tyrvään käräjät 19.–20.2.1700 s. 1255; KA mf. ES 1971 (nn 19) Tyrvään käräjät 7.7.1702 f. 244v; KA mf. ES 1972 (nn 20) Tyrvään käräjät 11.6.1703 f. 265v (Kyrkioheerden här i Sochnen Ehrewyrdige H:r Johannes Wigelius inlade Högwälborne H:r Landzhöfdingens Resolution af den 6 Martij nästl:, des medelst Häradz Rätten förordnes att Ransaka och pröfwa, om den prolongation, som H:r Kyrkioherden till Härmä Crono Hemmans i Låusaia by uprättande uppå frijheeten giordt Ansökning, Hwilket Hemman han 1699 af Öde uptagit och derå 4 Åhrs frijheet, efter Frijheetz Breffwetz lydelse af den 20 Januarij 1700 ehrhållit), Tyrvään käräjät 16.–17.10.1703 f. 517v (Å Kyrckioheerdens här i Sochnen Ehrewyrdige och Wällärde H:r Johan Wegelij wägnar inlade Nembdemannen Elias Johansson i Hoipola ett af wällbem:te H:r Kyrckioheerde med Öfwerskäraren i Åbo Staffan Mineur d: 31 nästl: Aug: uprättat och underskrifwit Köpe Bref öf:r Jamala Skatte Rusthåldh här i Törfwis S: belägit, som Öfwerskäraren ... försåldt till H:r Kyrckioheerden emot Nijehundrade D:r K:r m:t, vertaa 2327); KA mf. ES 1972 (nn 21) Tyrvään käräjät 1.–3.2.1704 f. 55; KA mf. ES 1973 (nn 21) Tyrvään käräjät 27.–28.6.1704 f. 372 (Det Upbödz nu 3:die resan klanderlöst Jamala Skatte Rusthålldh); KA mf. ES 1973 (nn 24) Tyrvään käräjät 22.–23.9.1705 f. 100; KA mf. ES 2077 (ss 1) Ilmajoen käräjät 9.–10.2.1660 (Jacob Erichsson i Seijneiockj stelte Sigh för Rätten Inläggiandes een Kiöpe Skrifft emellan Sigh och Erich Nisiusson Såmpj (katso U51), Uprättadt d: 23 Martij åhr 1658, Uthj huilcken Skrifft Erich Nisiusson uthj Laga Kiöph Uplåther och förselier till Jacob Erichsson i Seijneiockj een Engh medh all dess Rödiemarck om 10 Lass Höö Humala Jyre be:dh och derföre till Fulle Nöije Upburidt 150 D:r K:r M:th); KA mf. ES 2037 (rr 27) Iin käräjät 14.–17.2.1690 s. 190 (Högwelborne H:r Baron och Landzhöfdingen herren Gustaff Grass tillsporde Nembden såssom och Kyrckioheerden här i Iiå Sochn Wyrdige och Wellärde H:r Samuel Lithovium 929 den Näst tillförende warit Pastor widh Pudas Jerfwi Församblingh för än Kyrckioheerden H:r Johan Vegelius dijt kom, hurudana wilckor och Lägenheet wore under Pudas Jerfwi Prästebohl, Och huru den wore bebygder, Och huru nähr den wore ifrån Kyrckian så och siälfwa Sochnens Situation af belägenheeten och Stoorleeck, dertill blef så af H:r Samuel sampt Nembden sampt och andre swarat, att Prestbohlet wore belägen på een Udd Söder om Pudas Jerfwi Träsket ifrån Kyrckian som ståår på Nårre sijdan Träsket, derföre Presterskapet äfwentyrligen medh största Lijfzfahra i Mehnföret som och om Sommaren nähr dedh blåås måste sigh deröfwer framfehla, Och att Sahl: Kyrckioheerden H:r Josep (katso 1353) ähr medh hustru och Barn på dettta Träsket för någon tijdh omkomne, då dhe effter hållen Gudztiänst skulle Reesa heemåth, Åkeren under Prestebohlet bekiände dhe wara ringa och Swagh stenigh Jordh och Grundh Och eij högre än 3 T:r Rågh och 6 T:r Korns uthsäde ...); KA mf. ES 2038 (rr 28) Iin käräjät 13.–15.7.1691 s. 51–53 (Hederlige och Wällärde H: Johan Vegelius, för detta Pastor j Pudasjerfwi inlade skriffteligen sin anmodan till Rätten med begäran det Rätten wille förnimma om hans för detta hafde församblingh j Pudas Jerfwi, hade något klaga öfwer honom, uthan eij Rätt och tilbörligen sig der förhollitt j Lerdom och lefwerne; härutinnan kunde Rätten emot Högwyrdige Fadrens Biskopens Visitations Ransakningh icke uthlåta ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 192 (XLI); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 267; A. Dahl, Supplement I till "Kort historik över Uleåborgs pedagogi och ..." (1927) s. 162; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 251. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 89, 241; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 211, 299; Släktbok I. SSLS 107 (utg. A. Wilskman, 1912–16) sp. 814 (Wegelius Tab. 28); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2343D, 3850D (Johannes Wigelius); R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 151; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8667; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 218; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3464; Suomen kansallisbiografia 10 (2007) s. 398; Biografiskt lexikon för Finland 1 (2008) s. 722.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Wegelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U394>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.