Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1665 Johan Gezelius nuorempi Johannes Johannis, Vestmannus 1785. * Tartossa 6.9.1647. Vht: Turun piispa, FM ja TT Johan Gezelius U76 († 1690) ja hänen 1. puolisonsa Gertrud Gutheim. Hedemoran koulun oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 1.9.1661 Johannes Johannis Gezelius [Wesmanni]. Ylioppilas Turussa sl. 1665 Gezelius Joh. Joh. Vestm. _ 85. Rect. 147. Respondentti 2.3.1667, pr. Petter Bång U182. Respondentti 28.9.1667, pr. Enevald Svenonius 132. Ylioppilas Uppsalassa uudestaan 23.11.1667 Johannes Gezelius. Hic depositus, Aboæ per tres annos commoratus. Respondentti Uppsalassa 22.5.1669, pr. teol. prof. Mart. Brunnerus. Respondentti Uppsalassa 29.3.1670, pr. Skytten kaunopuh. ja polit. prof. Joann. Schefferus. Opintomatka kuninkaallisella stipendillä Saksaan, Hollantiin, Oxfordiin, Ranskaan ja Sveitsiin 1670–74. Ylioppilas Oxfordissa 15.9.1671. TL Turussa 1675. Respondentti 7.5.1675 pro doctoratu, pr. Enevald Svenonius 132. Preeses 22.4.1676. TT Turussa 11.6.1676. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 1676. Preeses 17.5.1681. — Uplannin, Tukholman ja Roslagenin maakuntien inspehtori 1679. Viipurilaisen osakunnan inspehtori vuonna 1681. Teol. tiedek. promoottori 1.5.1689 ja 8.1689. — Turun akatemian ylim. teologian professori 1675, toinen teologian professori 1679. Turun tuomiokapitulin jäsen 1675–81. Inkerin superintendentti 1681, samalla Narvan ruots. seurak. kirkkoherra s.v. Turun piispan (isänsä) apulainen 1688, samalla palkkapitäjänsä Sauvon kirkkoherra 1689–1711. Akatemian rehtori 1680–81. Turun hiippakunnan piispa ja Turun akatemian varakansleri 1690, samalla palkkapitäjänsä Paraisten kirkkoherra 1700 ja Viipurin hiippakunnan vt. piispa 1712. Valtiopäivämies 1693, 1697, 1710 ja 1713–14. † Täbyssä 10.4.1718.

Pso: 1680 Hedvig Nilsdotter Lietzen († 1720).

Lapset aateloitu 1719 (ei introd.).

Poika: ylioppilas Nils Gezelius 3736 (yo 1691, † 1697).

Poika: Porvoon piispa, TT Johan Gezelius 4394 (yo 1699, † 1733).

Lanko: Turun hovioikeuden asiakirjakirjuri Arvid Lietzen 1520 (yo 1662, † 1674).

Vävy: Turun ja Porin läänin maaherra, vapaaherra Johan Thesleff, aatel. 1697 Stiernstedt 1487 (yo 1661, † 1722).

Vävy: Växjön piispa, FM ja TT David Lund 2257 (yo 1673, † 1729).

