Helsingin yliopisto

Tiedot

1658/59 Petter Orlander Petrus Georgii, Helsingforsensis 1292. Vht: Helsingin kirkkoherra Jöran Orlander (Georgius Petri, † 1661) ja Brita Eriksdotter tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 1658/59 Orlander Pet. Georgii Helsingf. _ 82‹¿›. Näytteli Kolmodinin ylioppilasnäytelmässä 9.1.1659. — Kauppakollegion kopisti 1667. Helsingin kauppapormestari 1671, erotettu 1677 (kuninkaan vahvistus 1680). Hospitaalinpehtori. Valtiopäivämies 1672.

Pso: N.N. (Sieben?).

Isäpuoli: helsinkiläinen kauppias, raatimies Nils Stenaeus, myöh. Steen 1222 (yo 1658, † 1675).

/ Sivunumeron 82 Indexissä on nähtävästi virheellinen, koska Orlander mainitaan ylioppilaana jo aiemmin kuin sen mukaisella rehtorikaudella 1664/65. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 143a; KA valtakunnanregistratuura 8.3.1648 f. 475 (Behageligh tijdhz frijheet för Her Jöran Kyrkioheerde i Helsingfors opå ett hemman), 29.7.1661 f. 103 (Öpet Breef för en Prästänkia H. Brita Erichsdotter [fordomb Kyrkioherdens i Helsingfors Sahl. H. Jöran Petri Orlandri effterlefwerska] vppå ett litet hemman i Finlandh ... ett lithet Skattehemman Domarby be:d i Nylandh och Helsinge Sochn belägit, därmedh Hennes Maij:tt Drotning Christina förmedelst dess bref de dato Stockholm d. 8 Martij A:o 1648 Hennes Sahl. Man till behageligh tijdh benådat hafwer, unna och efterlåta henne continuation till att possidera och niuta dhet i sitt Enkieståndh och medan hon ensöriandhe sitter), 30.5.1663 f. 125 (Öpet breff för framledne Kyrkioheerdens i Helsingforss H. Jöran Orlandri effterlåtne Barn på ett hemman Danarby be:dh i Finlandh i Helsinge Sokn belägit, at niuta i 3 åhrs tijdh ... Son Petrus G. Orlander på sine och sine med Syskons wegnar hafuer hos oss vthi vnderdånigheet Solliciterat och anhållit, at wij nådigst wille för deres fattigdombs skull förunna dem det hemmanet Danarby ben:dh ...), 31.3.1671 f. 33 (Borgmestare Fullmacht för Petro Orlander på Helsingforss ... at wara Handelsborgmestare i Helsingfors), 3.9.1672 f. 321 (Kyrkioheerden i Kijdis Wällärde Georgius Petri Orlander, katso 2937), 11.11.1680 f. 607 (Till Landzhöfd:n i Helsingfors, att licentiera Orlander från Borgmestare tiensten ... för den öfwer honom för hans oförgrijpeligheeter afsagde dom i Commissorial Rätten d. 20 Jan. 1677 och andra hans præiudicerlige Comportementer i bem:te Stadz Rätt); KA mf. ES 1719 (bb 3) Helsingin pitäjän käräjät 20.11.1642 f. 204v (Kyrckoherden, H: Jören i Helsingfors Stadh, Begieradhe att Uptaga ett Ödes Godz i Domarby, om fhemtån alnar Jordh, såm Thomas Larssån tillförenne besuthitt hafuer, och i Ödhe legatt i 4 åhr); KA mf. ES 1721 (bb 9) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 6.–8.3.1673 s. 6 (det hemmanet i Dhomarby, som Borgmäst:n i Hellsingfors wäll:tt Petrus Orlander numehra innehafwer), Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 11.–12.8.1673 s. 71; KA mf. ES 1239 (g 2) Helsingin RO 22.6.1650 (Androgh Kyrkioherden her Sammastedes Herr Georgius Petrj Orlander, hurusåsom han till Wellb: H:r Landzhöfdingens tiänare Gunnar Joensson hafuer för någon tijdh sedhan panttsatt een Gulldkädja, som Sahl: Swen Skragges Erfwingar är tillhörligh och weger fem lodh medh ett quintin), Helsingin RO 3.11.1655 (Kyrkioheerden wyrdigh och wällärde h:r Jöran Orlander klagade öffuer dett ogudhachtiga leffwerne, som någre här uthi hans Försambling dageligen öffua), Helsingin RO 18.2.1656, Helsingin RO 22.10.1656 (Erich