Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1685 Martin Gråå vanhempi Martinus Johannis, Nylandus 3268. * Helsingissä 28.9.1669. Vht: Pyhtään kirkkoherra, FM Johan Gråå 211 (yo (1641)) ja Elisabet Andersdotter Orraeus. Ylioppilas Uppsalassa 16.6.1683 Martinus Gråå Nylandus. Ylioppilas Turussa sl. 1685 [Gråå] Martin Nyl _ 165. Respondentti 27.5.1691, pr. Petter Hahn 2187. FM 25.11.1691. — Karjalan ratsuväkirykmentin (Fritz Wachtmeisterin, myöh. H. H. Rehbinderin ja H. J. von Burghausenin rykm.) rykmentinpastori 1693. Ruokolahden kirkkoherra (Viipurin hiippak.) 1703 (virkaan 1705). Rovasti (1707). Pakeni sotaa Ruotsiin 1710. Sångan kirkkoherra (Uppsalan arkkihiippak.) 1718. Lääninrovasti 1723. Taivassalon kirkkoherra (Turun hiippak.) 1725. Tunnettu Ruokolahdella nimellä Puntari-Martti. † Taivassalossa 3.4.1736.

Pso: Katarina Tolpo.

Appi: turkulainen kauppias, raatimies Henrik Tålpo 1854 (yo 1666, † 1734).

Poika: Taivassalon kirkkoherra, FM Johan Gråå 5284 (yo 1717, † 1763).

Poika: Taivassalon kirkkoherra, FM Martin Gråå 5285 (yo 1717, † 1758).

Vävy: Kokemäen kirkkoherra Nils Tolpo 4977 (yo 1707, † 1757).

Vävy: teologian professori, tuomiorovasti, FM ja TT Johan Wallenius 5294 (yo 1718, † 1746).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 75a; KA valtakunnanregistratuura 22.8.1693 f. 494 (Regements Pastors Fullmacht för Mag:r Martino Grå under Carelske Cavallerie Regementet ... såsom medelst Johan Königs 2537 befordran till Sibbo Pastorat, Regements Pastoris beställningen under Wårt Carelske Cavallerie Regemente, är kommen att blifwa vacant), 23.5.1703 f. 231 (Till Consistorium i Narven för Regementz prästen af Carelske Cavallerie Erich Thomæus[!] ... Såsom Wi i nåder wele hafwa benådat Regementz prästen wid Wårt Carelske Cavallerie Regemente Magister Gråå med det medelst Erich Thomæi 1885 dödelige frånfälle vacante blefne Pastoratet Siundo uti Nyland, så wida han kan begå sig i förhöret; Altså är härmed till Eder Wår nådige willie och befallning att I straxt admittere honom till examen; inkommandes sedan med Eder underdånige berättelse, huru han sig därutinnan har förhollit), 31.8.1703 f. 291 (Til Consistorium i Wexiö[?] att insända nya förslag til Kangasniemi och Lampis (katso 2468) Pastoraters besättiande ... Wij hafwe erhållit Eder skrifwelse daterat d:n 31 Julii sidstledne, hwarutinnan I til det vacant blefne Pastoratet Roukolax underdånigst föreslå Regements Predikanten Mag:r Mårten Grå, hwilken Wij och så med Wår Nådige fullmackt där å hafwe försedt: Och som I där jämte underdånigst påminne om fullmackter för dhe personer, hwilka I för detta hafwe föreslagit til Kangasniemi och Lampis Pastorater; Så låte Wij Eder här igenom nådeligen wetta, att bemälte Edre bref intet är framkomne, utan hafwe I å nyo at insända förslag til samma Lägenheters besättiande, då Wij Wåre Nådige fullmachter där å wele låta utfärda), 31.8.1703 f. 295 (Kyrkioherde fullmacht för mag:r Mårten Grå ... medelst Fal[cks] 2400 dödelige frånfälle, Ruokolax Pastorat i Wiborgz Stift är kommit att blifwa ledigt), 28.2.1718 f. 457 (Kyrkioherde fullmacht för ... Martin Johan Grå), 26.11.1719 f. 204 (Inrikes civilexpeditionen, Kyrkioherde fullmakt för H. Mollerus 4536 wid Ruokolax försambling ... medelst Mag. Gråås transporterande til Sånga Pastorat, kyrkioherde bestälningen wid Ruokolax Församl. i Wiborgs lähn är worden ledig); KA mf. ES 1820 (ii 24) Pyhtään käräjät 30.5.1702 s. 223 (Det lät Pastoren Mag: Mårthen Gråå, nu Lagl:n Uppbiuda fölliande Pantter); KA mf. ES 1841 (jj 30) Säkkijärven käräjät 8.–10.2.1697 s. 16 (Såssom uppå Regim:tz Pastorens Höglährde H:r Mag: Mårthen Gråås andragne Käromåhl, Bonden Matz Thomasson ifrån Muhulax tillstå måste att hans twenne hästar, och dhen tredie hans Grannes Thomas Michelssons häst hafwa nästwekne Allhelgonetijden nedbrutit Gärdesgården omkring een besagde H:r Mag: Gråå tillhörig hööstack, däraf dhe opätit höö, dhet Nämbdeman Erich Koso till 3 Lass wärderat); KA mf. ES 1841 (jj 32) Säkkijärven käräjät 22.–23.11.1697 s. 248; KA mf. ES 1841 (jj 34) Uudenkirkon Vl. käräjät 14.–16.2.1698 s. 176; KA mf. ES 1843 (jj 44) Ruokolahden käräjät 14.–15.11.1705 s. 137 (och berättade Kyrckioherden Mag: Mårten Gråå, hwilken är nu nyligen ankommen till Församblingen, och effter noga Leetande utj Kyrckiokistorne, iblandh andre Kyrckiones antiqviteter, äfwen funnit Kyrckiobooken, hwarutj denne Marjeta Bertills dåtters Nampn if:n Mietilä är infördt, att haf:a blif:t född, sampt Cristnat Åhr 1687 in Januario); KA mf. ES 1843 (jj 45) Ruokolahden käräjät 19.–20.2.1706 s. 56 (Kyrkians betierande), Ruokolahden käräjät 24.–25.9.1706 s. 131, 136; KA mf. ES 1801 (gg 25) Joukion, Jaakkiman ja Uukuniemen käräjät 30.9.–5.10.1707 s. 195 (närwarande Ven: Consistorij Wijburgensis constituerade Fullmähtige Probsten och Kyrkioherden i Rokolax Hög Ehrewyrdige Mag: Mårten Gråå). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 216 (XLVI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 514, 515; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 302 (Mag. Gråå); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 57; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 284; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet V (1902) s. 133; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #202. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 170; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 297; J. Fant och A. Låstbom, Upsala ärkestifts herdaminne III (1846) s. 75; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 234; Y. Blomstedt, Militärpräster i Finland 1687–1703. Genos 23 (1952) s. 21; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1472D, 1521R; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Taivassalo; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 154; A. Tuurala, Orraeus – Gråå – Helsingh. Genos 39 (1968) s. 102; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 130; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #3496 (1715), 4635 (1716), 6093; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #305H (prom. 1691), 1835R, 2687H (prom. 1691).

Doria respondentti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 12.10.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Martin Gråå. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3268>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.