Vävy: Turun hovioikeuden asessori Erik Talpo, v:sta 1681 Losköld 2867 (yo 1680, † 1707).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 71a; KA valtakunnanregistratuura 19.3.1669 f. 34 (Till Cammaren för Joh. Gezelio den yngre på 300 D: S:m:t ... förmerckt den flijt och goda framsteg som Wij förspörie Biskopens i Åboo Sohn Johannem Gezelium den yngre uti Studio Theologico giordt hafwa, och fast gärna förnimme at han sig ock ännu wijdare med een reesa till Upländske[!] Academier herutinnan täncker at perfectionera Altså hafwe wij honom till någon hielp och understödh uti detta sit loflige förehafwande Treehundrade D:r Sölf:m:t bewilliat), 1.9.1675 f. 193 (Notification till H:r Rijkz Drotzen om Joh. Gezelii introduction till Extraordinarii Professionen i Åbo samt dess promotion till Doctoratet), 29.7.1679 f. 513 (Till Doctor Johannem Gezelium vocation at wara Professor Theologiæ vid Åbo Academien uthi Doctor Per Bånges ställe), 14.9.1681 f. 632 (Kongl. Maj:tz Nådige resolution och förklaring öfwer Superintendentens uthi Ingermanland Wyrdig och höglärde Doctor Johannis Gezelij underdånigst insinuerade Memorial), 14.9.1681 f. 633, 20.4.1683 f. 206 (Til Professoren Magistrum Andream Petræum 540 at comparera d. 15 Junij ... Hos oss hafwer, Tro Undersåte och Professor både Biskopen i Åbo Doctor Johannes Gezelius så wähl som dess Sohn Super Intendenten i Narven Doctor Johannes Gezelius den Yngre uthi underdånighet sigh beklagat, det de hårdeligen aff Eder uthi en solenn oration utaff Cathedra Academica skola angrepne wara, och för Kättare eller wilfarande uthi religionen uthropade), 20.4.1683 f. 207 (Til Doctores Gezelios om Professore Petræo), 4.5.1683 f. 224, 26.6.1684 f. 373, 26.6.1684 f. 374 (Til Dorptz Hoffrätt att Ingermanland skal häreffter lyda under Hofrättens i Stor Förstendömet Finland jurisdiction), 26.6.1684 f. 375, 17.10.1684 f. 655, 13.10.1685 f. 531 (Till Gouverneuren Jöran Sperling med en Copia af Tzarernes bref angående det twång som dhe af den Grekiske Religionen uti Ingermanland och Carelen skole wara underkastade), 27.10.1685 f. 568 (Till Superintendenten D: Gezelium om Religions wäsendet i Ingermanland och Carelen), 27.10.1685 f. 569 (Till Tzarerne i Muskou om St. Nicolai Kyrckia i Rewal och dhem af dhen Grekiske Religionen uti Ingermanland och Carelen), 19.2.1687 f. 62 (Till Superintendenten i Narwen Doct. Joh. Gezelium om dess publicerade Skrifft ... till dhem som tahla det Finska Språket och dock lijkwähl hålla sig till Ryska kyrkior och Präster), 19.2.1687 f. 63 (Till Kongl. Rådet och Gen. Gouverneuren Sperling om Superintendentens Gezelij publicerade Skrifft), 23.6.1687 f. 334 (Till Cantzelij Colleg. om D. Johannis Gezelij på Finska translaterade bönedags Placater), 23.6.1687 f. 337, 23.8.1687 f. 466, 26.5.1688 f. 275 (Till Superintendenten Gezelium förlof at resa till Åbo och förfärdiga det Bibliske wärket med dess Fader D:r Gezelio), 7.6.1688 f. 307 (Till Stats Contoiret om en Sölfwerkanna för Superintendenten Gezelio), [18.8].1688 f. 518 (Till Superintendenten Doctor J. Gezelius att dimitteras ifrån sit Embete, och att wara sin Fader U76 till hiälp ... på det I så mycket bättre kunde både fortsättia det af Eder under händer hafwande Bibliske wärcket, som och i synnerheet wara Eder fader till hiälp och bijstånd uti dhe dhelar af sine Embetes förrättningar, som han Eder kunde updraga), 18.8.1688 f. 526, 26.10.1688 f. 660 (Till Biskoppen Doct:r Johan Gezelium om Sagu och Pemar Pastorater, katso 799), 20.6.1689 f. 725 (Kongl. M:tts nådige resolution angående Sagu och Pemar