Clemetssonn (katso 2036) beswärade sigh högeligen öf:r Kyrkioherden wyrdig och wällärde H:r Jöran Orlandum, i det han hafwer honom oskyldigh förfördt och anklagat för hans N:e Landzhöfdingen, som skulle han hafwa afhendt den Personen, som sigh wthaf för Vitinghhofz Sohn, ett försölfwrat Skrijn, och der wthj 2 ächta Pärell bandh, hwilket han dåch sade sigh ingen ährligh karll skolle bewijssa ... begerade han at rätten wille låtta af gåå sin skrifwelsse till det Höghwyrdige Consistorium i Wijborgh), Helsingin RO 21.2.1657 (Kyrckioheerden wyrdig och wällärde H:r Jöran Orlander läth præsentera uthi Rätten wällärde H:r Josephi Auricolæ (katso 2498) breff angående Sacellaniam härsammastädes), Helsingin RO 21.2.1657 (Dett finska Borgerskapet beswärade sigh högeligen öfuer Kyrkioheerden, att dhe ingen Predikan eller Messa fåå effter sedwanan, ehuruwäl dhe åhrligen måste giöra honom sin rättigheet, hwar opå Kyrkioheerden måste föra böther), Helsingin RO 25.2.1657, Helsingin RO 8.8.1657 (Rector Scholæ Clariss:mus M:r Mathias Rothovius 745 kom för Rätta, gifuandes till att förstå hurusåssom han är råkadt uthi een twist medh Kyrkioheerden Wyrdigh och Wällärde H:r Jöran Orlandro angående dhen hagen, som under Gambla Stadz Kyrkian är belägen), Helsingin RO 7.7.1658 (Då kommo för Rätta Rectores Scholæ R:di et Clarissimi Virj D:nus M: Mathias Rothovius och D:nus Johannes Gråå 211, och nu som offta tillförne begärade ett utslagh emellan sig och Kyrkioheerden Wyrdig och wällärde H:r Jöran Orlandrum, angående dhen hagan under gl:a Stadz Kyrkian belägen); KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 20.2.1661 (katso 1222), Helsingin RO 13.7.1661 (om Kyrkioheerdewaalet, katso 745), Helsingin RO 16.11.1661 ([Då publicerades] ett Breff ifrån Consistorio Wiburgensi om Kyrkioherdens Enkias nådeåhr), Helsingin RO 25.11.1661 (Dito käradhe Niels Steen 1222 på Kyrkioheerdens Enkias wägnar execution på Hindrich Sigfridson effter Kämbners R:tz domb dhen 20 Aug: fallin dhen honom och bewilliadhes), Helsingin RO 29.10.1662 (Förordnadhes Borgmästaren w:t Michel Zachrison, Rådhm:n Erich Gyntersohn och Syndicus at inventera effter Sahl: Kyrkioherden H: Jöran Orlandrum), Helsingin RO 24.11.1662 (Dito förordnadhes Johan Karner och Arffwedh Erichson till förmyndare för Sahl: Kyrkioheerdens H: Jörans Orlandri barn, effter Borgmästaren w:t Michel Zachrison och Rådhmannen Erich Gynterson sigh där ifrån excuserade), Helsingin RO 24.1.1663 (Förordnades Rådhman Erich Clemetson (katso 2036) och Johan Karner till Förmyndare för Sahl: Kyrkioherdens H: Jörans Orlandri Barn och tillkommande weka skall deelning skee emellan moderen och barnen), Helsingin RO 16.5.1663 (Då öffuersågz Inventarium angående Sahl: Kyrkioherdens fordom wyrdige och wällärde H: Jöran Georgij Orlandri qwarlemnade egendomb uthi löst och fast jempte dhen skuldh som betalass borde, och såsom inge reda penningar woro i förrådh, där till medh ähro af barnen mästedeles små och omyndige ... deras Stiuffader Niels Steen ...), Helsingin RO 18.5.1663, Helsingin RO 28.11.1663 (Kiämbneren Måns Steen, begärade, på samptlige sine interessenters wegnar, at dhe måtte få sin Caution igen för Niels Steen 1222, effter som Sahl: Kyrkioherdens barns Förmyndare den äldste Broderen nu haffwer disputerat och klandrat dhet Arffskiffte och Förlijkningh som Förmyndarne medh honom Stiuffadren giordt haffua, hwilket effter begäran annoterades), Helsingin RO 14.12.1663 (Förekom Kyrckioherdens Sahl: H: