Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1672 Jakob Falander Jacobus Erici, Ostrobotniensis 2166. * noin 1658. Vht: Kokkolan kirkkoherra Erik Falander (Ericus Matthiæ, † 1672) ja Magdalena Hermainen. Ylioppilas Turussa kl. 1672 [Fahlander] Jac. Erici Bothn [_ 108]. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1672] Iacobus Erici Falander | Magister factus Philos. Primo Sacellanus in GCarleby. Deinde Pastor in Cronoby et districtus vicini Præpositus. Postea Antistes Sacrorum in GCarleby 1704. confirmatus. Obiit 1720. Ylioppilas Uppsalassa 14.8.1673 Jacobus n. j. [Erici Falandri O-Bothn. ex Acad. Aboënsi]. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1677 – sl. 1677. Respondentti 23.2.1678 pro exercitio, pr. Daniel Achrelius 1565. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1678 – sl. 1679. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 10.5.1679. Respondentti 30.10.1679 pro gradu, pr. Petter Laurbecchius 914. FM 27.11.1679. — Turun akatemian vt. deposiittori 1679. Kokkolan kappalainen s.v. Kruunupyyn kirkkoherra 1686, Kokkolan 1703. Lääninrovasti 1694. Paossa Ruotsissa isonvihan aikana 1714–18, jolloin Turun tuomiokapitulin lisäjäsen siellä 1717–18. Valtiopäivämies 1697. † Kokkolassa 26.4.1720.

Pso: 1:o Anna Josefsdotter Mathesius; 2:o 1693 Maria Larsdotter Preutz tämän 2. avioliitossa († 1715).

Veli: Kokkolan kirkkoherra, FM Isak Falander 793 (yo 1650, † 1693).

Poika: Limingan kirkkoherra, FM Erik Falander 4276 (yo 1697, † 1747).

Pojanpoika: vaasalainen kauppaneuvos Abraham Falander, aatel. 1808 Wasastjerna 8341 (yo 1761, † 1815).

Lanko: Kalajoen kappalainen Per Mathesius 887 (yo 1652, † 1693).

Lanko: Pietarsaaren pitäjän kappalainen Hans Preutz 2861 (yo 1680, † 1695).

