Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 25.10.1682 Anders Uhlenius Andreas Andreæ, Ostrobotniensis U406. * noin 1652. Vht ilmeisesti: oululainen Anders Henriksson Snickare († ~1699) ja Valborg Jöransdotter. Ylioppilas Uppsalassa 25.10.1682 Andreas Andreæ [Ostro-Bothnienses]. — Armovuodensaarnaaja Kemin Tervolassa 1687, kappalainen 1688, pidätetty virantoimituksesta 1693. † Tervolassa 1.10.1707.

Pso: (jo 1689) Hedvig Tuderus († 1742).

Appi: Tervolan kappalainen Daniel Tuderus 1144 (yo 1656, † 1687).

Pojanpojan poika: Helsingin triviaalikoulun rehtori, FM Zachris Uhlenius 10223 (yo 1786, † 1835).

Viittauksia: Johannes Hissan tiedonanto 24.4.2012 (A. Brenner, Oulun kaupungin perunkirjoituksia 1653–1800. SSJ 25 (1963–65) #138: Anna Andersdotter, hustru; bouppt. 13.8.1713. Änklingen Nils Olofsson Granholm, den avlidnas broder Jöran Andersson, hennes framlidne broder herr Anders Uhlenius' barn och hennes systers man Nils Suorsas barn.); Johannes Hissan tiedonanto 8.8.2012 (Anders Uhleniuksen vanhemmat näyttävät olevan Anders Hendersson Snickare ja Valborg Jöransdotter, sillä Anders Hendersson Snickaren perunkirjoituksessa 29.11.1699 (A. Brenner, Oulun kaupungin perunkirjoituksia 1653–1800. SSJ 25 (1963–65) #100) mainitaan lesken Valborg Jöransdotterin lisäksi lapset Simon, Anders, Jöran, Maria ja Annika. Annan perunkirjoituksessa (13.8.1713 Oulu) mainittu Nils Suorsan vaimo oli Maria. Oulun henki- ja kinkerikirjojen (SSHY) mukaan Jöran vaihtoi vuonna 1712 Snickare-sukunimen Uhleniukseen, jota hänestä käytettiin isovihan jälkeen); KA mf. ES 2086 (ss 19) Ilmajoen käräjät 8.2.1697 s. 237–247 (Till Hörsampt föllie, aff Ven: Consistorii Åboensis Imposition och befallningh, instälte sigh utj Rätten wördige och wällärde H:r Anders Uhlenius, protesterandes emoot dhee Attester, som dhee Stoor Kyrå booer emooth Honom uthwärkat af Gästgifwaren i Kauhajåkj Henrich Henrichson Rein, Och Sigfredh Thomasson ifrån Tawaste Kyrå Skantzen ... Attest om des förhållande, förleden wintter då han uthaf det Högwördige Doom Capitlet i Åbo war försänd till Stoorkyrå der att giöra sin Prof Predikan, lydandes Attesten Ordh ifrån Ordh som Föllier: ... Huruledes H:r Anders Ulenius sigh på sin Reesa ifrån Åbo i förleden wintter förhållit ... förhölt sigh på wägen såsom ingen Ährlig Prästman, i dedt han hoos alla Krögare som lågå i wägen så sigh fyllte aff Brennewijn, att han inttet höltes i slädan uthan wij måste Esomåfftast lyffta Honom igen i slädan såsom Een dödh Menniska, så att wij Omsijder fingo leedan af Honom, och Tächtes inttet hafwa honom längre medh oss i föllia ähn till Pöytis Gästgifwaren, hwarest wij honom ifrån oss skilde, detta wij medh Eedh der så fordras, Och nu medh wåra Nampn och boomärken Verificere. Datum Kauhajåkj d: 19 Augustj A:o 1696 ... Församblingen kommit uthi ehrfarenheet dedt H:r Uhlenius tillförne suttit weedh een goodh lägenheet utj Kemi Sochn der ifrån han för sitt owäsende skall removerad wara); KA mf. ES 2037 (rr 26) Kemin käräjät 3.–5.7.1689 s. 6 (Capplan H:r Anders Ulenius anklagade Hans Thomasson Lumbus ifrån Kåifwåkylä sin Swähr Moders Sahl: H:r Daniels 1144 Enckias dygdesamma hustru Brita Carls dotters drengh); KA mf. ES 2037 (rr 27) Kemin käräjät 19.