Jörans Orlandri äldste Sohns [Hans Höggrefl: Excell:tz Högwälb:ne H: Greffue Per Brahes Hoffbetientes] Petri Orlandri å samptlige Syskones wegnar, Fullmächtig Joen Peerson klandradhe uppå dhen Förlijkningh som för dhetta skedd är emellan dheras Stiuffadher Niels Erichson Steen 1222 och deras aff Rätten härsammastädhes tillförordnade Förmyndare Rådhm: Erich Clemetson och handelssmannen Johan Karner, angående derres Fädernes Arff ... Emoth dhetta uthslag haffuer Niels Steen Lagligen appellerat under dhen högl: Konungl: Hoffrätt), Helsingin RO 19.3.1664, Helsingin RO 4.6.1664, Helsingin RO 20.6.1664; KA mf. ES 1239 (g 4) Helsingin RO 25.2.1665, Helsingin RO 8.3.1665 (Företrädde Landtmätarens Hansons Fullmechtig Henrich Hendrichssohn Wizenius (katso 893) och inladhe Petri Orlandri Obligation daterat Åbo d: 11 Novemb: 1664 lydande, dhet han haffuer tagit till lånss af honom Hans Hanson 60 D:r Kop:r m:t och updragit aff sitt arff een Sölf:r kanna i wederpant, eller där den icke skulle afföllia, då updrager han honom Domarby hemmanet till pant, begärandes han kunde fhå panten under händerna), Helsingin RO 12.6.1665 (Herr Arffuedh Bachmannus (katso 2375) præsenterade sigh och fordrade aff Sahl: H:r Jörans Orlandri Arffuingar 44 T:r Spannemåhl. Niels Steen inladhe een Copia aff Kongl: Hoffrättens doom ...), Helsingin RO 29.1.1666, Helsingin RO 19.2.1666; KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 25.5.1668 (Hustru Dorothea Klick inlef:de i Rätten den högl: kongl: Hoffrättz befallningz skrifft, dat: d: 27 Feb: 1668, at Borgmestaren och Rådh här skola låta Citera Tullneren Hans Petterson ifrån Porckala Udd, at suara henne uthi sin giäldz fordran, huar på henne blef suarat, at effter Gudh hafuer behagat Hans Petterson igenom döden hädan kalla, dy moste beroo till dess han begraffuen blifuer, och sedan enär hon begärar skall Erffwingarna blifua Citerade), Helsingin RO 24.3.1669 (Petrus Orlander insinuerade hans Högh Grefl: Excell:tz H:r Rijckzdrottzens recommendation och befallningzskrifft Daterat den 25 Januarij 1669, af innehåld, det bem:te Orlander skulle blifwa förhulpen till det hans Swärmoder kan wara berättigat till at bekomma, Så af Henrich Lohman som Sal: Hans Pettersons Erfwingar, hwilket H:s Högh Grefl: Excell:tz befallning lijkmätigt bewilliades bem:te Orlandro Citation till ofwanbem:te parter, enär der opå fordras), Helsingin RO 19.4.1669 (Petrus Orlander inladhe på sin Swärmoders Dorothea Klijkz wägna een rächningh opå 262 d: 8 ö: k:m:t, som han prætenderar aff Henrich Lohman at bekomma), Helsingin RO 26.4.1669, Helsingin RO 15.5.1669, Helsingin RO 27.6.1670 (Borgmästare Walet), Helsingin RO 4.7.1670, Helsingin RO 19.10.1670, Helsingin RO 28.11.1670 (Sedan effterskickades Johan Karner och förhöldtes honom, at såsom han nu sinnat är, at träda uthj det andra giffte, at han må betänckia dhet hans barns möderne af förra hustrun och först måste undan skipt blifwa, för än han medh denne seenare uthj Echtenskap inträder), Helsingin RO 3.5.1671 (Borgmästare och Rådh hwilka blifwa ännu som dhe på innewarandhe åhr warit hafwa, doch kommer Handels-Borgmästaren wäl:t Petrus Orlander der til uthj Sal: Borgmästarens Michel Zachrissons 214 stelle, enär han upteer Kongl: Maij:tz Fullmacht), Helsingin RO 9.9.1671 (Då afladhe Handels Borgmästaren wäl:t Petrus Orlander sin Borgmästare Eedh), Helsingin RO 18.9.1671 (... Men nu i medler tijdh och på innewarande åhr hafwer Handels Borgmästaren Petrus Orlander godhwilligen