Helsingin yliopisto

Tiedot

1651/52 Gabriel Tuderus Gabriel Johannis, Kemiensis 853. * Maariassa noin 1638. Vht: Kemin kirkkoherra Johan Somerus (Johannes Johannis, † 1672) ja hänen 1. puolisonsa Anna Kristoffersdotter. Ylioppilas Turussa 1651/52. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1651/52] Gabriel Johannis Kemiensis. Respondentti [Sine anno] (Marklin), pr. Axel Kempe 168. Erotettu Turun akatemiasta kolmeksi vuodeksi 29.3.1659. Ylioppilas Uppsalassa 5.12.1659 Gabriel Johannis Tuderus Bothniensis [Ex Academ. Aboensi venerunt.]. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 1663. — Kemin kirkkoherran (isänsä) apulaisena 1663. Inarin pappi (1668). Kuusamon (Sompion) kirkkoherra 1673. Alatornion ja Tornion kaupungin kirkkoherra (Härnösandin hiippak.) 1682. Tuottelias kirjailija. † Torniossa 18.4.1705.

Pso: Brita Olofsdotter Forselius († 1747).

Veli: Kemin kirkkoherra Johan Tuderus 852 (yo 1651/52, † 1699).

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #86; KA valtakunnanregistratuura 21.6.1673 f. 121 (Till Biskoppen i Åboo at constituera Gabriel Tuderum till Kiörkioheerde i Kemi Lappmark), 29.11.1680 f. 779 (Til Landzhöfdingen Klerk för Pastoren Gabriel Tuderus, angående Ödes hemmanet Männula [Maunula], Nyssäden [Wijnsädh], och Lappernas skyldigheet emot Pastoren), 29.11.1680 f. 781 (Til Cammaren för trenne Prester i Lappmarken på dheras återstående Spanmåhl och penningelöhner ... Kyrkioherderne i Lappmarken Gabriel Tuderus, Martinus Kempe och Johan Tornebergius), 26.6.1682 f. 361 (Collation för [Kyrkioheerden uthi Kiemi Lappmark] H:r Gabriel Tudero på Torno Stadz Pastorat), 26.6.1682 f. 366 (katso U358), 5.1.1684 f. 16 (Till Superintendenten och Consistorium i Hernösandh, att låta H:r Gab. Tuderus blij widh Torno Pastorat, om han icke blijr öfwertygat), 2.11.1703 f. 316 (Til Justitiæ Revision swar, at uphäfwa en af Consistorio i Hernösand afsagd dom öfwer Prästen Tuderus ... Consistorium i Hernösand, medelst des afsagde dom den 18 Februarii sidstl. har förklarat Kyrkioherden ifrån Torneå Gabriel Tuderus des tienst och Ämbete förlustig, i anledning af Kyrkiolagens 15 Cap. och 24 § för det han wigt tilsamman Schole Mästaren därsammastädes Jöns Biörn med en Borgare Enkia Helena Nyman för än hon lagligen afwittrat sin förre Mans Johan Anderssons arfwingar ...), 7.6.1705 f. 226 (Körckioherde fullmacht uti Torneå Stad för Magister Hindric Forbus 3464 ... medelst Gabriel Tuderii dödelige frånfälle, Torneå Stadz och Sochns Pastorat är kommet att blifwa ledigt); KA mf. ES 2031 (rr 11) Kemin käräjät 22.7.1661 f. 91v; KA mf. ES 2032 (rr 12) Kemin käräjät 2.–4.3.1669 f. 241v (Ehuruwäll effterskrifne Lappar ifrå Kemjlappmarck, och Kusamaby 1668 den 10 Julij utj Iio häradz Ting öfwer H:r Gabrielem Tuderum Enari Lappors Ordinarium, sig beswärade, ...), Kemin käräjät 27.–30.6.1670 f. 422v (H:ns Herl:t Wälb: H:r Landzhöfdingen inlade i Rätten een Suppliation sigh tilskrifuen och af Länsman Johan Matsson, sampt Knuth Knutsson, Henrich Nilsson och Hans Juoperi underskrifwen, huarutinnan dhe sigh på heela Sochns wägnar beswära öfwer Cappellanen här i Sochnen Wäl:de H:r Gabriel Tuderum, som skall han förmykit bruka och nyttia Kyrckiones Skrudh, i det han förer Wijn-Kalcken och flaskan sampt Biblien medh sigh up till Lappmarken och det nyttiar, Församblingen oåthspordt och utan någon wedergiälningh, Sammaledes klagade dhe ...), 423, Kemin käräjät 7.–10.7.1671 f. 759; KA mf. ES 2032 (rr 13) Kemin käräjät 9.–10.7.1672 f. 145v (Capitein E: och Manhafftigh Christopher Bylo (vertaa 3468) kom för Rätta och sig upå sin Frus welb: Maria Eleonora Swijnhufwudz wägnar beswärade öfwer Caplan wähl:de H:r Gabrielem Tuderum, Som skall han nästleden Junij månadh uthi Prestegården, utj et åffenteligit Gelagh kallat henne Tyf Som skall hon Stulit ehn Lax uhr Prestegårdz Patan); KA mf. ES 2033 (rr 14) Kemin käräjät 30.–31.8.1675 f. 170v; KA mf. ES 2034 (rr 15) Kemin käräjät 25.–27.9.1678 f. 216v; KA mf. ES 2034 (rr 16) Kemin käräjät 25.–28.6.1679 f. 124 (Kyrckeherdhen H:r Johan Tuderus sadhe sig wara Citerat af sin brodher H:r Gabriel Tudero till detta Tinge Men H:r Gabriel war absens, som effter begieran togz ad notam); KA mf. ES 2034 (rr 17) Iin käräjät 28.6.–1.7.1680 f. 167v; KA mf. ES 2034 (rr 18) Kemin käräjät 12.–15.7.1681 s. 613; KA mf. ES 2035 (rr 19) Kemin käräjät 25.