Helsingin yliopisto

Tiedot

1640/41 Matias Pålsson (käytti aluksi sukunimiä Wichlius ja Wijk) Matthias Pauli, Ostrobotniensis 148. Vht: Laihian Käyppälän kylän Viikin talollinen Pål Nilsson ja N.N. Depositio 21.5.1638. Ylioppilas Tartossa 21.5.1638. Ylioppilas Turussa 1640/41 Widelius‹¿› Matth. Pauli Ostrob _ 9. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1640/41] Mathias Pauli Wichlius. Turun hovioikeuden auskultantti (1643). — Piikkiön tuomiokunnan lainlukija 1646–55, Maskun tuomiokunnan 1649–55, Korsholman kreivikunnan ja Laihian vapaaherrakunnan 1655–74, Närpiön vapaaherrakunnan 1668–74, Pohjanmaan 1674, Etelä-Pohjanmaan 1675–77, Keski-Pohjanmaan eteläosan 1675–76. Vaasan vt. pormestari 1656. Asui vaimonsa omistamalla Isonkyrön Tuuralan kylän Pakkalan (Backala) tilalla vuodesta 1656. ‡ Isossakyrössä 17.5.1685.

Pso: 1644 Elisabet Filipsdotter tämän 2. avioliitossa (elossa 1675).

Poika: Laihian kirkkoherra Samuel Backman 1681 (yo 1664, † 1712).

Poika: Halikon kirkkoherra Filip Backman 1891 (yo 1667, † 1691).