Pastorater wid Åbo), 20.6.1689 f. 726 (Fullmacht för Superintendenten Doct:r Johan Gezelius den yngre på Sagu Pastorat till een annexa eller Præbende), 4.2.1690 f. 73 (Vocation till Doctor Joh. Gezelium att wara Biskop i sin afledne Faders ställe i Åbo Stifft), 4.2.1690 f. 75 (Biskopz Fullmacht för Doctor Johan Gezelio på Åbo Stifft), 4.2.1690 f. 77 (Swar till Consistorium i Åbo ang:de Biskops Embetetz besättning), 15.3.1690 f. 148 (Till Consistorium i Åbo om Sagu och Pargas församblingar), 15.3.1690 f. 149 (Till Biskopen D:r Joh. Gezelius om dess resa, samt Sagu Pastorat och Pargas Sokn), 10.9.1690 f. 515, 10.9.1690 f. 516, 10.9.1690 f. 519, 10.9.1690 f. 520, 10.9.1690 f. 521, 16.4.1691 f. 135 (Till Biskoppen i Åbo at med första till Consistorium i Revel öfwersända 4 inbundne Exemplar af Kyrkioordningen på finska ... för dhe där i Stifftet warande finska församblingarne), 28.1.1692 f. 42 (Till Hans Kongl. M:t angående Biskopens i Åbo Doct. Johannis Gezelii ansökning om en Finsk Psalmbokz efftertryckiande), 1.2.1692 f. 55 (Till Cantzlij Coll. angående Biskopens i Åbo Dokt Gezelij ansökning om dhe Finske Psalmböckernes aftryckande), 12.2.1692 f. 99 (Kongl. Cantzlie Collegij bref till biskopen i Åbo, Doct. Johan Gezelium, angående dhe finske Psalmbökerne), 10.11.1692 f. 623 (Till Consistorium Ecclesiasticum i Åbo, at K. M:t bijfaller deras begiäran at Doct:r Henrich Müllers tyske Postilla Evangelischer Hertzens Spiegell kallad måtte uti Finske Språket blifwa translaterat), 10.11.1692 f. 624 (Till Consistorium Ecclesiasticum Aboense, angående Psalm- ock Handbooken), 1.4.1693 f. 169 (Till Biskopen Geselius angående Medaillerne), 18.6.1693 f. 334 (Till Biskoparne D:r Gezelius ock Bång U182 om een uthlaga dhe pålagdt Ryttarne), 30.6.1693 f. 372 (Till Stats Contoiret angående den brist på Wijn som fins wijd någre församblingar i Åbo Stifft), 30.6.1693 f. 373 (Til Cammaren, angående någre puncter i biskop Doctor Gezelij Memorial, som til deras betänckiande remitteras), 30.6.1693 f. 374 (Kongl. Maij:ts Nådige resolution upå biskopens i Åbo, Wördig ock höglärd Doct:r Johannis Gezelii underdånigst insinuerade Memorial), 20.7.1693 f. 424 (Privilegium för Doctor Johan Gezelio på någre böcker), 20.7.1693 f. 425 (Til Cammar Collegium angående Professornes löhningar wid Academien i Åbo), 20.7.1693 f. 426 (Til Stats Contoiret, at på tilkommande åhrs Stat upföra en Språk Mästare för Academien i Åbo, vrt. 14.7.1694 f. 434), 20.7.1693 f. 427 (Till H:r Grefwe Bengt Oxenstierna, at låta afföllia til Åbo Academie de Doupletter eller Tripletter, som til öfwerflöd finnas wid Academien i Upsala), 1.8.1693 f. 443 (Till alla Biskopar och Superintendenter ang:de de Personers och Prästers examinerande som af Consistorio warda föreslagne till ledige Gäld och Pastorater innan de hoos K. M:t warda recommenderade), 2.9.1693 f. 514, 2.9.1693 f. 515, 4.9.1693 f. 518 (Privilegium för Bokbindaren Bengt Höök på någre böcker), 6.11.1693 f. 640 (Till Erchiebiskopen om åthskillige böckers anskaffande wid Consistorierne), 15.12.1693 f. 941 (Till Biskopen Doct. Gezelius Swar om den Finska Psalmboken etc.), 2.1.1694 f. 5 (Till alla Biskopar och Consistorier om Charta Sigillata penningarne), 17.2.1694 f. 135 (Till alla Consistorier om den nya Handboken etc.), 23.2.1694 f. 155 (Till Biskopen Gezelius om de ährender hwilka han sitt Stifft angående underd. ingifwit), 23.2.1694 f. 158–164 (Kongl. Maij:tz Nådige Förordning öfwer Prästerskapetz Upbörd och Rättigheter utaf Allmogen i Åbo Stifft), 7.3.1694 f. 174 (Till alla Biskoppar och Consistorier, at