Helsingin yliopisto

Tiedot

1656/57 Knut Vitting Canutus Gustavi, Ostrobotniensis 1152. Vht: Lohtajan kirkkoherra Gustaf Witting (Gustavus Canuti, yo Uppsalassa 9.1624, † 1647) ja Brita Hansdotter Nycarlus tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 1656/57 Vitting Canut. Gustavi _ 55. — Pohjanmaan läänin lääninsihteeri (1671). Kartanon pehtori Eurajoella (1674). Kokkolan kaupunginsihteeri 1679. Raatimies. ‡ Kokkolassa 24.4.1681.

Pso: 1671 Katarina Gorick (Goris) (elossa 1697).

Serkku: Oulun ja Kajaanin linnojen komendantti Henrik Gråå 584 (yo (1647), † 1698).

Lanko: Lohtajan kappalainen Lars Lochtovius, myöh. Granberg 302 (yo 1642/43, † 1667).

Lanko: Paltamon kirkkoherra Johan Cajanus 656 (yo 1648, † 1703).

Lanko: Uudenkaarlepyyn triviaalikoulun apologista Jakob Crunovius, myöh. Cronbäck 890 (yo 1652, † ~1679).

Lanko: Lohtajan nimismies Hans Granberg, myöh. Granqvist 1352 (yo 1659, † ~1694).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 201a; KA mf. ES 1924 (mm 11) Lapin käräjät 26.–27.3.1674 f. 17v (Hans Excell:tz Rijkz-Rådetz den HöghWälborne H:rrens h:r Gustaf Soops Ombudzman och Inspector öfwer Euffraåminne Wälbetrodde Canutus Witting framkom. Mainitaan työtehtävissä Eurajoen käräjillä myöhemminkin); KA mf. ES 2079 (ss 2) Uudenkaarlepyyn käräjät 11.3.1671 f. 35 (Zecretern Mons: Canutus Vittingh före trädde och giorde rättten witterligh, Huru sossom hans stiuf fadher Anders Beijer, Hafwer Hans och Hans andre medh syskons rätta Bördz och arfwz Hemman Smedzbackan á 3/4 skatt försålt j deras frånwaru till en Bårgare Isak Greelsson Ryss, emoth hwilcket kiöp Canutus bewijste sigh Lagl:n weedh sidsta ting hafwa giort protest, inleggiandes altså nu i retten der å sin skiähl, Nembl:n först een skrifft gifwen den 6 Januarij sidst för leden af sine Swågrar Probsten i Caijana Wördigh och Wellerdhe H:r Johanne Caijano och Bef:n S:r Hans Granqwist hwar uthj dhe skiencke och bårt gifwa den dehl af Smedz Back Hemmanetsom dhe på sine Hustrurs wegnar der äga, sin Swåger Canuto Wittingh. Sammaledhes inladhe och Vittingen uthj retten een skrifft af sin Brodher Gustavo Vittingh Dat: Stockholm d: 11 Augusti 1669 den och äfwen på samma sätt uplåter sin Brodher merbe:te Canuto all sin rettigheet som Han till Smedz back Hemmanet effter sin Sal: Fadher haf:r ... sin K: Moders Gudfruchtigh H: Brijtha Hans d:rs skrifft Dat: Gamble Carleby den 13 Januarij för ledhen ... dehras Sal: Fadher H:r Gustaf Vittingh); KA mf. ES 2079 (ss 3) Uudenkaarlepyyn käräjät 30.–31.3.1674 s. 120 (H:r Jacobus Jeremiæ 890 företrädde och anhölt aff rädten owilldoghe män att inventera och werdera Sahl:e Anders Beijers qwarlåthenskap, som effter des dödheliga frånfälle böör Hans Creditorer komma till Parteringh), 121, 127, Uudenkaarlepyyn käräjät 7.–8.10.1674 s. 147 (Blef och resolverat att emedhan H:r Jacob Jeremiæ Cronbäck wthj sin inlagde Skrifft, begärar att Hauptmannen Wel:t Johan Forsman och Hans Michellsson måtte tillåthas Inspection öfwer Sahl:e Andhers Bejers qwarlåthenskapp); KA mf. ES 2028 (rr 5) Uudenkaarlepyyn käräjät 26.11.1641 f. 74 (Effter såsom Matz Mårtensson i Hafwijok tilstår och bekenner sigh wara schylligh fordom Caplanen H:r Giöstaff här sammastädz Tiära effter hans anklagan), Lohtajan käräjät 11.8.1643 f. 231 (Wördigh Kyrkieheerden her Göstaff Jempte mz Sochnemän härsammastädz klageligen tillkenna gåfuå huruledhes Gudh alz mechtigh hadhe heemsökt dem i det de haffua mist deras Kyrkia medh alla des innewarande saaker