på tagit sigh at uppehålla Syndici tiensten til nästkommande Philippi Jacobi, då een annan skickeligh och Capabel person uthsees kan, katso 1250), Helsingin RO 27.9.1671, Helsingin RO 11.5.1672 (Uthwalde Borgerskapet Borgmestaren Petrum Orlandrum alena till Härdagzman för denne Staden); KA mf. ES 1240 (g 5) Helsingin RO 3.3.1674 (begierade Borgmästaren Orlander en Citation till sin Styffader Niels Steen 1222 å samptelige hans medh Erfwingars wägnar at suara honom och dem till huadh dhe honom och sitt Fädernes och mödernes arf kunde hafwa lagligen at tilltahla, huilken Citation honom och medelt blef), Helsingin RO 4.3.1674, Helsingin RO 11.3.1674, Helsingin RO 14.3.1674, Helsingin RO 30.3.1674, Helsingin RO 1.4.1674 (... äldste Sonens Petrj Orlandri Sedhermehra här å giorde klander ... dåttrens Elissabetz och Eliæ Orlandri, som då woro omyndige), Helsingin RO 4.4.1674, Helsingin RO 2.5.1674, Helsingin RO 25.11.1674 (Elissabeth Orlander); KA mf. ES 1240 (g 6) Helsingin RO 20.3.1675 (Borghmestaren Petter Orlander Insinuerade den högl: kongl: Rättz doom, emellan honom hans Samsyskon och Rådhm: Niels Steen, Angåendhe Fädhernes och mödhernes arfwet som dhe om twistadt hafwa, huilken blef uthi parternes närwaro uplässen och dhe förmante hörsammeligen ställa sigh där effter), Helsingin RO 14.6.1675 (Sahl: Kyrkioheerdens Arfwingar), Helsingin RO 12.7.1675 (Borghmesteren Petter Orlander frågadhes om han wiste, sin hustru hafwa olofligen tagit hästen uthur Rådhm:s Abraham Johanssons Stahl när hon togh den medh sigh i sitt föllie och redh till Siundby), Helsingin RO 14.7.1675, Helsingin RO 17.7.1675, Helsingin RO 21.7.1675 (Sahl: Niels Steen); KA mf. ES 1240 (g 8–11) Helsingin RO 22.3.1680 (Rådhman Johan Cratz angaf sammaledes huruledes de huggit hans Swåger Elias Orlander), Helsingin RO 22.5.1680, Helsingin RO 6.10.1680 (Innlade Rådhmann Johan Cratz, sijn Swågers Eliæ Orlanders Skrifft Dat: d: 4 Oct: nästledhen derutj han updrager och qviterar Cratzen sitt Fädernes arff, bestående aff fyra hundrade Trettijo fyra d:r 24 ö: kopp:r m:t hwilcka Peningar Cratzen hafwer af Sahl: Rådhm:s Nils Stens Sterbhuus undfåå och bekåmma), Helsingin RO 6.10.1680 (katso 1222), Helsingin RO 18.4.1681 (Hanss Nåde H:r Baron och Landzhöfdingen publicerade Kongl: M:tz breef om Petro Olandro at han af dhe skiähl som Borgmestare och Rådh tillijka medh Borgerskapet, hafwa Kongl: M:tt föredraga låtit, måtte Licentieras ifrån Borgmestare Embetet, hwilket och högbem:te Herre giorde), Helsingin RO 18.5.1683 (Handelss Borgmestare Embetet, som effter Petter Orlander een run tijdh warit Vacant), Helsingin RO 27.6.1683 (Action emellan Rådhmannens Cratzens och Secreterens Erich Forsingz hustrur ..., 18.9. Cratzens hustru Elisabeth Orlander); KA mf. ES 1240 (g 12) Helsingin RO 29.4.1685 (Handelss Borgmästare ähr ingen förordnat, och skulle wähl een behöfwas, men effter här een ringa handell ähr, altså blef dett ännu till wijdare); KA mf. ES 1241 (g 18) Helsingin RO 23.10.1693 s. 140 (Upbödz första Gången een Åcker som H:r Kyrckioheerden Högwällärde Mag: Andereas Ingnatius 1904 sig tillhandlat af Sahl: Rådhmannens Cratz änckia hustro Elisabetha Orlander för 300 d: koppar m:t och een Tunna Spanmåhl åhrl: enär Åckern Sådder ähr så lenge Sälliaren lefwer); KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 3.8.1661 (Sahl: Herman Kijkhoz enckia [hust:o Elin Erichzd:r] ... hennes Sahl: Swåger pastor hujus Civitatis H:r Jöran Orlander), Helsingin KämnO 