dhe Präster som immediate af Kongl. Maij:tt blifwa förordnade till Pastorater, sådant oachtat iämbwähl skohle examineras), 7.3.1694 f. 176 (Till alla Consistorier huru mycket Prästerskapet skall betahla i Charta Sigillata för deras fullmachter), 21.3.1694 f. 227 (Till Biskopen Doct. Joh. Gezelium, angående Professionem Primariam och Dom Probsts Embetet i Åbo, katso 787), 28.4.1694 f. 294 (Till Biskopen Doctor Gezelius angående bijtiensterne wid Professione primaria Theologiæ i Åbo), 28.4.1694 f. 296 (Privilegium för Biskopen i Åbo Doctor Johan Gezelius uppå den finske Handbokens aftryckiande), 4.7.1694 f. 407 (Till Consistorium Academicum i Åboo att Biskopen och Pro Cancellarien får uti Cancellarii frånwaru gifwa Philosophiske Faculteten der wedh Academien tillstånd att creera Magistros Philosophiæ wed den promotion som nästkommande Novembris månad dersammastädes skall för sig gå), 17.9.1694 f. 521 (Till Consistorium i Åbo om Prästernes rättighet på Åland ock i Österbåtn), 16.10.1694 f. 594 (Till Biskopen D:r Gezelius swar på dess underd. giorde ansökning ... En Oss tillhörig gård i Kimito Sockn Wästankiärr ben:d), 19.10.1694 f. 608 (Till Biskopen och Consistorium i Åbo ang. Förklaringen öfwer Förordningen om Prästerskapets upbörd och rättigheet af allmogen i Åbo Stifft), 5.11.1694 f. 644 (Till Biskoppen Gezelius om finske Handboken), 15.11.1694 f. 659 (Till alla Biskopara att alle Präster skole ordineras i Domkyrkiorne), 1.2.1695 f. 65 (Till Landzhöfdingen Creutz och öfwerste Lieven om Biskop Gezelii rusthåld ... Biskopen Doctor Gezelius, hwilken håller twenne Monderingar för Ladugården Wästan Kiärr i Kimito Sockn), 25.3.1695 f. 125 (Till Academien i Åbo att Kongl. Rådet Gref Wallenstedt är blefwen Academiæ Cantzler), 6.4.1695 f. 154 (Til Stats Contoiret om betalning för Biskopen Gezelius för 350 st:n Finske Psalmböcker ... som han effter Wår Nådige Förordning har låtit lefwerera til Åbo, Wijborgs och Revals Stifft, sambt Riga, Narfwens, och Ösells Superintendentier), 4.5.1695 f. 203 (Bref till alla General Gouverneurer, Gouverneurer, Landzhöfdingar, Biskopar och Superintendenter, så och alle Collegier och Hoffrätter med K. Maij:ttz Placat om Documenters distraherande), 15.5.1695 f. 213 (Till Cammar Collegium angående en särskilt Book öfwer Academiers, Gymnasiers etc. och Prästerskapetz förläningar), 16.5.1695 f. 215 (Till Biskopen Doct. Johannem Gezelium att tillhålla Prästerne utan försummelse uppå Landzhöfdingens Ordre förrätta publicationen af Bönedagz och andre Placater), 31.5.1695 f. 255 (Till Åbo Consistorium swar att en af Philosophiæ Professorerne må antagas till Assessor uti Consistorio Ecclesiastico), 17.6.1695 f. 303 (Till Biskopen Gezelius swar ang. Landzhöfdingen Ehrenschiölds Klagan öfwer Bönedags Placaternes långsamma publicerande), 29.10.1695 f. 625 (Till alla Biskopar och Landzhöfdingar om Prästernas inkomster), 31.10.1695 f. 627 (Kongl. Maij:tz befallning till samtl. Biskopar och Superintendenterne at sig till reviderande företaga det Bibliske wärk som Biskoparne framl. Doctor Johan Gezelius den äldre och D. Johan Gezelius den yngre utarbetat hafwa), 9.12.1695 f. 724 (Till de här tillsammans warande Biskopar och Superintendenter angående Bibeln), 9.12.1695 f. 730 (Till härwarande Biskopar och Superintendenter angående Psalmboken etc.), 9.12.1695 f. 737 (Till Cantzlij Collegium med Biskopparnes påminnelser öfwer den nya Psalmboken samt Bibelens version), 11.12.1695 f. 739 (Til Biskopen Doctor Gezelius angående des bibelwärck), 11.12.1695 f. 740 (Til Cantslij Collegium, att alle