Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1675 Erik Steenbergius Ericus Michaelis, Halicoensis 2390. Vht: Halikon kirkkoherra Mikael Steenbergius 12 (yo 1640, † 1681) ja Brita Thauvonius. Turun katedraalikoulun oppilas 15.3.1671 (in cl. rect. circ. infer., Ericus Michaelis [Halickoenses]) – 14.5.1675 (testim., Ericus Michaelis Halickoens.). Ylioppilas Turussa kl. 1675 Steenbergius Eric [Michaelis Halic _ 117]. Respondentti 1677(?, Lidén), pr. Jakob Flachsenius 787. Stipendianomus 23.11.1678. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1678 – sl. 1679. Oraatio 14.5.1679. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1680 – sl. 1681. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1682 – sl. 1682. Respondentti 4.11.1682 pro gradu, pr. Simon Tålpo 1856. FM 7.12.1682. Stipendianomus 30.5.1685. Preeses 26.9.1685. — Halikon vt. kirkkoherra (1682). Suomalaisen pataljoonan rykmentinpastori Stettinissä 1685. Halikon kirkkoherra 1691. Vt. lääninrovastina isonvihan aikana. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1693 ja 1708, synodaaliväitöksen preeses 1696. † Halikossa syksyllä 1722.

Pso: ~1695 Margareta Flachsenius († 1753).

Appi: teologian professori, FM ja TT Johan Flachsenius 981 (yo 1653, † 1708).

