Helsingin yliopisto

Tiedot

1672/73 Gabriel Gottleben Gabriel Gabrielis, Satacundensis 2225. * noin 1650. Vht: porilainen raatimies Gabriel Gottleben (kotoisin Lyypekistä, † 1673) ja Kristina Grelsdotter. Ylioppilas Turussa 1672/73 Gotleben Gabr. Gabr. _ 109. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1672/73] Gabriel Gottleben. | Pastor in Mouhijärfwi, Postea in Tammela. | obiit 1713. ætatis 62 11 mens. 2 hebdom. et 3 dies. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1676 – kl. 1677. Respondentti 1677 (Marklin), pr. Jakob Flachsenius 787. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1677 – kl. 1678. — Apulaispappi Mouhijärvellä (1679), vt. kirkkoherra (1682). Mouhijärven kirkkoherra 1683, Tammelan 1693. Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Turussa 1691, saarnaaja pappeinkokouksessa 1696. † Tammelassa 1713.

Pso: 1682 Sofia Paulsdotter Paulinus.

Appi: Mouhijärven kirkkoherra Paul Raumannus 61 (yo 1640, † 1682).

Veli: Euran kirkkoherra Grels Gottleben 2692 (yo 1678/79, † 1723).

Veli: Korsnäsin kappalainen Johan Gottleben 2897 (yo 1680, † 1709).

Poika: Kalannin kirkkoherra Johan Gottleben 5323 (yo 1722, † 1786).

Sisarenpoika: Inkoon kirkkoherra, FM Gabriel Haartman 3975 (yo 1693/94, † 1730).

Veljenpoika: Porin varapormestari Nils Gottleben 5188 (yo 1712, † 1772).

Lanko: Pyhämaan kirkkoherra Jakob Leistenius 1737 (yo 1664/65, † 1697).

Vävy: Tammelan kirkkoherra, FM Johan Sidbäck, myöh. Zidbäck 4215 (yo 1696, † 1731).

Vävy: lääninviskaali Petter Gammal 4318 (yo 1698, † 1731).

Vävy: Tammelan kappalainen Johan Barck 4506 (yo 1700, † 1749).

Vävy: Kemiön kappalainen Erik Dahl 4674 (yo 1702, † 1732).

Vävy: Turun linnansaarnaaja Erik Borenius 5030 (yo 1708, † 1732).

Vävy: Tammelan pitäjänapulainen David Wegelius 5349 (yo 1722, † 1731).

Vävy: Tammelan pitäjänapulainen Henrik Jacobsonius U1256 († 1724).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 73a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #187; KA valtakunnanregistratuura 11.11.1696 f. 642 (Collect för Tammela försambling i Åbo Stifft ... till deras kyrkias utwidgande), 13.12.1721 f. 157 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmacht för Johan Sidbeck 4215 på Tamela Pastorat i Åbo Stifft ... medelst Gabriel Gottlebens dödelige frånfälle Tammela Pastorat i Åbo Stifft och Tawastehus lähn är ledigt wordet); KA mf. ES 3366 (Sääksmäki 1) Tammelan ja Someron käräjät 22.–23.5.1699 f. 433 (Prästegårdz byggnaden); KA mf. ES 3367 (Sääksmäki 2) Tammelan ja Someron käräjät 19.–21.3.1706 f. 110v; KA mf. ES 1964 (nn 5) Karkun ja Mouhijärven käräjät 2.–5.1.1680 f. 756 (Kyrkioherdens i Mouhierfwj H:r Pauli Raumannj, Befalningzmans Christopher Platzmans och Coadjutorens H:r Gabriel Gotlebens Attest, Dat: d: 19 Novembris sidstledne); KA mf. ES 1964 (nn 6) Karkun ja Mouhijärven käräjät 5.–7.8.1682 s. 641 (Vice Pastoren uthj Mouhijärfwi Wörd: och Wäll: H:r Gabriel Gottleben förekom nu och begärade at ... tillfrågas om Mouhijärfwi inbyggiarna wore stadiga j den mening at dhe begära honom till Kyrkioherde effter H: Raumanni 61 dödh), 653, Karkun ja Mouhijärven käräjät 18.–21.11.1682 s. 841 (Vicepastoren); KA mf. ES 1965 (nn 6) Karkun ja Mouhijärven käräjät 23.–28.2.1684 s. 1322 (Mouhijerfwi Kyrckioherden wörd: och wällärd: H:r Gabriel Gottleben kom för Rätta och begärte det Nembden intyga wille hurudanna huus nu för tijden af honom emot tagas uti Mouhijerfwi prestegåård då swarade de sampel: och i synerheet Clemet Jörenson Coppelo i Jalkawala och Jören Kalku i Pajuniemi att taken och skorstenarne äre aldeles illa farne och neder rötte så att dhe intet kunna beboos med mindre dhe blijffwa uplagade); KA mf. ES 1965 (nn 7) Karkun ja Mouhijärven käräjät 14.–18.1.1686 s. 15, Karkun ja Mouhijärven käräjät 23.–25.5.1689 s. 1051; KA mf. ES 1967 (nn 9) Karkun ja Mouhijärven käräjät 21.–22.10.1692 f. 342v; KA mf. ES 1968 (nn 10) Karkun ja Mouhijärven käräjät 26.–27.10.1693 f. 592v; KA mf. ES 1968 (nn 11) Karkun ja Mouhijärven käräjät 9.–11.7.1694 f. 322 (katso 2058); KA mf. ES 1142 (a 3) Porin RO 4.9.1652 (Aflade Gabriel Gotleben sin Bårgare Eedh). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 140 (XXXIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 28 (XXXIII); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 344, 362, 429, 433, 474; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #187. — G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 45 V#974; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 245, 322; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 514 (Gottleben Taulu 2); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 211; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #974R, 1852D, 3364D, 3385D; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 214; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1152R, 4288.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 6.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Gottleben. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2225>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.