Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1656 Daniel Tuderus Daniel Johannis, Ostrobotniensis 1144. Vht: Kemin kirkkoherra Johan Somerus (Johannes Johannis, † 1672) ja hänen 1. puolisonsa Anna Kristoffersdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1656 Tuderus Dan. Johannis _ 55. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1656] Daniel Johannis Tuderus | Sacellanus in Tervola Kemiensi 1674. Obiit 1687. Ylioppilas Uppsalassa 5.12.1659 Daniel Johannis Tuderus Bothniensis [Ex Academ. Aboensi venerunt.]. — Sotilaspappi Väinänsuun linnoituksessa Liivinmaalla 1667, samalla koulumestari. Kemin Tervolan kappalainen 1673. † 1687.

Pso: 1:o Brita Andersdotter; 2:o (jo 1674) Brita Karlsdotter Camron († 1698).

Veli: Kemin kirkkoherra Johan Tuderus 852 (yo 1651/52, † 1699).

Poika: Laukaan kirkkoherra Karl Tuderus 4240 (yo 1696, † 1745).

Pojanpoika: Joroisten kirkkoherra Daniel Tuderus 6545 (yo 1739, † 1769).

Vävy: Tervolan ent. kappalainen Anders Uhlenius U406 († 1707).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 197a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #129; KA valtakunnanregistratuura 1.3.1678 f. 100 ([Kongl. Maij:tz Nådige resolution och förklaringh uppå samptl. Prästerskapetz, uthi Åbo Stifft, widh denne Rijckzdagh underdånigst insinuerade anlägenheeter] 9. Hwadh widhkommer Capellanens i Kiemi Daniel Johannis underdånig ansökningh at bekomma ett ödes hemman Maikilla ben:dh i sin och sin hustrus lijfztijdh i anseende at han een långh tijdh skall hafwa arbetat i bägge Språcken och elliest eij åthniutit sine fulla Månadz löhningar den tijdh han hafwer tient widh Dynemünde Skantz, der öfwer will H:s Kongl. Maij:tt sigh i nåder framdeles ytterligare förklara, enär Landzhöfdingen der i orten inkommer medh een uthförligh berättelse om be:te hemmans rätta beskaffenheet och wilkor), 27.10.1682 f. 687 (Till Biskopen D. Gezelium för Daniel Tudero ... Capellanen i Kemi Sochn Daniel Tuderus, uthi underdånigheet gifwit tillkienna, huruledes han för sin långlige tienst, så uthi Dünamünde Skantz ther han twenne Församblingar ifrån åhr 1667 till 1672 både uthi Swenska och Finska Språket, iempte Skolemestare Embeetet, upwachtat hafwer, som elliest sedermehra wid Capellans-lähenheeten i Kehmi Sochn, hwarwid han i samfältt 10 åhr suttit, ännu intet till något avancement eller förbättringh ähr ihugkommen worden), 29.12.1682 f. 952 (För Capellanen i Kehmi Sochn H:r Daniel Tudero på ett hemman fritt för Knechtehåll ... det ödeshemmanet Tynis eller Muros at Skatt- och Knechtefritt nyttia, bruka och behålla i sin och sin hustros lijfztijd); KA mf. ES 2031 (rr 11) Kemin käräjät 4.–5.7.1662 f. 207v (Alldenstundh Eskil Jöransson, effter som Bokhollarens Johannis Hogstadij, sampt Hendrich Grås uthgifne attest förmälte, dett och Eskil sielff tillstodh sigh uti dryckenskap hafwa kallat Danielem Tuderum skelm och hundzfått, och nu sijn Ordh revocerade, sade sigh intedt annat medh honom weta än ähra och gått; altsså fälltes Eskil för huarr skiäls ordet effter dett 13 Cap: Tingm: B: till 2 gångor 3 m:r), 208v; KA mf. ES 2033 (rr 14) Kemin käräjät 8.–10.2.1675 f. 8v, Kemin käräjät 30.–31.8.1675 f. 174v, 178v (misswäxt); KA mf. ES 2033 (rr 15) Kemin käräjät 18.–20.2.1678 f. 100v (Cappellanen Wällärdhe H:r Daniel Tuderus opwijste edt Extract af Landt Ransakningz Protocoll, hållen d: 20 och 21 Febr: 1677, dher uthaf befinnes att Welborne H:r Landzhöfd: hafwer honom för dess swaga lägenheet skull, bewilliat Nils Hindersson Mickolas Ödhes hemman i Nedherpakalaby om 1 Mant:l Skatt sampt dess fiskie watn, så länge någon be:te Ödes hemman på frijheet will optaga ...), Kemin käräjät 25.–27.6.1678 f. 136; KA mf. ES 2034 (rr 15) Kemin käräjät 25.–27.9.1678 f. 223v; KA mf. ES 2034 (rr 17) Kemin käräjät 9.–11.3.1680 f. 64 (Emedhan dhet intygadhes att H:r Daniel Tuderus intet hafft någon häst att han kunnat komma hijth till Tinge Bårgmestaren i Uhlo Wälb:de Hendrich Forbus U155 till swars, angående Jacob Henderssons Hemmans ägor i Lapiniemj, dhet H:r Daniell uthan Bårgmestarens Låf och minne brukat och bergat; dy förordnadhes Cronones Ländzman, och Nämbdeman Petter Pajari här om besichta och Ransacka); KA mf. ES 2034 (rr 18) Kemin käräjät 12.–15.7.1681 s. 556; KA mf. ES 2035 (rr 19) Kemin käräjät 25.