Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1658 Johan Carlander Johannes Laurentii, Ostrobotniensis 1251. Vht ilmeisesti: oululainen kauppias, raatimies Lars Simonsson (Luotolainen) ja Lisbeta. Ylioppilas Uppsalassa 28.7.1652 Jonas‹!› Laurentij Carlander Ostr.Bothn. Respondentti Uppsalassa 25.9.1658 pro exercitio, pr. käytänn. filos. prof. Petr. Liungh. Ylioppilas Turussa sl. 1658 Carlander Joh. Laurentii Botn _ 59. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1658] Johannes Laur: Carlander. Upsaliæ depositus. | Edidit duas Dissertationes, priorem Upsaliæ De Natura et caussis Virtutis Moralis Ps. Liung 1658. Alteram Aboæ Theoremata miscellanea exhibentem Ps. Kiämpe 1661. Deinceps Rector Scholæ ‹Kaupungin nimi Carolinæ Antiqvæ on sittemmin korjattu muotoon NeoCarolinæ.› factus est. | Deniq: Pastor in Pyhäjoki 1674. Obiit 1680?. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 25.1.1661. Respondentti 9.2.1661 pro gradu, pr. Axel Kempe 168. FM 11.6.1661. — Uudenkaarlepyyn triviaalikoulun rehtori 1660. Pyhäjoen kirkkoherra 1676. Saarnaaja pappeinkokouksessa Oulussa 1680. † Pyhäjoella 1680.

Pso: Margareta Josefsdotter Mathesius († 1695).

Veli: ylioppilas Simon Ulander, myöh. Carlander 464 (yo 1645, † 1652).

Poika: Pyhäjoen kappalainen Josef Carlander U459 († 1699).

Lanko(?): Oulun pormestari Henrik Forbus U155 († 1681).

Lanko: Kalajoen kappalainen Per Mathesius 887 (yo 1652, † 1693).

