Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1675 Johan Laibecchius, myöhemmin Laibäck Johannes Christierni, Ostrobotniensis 2380. * Laihialla 19.3.1658. Vht: Laihian kirkkoherra Kristian Chyraeus, myöh. Laibeck 395 (yo 1644, † 1688) ja hänen 1. puolisonsa Kristina Israelsdotter. Ylioppilas Uppsalassa 10.9.1673 Johannes Christierni Laijbechius [O-Bothn.]. Ylioppilas Turussa kl. 1675 Laibeccius Joh. Christiani Ob _ 117. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1675] Johannes Christ. Laibeckius. | Upsaliæ depositus. 1682 d. 7 Dec. Aboæ promotus. Dein Pastor Regiminis patrii 1689. Pastor in Pyhæjoki. Ejus de Vulneribus Christi extat disputatio. Obiit 1695. Respondentti 17.5.1681, pr. Johan Gezelius 1785. Respondentti 19.5.1682 pro gradu, pr. Simon Tålpo 1856. FM 7.12.1682. — Laihian vt. kappalaisena jonkin aikaa. Pohjanmaan jalkaväkirykmentin (Detl. Hauenschildtin rykm.) rykmentinpastori 1683, palveli rykmentin mukana Riiassa. Laihian kirkkoherra 1688, Pyhäjoen 1689. Valtiopäivämies 1693 (M:r Iohan Laibäck, past. i Kyro). † Pyhäjoella 1.6.1695.

Pso: 1683 Elisabet Olofsdotter Bratt tämän 1. avioliitossa.

Pson seur. aviomies: Haapaveden kappalainen Henrik Forshäll 3733 (yo 1691, † 1728).

Lanko: Vaasan kappalainen Birger Bratt U399 († 1706).