Vävy: Kruunupyyn kappalainen, FM Johan Pihlkar 4174 (yo 1695, † 1714).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 56b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #227; KA valtakunnanregistratuura 18.10.1686 f. 552 (Fulmacht för Mag. Jacob Fahlander, at wara Kyrkioherde i Cronoby Sokn), 12.10.1703 f. 302 (Kyrkioherde fullmakt för Erich Cajanus 4048 ... medelst Jacobi Falandri befordran til gamle Carleby Stads församling uti Åbo Stift, [Kyrkioherde ämbetet wid Crono By församling] är kommen at blifwa ledig), 12.10.1703 f. 303 (Fullmakt för Mag. Jacob Falander, at wara Kyrkioherde i gamle Carleby ... medelst Jacobi Westzynthii 1750 dödelige frånfälle Gamle Carleby Pastorat är kommit at blifwa ledigt); KA mf. ES 2027 (qq 3) Kokkolan käräjät 3.–4.9.1680 s. 156 (Mag:r Jacobus Falander Sacellanus wtj denne Församblingh androgh Rätten, Huru ledhes Sochnen ifrån Stadz Kyrkian bekommit Eetthundrade Sexton D:r K:rm:t tilläns, att igen Lössa Sochnens Signete som aff dheras wthskickadhe Herredagzman för någon tijdh sedhan blifwit Pantsatt, till Tobackz Inspectorn Thåmas Calwin); KA mf. ES 2085 (ss 16) Maalahden käräjät 19.9.1694 s. 390 (Cnuth Andersson ifrån Cronoby som Näse Hemman a ½ Mantahl Skatt i Sålfwo by beläget, tillhandlat aff Kyrckioherdens i Cronoby K: Maka dygdesamma Matrona Maria Preutz och des dåtter Jungfrw Magdalena Christina Clerck (katso 3486), för 800 D:r K:m:t Leeth nu första gången bemelte Hemmans Kiöp Opbiuda); KA mf. ES 2088 (ss 21) Maalahden käräjät 20.–21.3.1699 s. 538 (intygades, att förra åboen Knuth Andersson, hwilken hemmanet [Nääs i Sålfwo] aff Probsten och Kyrkioherden i Cronoby, Ehrewyrdige Mag: Jacob Falander upkiöpt hafwer, uthan att det ringaste Såå sin Åker 1696 om hösten reest till Swerige, hwar effter hans hustru och barn genom döden aflijdet), 539 (Hustru Lijsa Bertils dåtter, bewijste sig till detta Tingh Citera låtet Probsten och Kyrkioherden ifrån Cronoby Ehrewyrdige Mag:r Jacob Falander, Angående någon betalning som henne på Nääs hemmans wärde i Sålfwoby restera skall); KA mf. ES 2088 (ss 22) Maalahden käräjät 11.–12.1.1700 s. 64 (ett emellan Sahl: Häredzhöfdingen wälborne Niels Clerck och berörde änckia [hustru Elisabet Bertils dåtter i Sålfwo] d: 8 Maj 1686 slutet Contract Angående Nääs Hemmanet i Sålfwo by ... Anhållandes det merbemelte Häradzhöfdingens Successor Matrimonii, Probsten och Kyrkioherden Ehrewyrdige Mag:r Jacob Falander i Cronoby icke allenast åfwanskrefne resterande wärde [200 D:r K:m:], uthan och 70 D:r K:m: Interesse, och 13 D:r 16 ö: dito myndtz Expenser till änckian måtte betala ... Ty blifwer Saaken i så beskaffat måhl remitterad till den Ort, der åfta wähl bemelte H:r Probst är boende); KA mf. ES 2089 (ss 23) Maalahden käräjät 15.3.1701 s. 511 (Probsten uthi Cronoby, Ehrewyrdige Mag:r Jacob Falander lät första gången till Sahlu upbiuda och inteckna Nääs Hemmanet i Sålfwo som des Antecessor Matrimonii Sahl: Häredzhöfdingen Niels Clerck tillförne åboodt och nu med stor Crono rest Graverad är, hwilket klanderlööst skedde och här med tages ad notam); KA mf. ES 2034 (rr 18) Kokkolan ja Kälviän käräjät 21.–23.3.1681 s. 436 (Hans Wyrdigheet M:r Jacob Fallander framstegh och gaf Rätten tillkenna huru han nyligen och för 2 åhr wore här i Församblingen ankommen och begiärter till Caplan i H:r Caspers 1016 stelle ...); KA mf. ES 2035 (rr 19) Kokkolan ja Kälviän käräjät 20.–22.9.1682 s. 714, Kokkolan ja Kälviän käräjät 13.–14.11.1682 s. 742; KA mf. ES 2035 (rr 20) Kokkolan ja Kälviän käräjät 26.–28.2.1683 s. 228 (Caplan Mag: Jacob Falander let nu oplysa 3 gången Rauko hemman och war ingen som klandrade); KA mf. ES 2036 (rr 23) Kokkolan ja Kälviän käräjät 15.–17.3.1686 s. 209 (om Sipola 1 Mantals Ödes Jordh); KA mf. ES 2037 (rr 25) Kokkolan, Kälviän ja Kruunupyyn käräjät 3.–4.9.1688 s. 214 (Kaukola); KA mf. ES 2037 (rr 28) Kruunupyyn käräjät 9.1.1691 s. 2 (Ehrewördige H:r Kyrckioheerden Mag:r Jacobus Falander framlade i Rätten det Köpe Instrument, han d: 21 Decemb: 1690 med Bonden Gabriel Biskop, om dess ½ Mantals hemman i Cronoby Åminne belägit ingådt), Kokkolan ja Kälviän käräjät 12.–13.1.1691 s. 20 (Ehrewördige herren Kyrckioheerden Mag:r Jacob Falander i Cronoby, anhölte af Rätten dedh Retten wille Ransacka och förnimma om hans Systers Sahl: Caplans H:r Casper Neostadj 1016 Enckias hustru Elisabeta Falandras tillståndh och wilckor); KA mf. ES 2038 (rr 28) Kruunupyyn käräjät 28.–29.8.1691 s. 227 (Biskopz ½ Mant:s hemman); KA mf. ES 2038 (rr 29) Kruunupyyn käräjät 4.–5.1.1692 s. 3 (Kyrckioheerden Magister Jacob Falander Leth Tridie gången Oplysa Biskopz ½ Mant:s hemmanet i Åminne by hwar å Ingen klandrade), Kruunupyyn käräjät 30.9.–1.10.1692 s. 228 (Kyrckioheerden Ehrewördig Mag: Jacob Flander proponerade för Rätta, att dhe Lybeck boarne giöra något intrång på Prästegårdz ägor); KA mf. ES 2039 (rr 33) Lohtajan ylim. käräjät 22.12.1696 s. 318; KA mf. ES 2040 (rr 34) Oulun ylim. RO 10.3.1697 s. 425 (... men så war doch Strommij 3160 egen angelägenheet förnämbsta wällandet till dess hastige reesa, ty samma dagar blef honom Sahl: Borgmest:s Willstadij 2716 dödh [† 30.4.1693] förebracht, wetandes han wähl uthj hwadh orichtigheet Rådstugu handlingarne då hoos honom leegat, dessuthan skulle han och samma tijdh förrätta Musiqven på Mag: Jacob Falanders Bröllop, derföre måste han och skynda sig bort); KA mf. ES 2041 (rr 36) Kruunupyyn käräjät 30.9.1699 s. 1122 (att Biörnen för någon tijdh sedan fällt Probstens Mag: Jacob Falandri Oxe och Klåckarens 2:ne Nööt); KA mf. ES 2042 (rr 40) Kruunupyyn käräjät 8.–9.1.1703 s. 4. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 134 (XXXII); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 363, 430, 433, 475, 483, 502; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 12, 32; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 224; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 320 (18.10.1686, Fullmacht); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #227. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 117, 122, 128; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 291; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 429 (Falander Taulu 7); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor VIII (1934) s. 287 (Tigerstedt Tab. 2); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1R, 3G, 41D, 117D, 134D, 746G, 872G, 873G, 882G, 1443D, 2180R, 2340D, 2600G, 2627D, 2651D, 2936D, 2941D, 3367D, 3373D, 3390D, 3846D, 4212D; T. Carpelan (†), Ättartavlor III S–Ö (1965) s. 1294 (Wasastjerna Tab. 1); R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 150; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8385; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 114; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 169; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 117; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #3726 (1715); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #31R, 91D, 2201, 2298R, 3406D, 3503, 3710H (prom. 1679), 4434.

Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 12.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Falander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2166>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.