Vävy(?): tanssimestari Tukholmassa Anders Tolpo 3913 (yo 1692/93, † 1725).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 181a; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (23.11.1678, 30.5.1685); KA valtakunnanregistratuura 1.9.1685 f. 422 (Till Biskopen uthi Åbo at uthsee een tienlig Prästman uthi dhen afledne Finske Prästens ställe wid dhen Finske Battaillon i Stettin), 10.10.1685 f. 525 (Till Statz Contoiret för Regementz Predikanten widh Finske Battailon M. Erich Stenbergio), 10.10.1685 f. 526 (Regementz Predikantz Fullmacht för Mag. Erico Stenbergio wid Finske Battaillon i Pommern ... Wij Carl etc. Giörom witterligit att efftersom Regementz Predikanten wid Wår Finske Battaillon som nu för tijden ligger uti Stettin H:r Erich Låckman ähr nyligen med döden afgången och Domcapitlet uti Åbo har uppå Wår Nådige befallning uti stället igen Vnderdånigst föreslagit för sin capacitet och skickelighet sampt gode gåfwor i predikande så wähl på Swenska som Finska språket Hederlig och Wällärde Mag: Ericum Stenbergium; Dy hafwom Wij giordt där på en nådig reflexion och altså här med i krafft af dhetta Wårt öpne bref nådigst tillbetro och förordne honom Mag: Ericum Stenbergium till här effter wara Regementz Predikant wid förberörde Battaillon uti dhen afledne H:r Erich Låckmans ställe), 4.11.1685 f. 585 (Till Stats Contoiret om 100 D:r S:mts resepenningar för Regiments Predikanten Mag: Erik Stenbergius ... Ock Wi likwäl nödigt erakte, at han nu i höst sig dit begifwer), 17.11.1685 f. 614 (Till Stats Contoiret Notification, at den finske bataillon, som här til ståt under Öfwerst Lieutenant [Herman] Sabels commande skal underställas Öfwerste [Jurgen] Mellins U174 [wärfwade] regemente ock niuta lika tractamente med de andra tyska wärfwade), 21.4.1691 f. 138 (Kyrkioherde Fullmacht för Magister Erich Steenbergio på Halicko Pastorat i Finland ... såsom förmedelst H:r Philip Backmans 1891 dödelige frånfälle Halicko Pastorat i Åbo Lähn är kommit att blifwa ledigt, och hoos Oss till dess ersättiande uti en nådig consideration kommer Regementz Predikanten wid General Major Mellins anförtrodde Regemente, Wällärde Magister Erich Steenbergius, hwilken förmedelst dess lärdom, gode gåfwor och skickelige lefwerne har giordt sig till Wår Nåd en sådan befordring meriterat och wällförtient), 13.5.1691 f. 183 (Till Öfwerste Ribbing swar om Halicko pastorat, katso 2391), 30.6.1693 f. 376v (Kongl. Maij:ts Nådige resolution upå biskopens i Åbo, Wördig ock höglärd Doct:r Johannis Gezelii underdånigst insinuerade Memorial ... 8. Aldenstund biskopen i anledning af den Prästmannens, som förr warit i Stettin, men nu är Pastor i Haliko, så wäl som de förlåfwade Såldaters giorde berättelse, til Guds ähra och de bedröfwades tiänst underdånigst föreslår en til Esquadrons Predijkant, som jämbte Swänske och Finske Språken också har i tyskan en god begynnelse, så at han innan et halfft åhr förmodeligen lärer kunna blifwa färdig at predijka tyska; Ty wil Kongl. Maij:t låta des bref afgå til Kongl. Rådet och General Gouverneuren grefwe Bielke, at man må sökia den ene där warande Esquadrons Prästen til någon annan lägenheet at befordra, på det at densamma, som i åfwanbemälte Språåk kunnig är, uti des ställe må kunna blifwa befordrad, til at så mycket bättre befrämia dee af Finske nationen än qwarblefne Såldaters förkåfring i deras Christendom ock Sahligheets medels bruuk och nyttiande); KA mf. ES 1749 (cc 10) Halikon ja Uskelan käräjät 18.–19.9.1682 f. 125v (Vice Pastor Wällärde H:r Ericus Stenbergius); KA mf. ES 1753 (cc 18–19) Halikon ja Uskelan käräjät 25.–26.6.1691 s. 211 (Kyrckioheerden Ehrewyrdige och Högwällärde Mag:r Ericus Steenbergius gaf Rätten tillkänna huru som hans Kongl. Maij:t haar allernådigst honom nyligen förundt, att Succedera för dhetta Kyrckioheerden öf:r Haliko Försambling Sahl. H:r Philip Backman); KA mf. ES 2083 (ss 13) Pietarsaaren pitäjän käräjät 8.8.1691 s. 164 (Gärtru Erichz dåtter een Såldat Hustru, Hwilckens Man för 20 åhr sedan ähr förreester till Tysklandh ... Predikantens under Öfwerst Mellins Regemente H:r Erici Steenbergij breef daterat Stetin d: 8 Augustj 1690 som förmähler at Gertrus man Simon Ryttar än dhå lefwat, och förklarat sigh icke wijdare willia af henne weetha). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 152 (XXXV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 30 (XXXV); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 474, 475, 483; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 12, 35, 111, 240, 241, 293, 325, 477; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 7; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 294 (23.9.1685), 299 (10.10.1685), 299 (20.10.1685, Regementz Predijkantz fullmacht), 367 (1691, haar eij ell:r ännu hafft hustro och barn att försörja); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 6, 9, 703 (tillägg och rättelser); Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 156 (1671:II), 158 (1672:II), 160 (1673:II), 161 (1674:I), 163 (1675:I, pro vale). — J. H. Lidén, Catalogus disputationum III. Disp. Aboënses (1779) p. 54 V#975 (Eric Steenberg, Finl.); C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 419; V. J. Kallio, Halikon historia (1930) s. 139; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #5G, 975R, 2623D, 2644D, 2930D, 3369D, 3644P, 4005R; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 149; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 118; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1678 (1714, Margareta Flacksenia, Probste Enkia!), 2859 (1715, Probste hustru), 4097 (1716, Prest Enkia!), 5817 (1719, Probste hustru), 6026 (1720, Prostinna); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1153R, 2493, 3464, 3465, 3466, 3467, 3945R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Steenbergius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2390>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.