Helsingin yliopisto

Tiedot

1667/68 Påhl Boge (myös Båge) Paulus Johannis, Satacundensis 1941. Vht: Harjun (Ylöjärven) Mäkkylän omistaja, vänrikki Johan Påvelsson Båge ja hänen 1. puolisonsa Kristina. Ylioppilas Turussa 1667/68. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1667/68] Paulus Boge. | Inspector prædiorum. ‹Virheellinen tieto.›. — Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentin (B. O. Liewenin rykm.) saarnaaja 1676. Pirkkalan Harjun kappalainen 1677. † 1695.

Pso: (jo 1683) Kristina Johansdotter Thuronius tämän 1. avioliitossa († 1704).

Pson seur. aviomies: Harjun kappalainen Johan Lydius 3572 (yo 1689, † 1713).

Appi: Kangasalan kirkkoherra, FM Johan Waenerus, myöh. (1656) Thuronius 662 (yo 1648, † 1701).

Setä: Kokemäen kirkkoherra Gustaf Boge 767 (yo 1650, † 1688).

Poika: Henrik Boge 4727 (yo 1703, † 1763).

Poika: ylioppilas Gustaf Boge 5214 (yo 1712, † 1714).

Tyttärenpoika: ylioppilas Henrik Sahlberg 6817 (yo 1742, † 1746).

Vävy: Hämeenkyrön nimismies Karl Hacks U1237 († 1720).

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #164; KA mf. ES 2000 (nn 62) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 14.–16.6.1660 f. 494v (S:r Johan Påwelson i Mäkikylä), Pirkkalan käräjät 23.–24.11.1660 f. 524 (Dömbdes Johan Påwelson uthi Mäkikylä, at betala till sin broder H: Gustaf Pauli, de 10 T:r spanmåhl och 26 D:r 16 och 1/3 öre Sölf:r M: som han honom effter sin ingångne förlijkningskrifft och obligation skyldigh ähr), Pirkkalan käräjät 5.–6.3.1662 f. 575v, Pirkkalan käräjät 1.–4.7.1665 f. 784 (Keijhijerfwi), Pirkkalan ja Messukylän käräjät 2.–4.3.1666 f. 919v; KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 21.–22.6.1672 f. 476v; KA mf. ES 1963 (nn 5) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 7.–8.6.1678 f. 278v (Cappellan Wällärde H:r Paulus Båge), Pirkkalan ja Messukylän käräjät 5.–6.9.1678 f. 392v (Opå Leutnantens Manhaftig Gabriel Carlssons (katso 1516) wegnar, gaff nu Capellanen Wällärde H:r Paulus Båge rätten tilkänna); KA mf. ES 1964 (nn 5) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 23.–24.5.1679 f. 581 (Corporalen Johan Påhlsson Båge i Mäkikylä), Pirkkalan ja Messukylän käräjät 12.–14.1.1680 f. 787 (hust: Anna Påfwelsdotters i Härmälä Fullmächtighe Cappellanen Wällärde H:r Paulus Boge ... hennes Sahl: mans Obligation); KA mf. ES 1964 (nn 6) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 7.–8.7.1682 s. 612, Pirkkalan ja Messukylän käräjät 6.–8.11.1682 s. 788 (Till Cappellanens uti Hariu Capell Wehl:de H:r Pauli Boge begiäran förordnades Cronones befalningzman Wählb:de Johan Spooff och nembdhemennerne Mattz Jörenson i Pohiakylä och Jöran Mårthenson i Mutala att inventera och skiffta arff emellan dhess fadher Johan Påfwelson uti Mäckikylä, som å annat giffte gången är och icke affwitrat barnen sitt mödherne, och H:r Påfwel med twenne dhess systrar Ingeborgh och Kirstin Johansdottrar, och hwar sin dheel effter lagh tillställa), Pirkkalan käräjät 3.–7.2.1683 s. 934 (Befallningzman Wälbet: Isaak Kiöhlman (vertaa 6305) kom nu för Rätta anklagandes Cappellanen H:r Påfwel Boge som skall han i Possila sidstledne höstas på ehn begrafning för witt honom wara härskapz tiuuff och grooda); KA mf. ES 1965 (nn 7) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 5.–6.11.1688 s. 824; KA mf. ES 1966 (nn 7) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 20.–22.11.1690 s. 1701; KA mf. ES 1968 (nn 11) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 11.–12.10.1694 f. 441 (Capellanen Wällärde H:r Påhl Boghe gaaf Rätten klageligen tillkänna, det Een Rija full opsatt med Spanmåhl, utj hans frånwaro uppå Mäckikylä Ryttare hemman, genom en skadelig wåd Eldh skall wara j aska lagd); KA mf. ES 1969 (nn 12) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 26.–27.9.1695 f. 383v (Ryttarewärden Johan Birckman kärde till fordom Cappellans Sahl: H:r Påhl Boges Enkia Änkia hustru Christina Thuronia, om Moisio Ängh, som H:r Påhl 1694 igenom sin Landbonde Gabriel Erichson j Mäckikyllä låtit bärga, den af gammalt och utj urminnes tider lydt och legat till Erola hemman); KA mf. ES 1969 (nn 13) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 2.3.1696 f. 72v; KA mf. ES 1972 (nn 21) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 9.–11.5.1704 f. 273v (katso U1237); KA mf. ES 1973 (nn 21) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 6.–7.10.1704 f. 531v (Probsten och Kyrckioheerden i Cangasala Sochn Ehrewyrdige och Högwällärde Mag: Abraham Thuronius 2439 ... [Mäckilä i Hariu Cappellgieldh] hwilket Rusthålldh tillhörer H:r Probstens Swågers Sahl: H:r Påhl Båges Barn, för hwillka han iempte Cappellanen i Cumo H:r Påhl Båge är Förmyndare); KA mf. ES 1977 (nn 29) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 19.–20.9.1710 s. 773; KA mf. ES 1838 (jj 23) Äyräpään kihlakunnan käräjät 28.–29.7.1681 s. 181 (Regementz Prästens H:r Påhl Boges Attest af d: 27 October 1676). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 119 (XXVIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 400, 401, 475; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 62, 194, 307–308; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #164. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 258; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #905.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Påhl Boge. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1941>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.