–28.2.1682 s. 374 (Capplanen Wellerde H:r Daniel Tuderus inlade fordom Borgmestarens i Uhlå Sal: Henrich Forbus Enckias dygdesamme hustrus Margetæ Litthoviæ skrifft af d: 4 Novemb: 1681 deruthinnan han opdrager sin rett och rettigheet till Lappiniemi Caupes hemman, för den prætension, bestående aff 259 D:r Km:t hon der uthj äger, begerandes att samme hemman måtte oplysas, hwilket nu förste reesan skedde och war ingen som der å klandrade), 377 (Jacob Henrichssons hemman i Lappiniemi om ½ m:l skatt); KA mf. ES 2035 (rr 20) Kemin käräjät 9.–11.7.1683 s. 243 (Suoli Jerfwi treskz Fiskiewaten), 254; KA mf. ES 2037 (rr 25) Kemin käräjät 22.2.1688 s. 163 (Caplan H:r Daniels Thuderi Enkia hustru Brijta Camron war begierse Rettens Confirmation öfwer dedh ½ Mantahl Skatt hemman som hon kiöfft i sin Mans lijfz tijd af Sahl: Borgmest: Hindrich Forbus), 167 (Caplan Sahl: H:r Daniels Thuderi Enkia hustru Brijta Camron inlade i Retten een Specification på dee Partzedlar som hoon funnit för sig effter H:r Danielss förra Sahl: hustru Brita Anderss dåtter Nembl:n ... beklagandes merbe:te hustru Brita sig hafwa En Styffson af förra kullan Johan benembd den af henne will sökia arf som doch hans förmyndare och Fader Broder Erewyrdige Probsten H:r Johan Thuderus her i Kemi tillstod intet wara att till gå, Sahl: brodren beklagat sigh för sin Son då han begifwit sig i tienst utj Tårnio der wår herre skall honom kalladt ifrån denne usle werlden, i hans frånwaru, hande han eij att förwenta något arff men skohle han lefwat och blifwit befordrat till bettre wilkor wille han eij med sitt Faderliga understödh eij återhålla, och för ordnades till att afwittra Styff Sonen af Befal:n Johan Rimahl och twenne af bysens Nembdemän); KA mf. ES 2037 (rr 26) Kemin käräjät 3.–5.7.1689 s. 6 (Capplan H:r Anders Ulenius U406 anklagade Hans Thomasson Lumbus ifrån Kåifwåkylä sin Swähr Moders Sahl: H:r Daniels Enckias dygdesamma hustru Brita Carls dotters drengh, det han förwitt H:r Anders hafwa gådt utj Skogen och hafft för sigh någon serdeles dyrckan ... H:r Anders tillstodh sin wana wara att öfwerläsa sine Predijckningar hårdt, der till han eij hade Lägenheet hemma, Altså måste han gåå afsijdes för sigh siälf allena ... Belangande dhet H:r Anders moverade Emot Ehrewyrdige Probsten H:r Johan Tuderum att han skolle förhållit H:r Anders dhet honom igenom hans Swer moders som ähr Probstens broders Sahl: H:r Daniels Enckia wore berettat, dedh han skulle gåå i Skogen och hafwa Någon Afguda dyrckan för sigh, Så Emedan saaken befantz blifwa Intricat och widhlyfftigh, kunde Rätten sigh derutinnan uthan Venerando Consistorij Fullmechtiges Nerwaru icke uthlåta); KA mf. ES 2037 (rr 27) Kemin käräjät 19.–21.2.1690 s. 213 (Af Högwelborne H:r Baron och Landzhöfdingen herren Gustaff Grass förordnades till Caplans bohl åth ... Tridie Caplan Sahl: H:r Daniels Tuderi Successor U412 wedh Terfwåla Capell, Michel Colemainen 1/4 Mantals Crono Jordh); KA mf. ES 2038 (rr 31) Kemin käräjät 9.–10.7.1694 s. 97 (Dhet föredrogh Conrector wedh Uhlo Schola Wyrdigh och Högwällärde H:r Lars Forbus 3482, huru såssom dess Moder Sahl: Bårgmestaren Forbus effterlåtne Änkia dygdesamme Matrona Margaretha Lithovia för någon tijdh sedan månde utj någon handell afstå till Sahl: H:r Daniel Tuderum dess hemman her i Sochnen belägen); KA mf. ES 2041 (rr 37) Kemin käräjät 30.6.–5.7.1700 s. 615 (Prästmans H:r Anders Ulenii U406 hustru Hedwig Daniels d:r Tudera). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 73 (XVII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 120(?), 134, 149; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 160; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #129; Akademiska konsistoriets protokoll V 1656–1660 (Uppsala 1970) s. 225 (3.3.1660, katso 853), 91 (19.12.1661, Johan Engzelius och Daniel Tuderus anklagades af Erik Jonson för natterop, och uthdragne wärior, them wackten af them tagit haf:r). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 233; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1315 (Tuderus Taulu 3); T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 307 (Tudeer Tab. 1); Uusi sukukirja I. SSJ 16 (toim. O. Wanne et al., 1943–46) s. 144 (Tuderus Taulu 5); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #33; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1351, 3963.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Daniel Tuderus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1144>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Tuderus, Dan. Johannis. p. 55 || Ob. 129. – Hans bröder i XII. Student jemte sin bror Gabriel i Upsala 5.12.1659. Kpl i Tervola under Kemi 1674. Död 1687.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 73.