–26.8.1682 s. 562. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 54 (XII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 14–15, 27–29, 28, 65, 69, 100, 103, 105, 106, 115, 118–119, 119–120, 133, 134, 136, 137, 139–140, 141, 145, 146, 148–150, 156, 166; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 365 (21.6.1673), 366 (3.9.1673, Constitutorial ... wij skola skilia ifrån Kemi Sochns Pastorat föliande Byar i Lappmarcken, som ähro, Enari, Sombio, Cuolajärwi, Keminkijlä, Kittka, Maanselkä, Sodankijlä och Kittilä, och öfwer samma Byar till kyrckioherde förordna Her Gabriel Tuderum ...); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 160; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 229, 244; I. Fellman, Handlingar och uppsatser angående finska Lappmarken och lapparne II (1912) passim; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 1: 1639–1662. SSLS 230 (1932) s. 133–134 #104 (19.5.1659); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #86; Akademiska konsistoriets protokoll V 1656–1660 (Uppsala 1970) s. 224 (29.11.1660, Slötz att Gabriel Tuderus intz längre motte här lijdas, utan straffas för dett han här delinqueratt hafwer, och sedan afwijses), 225 (3.3.1660, Anklagade Jöran kellarswen Gabrielem Tuderum, Danielem Tuderum 1144, Petrum Gråå och Ericum Hofwenium, hwilkens sakz beskaffenheet igenom ransaakningen sig befann som följer. Jöran hafwer tappatt ööl långt in på natten utöfwer tijden, och tå studenterne blefwo drukne begynte Hofwenius hoppa på et säte hwarföre Jöran näpste honom med någott hårda ord och hootade honom om han icke hölle sig stilla, der utaf haar oreedan mehr och mer tilltagett att Jöran omsider springer i canthorett effter sitt swerdh, och tå Gråå tog dett af honom löper han ned i kellaren, och hafwer stockknijfwen opp med sigh, och tå bähr thet ihoop för honom och Gabriele Tudero i farstufwan, då Jöran gifwer Tudero tu såhr utaf knijfwen, hwar med han Gabriel kommer under med honom, och altså tillijka med den andre utdrager honom utu farstufwan så att Jöran der igenom fick ett såhr på knää, och der till ett såår baak på halsen utaf knijfwen som Gabriel tog af honom. Här till klagade Jöran att studenterne då togo een muff bort med sig samt knijfwen. Studenterne swarade, att dhe togo knijfwen i förwaar, på dett den andre der med icke skulle skada dem, men muffen kom med owetterligen, hwilka begge saaker ähre kompne till rätta igen. Sententia. Studiosi skole böta för dett dhe hafwa dragett Jöran utu sitt hus tiugu mk tillhoopa och lijka myckett hwardere. Sammaledes skole dhe samptligen böta 12 mk för såhrett som han fick på knää wijd dett han utdrogz. Gabriel Tuderus skall för såhrett som han gaaf Jöran på halsen böta 12 mk effter dett 9 Sårb. m. willia. Jöran kellarswen skall böta för dett han tappade ööl öfwer rättan tijd 12 mk. Sedan för sårett [sic] gifwett Tudero 12 mk hwardere, ähr tillhoopa 36 mk:r. Sedan betahle hwar bårdskiäraren för sine utgifne såår). — G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 53 V#2062; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 238, 243, 245; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1315 (Tuderus Taulu 1); K. G. Leinberg, Till Åbo akademis studentmatrikel. Förhandlingar och uppsatser 22 (1908) s. 210; L. Bygdén, Hernösands stifts herdaminne II (1923) s. 247; H. J. Boström, Alatornion ja Tornion kaupungin paimenmuisto Ruotsin vallan aikana. SSV 12 (1928) s. 44; Uusi sukukirja I. SSJ 16 (toim. O. Wanne et al., 1943–46) s. 143 (Tuderus Taulu 3); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1008G, 2062R, 2328D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1351, 2082R, 3964–3966, 4256; Suomen kansallisbiografia 10 (2007) s. 32.

Doria gratulantti

Päivitetty 10.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Tuderus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=853>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

[Tuderus], Gabriel Johannis Kemiensis. Ob. 86: 1651. – Föregåendes bror. Född 1638. Skref gratulationsverser till sin brors diss. 2.1655. Respondens u. Kempe (året okändt). En oregerlig sälle; relegerad på 3 år 29.3.1650. Student i Upsala 5.12.1659. Kpl i Enare 1669. Kh i Kuusamo 1675, i Torneå 1684. Död 1705. – Skrifter, se Strandb. II, 245; Elmgr. I, 104.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 54.