Poika: Vaasan pormestari Kristian Backman 1951 (yo 1668, † 1691).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 210b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #6; KA mf. ES 1746 (cc 6) Liedon käräjät 20.–21.11.1643 f. 5v (den Konung: Håff Rättz Auscultant Matthias Pauli), Piikkiön ja Kaarinan käräjät 22.–23.11.1643 f. 13 (den Konung:e Rättz Auscultant Förståndigh Madz Påwelsson); KA mf. ES 1844 (kk 3) Maarian ja Raision käräjät 6.6.1643 f. 327v (Matthias Pauli Fullmechtigadt aff Kyrckioheerden i Reeso M: Johanne Elaj); KA mf. ES 2077 (ss 1) Isonkyrön käräjät 2.–5.6.1662 (Lett S:r Mathias Påålssån Häradzhöfdingen i detta Grefweskapet opbiuda några åthskillige Faste iorde ägår); KA mf. ES 2080 (ss 4) Vähänkyrön käräjät 26.–28.1.1681 s. 5 (Bertel Wijkz i Laihiela Prætention till Jören Kempus om Hemmanetz besittiande ophörer till näste Tingh, emedan Kempus eij nu Lagligen Stembder war), Isonkyrön käräjät 18.–24.2.1682 s. 73 (katso 566), 74 (Häradz Dommaren Mathias Påhlsson, beswärade sig öfwer sin granne Jöran Luchtalainen); KA mf. ES 2081 (ss 6) Laihian käräjät 7.–9.8.1684 s. 69; KA mf. ES 2082 (ss 8) Isonkyrön käräjät 13.–16.2.1686 s. 145 (Häredzdommaren Wel:t Christian Backman insinuerade ett sin faders fordom laglesarens Sal: Mattz Påhlssons utj wittnes Pastoris loci Ehrewyrdige och wellerde H:r Israelis Alftani, Studiosi Jacobj WilStadij 2716, och Claudij HolStadij 2822 nerwaro, på sin Soote sängh, förklarade yttersta willia och giorde Testamente, bestående af 6 puncter 1:o att gården Backala om 1 1/8 Mantal som ähr aflinge och allareda utj Sal: Påhlssons Hustrus tijdh Christian Backman belåfwat, skall nu och framgeent höra Honom, Hans Hustru och barn till oklandrat, 2:o ..), Laihian käräjät 25.–26.2.1686 s. 232 (Effter Häredzdommarens wel:t Christian Backmans begieran, förordnades af Retten Lentzman Mattz Thomasson och Nembdeman Mattz Ruuth att Liquidera emellan honom och Philiph Clemetson jempte Elias Johansson i Kiäpälä om Sal: Britha Påhls dåtters qwarlåtenskap, emedan det skall wara Backmans Far Syster tillseendes att kunna parterne föreena); KA mf. ES 2028 (rr 5) Laihian käräjät 22.1.1644 f. 271 (Påfuell Wijk gaffz män till at räkna och ransaka åm hans geldh hoos någråm innestående), 271 (Item inladhe be:te Påfuell Wijk een designation); KA mf. ES 2028 (rr 6) Isonkyrön ja Vähänkyrön käräjät 4.2.1645 f. 39v (Matthias Paulj kärdhe till Hendrich Korfwolåjnen i Kyro om een bodh i Weite by beläghen som han I Pant nu fånget hafwer aff Jöran Mårtensson som till förenne på Matthiæ Paulj hemman bodt hafwer för 7 D:r Kåpparmynt), Isonkyrön ja Vähänkyrön käräjät 3.6.1645 f. 59 (Mathias Pauli medh sijne consorter i Toralla by), 61 (Företrädde Wälförståndigh Mass Påwelsson af Thurella by uplyste trjdie gången och Witterlighen giordhe Om ett köp ssom han hadhe ingåt medh Jören Mårthensson i Torellaby medh sins hustruss och Barns samtyckie där å han hadhe och inladhe derass kiöpe skrifft Daterat den 24 Aprilis 1641 af innehold dett han hafuer undt och i kiöp uplåtit sin arfue jordh och heeman om 2/3 M:ll eller 5 Öres skatt Ibidem beläget till be:tte Mass Påwelssons hustru det sinnett hon war uthj sitt Enckie ståndh för Ett hundrade fempton D:r 28 Öre Sölfuer Mynt), Laihian käräjät 17.11.1646 f. 181 (Påffwell Niellsson Wijk kärade till Simon Eskillsson i Jarckula för Fem stänger Åker Jordh), Laihian käräjät 23.8.1647 f. 207v, Laihian käräjät 7.1.1648 f. 269 (Företrädde Lagläsaren ifrån Finland W:tt Matthias Påfuellsson och gaf tillkänna sigh wara förekommit at han skall wara eendeles misstenckt af egit bewågh hafua begärat sijn frende D:num Christianum Matth: 395 till Laihela Församblingz Sacellan uthan Sochnens och Nämbdens Consentz; begärandes altså aff Rätten at Nämbden medh gemehne man måtte här om tillfrågas, det ock billigt effterkoms, och tillspordes, huru der om wara skulle, huilka alla här närwarande bekände sigh hafua ombidhit wälbe:te Lagläsaren der om at drifwa, och till den ända honom sijna bomerken meddeellt om be:te D:no Christiano hoos hans Högwördighet tienstligen at anhålla; Här opå meerbe:te Mathias Påfuellsson et sanferdigt bewijss begärtze war, hwilket rättwijsan till styrkia honom skäligen icke förwägras kunde), Isonkyrön ja Vähänkyrön käräjät 10.–11.1.1648 f. 271v (Wäll:tt Matthias Påfwellsson Wijk Upbiuder Backala hemman första gångån; och der hooss tillfrågadhe om slechten wille emoottaga den gambla pijgan Dårdi Jöransdotter at föda, och syyta doch ingen nu framkommitt som hemmanet hafuer inlagt klander eller Pijgan till Sytningz tagha effter det 31Capit: i Jorda B:), Laihian käräjät 28.5.1648 f. 323 (Påfuell Nijllsson i Käippäle till Mattz Erichsson Ib:m at hans koo skulle hafua brutit sit been aff uti hans ofärdige broo), Laihian käräjät 18.1.1649 f. 367v, Isonkyrön ja Vähänkyrön käräjät 19.