Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1679 Gabriel Thauvonius Gabriel Gabrielis, Bjernoensis 2796. * noin 1661. Vht: Perniön kirkkoherra, FM Gabriel Thauvonius 514 (yo 1645/46, † 1684) ja hänen 1. puolisonsa Elisabet Melartopaeus. Ylioppilas Turussa sl. 1679 Thauvonius Gabr. Gabr _ 144. Respondentti 7.12.1683, pr. Anders Wanochius 2021. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1684 – kl. 1685. Respondentti 7.11.1685, pr. Anders Wanochius 2021. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1685 – kl. 1688. Respondentti 2.1688 pro gradu, pr. David Lund 2257. FM 26.7.1688. Preeses 15.12.1688. Ylimmän luokan stipendiaatti sl. 1688 – sl. 1689. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1693 (lisäksi keskimmäisen luokan stipendi sl. 1693, kaksinkertainen ylin stipendi alkaen kl. 1694) – kl. 1699. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 30.11.1698. — Turun akatemian viimeinen deposiittori 1689–92, 2. filosofian apulainen ja varakirjastonhoitaja 1692, 1. filosofian apulainen, akatemian sihteeri ja ylim. filosofian professori 1694. Närpiön kirkkoherra 1698. Lääninrovasti 1699. Pakeni sotaa 4 kertaa ryöstettynä Ruotsiin 1715. Synodaaliväitöksen preeses pappeinkokouksessa Vaasassa 1702, saarnaaja pappeinkokouksessa Kokkolassa 1706. † paon aikana Västervikissä 9.1.1719.

Pso: 1:o 1690 Beata Thorwöste († 1706); 2:o Elisabet Rothenius tämän 2. avioliitossa.

Pson edell. aviomies: Närpiön kappalainen Johan Brennerus 2113 (yo 1671, † 1697).

Appi: Kokkolan postimestari, lainlukija Gustaf Rothenius 692 (yo (1649), † 1677).

Poika: kapteeni Gabriel Thauvonius 5037 (yo 1708, † 1758).

Poika: Kokkolan pedagogion rehtori (Oulun koulun nim. konrehtori), FM Abraham Thauvonius 5512 (yo 1726, † 1742).

Lanko: hovimestari Petter Thorwöste 3041 (yo 1682/83, † 1694).