Huilket af Koor eeldh nästförledne den 14 Julij ähr aldeles i grundh Upbrunnen dem till een oboteligh skadha begärandes altså wistligen härpå et bewijss, huar medh de Höga öfwerheeten Underdånigest åm hielp och bijståndh anmodha kunna), 231v, Uudenkaarlepyyn käräjät 31.8.1643 f. 237v, Lohtajan käräjät 29.7.1644 f. 321v (Laxfiskie, katso U73); KA mf. ES 2028 (rr 6) Lohtajan käräjät 2.8.1646 f. 129 (Företrädde för Rättan wördigh och wällärde Her Göstaf Wittingh Kyrkioheerde här sammastädz Uplyste och gaff Rätten till känna, att såsom här under Prästebordett ähre ringa eller ingha ängiar hwar medh Pastor Loci kan sin boskap oppeholla, dy Sochnemän af een frij wilia undt och effterlåtitt undher Prästebordett een ängh af bysens samfält Niemen kouku be:dh), Lohtajan käräjät 17.2.1647 f. 23 (Kyrckeherden Her Göstaff käradhe på Sochnens wägnar till Lendzmannen Gabriel Jacobson dett han hafwer Upboritt af Reisijärfui boar 19 T:r Tiera som till Kyrckiones omkostningen deputerat är), Lohtajan käräjät 3.8.1647 f. 258 (Her Erich U73 Sacellan frågadhe för wälb:ne Landzhöfdingen sampt Rättenom åm icke Joseph Månson blef å stadh sändt till Höghwyrdighe Herren Biskopen, effter Sochnemäns Samtyckia till den enda att begära honom till deeras Pastorem effter Sal: Her Göstaff der till bejakadhe och sadhe dett medh deras Samptycke skedt wara), Lohtajan käräjät 1.3.1648 f. 310 (Till at förhielpa Hustro Brijta Hans dotter Saligh her Göstaffz Kyrkioheerdens härsammastädz effterlåtne enckia till des rättigheeters afbetallningh Nämbdes desse owildåge män); KA mf. ES 2030 (rr 10) Pietarsaaren pitäjän käräjät 27.8.1657 f. 262v (Företrädde H: Elias Marci Hamnius 136 Kyrkioheerden uti Pedersöre och inlade een schrifftelig Inlago uppå Nygårdz ägorne dhem han förebär hade sig kiöpt haffwa aff rätta äganerna Nembl: hustro Brijta på Smedzbacka och dess stiuffbarn (katso 1129) såsom dheras aflinge Jordh, bewijsandes med een schrift och dess Rächningh sigh haffwa mästedeles betallt till hustro Brijta på Smedzbackan hennes andehl, hwillken schrift Collega utj NyCarleby H:r Jacob 890 schriffwadt haffwer), Pietarsaaren pitäjän käräjät 12.2.1658 f. 385 (Heradtz Rättens Sententz och doom uthi Saken emellan Kyrkioherden wördigh och wällärdhe H:r Eliam Hamnium Sampt Gudhfruchtigh Hustro Brita Hansdoter på den ene, och Befall: Erich Tawast sampt Pååll Kröger Såssom Maria Erichzdotters förmyndare, på den andre sidhan, angående Nygårdz Jorden, Som dhe en tidh haffwa twistat om); KA mf. ES 2032 (rr 12) Iin käräjät 28.2.–2.3.1670 f. 413v (Landz Secreteraren Wäll:t Knuth Witting, Fulmechtigat af Rådman i Uhlo Hindrich Forbus), Kokkolan käräjät 29.–30.7.1670 f. 477 (Secret: Mons: Knut Wittingh), Lohtajan käräjät 14.–15.2.1671 f. 544; KA mf. ES 2034 (rr 18) Iin käräjät 12.–15.2.1681 s. 70 (Mons:r Cnuth Wittingh å H:r Regementzskrifwaren Wälb:de Hendrich Gråås wägnar). — K. F. Ignatius, SHS:n pöytäk. 18.1.1883 [Eräs v:n 1658 ylioppilasmeteliin liittyvä jäljennös]. HArk 8 (1884) s. 387; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 73 (XVII); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 241. — H. Hornborg, Witting. SSV 11 (1927) s. 400 (III. Gamlakarleby-släkten); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #9033; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #17, 1351.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Knut Vitting. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1152>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.