Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1668 Erik Fortelius Ericus Erici, Ostrobotniensis 1968. Vht: Pietarsaaren pitäjän kirkkoherra, FM Erik Fortelius (Ericus Matthiæ, yo Uppsalassa 27.8.1625, † 1650) ja hänen 1. puolisonsa Malin Eriksdotter Alftanus. Ylioppilas Turussa sl. 1668 Forthelius Eric. Erici Ostrob _ 95. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1668] Ericus Erici Fortelius. | Sacellanus in Paldamo 1672. Ylioppilas Uppsalassa (ei kirjoittautunut yliopiston matrikkeliin, mutta mainitaan siellä konsistorin pöytäkirjassa 4.7.1671). — Paltamon 1. kappalainen 1672. † 1682/83.

Pso: Anna Johansdotter Cajanus tämän 1. avioliitossa († 1734).

Pson seur. aviomies: Kalajoen kirkkoherra Abraham Falander 2167 (yo 1672, † 1709).

Appi: Paltamon kirkkoherra Johan Cajanus 656 (yo 1648, † 1703).

Veli: Ulvilan kirkkoherra, professori, FM Gabriel Fortelius 1129 (yo 1656, † 1721).

Pojanpoika: Sievin kappalainen Abraham Fortelius 6331 (yo 1736, † 1769).

Vävy: Ylivieskan kappalainen Johan Westzynthius 3485 (yo 1688, † 1740).

Vävy: Paltamon kappalainen Samuel Petrelius 3631 (yo (1690), † 1703).

Vävy: Sotkamon kirkkoherra Kasper Gröön 4456 (yo 1699, † 1744).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 66b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #199; KA mf. ES 2113 (tt 2) Paltamon ja Sotkamon käräjät 8.–10.2.1676 s. 56 (Wyrdige H:r Erich Fortelius lätt förste gången uplysa Immola hemman om 3/8 Mantahl i Paldamoby belägit (katso 838), Som honom för fämhundrade D:r K:M:t af Sahl: H:r Johan Paldanij 1141 arfwingar är updragit), Paltamon ja Sotkamon käräjät 21.–23.6.1679 s. 102 (beggie Cappellaners H:r Petri Prochæi, H:r Erici Fortelii); KA mf. ES 2034 (rr 18) Paltamon käräjät 4.–8.2.1681 s. 16 (Företredde Wördigh och Wällärde H:r Ericus Forthelius, begiärandes dedh honom måtte förunnas Lagha fasta oppå Immålå hemman om 3/8 Skatt j Palldamå by belägit, som han för Fembhundrade D: Kop: m: af Sahl: H:r Johannes Palldanj Arfwingar sigh tillhandlat, bewijsandes medh ett Extract af Sahl: Heredz domarens Nicolai Petrelij Protocoll af den 30, 31 Januarij och 1 Februarij 1677, berörde hemman wara Lagligen 3:ne gångor nästom Frendom oplyst); KA mf. ES 2035 (rr 19) Paltamon käräjät 10.–14.8.1682 s. 482; KA mf. ES 2040 (rr 35) Paltamon käräjät 25.–27.6.1698 s. 556 (Såssom Cronones Befallningzman wällbetrodde Johan Tammelander U451 nu här för Rätta opwijste ett Kiöpebreef dat: d: 26 hujus, dess medelst han tillhandlat sigh Immola 3/8 M:lls Bördehemman, som Probsten och Kyrckioheerden härsammastädes Hög Ehrewyrdige och högwällärde H:r Johan Cajanus 656 uthj Cappellanens Sahl: H:r Erich Fortelii effterlämbnade Barns omyndige Åhr under händer hafft och nu igenom hwariehanda Orsaker kommit i olägenheet, hwarföre och Probsten honom det samma emot Fembhundrade dahl:r K:m:t oplåtit; Altså war Befallningzman begiärse att samma kiöp, som medh dhe andre wederbörandernes Consens skedt måtte honom till säkerheet Opbiudas, hwilcket nu första gången klanderlöst skedde). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 123 (XXIX); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #199; Akademiska konsistoriets protokoll IX 1671–1672 (Uppsala 1972) s. 118 (4.7.1671, Ericus Fothelius som icke hafwer fått testimonium ifrån Åboo, uthan wäntar det effter sig, begärer få blifwa här wid Universitetet, och niuta civis academici frijheet. Resolutio. Det bewiljes honom effter det witnesbörd han eljest hafwer. Doch får han icke immatriculeras, förän han wijser sitt testimonium ifrån Åboo). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 218; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #4413; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2236.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Fortelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1968>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Forthelius [Fortelius], Eric. Erici Ostrob. p. 95 || Ob. 199: 1668. – Hans bror p. 54. Kpl i Paldamo 1672.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 123.