exemplaren af den Nye Psalmboken skola förbiudas), 17.12.1695 f. 743 (Til alle Landshöfdingar, angående tiggare. Mut. mut. til alle Biskopar), 18.12.1695 f. 746 (Til alle Biskopar och Superintendenterne, at tilhålla Prästerne noga effterlefwa Kyrkio-ordningen, angående Herrans Nattward), 19.12.1695 f. 747 (Til alle Landshöfdingar angående Prästegårdarnes inventerande), 19.12.1695 f. 748 (Til alle Academie Cantslerer om de personerne, som från Gymnasierne dimitteras til Academierne), 21.12.1695 f. 754 (Til alle Consistorier, angående Prästebarnens Förmynderskap), 24.12.1695 f. 760 (Til alle Consistorier om Prästernes examinerande), 28.2.1696 f. 91, 16.3.1696 f. 127, 28.4.1696 f. 223, 4.6.1696 f. 312, 27.6.1696 f. 348 (Till Åbo Consistorium om Capellanernes underhåld), 24.7.1696 f. 400 (Till Åbo Consistorium om dhe Präster som i Finland blifwa med sådane siuckdomar behäfftade, att dhe intet widare kunna förrätta deras Embeten), 1.10.1696 f. 532 (Till alla Consistorier at skicka Specificationerne på Prästerskapetz rättigheter till Landzhöfdingarne), 1.10.1696 f. 533 (Till alla Landzhöfdingar ang:de Specificationerne på Academiers, Skolars, Kiörkiors, Prästers etc. inkombster), 9.10.1696 f. 554 (Til Åbo Consistorium, angående Prästerskapets Ansökning om Spannemåls hiälp ur Kongl. Maij:ts Magasiner), 13.10.1696 f. 555 (Till alla Biskoppar och Consistorier angående dhe som försumma Prästemöten etc.), 11.11.1696 f. 638 (Till Biskopen Doctor Gezelius swar på des Memorial), 11.11.1696 f. 643 (Till Cammar Collegium swar, angående Doctor Johan Gezelii ansökningar), 11.12.1696 f. 700 (Privilegium för Biskopen Doct. Johanni Gezelio på twenne Formater af den Finske Psalmboken), 26.2.1697 f. 49 (Till H:r Feltmarskalken gref Bielke swar, att de knektar som äre af fremmande Religion skole effter handen afskaffas), 26.8.1697 f. 569 (Till Consistorium i Åbo swar, angående Kyrckioherdarnes Tijonde rättigheet), 19.10.1697 f. 655 (Till Landzhöfding Creutz om Fru Christina Bergenstiernas ansökning), 22.10.1697 f. 657 (Till Biskopen i Åbo Doctor Johan Gezelius om Kongl. Personaliernes öfwersättiande uti det Finska Språket), 3.12.1697 f. 744 (Til Cammar Collegium, angående boken öfwer Prästerskapetz inkåmbster, sambt de ännu återstående Städernes stater), 11.12.1697 f. 765 (Till Erchie Biskopen Doctor Olaus Swebelius om de öfrige delarnes Censur af det Bibliske Wärcket som Biskopen Doctor Gezelius hafuer under händer), 23.6.1700 f. 301 (Privilegium för Doctor Gezelius på Finske Psalmbokens aftryckande), 15.8.1703 f. 274 (Til Cammar Collegium, angående någre Lifztijds hemman för Biskopen Doctor Johan Gezelius), 27.3.1707 f. 50 (Till Cammar Collegium angående Biskopens Doctor Gezelii ansökning om säteries frihet på et Rusthåld ... Wästankiärr rusthåld eller ladugård uti Åbo lähn och Kimito sochn belägit), 12.2.1712 f. 265 (Till Cammar Collegium att biskop Gezelius befrias för Charta sigillata ock Krigsmanhuus afgiften, för det papper han utan tull får föra in, til bibelwärckets förnödenhet), 12.2.1712 f. 266, 19.3.1716 f. 667 (Til Åbo Consistorium Swar ang:de de ifrån Finland Flychtige Professorers och Prestmäns befordran), 8.11.1717 f. 250 (Till Consistorium i Åbo swar angående i Finland ledige pastoraters besättiande), 28.2.1718 f. 458 (Resolution på Biskopens Doctor Gezelii underdåniga ansökning at dess Bibelwärk må af de förmögna kyrkior i Riket inlösas), 20.5.1718 f. 574 (Swar till Åbo Consistorium angående Biskops wahlet effter Doctor Gezelius), 2.6.1719 f. 90 (Inrikes civilexpeditionen, Till alla Consistorier