–20.1.1649 f. 370v (W:tt Matthias Påffwellsson tedde sigh för Rätten å sijn och sijne grannars wägnar i Turala), Isonkyrön ja Vähänkyrön käräjät 20.–21.8.1649 f. 486 (Företrädde Lagläsaren Matz Påålsson i Pijkehärede wplyste och witterligh giorde nu såm wthi Trenne Lagha Tingh tillförne Packala Skatt godz och een Siettedeelss Mantal hemman; Jämwäl och Dårdi Jörens dotters sytningh der sammastädz såm be:tte Matz Påålssons hustru h: Elisabetha Philpz dotter och henness förra man S: Bertil Andersson wppå sytningz wiss wedherlaghit haffwa Såsåm och een deel Dårdis geldenärer eller arfwinghar wthlöst thz doch förra Laghläsarens W:tt Gabriel Lungssons uthslagh förmäler Daterat den 26 Aprilis 1638 hwilket wthslag för S: Bertil Anderssons dödz fall eij fulfölies kan, helst emedhan be:te Dårdi Jörenss dotter nu för fäm åhr sedhan sigh till Matz Påålsson och hans käre hustru lydt haffwer; att sytas och achtas till hennes dödherdagh; och hon dem derföre tillsagt och låfwat all den rättigheet både löst och fast hon i Packala äger att boo och besittia, för deras arfliga ägandom barn effter barn, Hwar emot Saligh Bertill Anderssons barns rätta målsman eller förmyndare Simon Andersson intz annat prætenderar, än at de omyndige barnen deras Sal: Fadhers uthlagda penningar effter arfflåtet Emot deras moder bekomma för bägge hemman i bemält Packala, effter köpe breffwen, uplåtandes Matz Påålsson medh sin käre hustru h: Elisabetha Philpus dotter be:te hemman för deras penning:r att boo och besittia); KA mf. ES 2029 (rr 8) Vähänkyrön käräjät 23.3.1653 f. 77v, Isonkyrön ja Vähänkyrön käräjät 1.–2.9.1653 f. 155v (Lagläsaren wäl:tt Matz Pållsson Anklagade Heufvonskoskiboor at dee een Ny Qwarn hafua bygt och dess dams Pathu Högre och Längre Oprättatt ähn af gammalt warit hafuer, så at hans Landh der ig:om blifuer af Strömen Afskurin Och eliest Lender den gambla Odal Qwarnen till Förfångh, Huilket der så Befinnes procederes der medh effter det 33 Cap: och 34 i Bygg: B:), 155v (Beswerade sigh Lagläsaren w:tt Matz Pålsson det Andila och Hefuonkoski boor föra Honom och hans grannar Inpass på Når Sijdan om Åån boandom, medh Jordegångh i Synnerhet sina Hästars Öfwersleppande in på deras Engiar och Mullbete), 155v, Laihian käräjät 8.9.1653 f. 161v (Lagläsaren w:tt Matz Pållsson gaf tilkenna at emedan Hans Fader och Bröder ähro igänom döden Afledne och Hans Broderson Matz Ersson besitter nu Hemmanet), 161v (Lagläsaren w:tt Matz Pålsson Begerade migh eller Isrell Staffansson till Okunnigzman att Skiffta Arf emillan sigh och sina Medarfwingar på sitt Faders Hemman i Käippola), Vöyrin käräjät 14.–15.9.1653 f. 175v, Vöyrin käräjät 13.3.1654 f. 236v (Tedde sigh för Rätta å satte Tingh Laghläsaren wtj Masko och Pijcke Häraden wäl:tt Madz Pållsson, och besuärade sigh öfuer dhe Rekipeldå by boer aff Wörå sochn, att dhe för medelst een ägande syyn för nogon tijdh sedan Hafua afskurit honom een Halff Enges teegh Kohisalon Luchta be:dh om 1½ Skrind land höö, emoot huilcken ägande syyn bem:te Laghläsarens grannar dhe Turalaboer aff Kyrå sochn strax haffua protesterat); KA mf. ES 2030 (rr 10) Laihian käräjät 12.–13.2.1657 f. 284v (Sahl: Påål Wijck), Ilmajoen käräjät 31.8.–2.9.1658 f. 324, Laihian käräjät 11.–13.1.1658 f. 497v (Effter Sahl: Matz Wijckz samptlige arfwingars Ehnhälligh begäran Nämbdes Hartwijck Bengtssån och Hans Mårtenssån medh migh underskrefwen [Matthias Påålsson] öfwer deras fallen arf i Lööst och fast effter Fädherne och Mödherne); KA mf. ES 2032 (rr 13) Isonkyrön käräjät 11.–13.1.1672 f. 21v (Olaus Hamnius kärde å Bårgmästarens wehl:t Johan Schephers 299 wägnar til Lagläsaren Mats Påhlson om någon geld som Matz Påhlson til H:r Borgmästarens Stifbarn Sahl: Jockum Schults Erfwingar skall Skyldigh wara). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 12 (I); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 35, 163–164; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #6; A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #279. — K. V. Åkerblom, Vasa-släkten Backman. SSV 14–15 (1930–31) s. 56; A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 64; Y. Blomstedt, Laamannin- ja kihlakunnantuomarinvirkojen läänittäminen ja hoito Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla (1958) s. 403; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2803D; E. Söderström, Backman. Bidrag till Nykarleby- och Vasasläktens genealogi. SSV 39 (1969–70) s. 8, 22.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Pålsson. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=148>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.