Vävy: Korsnäsin kappalainen Isak Brenner 4701 (yo 1702, † 1742).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 193a; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (3 kpl); KA valtakunnanregistratuura 25.11.1691 f. 616 (Öpet bref om depositions acten ock Penalismo widh Academierne att aldeles afskaffas), 8.3.1694 f. 183 (Fullmacht för Mag. Gabriel Thavonio, at wara Extraord. Philosophiæ Professor, och Secreterare wijd Academien i Åbo ... medelst Mag. Johannis Munsteri 2581 befordran till ett ordinarie Professoris Embete, Extraord. Philosophiæ Professionen iempte Secretariatet och Adjuncturen wijd Academien i Åbo ähr blefwen vacant och ledig), 25.4.1698 f. 319 (Fullmacht för Extraordinarie Philosophiæ Professoren Mag. Gabriel Thawonius att wara Kyrkioherde uti Narpis försambling ... Kyrkioherde Embetet uti Åbo stifft och Narpis försambling förmedelst Jacobi Holmij 925 dödelige afgång är wordet vacant och ledigt), 3.7.1719 f. 121 (Inrikes civilexpeditionen, Kyrkioherde Fullmakt för Gabriel Arenius 4829 på Närpis Pastorat ... medelst Gabriel Thavonii dödeliga afgång Kyrkioherde beställningen wid Närpis Pastorat i Åbo Stifft är worden ledig); KA mf. ES 2088 (ss 21) Närpiön käräjät 31.7.1699 s. 121 (Probsten och Kyrkioherden här sammastädes Ehrewyrdige och höglärde H:r Gabriel Thavonius läth genom Sochneskrifuaren Johan Thomason påminna Sochne Männerne att Taken af Präste gårdz ladorne skola wara förderfwade); KA mf. ES 2088 (ss 22) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 15.–16.1.1700 s. 104, 113, 124; KA mf. ES 2089 (ss 22) Närpiön käräjät 25.9.1700 s. 954; KA mf. ES 2089 (ss 23) Lapväärtin käräjät 8.3.1701 s. 443 (katso 1467); KA mf. ES 2089 (ss 24) Lapväärtin käräjät 10.2.1702 s. 118; KA mf. ES 2090 (ss 25) Närpiön käräjät 11.–12.3.1703 s. 361 (Det företrädde Probsten och Kyrkioherden härsammastädes Ehrewyrdige och höglärde Mag:r Gabriel Thauvonius beswärandes sig högeligen öfwer Ländzmannen Petter Forshell), 373 (Prästgårdz Wäderqwarnn är förfallen); KA mf. ES 2090 (ss 26) Närpiön käräjät 6.–8.2.1704 s. 108–156 (Det beklagade Probsten och Kyrckioherden här sammastädes Ehrewyrdige och höglärde Mag:r Gabriel Thauvonius, att han hafwer här i Sochnen råkadt uth för een hårdnackad och ohörsam åhörare, Nämbl: Länsmannen Petter Forshell hwilken H:r Probstens Nampn och Embete icke lämnar Opåtalt; påminnandes Rätten dee beskyldningar som Länsmannen in för denne Rätt emot honom d: 11 Martij förledit åhr hafwer anfördt och påstådt); KA mf. ES 2091 (ss 26) Närpiön käräjät 19.–21.9.1704 s. 1184; KA mf. ES 2091 (ss 27) Närpiön käräjät 6.–7.3.1705 s. 1338 (Gabriel Peldans 3551 hemman 1 M:l skatte här i Finby som H:r Probsten emoot 500 D: K:m:t sig tillhandlat hafwer), 1378, Närpiön käräjät 1.–2.8.1705 s. 1455 (Högehrewördige H: Probstens Mag: Gab: Thauvonii skrifwelse af d: 22 Julii sidstl: till denna Rätt, hwar medelst han uhrsächtar sitt uthewarande och förfall af en angelägen Reesa till Stockholm och förbehåller sig sine fatalier till nästa Ting så emoot Petter Forshäll som Östermarck boer i Saaken som sidstl: ting anhengig giordes); KA mf. ES 2092 (ss 28) Närpiön käräjät 9.–10.8.1706 s. 435; KA mf. ES 2092 (ss 29) Närpiön käräjät 28.1.1707 s. 102 (Saken emellan H:r Probsten hög Ehrewördige och Höglärde Mag:r Gabriel Thauvonius och Coadjutoren loci Wällärde H:r Carl Hoffreen 3198 och Poedagogum i Christinæ Stad H:r Jacob Holmium 3310 angående någre till Prästbohlet hörande skriffter och deras richtiga upgifwande, hwilken förledit höste ting för H:r Hoffreens opassligheet blifwit uthstäld), Närpiön käräjät 3.–5.10.1707 s. 954 (katso 2833); KA mf. ES 2094 (ss 34) Närpiön käräjät 25.–26.1.1712 s. 68, 74; KA mf. ES 2095 (ss 34) Närpiön käräjät 8.–9.8.1712 s. 595. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 185 (XL); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 326, 471, 485, 486; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 66, 67, 91, 154, 156, 157, 180, 182, 185, 189, 264, 297, 318, 320, 325, 379, 394, 395, 396, 408, 430, 452, 455–458, 474, 477, 484, 514, 572, 590; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 76, 77 passim, 312, 321, 407, 444, 445, 524, 593; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 2, 12, 104; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 137, 190, 245, 257, 506; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 215 passim; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 143 #196. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 35; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 175; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1295 (Thauvonius Taulu 19); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #139D, 879G, 2197G, 2317R, 2641D, 2644D, 2736G, 3929P, 4005G, 4060G, 4199R, 4202G, 4221R, 4229G, 4263G; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 151; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8707; Sursillin suku. Korjauksia ja lisäyksiä – Rättelser och tillägg. Genos 45 (1974) s. 87; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 192; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 136; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #3547 (1715), 4682 (1716), 7385 (1715); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #297H, 597, 2031, 2032, 2486R, 2493, 2494, 2658, 2780, 2787G, 3788, 3789, 3847H, 4323R, 4329R, 4453.

Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 12.10.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Thauvonius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2796>. Luettu 23.7.2024.

Ks. myös viittausohje.