Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1679 Lars Rivelius, myöhemmin Rivell Laurentius Laurentii, Ostrobotniensis 2713. Vht: Maalahden kirkkoherra Lars Rivelius 616 (yo 1648, † 1687) ja Valborg Kempe. Vaasan pedagogion oppilas ?. Ylioppilas Turussa kl. 1679 [Rivelius] Laur. Vas _ 140. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1679] Laurentius Rivelius. — Kihlakunnanoikeuden notaari (1683). Mustasaaren nimismies 1686. Lääninviskaali. Vaasan pormestari 1691. † Vaasassa 1693.

Pso: 1:o Helena Preutz; 2:o Karin Ross tämän 1. avioliitossa.

Pson seur. aviomies: Lapuan kirkkoherra Mårten Haustramnius 3675 (yo 1690, † 1714).

Appi: kihlakunnantuomari Jakob Ross U231 († 1720).

Lanko: Pietarsaaren pitäjän kappalainen Hans Preutz 2861 (yo 1680, † 1695).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 160b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #266; KA valtakunnanregistratuura 7.1.1685 f. 6 (Till Consistorium i Åbo för Lars Rivel), 27.4.1691 f. 155 (Borgmästare Fulmacht för Lars Rivell i Wasa ... såsom förmedelst Christian Bachmans 1951 dödelige frånfälle, Borgmästare Beställnignen uti Wasa är kommen att blifwa ledig, och hoos oss till dess ersättiande underdånigst nämbnes och föreslås Landtfiscalen uthi Österbotten, ährlig och förståndig Lars Rivell), 13.7.1693 f. 391 (Fullmackt för Johan Eekebohm 2933 at wara Bårgmästare i Wasa ... såsom förmedelst Lars Riwels dödelige afgång, des förträdde Bårgmästare beställning uti Wasa Stadh är kommen at blifwa ledig); KA mf. ES 1925 (mm 12) Euran käräjät 30.6.–1.7.1680 s. 57 (Och förordnades derföre Dn: Laurentius Rivelius med Sigfred Thomasson i Kauhtua, at jemka arfwet Enckian och Stiuf barnen emellan); KA mf. ES 2082 (ss 8) Ilmajoen käräjät 8.–10.6.1686 s. 46 (Notarien Lars Riwell), Mustasaaren ja Maalahden käräjät 2.–3.11.1686 s. 217 (Cronones Lentzman Larss Riwell), 237 (Notarien Lars Riwell let nu första gången uplysa dedt hemmans kiöp som han medh Mårthen Bertilsson i Töhlby slutit hafwer, tillhandlandes sigh halfwa hemmanet a ½ Mantals skatt, för 200 D:r K: m:t); KA mf. ES 2082 (ss 9) Mustasaaren ja Maalahden käräjät 7.–8.3.1687 s. 225; KA mf. ES 2082 (ss 10) Mustasaaren ja Maalahden talvikäräjät 1688 f. 150 (katso 2239); KA mf. ES 2083 (ss 11) Mustasaaren käräjät 7.–9.1.1689 s. 7 (Helsinge by booars Fullmechtige Cronones Ländzman Wähl:tt Lars Riwell, så å deras som sitt ödes hemmans Pundars wegnar); KA mf. ES 2083 (ss 12) Mustasaaren käräjät 13.–16.8.1690 s. 265 (Lentzman och Notarien wähl:t Lars Rivell på deras wegnar fullmechtigat); KA mf. ES 2083 (ss 14) Mustasaaren käräjät 29.1.1692 s. 155 (Capellanen Wördige och Wällärde H:r Marcus Gronovius 2506 leth första gången uplysa det börde hemman af ½ Mantal i Tölby, som han af Borgmestaren Wählbet:de Lars Rivell Köpt för Fyra hundrade Fämtijo daler Kopp:m:t som Köpebrefwet af dem begge underskrifwit de dato d: 22 Septemb: A: 1691 wijdare uthwijsar, hwar på ingen nu klandrade hwilcket här medh togz ad notam); KA mf. ES 2084 (ss 14) Mustasaaren käräjät 22.8.1692 s. 209; KA mf. ES 2084 (ss 15) Mustasaaren käräjät 7.–10.1.1693 s. 38; KA mf. ES 2084 (ss 16) Pietarsaaren pitäjän käräjät 20.1.1694 s. 113 (Sedermehra anhölt wälbemelte Secreterare [Magnus] Pryttz, som nu uppå sin reesa stadder är, att Förmyndare å Möderne för des Sahl: Systers Helenas effterlemnade dåtter Maria Rivelia, katso 2861); KA mf. ES 2085 (ss 16) Mustasaaren käräjät 12.2.1694 s. 285; KA mf. ES 2085 (ss 17) Mustasaaren käräjät 3.8.1695 s. 141; KA mf. ES 2087 (ss 20) Mustasaaren käräjät 31.1.1698 s. 179; KA mf. ES 2089 (ss 23) Pietarsaaren pitäjän käräjät 28.8.1701 s. 948 (Förmynderskap för Sahl: Borgmestarens Lars Rivels omyndige dåtter i Wasa Jungfrw Maria Rivelia ... Och förslog han U374 nu uti sitt ställe till Administrationem Tutelæ sin Pupils Faderbroder Kyrckioherden uthi Maalax Sochn Ehrewyrdige H:r Marthinum Rivelium 2448); KA mf. ES 2090 (ss 24) Pietarsaaren pitäjän käräjät 21.–22.8.1702 s. 858; KA mf. ES 2093 (ss 31) Pietarsaaren pitäjän käräjät 7.–8.9.1709 s. 693 (Jungf: Maria Rivell); KA mf. ES 2035 (rr 20) Lohtajan käräjät 9.–10.10.1683 s. 463 (Heredz Rettz Notarien Lars Riwell). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 176 (XXXIX); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 272; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #266. — K. Hedman, Borgmästare och rådmän i Wasa 1610–1925. SSV 9 (1925) s. 147; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #886; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3201.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lars Rivell. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2713>. Luettu 17.4.2024.

Ks. myös viittausohje.