Vertaa: Laihian kirkkoherra Samuel Backman 1681 (yo 1664, † 1712).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 110b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #238; KA valtakunnanregistratuura 22.4.1688 f. 214 (Till Biskopen och Consist. i Åbo angående Mag:r Johan Laijbeck ... Efftersom Landzhöfdingen Grass underd. berättar att Kyrkioherden uti Laihela Sochn i Österbotten H:r Christian Lajbeck ähr nyligen med döden afgången, och har lembnat en Sohn effter sigh som är Regementz Präst under Österbottens Regemente ben:d Mag. Johan Laijbeck af wacker lärdom och skickeligheet, hemställands bem:te Landzhöfdinge Wårt nådige behag och godtfinnande huru wijda han må komma i Consideration till att Succedera sin afledne Fader wid detta regal Pastoratet, Fördenskull och emedan oss denne Prästmannens lärdom meriter och skickeligheet icke närmare äre bekante ähn Landzhöfdingen berättar, dy är här med till Eder Wår nådige willie och befallning att I låte Oss forderligast få dher om all wiss beskied och underrättellse), 18.7.1688 f. 408 (Collation för Mag. Johan Laijbeck på Laijhela Pastorat), 409, 18.7.1688 f. 408 (Collation för Mag. Johan Laijbeck på Laijhela Pastorat ... Wij Carl etc. etc. etc. Giörom wetterligit at såsom Laihela Pastorat i Österbotten förmedellst H:r Christiani Matthiæ Laijbecks dödeliga afgång ähr ledigt ... dess Sohn, förtijdhen warande Regiementz Präst under wårt Österbottens Infanterie Regiemente, hederligh och Wähllärde Mag. Johan Laijbeck), 18.7.1688 f. 409 (Till Consistorium i Åboo angående Laihela Pastorat, sampt alle andre Pastorater i Österbotten, katso 1681), 7.8.1688 f. 444 (Till Landzhöfdingen Gustaff Grass angående Laijhela Pastorat), 25.5.1689 f. 615 (Kyrkioherde Fullmacht för Johan Laibäck på Pyhäyoki Försambling ... Wij Carl etc. Görom witterligit, at såsom Församblingen uti Pyhäioki i Åbo Stifft förmedelst H:r Johan Tawasts 736 dödelige frånfälle nyligst utan Kyrkioherde blefwen är, och Wij för dess andelige förkofring och Wällfärd nödigt pröfwe densamma åter med en skickelig Prästman och Siäle Söriare utan drögsmåhl at försöria; Altså och emedan hoos Oss uti et nådigt anseende kommer Wår tro undersåte, Kyrkioherden uti Lahila Försambling, Oss Elskelig Wyrdig och Wällärd Johan Laijbäck, såsom den hwilken icke allenast förmedelst grundelige Studier och Skickeligheet i lära och lefwerne utan ock förmedelst 7 åhrig flijtig och oförtruten upwachtning wid Predikantz Embetet under Österbottniske Regementet giort sig till en nådig ihugkommelse och befordran förtient och wärdig), 20.11.1689 f. 1117 (Collation för H. Samuel Barckman 1681 på Laijhela Försambling i Mag. Laijbecks ställe), 18.6.1695 f. 317 (Fulmackt för Magistro Petro Portino 2114 på Kyrkioherde Embetet uti Pyhäjocki försambling ... Kyrkioherde Ämbetet uti Pyhäjocki och Österbottn förmedelst Kyrkioherdens därsammastädes Mag. Johannis Laibächs dödelige afgång är wordet vacant och ledigt); KA mf. ES 2080 (ss 4) Laihian käräjät 11.–14.2.1681 s. 113 (H:r Johan Laibeckz Attest); KA mf. ES 2082 (ss 10) Lapuan käräjät 4.–8.8.1688 f. 251 (Regementz Pastori wördige och Höghwellärde Magister Johanni Laijbäck meddelte Fullmacht, aff d: 7 Maij nestförledne); KA mf. ES 2038 (rr 29) Pyhäjoen käräjät 29.8.1692 s. 139 (Kyrckioheerden Ehrewördige och Höglärde Mag: Johan Laibeck proponerade för Rätta, hurusåsom alle huusen i Prästegården Nederruttna och Aldeles förfallna), 143, 149; KA mf. ES 2038 (rr 30) Pyhäjoen käräjät 22.–23.8.1693 s. 290; KA mf. ES 2039 (rr 32) Pyhäjoen käräjät 15.–16.2.1695 s. 200 (Inkom Kyrkioheerden Ehrewyrdige och högwällärde Mag:r Johannes Laibeck och præsenterade i Rätten ett skrifftel:t Instrument lydandes ord ifrån ord som föllier Nembl:n: Såssom den högste allrådande Gudh ... effter sitt goda behagh wåre K: Barn det eena effter det andra ifrån detta timmelige till sigh återkalla och i det ewiga försättia ... det ringa wij på både sijdor effter wåre K: Förälldrar Ärfft, straxt wedh wåre månge nödwändige Booflyttningar upgådt, påkåstat och förtärdt blif:t, i synnerheet då iagh Johan Laibeck Anno 1688 ifrån Rijga min Sahl: Faders Sterbhuus j Laihela besökte giorde iagh den reessan för mine Omyndige Syskons skulldh meera än för min egen, kåstade och der på meera än iagh effter min Sahl: Fader ärfde ... Testamentum Reciprocum ... Pyhäjåki Prästegård d: 12 Februarij Anno 1695. Johannes Laibeck, Elisabetta Bratt); KA mf. ES 2039 (rr 33) Pyhäjoen käräjät 24.1.1696 s. 116 (Såsom Sahl: Pastoris Mag:r Johan Laibecks Effterlefwerska, dygdesamme Matrona hustru Elisabetta Bratt, haar effter wahnligheeten utj berörde dess Sahl: Mans Lijfztijd uppå Allmogens begiäran sig åtagit att försee denne Sochn medh nödtorfftigt kyrkiowijn, hwar emoot dhe henne godwilleligen låfwat och tillsagdt 1 Cappa Spanmåhl af hwar båga, och den högste förledet Åhr medh een beklageligh misswäxt behagat denne Landz Oort hemsökia, så att samma Spanmåhl nu omöijeligen utfalla kan ...), Pyhäjoen käräjät 29.8.–1.9.1696 s. 198 (Testamentum reciprocum); KA mf. ES 2040 (rr 34) Pyhäjoen käräjät 11.–13.9.1697 s. 272. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 150 (XXXV); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 225; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #238. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 76, 157; Y. Blomstedt, Militärpräster i Finland 1687–1703. Genos 23 (1952) s. 21; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1319R, 4002R, 4060D; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 120; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #91D, 705H (vih. 15.5.1683), 930, 1468R, 2274, 3901R, 4420.

Doria respondentti

Päivitetty 23.3.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Laibäck. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2380>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.