29.11.1661, Helsingin KämnO 18.5.1669, Helsingin KämnO 29.3.1672 (Då inlade Borgmästarens Wel:t Petter Orlanders Uthskickadhe Johannes Fiscovius 2236 Een klago libel emoth Trägordzmästaren Anders Larsson Sweek och hans hustru), Helsingin KämnO 19.4.1672; KA mf. ES 1172 (b 3) Porvoon RO 22.4.1654 (Inlade denne dato, Kyrckioherden hersammastedes M: Hendrich Carstenius 970, Skriffteligen och klageligen, emot Rådhman Hanss Siebens hust:, hust: Dorothea Klick j Rätten, her warande, om några otilbörliga wijtes måhl), Porvoon RO 8.2.1655 (Krigzfiskalen Edell och welb: Jochim Von Liebstorff (katso 1114) beswerade sigh opå sin Swägerskas Hustru Dorothea Klickz wegna, öfwer Kyrckioherden M:r Hendrich Carstenium, som henne oskäligen skall hafwa förolempatt och tillagdt wara förwållande till framledne Herman Rawes (katso 4082) dödh), Porvoon RO 9.5.1657 (Inladhe Bengt Helgeson, på sin egen, såsom och sine Swågrars wägnar uthi Rätten Skrifftligen, och begiärade et Lagligit uthslagh, uthöfwer den twist och träta, som ähr emellan dem och derass Swärfadher Hanss Sieben och Swärmodher hustru Dorothea Klick, angående om nogra införingar, som denne hustru Dorothea medh slögdom hafwer förtient och wunnit ... [hennes] stiufbarn ...), Porvoon RO 13.5.1657 (Rådhman Hanss Sieben ... sin fordom Mågh Bengt Helgeson, vertaa 165), Porvoon RO 30.5.1657 (Instälte sigh Rådhman här sammastädes Hanss Sieben tillijka medh sin hustru Dorothea Klick för Rätten, och gaf klageligen tilkiänna, huruledes såsom twänne Rådhmän, Nämbl: Bertil Greker och Enwald Larson, för nogre dagar sädan, ähre blefne förskickade af hennes Stiufsohn Johan Sieben, och Mågh Swän Bengtson, til henne, uthöfwer nogra beskylningar, som Stiufmodren h: Dorothia Kilck skal hafwa sin fordom Stiufdotter /: nu mehra Sal: :/ hustru Karin Sieben i förleden wintras, då hon här ifrån til Wijborgh afreeste, beskylt), Porvoon RO 15.2.1658 (Olaus Tolfstadius 807, medh breff och Segel aff Kyrckioherden i Helsingfors wellerde herr Jören Petrj Orlander fullmächtigh, inlade lagligen uthj Rätten ett Kiöpe breff, aff dato 7 Augustj A:o 1629 af fordom Sal: Hanss Jöenson på Krocköö uthgifuit, angående et åker st: eller gärda backom Hanss Brijeringkz gordh, her i Borgo belegen till fordom Kyrckioheerden, nu mehra Sal: H: Erich Simonis (katso 873), hersammastedes försålt), Porvoon RO 16.7.1659; KA mf. ES 1172 (b 4) Porvoon RO 18.11.1661 (Inladhe Sal: Hans Siebens effterlåtna Enkia Dorothea Klick en Supplica:on, angåendhe ett contract som hennes stiufson Johan Sieben med sijn Sal: fadher giordt hafuer), Porvoon RO 8.4.1663 (Hust: Dorothea Klickz fullmächtiger Sveno Moderus 1277), Porvoon RO 27.4.1663. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 89 (XXI), 107 (XXV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 23 (XXV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 273–274, 275; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 151 (29.7.1661), 191 (30.5.1663); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #85. — E. Kolmodinus, Genesis ætherea (1659); E. Ehrström, Helsingfors stads historia från 1640 till stora ofreden. SSLS 15 (1890) s. 141; J. A. Almquist, Kommerskollegium och riksens ständers manufakturkontor samt konsulsstaten. Meddelanden från Svenska riksarkivet 2:4 (1912–15) s. 580.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Petter Orlander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1292>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.