ang. Biskoppinnan Gezelii underdånige ansökning), 25.11.1719 f. 202 (Inrikes civilexpeditionen, Resolution uppå Adeligit Stånd för biskopen Gezelii änkia och arfwingar), 2.6.1720 f. 51 (Inrikes civilexpeditionen, Resolution på Biskoppen David Lunds 2257 Memorial ang:de Sahl. Biskoppen Gezelii Bibelwärck med mera), 18.9.1721 f. 91 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmackt för Herman Witte at wara Biskop i Åbo Stifft ... nödwändigheten fordrar, at det effter Doct:r Johan Gezelii dödel. afgång ledigt blefne Biskopzämbetet uti Åbo Stifft, med en skickelig man warder esatt); KA mf. ES 1856 (kk 32) Maskun ja Nousiaisten käräjät 22.–23.1.1713 f. 436 (Hans högwyrdigheet herr Biskåppen Doctor Johannes Gezelius haar insändt till Rätten ett bref daterat d: 2: hujus, af innehåld, att sal: herr Majoren wälborne Christer Carplan A:o 1699 emot 800 D:r Silf:r m:t med der på belöpande Interesse sin Sätegård Odhensari till högwyrdige herr Biskåppen pantsat); KA mf. ES 3238 (Åland 12) Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 5.–8.9.1703 f. 424; KA mf. ES 3239 (Åland 13) Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 2.–5.3.1706 s. 117 (Hadnäs Säterij); KA mf. ES 2038 (rr 31) Limingan käräjät 1.–3.3.1694 s. 337 (wedh sidst öfwerståndne visitation her i Sochnen haar utj hans högwyrdigheetz H:r Biskopens ställe för någon infallen Opassligheet Rector och Consistorialis Ecclesiastici Aboensis Ehrewyrdigh och Högwällärde Mag:r Isaac Pijlman 2136 sålunda förafskedat att ...); KA mf. ES 2040 (rr 35) Limingan käräjät 14.–16.2.1698 s. 241 (katso 2482); KA mf. ES 1792 (ff c) Jaaman läänin käräjät 16.–18.6.1685 f. 96. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 110 (XXVI); C. v. Bonsdorff (utg.), Kyrkorådets i Åbo protokoll 1675–1689 (1889) s. 48, 49, 51; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 102, 104–105; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 246 passim; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 290 (9.3.1669); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 167, 197; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 217 passim; H. Lagergren et al., Västmanlands-Dala nations album. Band I. 1639–1700 (Uppsala 1931–72) s. 89 #407; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 2: 1662–1680. SSLS 264 (1938) s. 131 passim; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 95 passim; Akademiska konsistoriets protokoll VIII 1667–1670 (Uppsala 1971) s. 325 (26.3.1670, Taltes om Gezelii disputation, som igår upslogz, och frågades om han hafwer Consistorii lof eller wilja der till? Ingen af Consistorio hade der om kundskap; derföre skickades till præsidem h. Schefferum der om, som swarade sig icke annat weta, än Prof. Fontelius hade den i Consistorio angifwet. Præsentes af facultate philosophica sade sig icke weta den wara omtalt; derföre resolverades: Disputationen måste upskiutas, till dess ransakat blifwer, om han hafwer Consistorii tillstånd der till. 2:do. Är tijden för kort satt, effter den igår upslogz att om tijsdag disputeras, hwilket bör wara 8 dagar fulla), 328 (28.3.1670, effter bönen, woro Professores tillsammans i kyrkian, och talte om den Gezelii disputation, som sine consensu facultatis är tryckt ... finns godt, att honom fuller tillstås hålla disputationen doch icke för helgen, uthan strax effter. 