–21.2.1690 s. 225 (Ehrewyrdige H:r Probsten Johannes Tuderus Proponerade nu wijdare såssom Nestförleden Sommar tingh om Caplans H:r Anders Uhlenj sellsamma lefwerne och förhållande opp widh Muråla Församblingen, det och å Capellbornes wegnar Nembdemännerne hans Romsu och Olof Johansson Contesterade, Och i synnerheet beklagade sigh dedh han H:r Anders reest till Uhlå Petri Pauli tijdh uthan Probstens och Församblingens wetskap och Låf, så Gudztiänsten hafwer måst hwihla twenne heligh dagar såssom P: Pauli dagh och Söndagen dhereffter ...); KA mf. ES 2037 (rr 28) Kemin käräjät 20.–21.2.1691 s. 165–170 (Capplan Wördigh och Wellärde H:r Simon Pecklinius U372 Insinuerade i Retten höghwördige Fadren Biskopens H:r Doctor Johannis Joh: Gezelii Constitutions Skrifft Daterat Muhås d: 1 Februarii 1691 uppå Ven: Consistorii wegnar bijwåna den Ransackningh som hijtt till heredz Retten war Committerat ifrån Visitatione Episcopali d: 20 Januarij Nästwecken att Ransackas om H:r Anders Uhlenij förhållande här widh sin Caplans tiänst utj Terfwåla, så wähl medh Skogzgående om helgedagz Mårnarna, såssom och för öfwadh otillbörligheet emoth Ehrewyrdige Probsten H:r Johan Tuderum 852 som siälfwa Visitations Punhterne det innehålla och förmå ...); KA mf. ES 2040 (rr 36) Kemin käräjät 4.–7.3.1699 s. 534 (om dhe förgripelser som Prästen Andreas Ulenius angifwit sin Successorem Capellan här sammastädes H:r Henrich Carlinius U412); KA mf. ES 2041 (rr 37) Kemin käräjät 30.6.–5.7.1700 s. 615 (Dhet beswärade sigh fullan medelst een inlagd skrifft Prästmans H:r Anders Ulenii hustru Hedwig Daniels d:r Tudera (katso 1144) öfwer ländzman här sammastädes Samuel Palldanius för det han igenom Breef så wähl här som i andre Sochnar bracht henne i roop och rychte, som skulle hon af Sahl: Kyrckioheerdens H:r Henrich Cajanii (katso U358) Sterbhuus el:r Enckia stulit någre alnar swart kläde); KA mf. ES 2043 (rr 41) Kemin käräjät 28.6.–1.7.1704 s. 800 (Dhet Insinuerade H:r Anders Ulenius högwällborne H:r Landzhöfdingens resolu:on af d: 6 Junii förl:t Åhr, deruthinnan högbem:te herre opå dess Suppliqve att få Murola 1 M:lls Cronohemman, hwilcket han föregifwit wara Öde, jämpte Tynilä 1 M:lls Ödelämbnade hemman uthi Råfwaniemi under Een röök, remitterat till Befall:n att låta undersökia om således med desse hemman ähr beskaffat, och wed den händelsen Immittera honom till ber:de hemman ... Landtfiscalen straxt optäckte det Murola hemman intet i Öde, mindre i skattwraak leegat). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 197 (XLIII); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 280; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 251; Akademiska konsistoriets protokoll XVII 1685 (Uppsala 1975) s. 87 (15.4.1685, Jacobus Elfvius 2482 och Andreas Olenius bägge O-Bothnienses begära testimonium. H:r Lagerlöf dheras inspector gaf dhem gott wittnesbörd, och jämwäl h:r Norrman Elfvio, hwar på dhe bägge erhålla sin begäran). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 233.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Uhlenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U406>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.