Vävy: Siikajoen kirkkoherra, FM Johan Prochman 2446 (yo 1676, † 1694).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 37a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #138; KA valtakunnanregistratuura 21.6.1680 f. 286 (Collation för Philip Backman 1891 på Pyhajocki Försambling ... Pyhajocki Försambling, förmedelst Mag. Johan Carlandri dödelige afgång, för tijden befinnes vthan Siälesöriare); KA mf. ES 2077 (ss 1) Uudenkaarlepyyn käräjät 2.11.1664 (Skolemästarens M:r Johans Fullmächtige Tullenähren Johan Johansson Heideman); KA mf. ES 2079 (ss 3) Uudenkaarlepyyn käräjät 30.–31.3.1674 s. 127 (Scholæ mästaren Höghlärde M: Johan Carlander); KA mf. ES 2033 (rr 15) Pyhäjoen käräjät 7.–9.3.1678 f. 108v (Kyrkeherden Ehrewördigh M:r Johan Carlander insinuerade Inspectorens Wälbet:de Erich Tawastens (katso 2497) kiöpe bref undher hans handh och Signete, Dat: Pyhäjokj d: 1 Aug: 1677 dher utj han till Kyrkeherdhen försällier Kiskilä hemman om 1 M: för 100 D: Sölf:r m:t lydhandhe Ordh ifrån Ordh som föllier: Såsom Kiskilä hemman på Luoto här i Pyhäjokj Sochn, som Cnuth Hindersson om edt helt Mant:l åbodt hafwer, ähr migh för uthlagorne och dess åtherståendhe uthskuldh, effter föregången Laga opbiudhandhe tillfallen, hafwer iagh den hans Ehrewördigheet Kyrkeherdhen höghlärdhe herren M:r Johan Carlander försåldt och opdragit ... nu första gången oplysa som uthan klandher skedde), 109, 112v, 117–129 (... Kyrkeherden M:r Johan Carlander refererade, at gärningen lährer medh Gudz hielp blifwa oppenbahr, emedan een Lijthen flicka om sina 8 åhr ungefähr Anna be:dh som Mäkj Olof till sigh tagit at opfostra /: emedan han sielf ähr barn löös :/ allaredho bekiändt i gåår uthj Prästegården Mordhet hoos Olof wara skedt, hwilken flijcka hans dotter Susanna, och Sahl: Kyrkeherdhens M:r Clas Aalholms dotter Anna tagit afsijdes medh sig utj een stugu i Prästegården, fägnadt henne med Math och småningom begynt uthletha, om hon något hördt eller förstådt, att Mäkj Olof sådan gärningh giordt hadhe? Då flickan bekiändt: Att Olof slagit Henrich i farstugun medh yxa. Murhatutkimuksen pöytäkirja sisältää runsaasti suomenkielisiä todistajanlausuntoja), 131v (Anno 1678 d: 29 Maij Confronterades Mördaren ifrån Pyhäjokj Olof Ohlsson Mäkj medh sin Swåger Lukas Eskillsson och hustrun Karin Eskilsdotter, på Uhloborgz Slått, Närwarande Commendanten Manhafftigh Johan Forsman, Befahlningzman Gabriel Wahl och Vice Pastoren M:r Henrich Sacklinius), 132v (Anno 1678 d: 10 Junij, hadhes Olof Ohlsson Mäkj medh sin hustru Karin Eskils dotter och Swåger Lukas Eskillsson utj förhöör, i Pyhäjokj Sochn Länssmans Gårdh; Närwarande Kyrkeherdhen, Ehrewördige M:r Johan Carlander, Befahl: Man Wähl:t Gabriel Wahl, Cappellanen H:r Anders Mathesius och H:r Henrich Aalholm); KA mf. ES 2034 (rr 15) Pyhäjoen käräjät 1.–3.8.1678 f. 198, 199v, 204v; KA mf. ES 2034 (rr 16) Pyhäjoen käräjät 4.–6.3.1679 f. 62 (Kiskilä), Pyhäjoen käräjät 21.–23.7.1679 f. 172v; KA mf. ES 2034 (rr 17) Pyhäjoen käräjät 2.1680 f. 5v (Kyrkioherden Ehrewyrdige och Höghlärde Mag:r Johan Carlander företrädde, gifwandes tillkänna sigh kiöpt af Inspectoren Wälb: Erich Tafwasten Kiskilä 1 Ml:s Hem:n på Luoto belägit ... anhållandes dher på Rättens Confirmation och Laga fasta ... dy effter Nembdens Ransackan och omröstande dömbdes samma kiöp stadigh och fast), Pyhäjoen käräjät 16.–17.8.1680 f. 194v (... Nämbdhen och nährwarande Sochnemän refererade, hurusåssom dheras Pastor och berömlige Siählesöriare Sahl: M:r Johannes Carlander, förledhen wintter blef hädhan kallat, Lämbnandes effter sigh Enckian dygdesamme Hustru Margreta Joseps dåtter medh 4 st: Små omyndige barn ... sampt Considererandes Enckians olägenheet och att hon medh sina små barn, kundhe försårgdh blifwa, Supplicerade Förden skull till dhett Höghwördige Doom Capitlet, Att dhee godhe Herrar medh Pastoris tillsättiandhe i Sahl: Carlandri ställe icke förhasta wille, till dhes församblingen om Pastoris wahl wedherbörligen kundhe öfwerläggia, och om Voto öfwereens komma ... H:r Johan Tawast allaredho uthwärkat dhet Höghwördige Dom Capitletz Fullmacht ... H:s Kongl: Maij:tz wåhr Allernådigste Konungz och Herres, Fördätta Regementz Predikanten Ehrewyrdigh och Wähllärdhe H:r Philiph Backman 1891 medhdelte absolut och högtgällande Fullmacht opå Pastoratet i Pyhä Jokj Sochn), 204 (Pastoris Sahl: Mag:r Johan Carlandri Enckia, dygdesame Hustru Margreta Joseps dåtter läth insinuera af Rätten förordnadhe Nämbdemäns Jöns Anderssons Pickolas, och Johan Hendersson Tirises skrifftelige bewijs af d: 14 Aug: 1680, angåendhe Lapinkorpinpärä Ny rödie mark widh Limingåija som dhee hafwa skifftat Norrbyboar emillan); KA mf. ES 2034 (rr 18) Pyhäjoen käräjät 11.–14.3.1681 s. 374 (Sahl: Pastoris Enckia dygdesamme hust: Margetha Mathesia igenom dess uthskickade Jöran tillijka med H:r Henrich Aalholm begiäradhe owälde Män som kunna besichtiga om Luoto ägors beskaffenheet, huru wida hwar och een på sin anpart kunna få Rödia och sig till godo nyttia); KA mf. ES 2035 (rr 18) Pyhäjoen käräjät 12.–13.8.1681 s. 859 (Anders Thomason ifrån Brahestad på Sal: Kyrckioheerdens Mag: Johannis Carlandri Enckias, dygdesamme hustru Margreta Joseps dotters wegnar i hennes underskrefne Insinuerade libels första Punct, förestelte emoot Caplanen Wellerde H:r Henrich Alholm 2112, des förfrågan, huadh skiäl bem:te H:r Hinrich hafft slå patu stelle widh hennes Strandh förledne sommar omkull ...); KA mf. ES 2035 (rr 19) Pyhäjoen käräjät 23.–24.1.1682 s. 117, Pyhäjoen käräjät 11.–12.9.1682 s. 662–669; KA mf. ES 2035 (rr 20) Pyhäjoen käräjät 28.8.1683 s. 420, 423; KA mf. ES 2035 (rr 21) Pyhäjoen käräjät 21.–22.1.1684 s. 66; KA mf. ES 2036 (rr 22) Pyhäjoen käräjät 18.–20.8.1685 s. 206; KA mf. ES 2036 (rr 23) Pyhäjoen käräjät 20.–22.9.1686 s. 664 (Cappelan Wällärde H:r Hinrich Ahlholm, tillijka medh Nämbdeman Jöns Tirinen, Fullmächtigat af Sahl: Kyrckioheerden Mag: Carlandrj Enckia, dygdesamme Margareta Matthæsia, tilsporde Michill Mattzsson Hourula, huruledhes han kommer att häfda dhet Åker stycke som ligger på Luåto); KA mf. ES 2037 (rr 25) Pyhäjoen käräjät 23.–24.1.1688 s. 65; KA mf. ES 2038 (rr 28) Pyhäjoen käräjät 14.–15.8.1691 s. 175. — K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia I (1884) s. 196 (23.1.1674, Recommendation); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 76 (XIX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 18 (XIX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 531; K. G. Leinberg, Bidrag till kännedom om finske studerande vid Upsala universitet. Förhandlingar och Uppsatser 5 (1891) s. 91 (1656); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 408, 463, 483, 484, 486, 536; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 132; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #138; Akademiska konsistoriets protokoll V 1656–1660 (Uppsala 1970) s. 99 (22.7.1657, katso 464). — G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 15; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 156, 287; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 283; K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #22; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #6D, 714D, 871D, 958D, 979D, 997D, 2014R, 3999D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8296; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 67; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #683G, 797, 798, 2117R, 2425R, 4256; K. Kemppainen, Teuvan kappalaisen Simon Carlanderin syntyperä. Eteläpohjalaiset Juuret 4/2005 s. 44.

Doria respondentti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 19.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Carlander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1251>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.