2:do. Att han låter omtryckia titulen, och sätter cum consensu facultatis philosophicæ); Akademiska konsistoriets protokoll XIV 1680–1681 (Uppsala 1974) s. 380 (17.8.1681, Professor Columbus anmälte Prof. Gezelii från Åbo förfrågan, om Academiæ bönder niuta samma frijheet uti roteringar som frälse bönder? Det swarades, att som Academien hafwer inga andre bönder än som Konung Gustaffz frälsse allodial, så niute de den rätt wijd roteringar och uthskrifningar som alle andre frälsse; dock synters rådligit för allehanda conseqventier skuld, at man intet stort eller wijdlyfftigt uthlåter sig här om för Doct. Gezelio). — J. Schefferus, Svecia literata (1680) p. 246, 341; J. H. Lidén, Catalogus disputationum I. Disp. Upsalienses (1778) p. 85, 410; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 23, 92, 98; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 86–89; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 322; B. Schlegel och C. A. Klingspor, Svenska adelns ättar-taflor (1875) s. 86 (Gezelius Tab. 2); K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #25; A. R. Cederberg, Muistiinpanoja Bergiuksen kopiokokoelmasta. HArk 30:4 (1922) s. 18; C. V. Jacobowsky, Svenska studenter i Oxford ca. 1620–1740. PHT 28 (1927) s. 121; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor V (1930) s. 546 (Olivecreutz Tab. 1); T. Carpelan, Ättartavlor II H–R (1958) s. 812 (Olivecreutz Tab. 1); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #6D, 69D, 95D, 96D, 100D, 101D, 106D, 109D, 111D, 113D, 117D, 121D, 124D, 127D, 128D, 131D, 134D, 135D, 137D, 138D, 140D, 141D, 696R, 873D, 920G, 924D, 925D, 987D, 1001D, 1003G, 1318–1319P, 1418D, 1439D, 1444D, 1444D, 1461D, 1462D, 1465D, 1466D, 1467D, 1468D, 1469D, 1471D, 1472D, 1473D, 1476D, 1481D, 1518D, 1520D, 1530D, 1532D, 1698D, 1699D, 1844D, 1845D, 1852D, 1853D, 1855D, 1856D, 1858D, 2169D, 2174D, 2176D, 2177D, 2180D, 2322D, 2323D, 2325D, 2330D, 2331D, 2333D, 2335D, 2336D, 2339D, 2340D, 2342D, 2343D, 2344D, 2345D, 2347D, 2354D, 2356D, 2363D, 2609D, 2622D, 2625D, 2627D, 2634D, 2635D, 2641D, 2644D, 2646D, 2647D, 2651D, 2666D, 2928D, 2929D, 2930D, 2931D, 2932D, 2935D, 2936D, 2937D, 2938D, 2939D, 2940D, 2942D, 2944D, 2947D, 2948D, 3240D, 3347D, 3356D, 3363D, 3364D, 3369D, 3370D, 3372D, 3379D, 3381D, 3383D, 3384D, 3389D, 3391D, 3638D, 3643D, 3682R, 3790R, 3841D, 3846D, 3850D, 3852D, 3853D, 4016D, 4019D, 4020D, 4022D, 4028D, 4029D, 4037D, 4059D, 4205D, 4208D, 4212D, 4213D, 4214D, 4216D; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 10; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 150; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 60; K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I. SSLS 538 (1987) #115; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 92; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #5092 (1717); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #114, 214H, 499H, 602H, 695R, 738R, 779H, 873D, 961H (vih. 26.8.1680), 1005H, 1029H (prom. TT 1676), 1194D, 1238H, 1267, 1283, 1375, 1376, 1412, 1466–1506, 1840D, 1869H (vih. 26.8.1680), 1872D, 1965 (?), 1985, 2017D, 2019D, 2246D, 2247D, 2278D, 2392D, 2431H, 2477D, 2492, 2547D, 2807, 3099D, 3149D, 3162D, 3184H, 3206H (vih. 26.8.1680), 3325D, 3356R, 3373, 3374, 3406D, 3447G, 3489H, 3634R, 3635R, 3637D, 3667R, 3956, 3967H, 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4210, 4264, 4271H (vih. 26.8.1680), 4288, 4360G, 4436H (vih. 26.8.1680); Suomen kansallisbiografia 3 (2004) s. 218; Biografiskt lexikon för Finland 1 (2008) s. 271.

Doria gratulantti
Doria praeses
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 19.10.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Gezelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1785>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.